Instaliranje programa Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa minimalnim potrebnim dozvolama

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 946677 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ograni?eni sadr?aj za Microsoft Dynamics obezbe?en je na javnoj Veb lokaciji Microsoft baze znanja. Kompletan sadr?aj i dodatne resurse za Microsoft Dynamics potra?ite na slede?oj lokaciji:

Dynamics klijenti
Microsoft Dynamics CustomerSource*
Dynamics partneri
Microsoft Dynamics PartnerSource

* Zahteva da klijenti imaju plan usluge za Microsoft Dynamics kao ?to je plan pobolj?anja spremnosti za poslovanje ili Software Assurance.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje minimalne dozvole koje su potrebne da bi korisnik instalirao Microsoft Dynamics CRM 4.0.

DODATNE INFORMACIJE

Napomene
 • Ovaj ?lanak pretpostavlja da se sve uloge Microsoft Dynamics CRM 4.0 servera instaliraju na istom ra?unaru.
 • Vi?e informacija o ulogama servera potra?ite u vodi?u za primenu.
 • Tokom instalacije, ?arobnjak za dijagnostiku okru?enja proverava da li korisnik koji instalira Microsoft Dynamics CRM ima minimalne potrebne dozvole. Ako minimalne potrebne dozvole ne postoje, dobijate poruku o gre?ci.

Opcije instalacije

Na raspolaganju su vam dve opcije kada instalirate Microsoft Dynamics CRM sa minimalnim potrebnim dozvolama. Mo?ete dozvoliti da instalacioni program za Microsoft Dynamics CRM server kreira bezbednosne grupe tokom instalacije. Mo?ete koristiti i unapred kreirane Active Directory bezbednosne grupe.

Tako?e mo?ete izabrati da uklju?ite funkcionalnost automatskog upravljanja grupama odnosno da je isklju?ite. Funkcionalnost automatskog upravljanja grupama podrazumevano je uklju?ena. Microsoft Dynamics CRM automatski dodaje odgovaraju?e korisni?ke naloge i odgovaraju?e naloge ra?unara u potrebne Microsoft Dynamics CRM bezbednosne grupe. Ako isklju?ite automatsko upravljanje grupama, Microsoft Dynamics CRM ne dodaje ove naloge automatski. U tom slu?aju, administrator domena ili korisnik koji ima odgovaraju?e dozvole mora dodati odgovaraju?e korisni?ke naloge i odgovaraju?e naloge ra?unara u potrebne grupe. Ova dodavanja moraju se izvr?iti nakon instalacije i nakon dodavanja korisnika u Microsoft Dynamics CRM.

1. opcija instalacije: Instalacioni program kreira Active Directory bezbednosne grupe kada instalirate Microsoft Dynamics CRM

 1. Dodajte korisni?ki nalog za korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM kao ?lana grupe lokalnih administratora. Da biste to uradili, sledite ove korake na Microsoft Dynamics CRM serveru i ra?unaru koji radi pod sistemom Microsoft SQL Server:
  1. Prijavite se na server kao korisnik koji ima dozvole lokalnog administratora.
  2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Administrativne alatke i izaberite stavku Upravljanje ra?unarom.
  3. Razvijte stavku Sistemske alatke.
  4. Razvijte listu Lokalni korisnici i grupe.
  5. Kliknite na dugme Grupe.
  6. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Administratori i izaberite stavku Svojstva.
  7. Kliknite na dugme Dodaj da biste dodali nalog korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM.
 2. Ako je usluga SQL Server Reporting Services (SSRS) instalirana na nekom drugom serveru, a ne na serveru na koji ste dodali dozvole u 1. koraku, morate dodati ulogu ?Menad?er sadr?aja? u osnovni nivo za instaliranje korisni?kog naloga. Tako?e, morate dodati ulogu ?Administrator sistema? na nivou cele lokacije za instaliranje korisni?kog naloga. Da biste to uradili, sledite korake na Reporting Services serveru:
  1. Pokrenite Windows Internet Explorer i prona?ite slede?u lokaciju:
   http://srsserver/reports
  2. Na kartici Svojstva kliknite na dugme Nova dodela uloga.
  3. U polju Ime grupe ili korisnika otkucajte korisni?ko ime za korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, potvrdite izbor u polju za potvrdu Menad?er sadr?aja i kliknite na dugme U redu.

   Napomena Koristite slede?i format prilikom kucanja korisni?kog imena:
   ime domena\korisni?ko ime
  4. Kliknite na dugme Postavke lokacije.
  5. U okviru Bezbednost izaberite stavku Konfiguri?i bezbednost na celoj lokaciji i kliknite na dugme Nova dodela uloga.
  6. U okviru za tekst Grupa ili korisni?ko ime otkucajte korisni?ko ime za korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Administrator sistema i kliknite na dugme U redu.

