K? instal?t programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.0 ar minim?l?m nepiecie?amaj?m at?auj?m

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 946677 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ierobe?ots Microsoft Dynamics saturs ir sniegts Microsoft zin??anu b?zes publiskaj? vietn?. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft Dynamics saturu un papildu resursus, l?dzu, apmekl?jiet vietni:

Dynamics klienti
Microsoft Dynamics CustomerSource*
Dynamics partneri
Microsoft Dynamics PartnerSource

* Nepiecie?ams, lai klientiem b?tu Microsoft Dynamics pakalpojumu pl?ns, piem?ram, Business Ready Enhancement Plan vai Software Assurance.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?tas minim?l?s at?aujas, kas nepiecie?amas lietot?jam, lai instal?tu programmat?ru Microsoft Dynamics CRM 4.0.

PAPILDINDORM?CIJA

Piez?mes
 • ?aj? rakst? tiek pie?emts, ka visas Microsoft Dynamics CRM 4.0 servera lomas tiek instal?tas vien? dator?.
 • Papildinform?ciju par servera lom?m skatiet ievie?anas rokasgr?mat?.
 • Instal??anas laik? vides diagnostikas vednis p?rbauda, vai lietot?jam, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, ir minim?l?s nepiecie?am?s at?aujas. Ja nav minim?lo nepiecie?amo at?auju, tiek par?d?ts k??das zi?ojums.

Instal??anas opcijas

Instal?jot programmat?ru Microsoft Dynamics CRM ar minim?laj?m nepiecie?amaj?m at?auj?m, pieejamas divas opcijas. Varat ?aut Microsoft Dynamics CRM servera uzst?d??anas programmai izveidot dro??bas grupas instal??anas laik?. Vai ar? varat izmantot iepriek? izveidotas Active Directory dro??bas grupas.

Varat ar? atlas?t iesl?gt vai izsl?gt autom?tisk?s grupu p?rvald?bas funkciju. P?c noklus?juma autom?tisk?s grupu p?rvald?bas funkcija ir iesl?gta. Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM autom?tiski pievieno atbilsto?os lietot?ja kontus un atbilsto?os datora kontus nepiecie?amaj?m Microsoft Dynamics CRM dro??bas grup?m. Ja izsl?dzat autom?tisko grupu p?rvald?bu, programmat?ra Microsoft Dynamics CRM autom?tiski nepievieno ?os kontus. ?aj? gad?jum? dom?na administratoram vai lietot?jam, kuram ir pietiekamas at?aujas, j?pievieno atbilsto?os lietot?ja kontus un atbilsto?os datora kontus nepiecie?amaj?m grup?m. ?ie papildin?jumi ir j?veic p?c instal??anas un p?c tam, kad lietot?ji ir pievienoti programmat?rai Microsoft Dynamics CRM.

1. instal??anas opcija. Uzst?d??anas programma izveido Active Directory dro??bas grupas, kad instal?jat programmat?ru Microsoft Dynamics CRM

