การปรับปรุงซอฟต์แวร์จะไม่จัดการ โดย Small Business Server 2003 Update บริการ Windows หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 945985 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณทำการเปลี่ยนแปลงใน Windows Server Update Services (WSUS) 3.0 คอนโซล หรือคุณทำการเปลี่ยนแปลงในคอนโซล WSUS 2.0
 • คุณปรับรุ่นเป็น WSUS 3.0 Service Pack 1 (SP1)
 • คุณพยายามเปิดโหนบริการการปรับปรุงในคอนโซลการ Microsoft Windows Small Business Server 2003 ผู้ดูแลระบบ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ได้รับข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
บริการการปรับปรุงของ windows Small Business Server (Windows SBS) ไม่ทำงานเนื่องจากมันโดยอัตโนมัติจะปิดถ้าคุณกำหนดให้บริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS)

สำหรับรายการของการตั้งค่าเฉพาะที่ทำให้ Windows SBS ซอฟต์แวร์ Update Services เพื่อปิด ให้ดูที่เว็บไซต์ของ Microsoft แม้ว่า WSUS คือการจัดการการปรับปรุงสำหรับเครือข่ายของคุณ ไม่สามารถมีความถูกต้องของสถานะ ในรายงานการตรวจสอบ Windows SBS หรือ บนโฮมเพจบริการการปรับปรุง เมื่อต้องการใช้บริการการปรับปรุง SBS Windows ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไว้กับ WSUS หรือติดตั้ง Windows SBS 2003 R2 และ WSUS 3.0

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ภายใต้Approvals อัตโนมัติกระบวนการค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติการอนุมัติกฎเปิดใช้งานในตัวเลือก.
 • ภายใต้ผลิตภัณฑ์และ Classifications,ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งหมดไม่ได้เลือกไว้ในตัวเลือก.
 • ภายใต้ตารางเวลาให้ตรงกันกระบวนการปรับให้ตรงกันด้วยตนเองเลือกตัวเลือกในตัวเลือก.
 • ภายใต้คอมพิวเตอร์กระบวนการใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'หรือรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานตัวเลือกในตัวเลือก.
 • หยุดบริการบริการการปรับปรุง
ถ้าเงื่อนไขเหล่านี้ใช้ไม่ ได้อนุมัติสำหรับการตรวจหาการตั้งค่าอาจมีการปิดใช้งานเมื่อคุณปรับรุ่นเป็น WSUS 3.0 SP1 อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น WSUS 3.0 SP1 ในกรณีนี้ คุณต้องใช้สคริปต์เพื่อเปลี่ยนแปลงนั้นอนุมัติสำหรับการตรวจหาการตั้งค่า

หมายเหตุ:คุณยังสามารถใช้ Windows Server Update Services 3.0 ผู้ดูแลระบบคอนโซลการจัดการการปรับปรุง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในคอนโซลการดูแล WSUS 3.0

หากมีเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วน "สาเหตุ" อย่างน้อยหนึ่งอย่างเป็นจริง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ภายใต้Approvals อัตโนมัติตรวจสอบให้แน่ใจว่าการค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติการอนุมัติกฎปิดใช้งานในตัวเลือก.
 2. ภายใต้ผลิตภัณฑ์และ Classificationsตรวจสอบให้แน่ใจว่าการผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งหมดมีเลือกในตัวเลือก.
 3. ภายใต้ตารางเวลาให้ตรงกันตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับให้ตรงกันด้วยตนเองไม่มีเลือกอ็อพชันในตัวเลือก.
 4. ภายใต้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'หรือรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ตัวเลือกถูกปิดใช้งานในตัวเลือก.
 5. ถ้าไม่ได้เริ่มการบริการของบริการการปรับปรุง ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกบริการ.
  2. คลิกขวาบริการการปรับปรุงแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.

วิธีที่ 2: ใช้สคริปต์เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า "ตรวจอนุญาตให้ใช้สำหรับหา"

 1. การคัดลอกสคริปต์ต่อไปนี้ลงในแฟ้มข้อความ และจากนั้น ใช้.sql ขยายของแฟ้มบันทึกแฟ้ม ตัวอย่างเช่น บันทึกแฟ้มเป็น C:\FixR2.sql
  USE SUSDB
  PRINT 'Using SUSDB';
  GO
  
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM dbo.tbAutoDeploymentRule WHERE ID = 2)
  BEGIN
    PRINT 'Setting IDENTITY_INSERT to On';
    SET IDENTITY_INSERT tbAutoDeploymentRule ON;
    PRINT 'Inserting auto deployment rule';
    INSERT INTO dbo.tbAutoDeploymentRule(ID, Enabled, ActionID, Name) VALUES (2, 0, 0, 'Default Auto Approval Rule');
    IF @@ROWCOUNT = 0
      PRINT 'Warning: No rows were affected.';
    ELSE
      PRINT 'Rows were updated.';
    PRINT 'Setting IDENTITY_INSERT to Off';
    SET IDENTITY_INSERT tbAutoDeploymentRule OFF;
  END
  ELSE
    PRINT 'No work to do. Record already exists.';
  GO
  