   Napomena Koristite slede?i format prilikom kucanja korisni?kog imena:
   ime domena\korisni?ko ime
 3. Za korisni?ki nalog korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, dodajte slede?e dozvole u organizacionu jedinicu (OJ) u Active Directory usluzi kataloga. Ovaj korak morate izvr?iti za OJ koju birate za instalaciju tokom instalacije programa Microsoft Dynamics CRM 4.0.

  Dozvole
  • ?itanje
  • Kreiranje svih podre?enih objekata
  Napredne dozvole
  • Dozvole za ?itanje
  • Dozvole za izmene
  • ?itanje ?lanova
  • Pisanje u ?lanove
  Da biste dodali dozvole, sledite ove korake:
  1. Prijavite se na server kontrolera domena kao korisnik koji ima dozvole administratora domena.
  2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Administrativne alatke i izaberite stavku Active Directory korisnici i ra?unari.
  3. U meniju Prikaz izaberite stavku Napredne funkcije.
  4. U oknu za navigaciju prona?ite OJ koju ?elite da koristite za instalaciju programa Microsoft Dynamics CRM. Da biste to uradili, razvijte stablo do ?vora koji sadr?i bezbednosnu grupu.
  5. Kliknite desnim tasterom mi?a na bezbednosnu grupu, izaberite stavku Svojstva i izaberite karticu Bezbednost.
  6. Sa liste Imena grupa ili korisnika izaberite korisni?ki nalog za korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM ako je nalog naveden. Ako nalog nije naveden, kliknite na dugme Dodaj da biste dodali korisni?ki nalog.
  7. U koloni Dozvoli potvrdite izbor u polju za potvrdu za dozvolu Kreiranje svih podre?enih objekata.

   Napomena Izbor u polju za potvrdu Dozvoli podrazumevano je potvr?en za dozvolu ?itanje.
  8. Kliknite na dugme Vi?e opcija.
  9. Na listi Stavke dozvola kliknite na dugme Dodaj, izaberite korisni?ki nalog za korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM i kliknite na dugme U redu.
  10. Na listi Primeni na izaberite stavku Objekti grupe.
  11. U koloni Dozvoli potvrdite izbor u slede?im poljima za potvrdu:
   • Dozvole za ?itanje
   • Dozvole za izmene
  12. Izaberite karticu Svojstva.
  13. Na listi Primeni na izaberite stavku Objekti grupe.
  14. U koloni Dozvoli potvrdite izbor u slede?im poljima za potvrdu:
   • ?itanje ?lanova
   • Pisanje u ?lanove
  15. Kliknite tri puta na dugme U redu.
 4. Instalirajte Microsoft Dynamics CRM.

2. opcija instalacije: Kori??enje unapred kreiranih Active Directory bezbednosnih grupa kada instalirate Microsoft Dynamics CRM

 1. Kreirajte slede?e bezbednosne grupe u usluzi Active Directory:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Da biste kreirali bezbednosne grupe u usluzi Active Directory, sledite ove korake:
  1. Prijavite se na server kontrolera domena kao korisnik koji ima dozvole administratora domena.
  2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Administrativne alatke i izaberite stavku Active Directory korisnici i ra?unari.
  3. Razvijte stablo ?Active Directory korisnici i ra?unari? do korena domena ili do odre?ene organizacione jedinice (OJ) koju ?elite da koristite za instaliranje programa Microsoft Dynamics CRM.
  4. Kliknite desnim tasterom mi?a na koren ili OJ koju ?elite da koristite, izaberite stavku Novo i stavku Grupa.
  5. U polju Ime grupe otkucajte ime grupe. Na primer, otkucajte PrivUserGroup.
  6. Ako je funkcionalni nivo domena osnovni Windows Server 2003 ili Microsoft Windows 2000, sa liste Opseg grupe izaberite stavku Lokalno za domen. Ako je funkcionalni nivo domena me?oviti Windows 2000, sa liste Opseg grupe izaberite stavku Globalno.
  7. Kliknite na dugme U redu.
  8. Ponovite korake od 1d do 1g iz prethodnog dela ovog odeljka da biste kreirali sve bezbednosne grupe.
 2. Dodajte korisni?ki nalog za korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM kao ?lana grupe lokalnih administratora. Ovaj korak morate dovr?iti na ra?unaru koji radi pod Microsoft Dynamics CRM serverom i na ra?unaru koji radi pod sistemom SQL Server.
  1. Prijavite se na server kao korisnik koji ima dozvole lokalnog administratora.
  2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Administrativne alatke i izaberite stavku Upravljanje ra?unarom.
  3. Razvijte stavku Sistemske alatke, Lokalni korisnici i grupe, a zatim i stavku Grupe.
  4. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Administratori i izaberite stavku Svojstva.
  5. Da biste dodali korisni?ki nalog korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, kliknite na dugme Dodaj, a zatim na dugme U redu.
 3. Ako je funkcija SQL Server Reporting Services (SSRS) instalirana na nekom drugom serveru, a ne na serveru na koji ste dodali dozvole u 1. koraku, dodajte ulogu ?Menad?er sadr?aja? u osnovni nivo za instaliranje korisni?kog naloga. Zatim, dodajte ulogu ?Administrator sistema? na nivou cele lokacije za korisni?ki nalog koji vr?i instaliranje. Da biste to uradili, sledite ove korake na serveru na kojem je pokrenuta funkcija Reporting Services:
  1. Pokrenite Internet Explorer i prona?ite slede?u lokaciju:
   http://srsserver/reports
  2. Izaberite karticu Svojstva i kliknite na dugme Nova dodela uloga.
  3. U polju Ime grupe ili korisnika otkucajte ime korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, potvrdite izbor u polju za potvrdu Menad?er sadr?aja i kliknite na dugme U redu.