 1. Pievienojiet t? lietot?ja kontu, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, k? lok?l?s administratoru grupas dal?bnieku. Lai to izdar?tu, Microsoft Dynamics CRM server? un dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft SQL Server, veiciet ??s darb?bas:
  1. Piesakieties server? k? lietot?js, kuram ir lok?l? administratora at?aujas.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Datora p?rvald?ba.
  3. Izv?rsiet sada?u Sist?mas r?ki.
  4. Izv?rsiet sada?u Lok?lie lietot?ji un grupas.
  5. Noklik??iniet uz Grupas.
  6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Administratori un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  7. Lai pievienotu t? lietot?ja kontu, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, noklik??iniet uz Pievienot.
 2. Ja SQL Server p?rskatu izveides pakalpojumi (SSRS) ir instal?ti cit? server?, nevis taj?, kur? pievienoj?t at?aujas 1. darb?b?, saknes l?men? j?pievieno satura p?rvaldnieka loma lietot?ja konta instal??anai. T?pat ir j?pievieno sist?mas administratora loma visas vietnes l?men? lietot?ja konta instal??anai. Lai to izdar?tu, p?rskatu izveides server? veiciet ??s darb?bas:
  1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer un p?c tam atrodiet ?o vietni:
   http://srsserver/reports
  2. Ciln? Rekviz?ti noklik??iniet uz Jaunas lomas pie??ir?ana.
  3. Lodzi?? Grupas nosaukums vai lietot?jv?rds ierakstiet t? lietot?ja lietot?jv?rdu, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les lodzi?u Satura p?rvaldnieks, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Piez?me. Izmantojiet ?o form?tu, ierakstot lietot?jv?rdu:
   dom?na_nosaukums\lietot?jv?rds
  4. Noklik??iniet uz Vietnes iestat?jumi.
  5. Sada?? Dro??ba noklik??iniet uz Konfigur?t visas vietnes dro??bu un p?c tam noklik??iniet uz Jaunas lomas pie??ir?ana.
  6. Lodzi?? Grupas vai lietot?ja nosaukums ierakstiet t? lietot?ja lietot?jv?rdu, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les lodzi?u Satura p?rvaldnieks, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Piez?me. Izmantojiet ?o form?tu, ierakstot lietot?jv?rdu:
   dom?na_nosaukums\lietot?jv?rds
 3. T? lietot?ja kontam, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, pievienojiet t?l?k nor?d?t?s at?aujas organizatoriskajai vien?bai (OU) Active Directory direktorija pakalpojum?. ?? darb?ba j?veic tai organizatoriskajai vien?bai, kuru atlas?t instal??anai programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 instal??anas laik?.

  At?aujas
  • Las?t
  • Izveidot visus b?rnobjektus
  Papildu at?aujas
  • Las??anas at?aujas
  • Modific??anas at?aujas
  • Las?t dal?bniekus
  • Rakst?t dal?bniekus
  Lai pievienotu at?aujas, veiciet ??s darb?bas:
  1. Piesakieties dom?na kontrollera server? k? lietot?js, kuram ir dom?na administratora at?aujas.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Active Directory lietot?ji un datori.
  3. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Papildu l?dzek?i.
  4. Navig?cijas r?t? atrodiet organizatorisko vien?bu, kuru v?laties izmantot Microsoft Dynamics CRM instal??anai. Lai to izdar?tu, izv?rsiet koku mezgl?, kur? satur dro??bas grupu.
  5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz dro??bas grupas, noklik??iniet uz Rekviz?ti un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Dro??ba.
  6. Sarakst? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi noklik??iniet uz t? lietot?ja konta, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, ja ?is konts ir nor?d?ts. Ja konts nav nor?d?ts, noklik??iniet uz Pievienot, lai pievienotu lietot?ja kontu.
  7. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u at?aujai Izveidot visus b?rnobjektus kolonn? At?aut.

   Piez?me. P?c noklus?juma izv?les r?ti?a At?aut ir atz?m?ta at?aujai Las?t.
  8. Noklik??iniet uz Papildu.
  9. Sarakst? At?auju ievadnes noklik??iniet uz Pievienot, atlasiet t? lietot?ja kontu, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  10. Sarakst? Lietot ?im noklik??iniet uz Grupas objekti.
  11. Noklik??iniet, lai atz?m?tu ??s izv?les r?ti?as kolonn? At?aut:
   • Las??anas at?aujas
   • Modific??anas at?aujas
  12. Noklik??iniet uz cilnes Rekviz?ti.
  13. Sarakst? Lietot ?im noklik??iniet uz Grupas objekti.
  14. Noklik??iniet, lai atz?m?tu ??s izv?les r?ti?as kolonn? At?aut:
   • Las?t dal?bniekus
   • Rakst?t dal?bniekus
  15. Tr?s reizes noklik??iniet uz Labi.
 4. Instal?jiet programmat?ru Microsoft Dynamics CRM.

