Raksta ID: 946536 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Probl?mas apraksts

Kad programm? Microsoft Office InfoPath 2003 atverat ar ciparparakstu parakst?tu veidlapu, ciparparaksta viet? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Past?v ar ?o parakstu saist?ta probl?ma.
Ciparparaksta autoru var noteikt tikai, noklik??inot uz Skat?t detaliz?tu inform?ciju. Noklik??inot uz Skat?t detaliz?tu inform?ciju, var?sit redz?t t?s personas v?rdu, kas parakst?jusi veidlapu ar ciparparakstu. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Ciparparaksta der?gums ir beidzies.

Probl?mas nov?r?anas darb?bas

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Lietojiet programmas InfoPath 2003 versijai p?c 3. servisa pakotnes paredz?to labojumfailu pakotni: 2007. gada 17. decembris.

  K? ieg?t labojumfailu

  ?? probl?ma ir nov?rsta programmas InfoPath 2003 versijai p?c 3. servisa pakotnes paredz?t? labojumfaila pakotn?, kas izlaista 2007. gada 5. decembr?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  946535 Programmas InfoPath 2003 versijai p?c 3. servisa pakotnes paredz?t?s labojumfailu pakotnes apraksts: 2007. gada 17. decembris
 2. Iesp?jojiet labojumfailu.

  Ja v?laties, lai Microsoft iesp?jotu labojumfailu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Lai patst?v?gi iesp?jotu labojumfailu, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

  Labot autom?tiski

  Lai autom?tiski iesp?jotu labojumfailu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam veiciet labo?anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.


  Labot ?o probl?mu
  Microsoft Fix it 50006


  Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

  Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

  P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.


  Labot patst?v?gi

  Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
  Lai iesp?jotu ?o labojumfailu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Aizveriet programmu InfoPath.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Noklik??iniet uz ??s re?istra atsl?gas:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\Security
  4. P?c noklik??in??anas uz 3. darb?b? nor?d?t?s atsl?gas izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
  5. Ierakstiet AllowExpiredCertOnXmlValidate un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz AllowExpiredCertOnXmlValidate un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
  7. Lodzi?? V?rt?bu dati ievadiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  8. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet, lai izietu no re?istra redaktora.


Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta, p?rliecinoties, vai ciparparaksts ir redzams. Ja ciparparaksts ir redzams, ?o rakstu t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Rekviz?ti

Raksta ID: 946536 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 10. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office InfoPath 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2003presp4fix kboffice2003sp3fix kbqfe kbbug kbfix KB946536

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com