Klaidos kodas 0x80000FF, kuris gali b?ti parodytas, kai siun?iat?s naujinimus ? kompiuter? su ?Windows Vista? naudodami ?Windows? naujinim? ar ?Microsoft Update?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 946414 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Problem? spr?sti automati?kai

Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50202
Dabar eikite ? skyri? ?Ar tai i?sprend? problem?? .

Pastaba ?is vedlys gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti problemi?kame kompiuteryje.

Pastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Klaidos prane?imo apra?ymas

Kai siun?iat?s naujinimus ? kompiuter? su ?Windows Vista? naudodami ?Windows? naujinim? arba ?Microsoft Update?, gali b?ti parodytas klaidos kodas 0x80000FFF. Be to, su ?i problema gali kilti paleid?iant ?Windows? naujinim? i? valdymo skydo.

?i problema gali kilti, jei sistemos ?Windows? registre yra viena i? toliau nurodyt? reik?mi?:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\PendingXmlIdentifier
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\NextQueueEntryIndex
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\AdvancedInstallersNeedResolving
?is straipsnis pad?s jums i?spr?sti ?i? problem?.

Leiskite taisyti pa?iam

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, i?bandykite ?iuos b?dus nurodyta tvarka.

1 b?das: paleiskite kompiuter? i? naujo, tada v?l bandykite diegti naujinimus

U?darykite visas paleistas programas, paleiskite kompiuter? i? naujo, tada v?l bandykite diegti naujinimus.

Pastaba I? naujo paleidus kompiuter? bus u?tikrinta, kad u?baigti visi ankstesni diegimai ir kad neb?ra atliekam? proces?, kuriuos galima u?baigti tik i? naujo paleidus sistem?.

Jei problema nei?sprend?iama, naudokit?s 2 b?du.

2 b?das: sukurkite atsargines registro rakt?, kurie gali b?ti problemos prie?astis, kopijas ir juos pa?alinkite

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Nor?dami naudotis registro rengykle ir sukurti atsargines registro reik?mi?, kurios nurodytos skyriuje ?Klaidos prane?imo apra?ymas?, kopijas, tada ?ias reik?mes panaikinti, atlikite ?iuos veiksmus.

Pastaba ?inoma, kad ?iais veiksmais i?sprend?iama ?i problema, apra?yta skyriuje ?Klaidos prane?imo apra?ymas?. Atlikus ?iuos veiksmus gali nepavykti i?spr?sti problemos, jei parodomas klaidos kodas 8000FFFF esant kitokiai situacijai nei apra?yta skyriuje ?Klaidos prane?imo apra?ymas?.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  .
 2. Lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite regedit.
 3. S?ra?e Programos spustel?kite Regedit.exe.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos leidimas
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 4. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite COMPONENTS.
 6. Spustel?kite Eksportuoti.
 7. Lauke Failo vardas ?veskite COMPONENTS.
 8. Lauke ?ra?yti ? spustel?kite Darbalaukis, tada spustel?kite ?ra?yti, kad fail? ?ra?ytum?te darbalaukyje.
 9. I?samios informacijos srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite PendingXmlIdentifier, tada spustel?kite Panaikinti. Jei tokios reik?m?s n?ra, pereikite prie kito veiksmo.
 10. I?samios informacijos srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite NextQueueEntryIndex, tada spustel?kite Panaikinti. Jei tokios reik?m?s n?ra, pereikite prie kito veiksmo.
 11. I?samios informacijos srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite AdvancedInstallersNeedResolving, tada spustel?kite Panaikinti. Jei tokios reik?m?s n?ra, pereikite prie kito veiksmo.
 12. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Nor?dami patikrinti, ar problema i?spr?sta, eikite ? skyri? ?Ar tai i?sprend? problem???

Ar tai i?sprend? problem??

Pabandykite atsisi?sti naujinimus. Jei klaidos kodas neberodomas, o kompiuteris tinkamai atsisiun?ia naujinimus, vadinasi, problema i?spr?sta ir toliau skaityti ?io straipsnio nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.

B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums ?inut? el. pa?tu.

Pastaba Atliekant 2 b?do 6?8 veiksmus, apra?ytus skyriuje ?Leiskite taisyti pa?iam?, darbalaukyje sukuriama ?i atsargin? registro rakto kopija failo vardu ?Components.reg?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS
 • Jei sprendimo veiksmais nepavyksta i?spr?sti problemos, naudodami ?i? atsargin? kopij? galite atkurti ankstesn? registro rakto b?sen?. Nor?dami atkurti registro rakt?, tiesiog spustel?kite dukart darbalaukyje esant? fail? ?Components.reg?, spustel?kite patikrinimo raginime Taip, tada patvirtinimo dialogo lange spustel?kite Gerai.
 • Jei atlik? sprendime nurodytus veiksmus problem? i?sprend?te, galite panaikinti darbalaukyje esant? fail? ?Components.reg?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?iuos raktus ?ra?o ?Windows? moduli? diegimo priemon?s tarnyba, ?TrustedInstaller.exe?, kai diegiamas paketas, kur? reikia paleisti i? naujo.
 • PendingXmlIdentifier ?is raktas sukuriamas pirm? kart? ?diegus paket?, kur? reikia paleisti i? naujo, o panaikinamas atlikus operacijas po paleidimo i? naujo inicijavimo.
 • NextQueueEntryIndex ir AdvancedInstallersNeedResolving ?ie raktai kartais sukuriami jau inicijavus paleidim? i? naujo, kad b?t? i?laikoma ta pati b?sena.

Tam tikrais atvejais tokios problemos kaip nutrauktas maitinimas arba registro sugadinimas gali priversti ?i? reik?mi? b?sen? pasikeisti ir neleisti ?TrustedInstaller? klientui (pvz., ?Windows? funkcij? ekranui) veikti tinkamai.

Nenustatyta jokio neigiamo poveikio, kuris gali atsirasti panaikinus ?ias reik?mes. Ta?iau prie? panaikinant rekomenduojame sukurti ?i? registro reik?mi? atsargin? kopij?.

?inoma, kad ?iuo sprendimu pa?alinamos toliau i?vardytos problemos:
 • Bandant ?diegti ?2007 Microsoft Office? sistem? parodomas klaidos kodas 1935.
 • Sistemoje ?Windows Vista? rodomas tu??ias ?Windows? funkcij? ekranas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 946414 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 9.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbregistry kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB946414

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com