2. instal??anas opcija. Izmantojiet iepriek? izveidotas Active Directory dro??bas grupas, instal?jot programmat?ru Microsoft Dynamics CRM

 1. Pakalpojum? Active Directory izveidojiet ??das dro??bas grupas:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Lai izveidotu dro??bas grupas pakalpojum? Active Directory, veiciet ??s darb?bas:
  1. Piesakieties dom?na kontrollera server? k? lietot?js, kuram ir dom?na administratora at?aujas.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Active Directory lietot?ji un datori.
  3. Izv?rsiet koku "Active Directory lietot?ji un datori" l?dz dom?na saknei vai l?dz konkr?tai organizatoriskai vien?bai (OU), kuru v?laties izmantot, lai instal?tu programmat?ru Microsoft Dynamics CRM.
  4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz dom?na saknes vai organizatorisk?s vien?bas, kuru v?laties izmantot, noklik??iniet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Grupa.
  5. Lauk? Grupas nosaukums ierakstiet grupas nosaukumu. Piem?ram, rakstiet PrivUserGroup.
  6. Ja dom?na funkcion?lais l?menis ir sist?mas Windows Server 2003 vai Microsoft Windows 2000 viet?jais l?menis, noklik??iniet uz Dom?na lok?l? sarakst? Grupas tv?rums. Ja dom?na funkcion?lais l?menis ir sist?mas Windows 2000 jauktais l?menis, noklik??iniet uz Glob?ls sarakst? Grupas tv?rums.
  7. Noklik??iniet uz Labi.
  8. Atk?rtojiet no darb?bas 1d l?dz darb?bai 1g iepriek? ?aj? sada??, lai izveidotu katru dro??bas grupu.
 2. Pievienojiet t? lietot?ja kontu, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, k? lok?l?s administratoru grupas dal?bnieku. ?? darb?ba ir j?veic dator?, kur? darbojas Microsoft Dynamics CRM serveris, un dator?, kur? darbojas SQL serveris.
  1. Piesakieties server? k? lietot?js, kuram ir lok?l? administratora at?aujas.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Datora p?rvald?ba.
  3. Izv?rsiet Sist?mas r?ki, izv?rsiet Lok?lie lietot?ji un grupas un p?c tam izv?rsiet Grupas.
  4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Administratori un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  5. Lai pievienotu t? lietot?ja kontu, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, noklik??iniet uz Pievienot un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Ja SQL Server p?rskatu izveides pakalpojumi (SSRS) ir instal?ti cit? server?, nevis taj?, kur? pievienoj?t at?aujas 1. darb?b?, saknes l?men? pievienojiet satura p?rvaldnieka loma lietot?ja konta instal??anai. P?c tam pievienojiet sist?mas administratora lomu visas vietnes l?men? lietot?ja konta instal??anai. Lai to izdar?tu, server?, kur? darbojas p?rskatu izveides pakalpojumi, veiciet ??s darb?bas:
  1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer un p?c tam atrodiet ?o vietni:
   http://srsserver/reports
  2. Noklik??iniet uz cilnes Rekviz?ti un p?c tam noklik??iniet uz Jaunas lomas pie??ir?ana.
  3. Lodzi?? Grupas nosaukums vai lietot?jv?rds ierakstiet t? lietot?ja lietot?jv?rdu, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les lodzi?u Satura p?rvaldnieks, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Piez?me. Izmantojiet ?o form?tu, ierakstot lietot?jv?rdu:
   dom?na_nosaukums\lietot?jv?rds
  4. Noklik??iniet uz Vietnes iestat?jumi.
  5. Sada?? Dro??ba noklik??iniet uz Konfigur?t visas vietnes dro??bu un p?c tam noklik??iniet uz Jaunas lomas pie??ir?ana.
  6. Lodzi?? Grupas nosaukums vai lietot?jv?rds ierakstiet t? lietot?ja lietot?jv?rdu, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les lodzi?u Sist?mas administrators, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

   Piez?me. Izmantojiet ?o form?tu, ierakstot lietot?jv?rdu:
   dom?na_nosaukums\lietot?jv?rds
 4. Ja v?laties, lai programmat?ra Microsoft Dynamics CRM p?rvald?tu Microsoft Dynamics CRM dro??bas grupas, kas tiek izveidotas instal??anas laik?, pievienojiet t?l?k nor?d?t?s at?aujas dro??bas grup?m, kuras izveidoj?t 1. darb?b? iepriek? ?aj? sada??:

  At?aujas
  • Las?t
  • Rakst?t
  • Pievienot/no?emt sevi k? dal?bnieku
  Papildu at?aujas
  • Saraksta saturs
  • Las?t visus rekviz?tus
  • Rakst?t visus rekviz?tus
  • Las??anas at?aujas
  • Modific??anas at?aujas
  • Visas p?rbaud?t?s rakst??anas darb?bas
  • Pievienot/no?emt sevi k? dal?bnieku
  Lai pievienotu at?aujas, katrai dro??bas grupai, kuru izveidoj?t 1. darb?b? iepriek? ?aj? sada??, veiciet ??s darb?bas:
  1. Piesakieties dom?na kontrollera server? k? lietot?js, kuram ir dom?na administratora at?aujas.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Active Directory lietot?ji un datori.
  3. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Papildu l?dzek?i.
  4. Navig?cijas r?t? izv?rsiet koku l?dz dro??bas grupai, ar peles labo pogu noklik??iniet uz dro??bas grupas, uz Rekviz?ti un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Dro??ba.
  5. Sarakst? Grupu nosaukumi vai lietot?jv?rdi noklik??iniet uz t? lietot?ja konta, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, ja ?is konts ir nor?d?ts. Ja konts nav nor?d?ts, noklik??iniet uz Pievienot, lai pievienotu lietot?ja kontu.
  6. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u at?aujai Rakst?t kolonn? At?aut. Veicot ?o darb?bu, sist?ma autom?tiski atz?m? izv?les r?ti?u at?aujai Pievienot/no?emt sevi k? dal?bnieku.

   Piez?me. P?c noklus?juma izv?les r?ti?a At?aut ir atz?m?ta at?aujai Las?t.
  7. Noklik??iniet uz Papildu.
  8. Sarakst? At?auju ievadnes noklik??iniet uz t? lietot?ja konta, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, un p?c tam noklik??iniet uz Redi??t.
  9. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Modific?t at?aujas kolonn? At?aut.
  10. Tr?s reizes noklik??iniet uz Labi.
  Piez?mes
  • P?c noklus?juma t?l?k nor?d?t?s at?aujas ir iestat?tas uz At?aut:
   • Saraksta saturs
   • Las?t visus rekviz?tus
   • Rakst?t visus rekviz?tus
   • Las??anas at?aujas
   • Visas p?rbaud?t?s rakst??anas darb?bas
   • Pievienot/no?emt sevi k? dal?bnieku
  • Ja izsl?gsit autom?tisko grupu p?rvald?bu instal??anai, nav j?veic 4. darb?ba.
  • Lai ieg?tu papildinform?ciju par autom?tisko grupu p?rvald?bu, skatiet sada?u "Autom?tisk?s grupu p?rvald?bas opcijas".
 5. Pirmoreiz piesakoties programmat?r? Microsoft Dynamics CRM un katru reizi, kad Microsoft Dynamics CRM tiek pievienots jauns lietot?js, j?veic ??das darb?bas:
  • Lai pieteiktos, izmantojiet lietot?ja kontu, kuram ir nepiecie?am?s ties?bas.
  • Manu?li pievienojiet lietot?jus un datorus atbilsto?aj?m dro??bas grup?m.
 6. Lai izmantotu iepriek? izveidotas Active Directory dro??bas grupas, izveidojiet konfigur?cijas failu, lai nor?d?tu uz programmat?ru Microsoft Dynamics CRM. Lai to izdar?tu, izveidojiet XML konfigur?cijas failu, kas izmanto t?l?k redzamaj? piem?r? eso?o sintaksi. Atbilsto?i modific?jiet main?gos. Sarakst? p?c parauga koda aprakst?ts, k? modific?t main?gos, kas redzami ?aj? piem?r?.

