K??das kods 0x80000FF, kad dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, lejupiel?d?jat atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 946414 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Labot ?o probl?mu autom?tiski

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50202
Tagad p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?. sada?a

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.

Piez?me. Ja ?obr?d izmantotajam datoram nav probl?mu, varat saglab?t autom?tisko probl?mu nov?r?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kuram ir probl?ma.

Piez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

K??das zi?ojuma apraksts

Kad dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista, lejupiel?d?jat atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anu vai Microsoft atjaunin??anu, iesp?jams, sa?emsiet k??das kodu 0x8000FFFF. ?? k??da var rasties ar?, palai?ot Windows atjaunin??anu vad?bas panel?.

?? probl?ma var rasties, ja Windows re?istr? ir k?da no ??m v?rt?b?m:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\PendingXmlIdentifier
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\NextQueueEntryIndex
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\AdvancedInstallersNeedResolving
?aj? rakst? ir sniegti nor?d?jumi probl?mas nov?r?anai.

Labot patst?v?gi

Lai nov?rstu ?o probl?mu, m??iniet ??s metodes nor?d?taj? sec?b?.

1. metode. Restart?jiet datoru un p?c tam v?lreiz m??iniet instal?t atjaunin?jumus

Aizveriet visas darbojo??s programmas, restart?jiet datoru un p?c tam m??iniet instal?t atjaunin?jumus.

Piez?me. Datora restart??ana nodro?in?s, ka visas iepriek??j?s instal??anas ir pabeigtas un ka dator? nav procesu, kuriem nepiecie?ama sist?mas restart??ana pirms to pabeig?anas.

Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Dubl?jiet un p?c tam no?emiet re?istra atsl?gas, kas, iesp?jams, izraisa probl?mu

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Lai izmantotu re?istra redaktoru to re?istra v?rt?bu dubl??anai un dz??anai, kas nor?d?tas sada?? "K??das zi?ojuma apraksts", izpildiet ??s darb?bas.

Piez?me. Izpildot ??s darb?bas, tiek nov?rsta probl?ma, kas aprakst?ta sada?? "K??das zi?ojuma apraksts". Ja tiek par?d?ts k??das kods 8000FFFF gad?jum?, kas at??iras no sada?? "K??das zi?ojuma apraksts" min?t? gad?juma, iesp?jams, izpildot ??s darb?bas, probl?ma netika nov?rsta.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  .
 2. Lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet regedit.
 3. Programmu sarakst? noklik??iniet uz Regedit.exe.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 4. Atrodiet un p?c tam noklik??iniet uz ??s re?istra apak?atsl?gas:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz COMPONENTS (KOMPONENTI).
 6. Noklik??iniet uz Eksport?t.
 7. Lodzi?? Faila nosaukums ierakstiet COMPONENTS (KOMPONENTI).
 8. Lodzi?? Saglab?t noklik??iniet uz Darbvirsma un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t, lai saglab?tu failu darbvirsm?.
 9. Detaliz?tas inform?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz PendingXmlIdentifier un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st. Ja ??s v?rt?bas nav, p?rejiet uz n?kamo darb?bu.
 10. Detaliz?tas inform?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz NextQueueEntryIndex un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st. Ja ??s v?rt?bas nav, p?rejiet uz n?kamo darb?bu.
 11. Detaliz?tas inform?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz AdvancedInstallersNeedResolving un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st. Ja ??s v?rt?bas nav, p?rejiet uz n?kamo darb?bu.
 12. Restart?jiet datoru.
Lai p?rbaud?tu, vai, izpildot ?o darb?bu, probl?ma tika nov?rsta, atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".

Vai probl?ma ir nov?rsta?

M??iniet lejupiel?d?t atjaunin?jumus. Ja k??das kods vairs netiek par?d?ts un dators pareizi lejupiel?d? atjaunin?jumus, probl?ma ir nov?rsta un ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.

Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pasta zi?ojumu.

Piez?me. Veicot no 6. l?dz 8. darb?bai 2. metod?, kas nor?d?ta sada?? "Labot patst?v?gi", ?? re?istra atsl?ga tiek dubl?ta darbvirsmas fail? Components.reg.:
HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS
 • Ja, izpildot risin?jum? nor?d?t?s darb?bas, probl?ma netiek nov?rsta, varat izmantot ?o dubl?jumkopiju, lai atjaunotu re?istra atsl?gu t?s iepriek??j? st?vokl?. Lai atjaunotu re?istra atsl?gu, vienk?r?i veiciet dubultklik??i uz darbvirsmas faila Components.reg, noklik??iniet uz J? p?rbaudes uzvedn? un p?c tam noklik??iniet uz Labi apstiprin?juma dialoglodzi??.
 • Ja, izpildot risin?jum? nor?d?t?s darb?bas, probl?ma netiek nov?rsta, varat dz?st darbvirsmas failu Components.reg.

Papildindorm?cija

??s atsl?gas ir uzrakst?jis programmas Windows Modules Installer pakalpojums TrustedInstaller.exe t?das pakotnes instal??anas laik?, kurai nepiecie?ama restart??ana.
 • PendingXmlIdentifier ?? atsl?ga tiek izveidota, pirmoreiz instal?jot pakotni, kurai nepiecie?ama datora restart??ana, un tiek dz?sta p?c darb?bu pabeig?anas, p?c tam tiek s?kta datora restart??ana.
 • NextQueueEntryIndex un AdvancedInstallersNeedResolving ??s atsl?gas da?reiz tiek izveidotas p?c tam, kad tiek s?kta datora restart??ana, lai uztur?tu st?vokli.

Da?os gad?jumos t?du probl?mu k? str?vas zudums vai re?istra boj?juma d??, ??s v?rt?bas var b?t neatbilst?g? st?vokl?, kas var izrais?t TrustedInstaller klienta (piem?ram, sist?mas Windows l?dzek?u ekr?na) nepareizu darb?bu.

Dz??ot ??s v?rt?bas, zin?mi blakusefekti netiek izrais?ti. Tom?r ir ?oti ieteicams dubl?t ??s re?istra v?rt?bas pirms to dz??anas.

?is risin?jums nov?r? ??das probl?mas:
 • Tiek par?d?ts k??das kods 1935, m??inot instal?t Microsoft Office 2007. gada sist?mu.
 • Sist?m? Windows Vista ekr?ns Sist?mas Windows l?dzek?i ir tuk?s.

Rekviz?ti

Raksta ID: 946414 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 18. j?nijs - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Update
Atsl?gv?rdi: 
kbregistry kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB946414

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com