Kôd gre?ke 0x8000FFFF kada preuzmete ispravke na ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista koriste?i Windows Update ili Microsoft Update

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 946414 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Automatsko popravljanje problema

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50202
Sada posetite odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem?

Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Napomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Opis poruke o gre?ci

Kada preuzmete ispravke na ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista koriste?i Windows Update ili Microsoft Update, mo?ete dobiti kôd gre?ke 0x8000FFFF. Ovu gre?ku mo?ete da dobijete i kada pokrenete Windows Update sa kontrolne table.

Do ovog problema mo?e do?i ako u Windows registratoru postoji neka od slede?ih vrednosti:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\PendingXmlIdentifier
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\NextQueueEntryIndex
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS\AdvancedInstallersNeedResolving
Ovaj ?lanak vam poma?e da re?ite problem.

Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, isprobajte slede?e metode redosledom kojim su navedeni.

1. metod: ponovo pokretanje ra?unara i ponovni poku?aj instalacije ispravki

Zatvorite sve programe koji su pokrenuti, ponovo pokrenite ra?unar, a zatim poku?ajte da instalirate ispravke.

Napomena Ponovno pokretanje ra?unara ?e osigurati dovr?avanje svih prethodnih instalacija, kao i to da nema preostalih procesa koji zahtevaju ponovno pokretanje ra?unara kako bi mogli da se dovr?e.

Ako problem nije re?en, pre?ite na 2. metod.

2. metod: kreiranje rezervne kopije i uklanjanje klju?eva registratora koji mo?da dovode do problema

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste koristili alatku ?Ure?iva? registratora? za pravljenje rezervne kopije i brisanje vrednosti registratora koje su navedene u odeljku ?Opis poruke o gre?ci?, sledite ove korake.

Napomena Ovi koraci pouzdano re?avaju problem koji je opisan u odeljku ?Opis poruke o gre?ci?. Ovi koraci mo?da ne?e re?iti problem ako kôd gre?ke 8000FFFF dobijete u slu?aju koji se razlikuje od onog opisanog u odeljku ?Opis poruke o gre?ci?.
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
  .
 2. U polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit.
 3. Sa liste Programi izaberite stavku Regedit.exe.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako vam budu zatra?ene administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 4. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku COMPONENTS.
 6. Kliknite na dugme Izvezi.
 7. U polju Ime datoteke otkucajte COMPONENTS.
 8. U polju Sa?uvaj u izaberite stavku Radna povr?ina, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj da biste sa?uvali datoteku na radnoj povr?ini.
 9. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom mi?a na stavku PendingXmlIdentifier i izaberite stavku Izbri?i. Ako ova vrednost ne postoji, pre?ite na slede?i korak.
 10. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom mi?a na stavku NextQueueEntryIndex i izaberite stavku Izbri?i. Ako ova vrednost ne postoji, pre?ite na slede?i korak.
 11. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom mi?a na stavku AdvancedInstallersNeedResolving i izaberite stavku Izbri?i. Ako ova vrednost ne postoji, pre?ite na slede?i korak.
 12. Ponovo pokrenite ra?unar.
Da biste proverili da li je ovaj metod re?io problem, pogledajte odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.

Da li je ovo re?ilo problem?

Poku?ajte da preuzmete ispravke. Ako vi?e ne dobijate kôd gre?ke, a ra?unar ispravno preuzima ispravke, problem je re?en i zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku .

Napomena Koraci od 6. do 8. u odeljku ?Popravi?u sâm? kreiraju rezervnu kopiju slede?eg klju?a registratora u datoteci Components.reg na radnoj povr?ini:
HKEY_LOCAL_MACHINE\COMPONENTS
 • Ako koraci u re?enju ne re?e problem, tu rezervnu kopiju mo?ete da koristite da biste vratili klju? registratora u prethodno stanje. Da biste vratili klju? registratora u prethodno stanje, jednostavno na radnoj povr?ini kliknite dvaput na datoteku Components.reg, pri odzivu za proveru kliknite na dugme Da, a zatim u dijalogu za potvrdu kliknite na dugme U redu.
 • Ako su koraci u re?enju re?ili problem, mo?ete da izbri?ete datoteku Components.reg na radnoj povr?ini.

Dodatne informacije

Te klju?eve zapisuje usluga instalatora Windows modula, TrustedInstaller.exe, pri instalaciju paketa koji zahteva ponovno pokretanje ra?unara.
 • PendingXmlIdentifier Ovaj klju? se kreira prvi put kada se paket koji zahteva ponovno pokretanje instalira, a bri?e se kada se operacije dovr?e, nakon ?ega zapo?inje ponovno pokretanje sistema.
 • NextQueueEntryIndex i AdvancedInstallersNeedResolving Ovi klju?evi se nekada kreiraju prilikom ponovnog pokjretanja radi odr?avanja stanja.

U nekim slu?ajevima, problemi kao ?to su prekid napajanja ili o?te?enje registratora mogu da postave te vrednosti u neusagla?eno stanje koje mo?e da spre?i ispravno funkcionisanje klijenta usluge TrustedInstaller (na primer, ekran sa funkcijama operativnog sistema Windows).

Brisanje tih vrednosti nema poznatih ne?eljenih efekata. Me?utim, preporu?ujemo da napravite rezervnu kopiju tih vrednosti registratora pre nego ?to ih izbri?ete.

Ovo re?enje pouzdano re?ava slede?e probleme:
 • Dobijate kôd gre?ke 1935 kada poku?ate da instalirate sistem Microsoft Office 2007.
 • U operativnom sistemu Windows Vista ekran sa funkcijama operativnog sistema Windows je prazan.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 946414 - Poslednji pregled: 18. jun 2014. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Update
Klju?ne re?i: 
kbregistry kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB946414

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com