  T?l?k eso?aj? piem?ra kod? XML faila nosaukums ir Config_precreate.xml. Dom?na nosaukums ir microsoft.com. ?ie nosaukumi aizvieto ?stos izmantotos nosaukumus. Pakalpojuma Active Directory hierarhija ir ??da:
  • saknes dom?ns
   • Uz??muma nosaukums OU
    • Uz??muma nosaukums OU
  Parauga kods
  <CRMSetup>
    <Server>
      <Groups AutoGroupManagementOff="true">
        	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>
       	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>
        	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>
        	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>
  	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>
  	 </Groups>
    </Server>
  </CRMSetup>
  
  Modific?jiet piem?r? redzamos parametrus, izmantojot ??s aizvieto?anas v?rt?bas:
  • PrivUserGroup: PrivUserGroup dro??bas grupas nosaukums
  • SQLAccessGroup: SQLAccessGroup dro??bas grupas nosaukums
  • UserGroup: UserGroup dro??bas grupas nosaukums
  • ReportingGroup: ReportingGroup dro??bas grupas nosaukums
  • PrivReportingGroup: ReportingGroup dro??bas grupas nosaukums
  • domain: Dom?na nosaukums
  • domain_extension: Dom?na papla?in?jums
  Piez?me. Papildinform?ciju par visiem konfigur?cijas faila parametriem un paraugiem skatiet ievie?anas rokasgr?mat?.
 7. S?ciet Microsoft Dynamics CRM servera instal??anu. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?mes
  • "C:\ServerSetup.exe" attiecas uz faila ServerSetup.exe ce?u instal?cijas datu nes?j?.
  • "C:\configprecreate.xml" attiecas uz izveidot? konfigur?cijas faila nosaukumu un ce?u.

Autom?tisk?s grupu p?rvald?bas opcijas

Autom?tisk?s grupu p?rvald?bas opcija tiek izmantota, lai noteiktu, k? atbilsto?ie lietot?ji un datori tiek pievienoti dro??bas grup?m. Programmat?ra Microsoft Dynamics CRM var pievienot lietot?jus un datorus. Vai ar? lietot?js ar atbilsto??m at?auj?m programmat?ras Microsoft Dynamics CRM dro??bas grup?s var manu?li pievienot lietot?jus un datorus.

Autom?tisk?s grupu p?rvald?bas opcijai izmantojiet vienu ??m metod?m. Izmantojiet 1. metodi, lai iestat?tu opciju AutoGroupManagementOff k? "false" (aplams) un iesl?gtu autom?tisko grupu p?rvald?bu. Izmantojiet 2. metodi, lai iestat?tu opciju AutoGroupManagementOff k? "true" (patiess) un izsl?gtu autom?tisko grupu p?rvald?bu.

Piez?me. Autom?tisk?s grupu p?rvald?bas opciju var izmantot tikai, ja instal?jat programmat?ru Microsoft Dynamics CRM, izmantojot iepriek? izveidotas Active Directory dro??bas grupas.

Piez?me. Kad tiek palaists import??anas organiz?cijas vednis, lai import?tu organiz?ciju, tas apsver AutoGroupManagementOff re?istra v?rt?bu, lai pie??irtu nepiecie?am?s SQL at?aujas import?tajai datu b?zei. Ja re?istra v?rt?ba ir iestat?ta uz 1, import??anas organiz?cijas nepie??irs SQL at?aujas datu b?z?, t?d?? SQL at?aujas, iesp?jams, b?s j?pie??ir, izmantojot SQL p?rvald?bas studiju p?c import??anas ved?a darb?bu pabeig?anas. Ja re?istra v?rt?ba ir iestat?ta uz 0, import??anas organiz?cijas vednis pie??irs SQL at?aujas datu b?z?. P?c noklus?juma re?istr?cijas v?rt?ba AutoGroupManagementOff ir iestat?ta uz 0.


1. metode. Iestatiet opciju AutoGroupManagementOff k? "false" (aplams)

T? k? ?is iestat?jums ir noklus?juma iestat?jums, konfigur?cijas failam nekas nav j?pievieno. Tom?r t?l?k nor?d?t? proced?ra ir piem?rs, kur? aprakst?ts, k? iestat?t opciju AutoGroupManagementOff k? "false" (aplams).

Izveidojiet XML konfigur?cijas failu, kas izmanto t?l?k redzamaj? piem?r? eso?o sintaksi. Atbilsto?i modific?jiet main?gos. Lai modific?tu main?gos, kas ir ?aj? piem?r?, skatiet 6. darb?bu sada?? "2. instal??anas opcija. Izmantojiet iepriek? izveidotas Active Directory dro??bas grupas, instal?jot programmat?ru Microsoft Dynamics CRM".