  
  --check automatic approval for detection
  IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.tbAutoDeploymentRule WHERE ID = 1 AND NAME = 'Scan AutoDeployment Rule' AND Enabled = 0)
  	BEGIN
  		PRINT 'Automatic Approval For Detection not enabled.';
  		UPDATE dbo.tbAutoDeploymentRule SET Enabled=1 WHERE ID = 1
  		IF @@ROWCOUNT = 0
  			PRINT 'Warning: no rows were affected';
  		ELSE
  			PRINT 'Automatic Approval For Detection enabled.';
  	END
  ELSE
  	PRINT 'Automatic Approval For Detection is already enabled';
  GO
  
  --check computer group target of approval for detection
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM dbo.tbTargetGroupInAutoDeploymentRule WHERE AutoDeploymentRuleID = 1 AND TargetGroupID = 'a0a08746-4dbe-4a37-9adf-9e7652c0b421')
  	BEGIN
  		PRINT 'Target group of approval for detection is not "AllComputers"'		
  		PRINT 'Inserting "AllComputers" group';
  		BEGIN TRANSACTION;
  			--delete all other computer groups assigned to this rule
  			DELETE FROM dbo.tbTargetGroupInAutoDeploymentRule WHERE AutoDeploymentRuleID = 1
  			INSERT INTO dbo.tbTargetGroupInAutoDeploymentRule(AutoDeploymentRuleID,TargetGroupID) VALUES(1,'A0A08746-4DBE-4A37-9ADF-9E7652C0B421')
  		COMMIT TRANSACTION;
  		IF @@error != 0
  			PRINT 'Error: Insertion failed';
  		ELSE
  			PRINT '"AllComputers" Group added';
  	END
  ELSE
  
  
  	PRINT '"AllComputers" is already the target group of approval for detection.';
  GO
  
  --check if "critical update" is in the auto approval classification
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM dbo.tbUpdateClassificationInAutoDeploymentRule WHERE AutoDeploymentRuleID = 1 and UpdateClassificationID = 1)
  	BEGIN
  		PRINT 'Critical update is not in approval for detection classification'
  		INSERT INTO dbo.tbUpdateClassificationInAutoDeploymentRule(AutoDeploymentRuleID,UpdateClassificationID) VALUES(1,1)
  		IF @@ROWCOUNT = 0
  			PRINT 'Warning: no rows were affected';
  		ELSE
  			PRINT 'Critical update is inserted to approval for detection classification';
  	END
  ELSE
  	PRINT 'Critical update is already in approval for detection classification';
  
  --check if "security update" is in the auto approval classification
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM dbo.tbUpdateClassificationInAutoDeploymentRule WHERE AutoDeploymentRuleID = 1 and UpdateClassificationID = 5)
  	BEGIN
  		PRINT 'Security update is not in approval for detection classification'
  		INSERT INTO dbo.tbUpdateClassificationInAutoDeploymentRule(AutoDeploymentRuleID,UpdateClassificationID) VALUES(1,5)
  		IF @@ROWCOUNT = 0
  			PRINT 'Warning: no rows were affected';
  		ELSE
  			PRINT 'Security update is inserted to approval for detection classification';
  	END
  ELSE
  	PRINT 'Security update is already in approval for detection classification';
  
  --check if "service pack " is in the auto approval classification
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM dbo.tbUpdateClassificationInAutoDeploymentRule WHERE AutoDeploymentRuleID = 1 and UpdateClassificationID = 6)
  	BEGIN
  		PRINT 'Service pack is not in approval for detection classification'
  		INSERT INTO dbo.tbUpdateClassificationInAutoDeploymentRule(AutoDeploymentRuleID,UpdateClassificationID) VALUES(1,6)
  		IF @@ROWCOUNT = 0
  			PRINT 'Warning: no rows were affected';
  		ELSE
  			PRINT 'Service pack is inserted to approval for detection classification';
  	END
  ELSE
  	PRINT 'Service pack is already in approval for detection classification';
  
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  programfiles %%\Update Services\Setup
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  executesql.exe ##SSEE MICROSOFT -S -i C:\FixR2.SQL -lC:\Output.log

วิธีที่ 3: WSUS 3.0 ที่ติดตั้งใหม่

การติดตั้ง WSUS 3.0 โดยใช้คำแนะนำในส่วน "Uninstalling และการติดตั้งคอมโพเนนต์ที่ Windows Small Business Server 2003 R2 ในเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ WSUS 3.0" ของการการติดตั้ง Windows Server Update Services 3.0 บน Windows Small Business Server 2003ไวท์เปเปอร์: เมื่อต้องการดูเอกสารทางเทคนิคนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89081

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 945985 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server Update Services 3.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB945985 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:945985

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com