?aj? piem?r? XML faila nosaukums ir Config_precreate.xml. Dom?na nosaukums ir microsoft.com. Pakalpojuma Active Directory hierarhija ir ??da:
 • saknes dom?ns
  • Uz??muma nosaukums OU
   • Uz??muma nosaukums OU
Parauga kods
<CRMSetup>
  <Server>
     <Groups>
	 <Groups autogroupmanagementoff="false">
      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
	</Groups>
</CRMSetup>

2. metode. Iestatiet opciju AutoGroupManagementOff k? "true" (patiess)

 1. Izveidojiet XML konfigur?cijas failu, kas izmanto t?l?k redzamaj? piem?r? eso?o sintaksi. Atbilsto?i modific?jiet main?gos. Lai modific?tu main?gos, kas ir ?aj? piem?r?, skatiet 6. darb?bu sada?? "2. instal??anas opcija. Izmantojiet iepriek? izveidotas Active Directory dro??bas grupas, instal?jot programmat?ru Microsoft Dynamics CRM".

  ?aj? piem?r? XML faila nosaukums ir Config_manageoff.xml. Dom?na nosaukums ir microsoft.com. Pakalpojuma Active Directory hierarhija ir ??da:
  • saknes dom?ns
   • Uz??muma nosaukums OU
    • Uz??muma nosaukums OU
  Parauga kods
  <CRMSetup>
    <Server>
       <Groups AutoGroupManagementOff="true">
        	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
       	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
        	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
        	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
  	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
  	 </Groups>
    </Server>
  </CRMSetup>
  
 2. Pievienojiet atbilsto?os lietot?ju kontus un datoru kontus k? ?o grupu dal?bniekus.

  Piez?me. ?? darb?ba j?veic tikai tad, ja opcija AutoGroupManagementOff ir iestat?ta k? "true" (patiess).

  PrivUserGroup
  • Konts, kuru izmanto CRMAppPool lietojumprogrammas p?ls
  • Konts, kuru izmanto ASP.NET procesa modelis
  • Lietot?ja konts, kur? darbojas Microsoft Dynamics CRM instal?cija
  • Datora konts, kur? tiks instal?ts Microsoft Dynamics CRM-Exchange e-pasta mar?rut?t?js
  ReportingGroup
  • Visi Microsoft Dynamics CRM lietot?ju konti (iek?auts lietot?js, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM)
  SQLAccessGroup
  • Konts, kuru izmanto CRMAppPool lietojumprogrammas p?ls
  • Konts, kuru izmanto ASP.NET procesa modelis
  UserGroup
  • Visi Microsoft Dynamics CRM lietot?ju konti (iek?auts lietot?js, kur? instal? programmat?ru Microsoft Dynamics CRM)
  PrivReportingGroup
  • Datora konts, kur? tiks instal?ts Microsoft Dynamics CRM datu savienot?js Microsoft SQL Server p?rskatu izveides pakalpojumiem
  Lai pievienotu kontus, katrai sarakst? nor?d?tajai grupai veiciet ??s darb?bas:
  1. Piesakieties dom?na kontrollera server? k? lietot?js, kuram ir dom?na administratora at?aujas.
  2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Active Directory lietot?ji un datori.
  3. Navig?cijas r?t? izv?rsiet koku l?dz mezglam, kur? ir dro??bas grupa, ar peles labo pogu noklik??iniet uz dro??bas grupas, noklik??iniet uz Rekviz?ti un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Dal?bnieki.
  4. Lai pievienotu lietot?ja kontu, noklik??iniet uz Pievienot un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Lai pievienotu datora kontu, noklik??iniet uz Objektu tipi, noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Datori, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Lai noskaidrotu, kuru kontu izmanto CRMAppPool lietojumprogrammas p?ls, dator?, kur? darbojas Microsoft Dynamics CRM serveris, veiciet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Interneta inform?cijas pakalpojumu p?rvaldnieks (IIS).
  2. Izv?rsiet datora nosaukumu.
  3. Izv?rsiet sada?u Lietojumprogrammas p?li.
  4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz CRMAppPool, uz Rekviz?ti un p?c tam noklik??iniet uz cilnes Identit?te.
  Kontu NetworkService un kontu LocalSystem att?lo konts "domainname\computername $". T?d??, ja j?pievieno konts NetworkService vai konts LocalSystem, j?pievieno konts "domainname\computername $".

  Ja tiek atlas?ta opcija Konfigur?jams, nor?d?tais lietot?ja konts j?pievieno dro??bas grupai. Nor?d?tais lietot?ja konts par?d?s tekstlodzi??.
 4. Lai noskaidrotu, kuru kontu izmanto ASP.NET procesa modelis, Microsoft Dynamics CRM server? veiciet ??s darb?bas:
  1. Atveriet ?o mapi p?rl?kprogramm? Windows Explorer:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Machine.config, noklik??iniet uz Atv?rt ar un p?c tam noklik??iniet uz Piez?mjbloks.
  3. Tekst? mekl?jiet v?rdu "username". Fail? ?is v?rds par?d?s vair?kas reizes. Tekst? mekl?jiet piekto v?rda "username" gad?jumu. Piekt? "username" gad?juma v?rt?ba ir konts, kuru izmanto ASP.NET procesa modelis.
  Kontu SYSTEM un datora kontu att?lo konts "domainname\computername $". T?d??, ja konts SYSTEM vai datora konts j?pievieno dro??bas grupai, j?pievieno konts "domainname\computername $".

  Ja lietot?jv?rds ir nor?d?ts fail? Machine.config, nor?d?tais lietot?ja konts ir j?pievieno dro??bas grupai.

PAPILDINDORM?CIJA

Pakalpojuma konts

Programmat?ras Microsoft Dynamics CRM instal??anas laik? tiks par?d?ta lapa Nor?diet dro??bas kontu. ?aj? lap? varat atlas?t izmantot dom?na lietot?ja kontu k? dro??bas kontu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Pievienojiet dom?na lietot?ja kontu lok?lajai grupai Veiktsp?jas re?istra lietot?ji. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Dator?, kur? darbojas Microsoft Dynamics CRM serveris, noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas, uz Administrat?vie r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Datora p?rvald?ba.
  2. Izv?rsiet sada?u Lok?lie lietot?ji un grupas un p?c tam izv?rsiet Grupas.
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz grupas Veiktsp?jas re?istra lietot?ji un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot grupai.
  4. Noklik??iniet uz Pievienot, ierakstiet dom?na lietot?ja kontu un p?c tam divreiz noklik??iniet uz Labi.
 2. Dom?na lietot?ja kont? izveidojiet kontu HTTP pakalpojuma prim?rie nosaukumi. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Instal?jiet Windows Server atbalsta r?kus, ja tie nav instal?ti.

   Piez?me. ?? darb?ba nav j?veic dator?, kur? darbojas Microsoft Dynamics CRM serveris. ?o darb?bu var veikt cit? dom?na server?. Turkl?t ir j?piesak?s, izmantojot kontu ar at?auj?m pievienot pakalpojuma prim?ros nosaukumus (SPNs) lietot?ju kontiem.
  2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un katras komandas beig?s nospiediet tausti?u ENTER:
   SETSPN ?a http/crmservername.domain.comuseraccount
   SETSPN ?a http/crmservernameuseraccount
  Piez?me. Vietturis crmservername ir t? servera nosaukums, kur? tiks instal?ta programmat?ra Microsoft Dynamics CRM. Vietturis domain.com att?lo dom?na nosaukumu. Vietturis useraccount att?lo kontu, kuru izmantojat k? pakalpojuma kontu Microsoft Dynamics CRM instal??anas laik?.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantot SPNs, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
929650 K? izmantot SPNs, konfigur?jot t?mek?a lietojumprogrammas, kas tiek viesotas IIS 6.0
Lai ieg?tu papildinform?ciju par minim?laj?m at?auj?m, kas nepiecie?amas lietot?jam, lai b?tu par izvieto?anas administratoru programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
946686 K? pie??irt minim?l?s at?aujas izvieto?anas administratoram programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0

Rekviz?ti

Raksta ID: 946677 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbmbsinstallation kbmbsmigrate kbhowto KB946677

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com