   Napomena Koristite slede?i format prilikom kucanja korisni?kog imena:
   ime domena\korisni?ko ime
  4. Kliknite na dugme Postavke lokacije.
  5. U okviru Bezbednost izaberite stavku Konfiguri?i bezbednost na celoj lokaciji i kliknite na dugme Nova dodela uloga.
  6. U polju Ime grupe ili korisnika otkucajte ime korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, potvrdite izbor u polju za potvrdu Administrator sistema i kliknite na dugme U redu.

   Napomena Koristite slede?i format prilikom kucanja korisni?kog imena:
   ime domena\korisni?ko ime
 4. Ako ?elite da Microsoft Dynamics CRM upravlja Microsoft Dynamics CRM bezbednosnim grupama koje se kreiraju tokom instalacije, dodajte slede?e dozvole u bezbednosne grupe koje ste kreirali u 1. koraku u prethodnom delu ovog odeljka:

  Dozvole
  • ?itanje
  • Pisanje
  • Dodavanje/uklanjanje sebe kao ?lana
  Napredne dozvole
  • Sadr?aj liste
  • ?itanje svih svojstava
  • Pisanje svih svojstava
  • Dozvole za ?itanje
  • Dozvole za izmene
  • Sva proverena upisivanja
  • Dodavanje/uklanjanje sebe kao ?lana
  Da biste dodali dozvole, sledite ove korake za sve bezbednosne grupe koje ste kreirali u 1. koraku u prethodnom delu ovog odeljka:
  1. Prijavite se na server kontrolera domena kao korisnik koji ima dozvole administratora domena.
  2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Administrativne alatke i izaberite stavku Active Directory korisnici i ra?unari.
  3. U meniju Prikaz izaberite stavku Napredne funkcije.
  4. U oknu za navigaciju razvijte stablo do bezbednosne grupe, kliknite desnim tasterom mi?a na bezbednosnu grupu, izaberite stavku Svojstva i izaberite karticu Bezbednost.
  5. Sa liste Imena grupa ili korisnika izaberite korisni?ki nalog za korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM ako je nalog naveden. Ako nalog nije naveden, kliknite na dugme Dodaj da biste dodali korisni?ki nalog.
  6. U koloni Dozvoli potvrdite izbor u polju za potvrdu za dozvolu Pisanje. Ova radnja dovodi do toga da sistem automatski potvrdi izbor u polju za potvrdu dozvole Dodavanje/uklanjanje sebe kao ?lana.

   Napomena Izbor u polju za potvrdu Dozvoli podrazumevano je potvr?en za dozvolu ?itanje.
  7. Kliknite na dugme Vi?e opcija.
  8. Sa liste Stavke dozvola izaberite korisni?ki nalog za korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM i kliknite na dugme Uredi.
  9. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvole za izmene u koloni Dozvoli.
  10. Kliknite tri puta na dugme U redu.
  Napomene
  • Slede?e dozvole su podrazumevano postavljene na opciju Dozvoli:
   • Sadr?aj liste
   • ?itanje svih svojstava
   • Pisanje svih svojstava
   • Dozvole za ?itanje
   • Sva proverena upisivanja
   • Dodavanje/uklanjanje sebe kao ?lana
  • Ako isklju?ite automatsko upravljanje grupama za instalaciju, ne morate da dovr?avate 4. korak.
  • Vi?e informacija o automatskom upravljanju grupama potra?ite u odeljku ?Opcije automatskog upravljanja grupama?.
 5. Kada se prvi put prijavite u Microsoft Dynamics CRM i svaki put kada korisnik bude dodat u Microsoft Dynamics CRM, morate izvr?iti slede?e radnje:
  • Da biste se prijavili, koristite korisni?ki nalog koji ima neophodna prava.
  • Ru?no dodajte korisnike i ra?unare u odgovaraju?e bezbednosne grupe.
 6. Da biste koristili unapred kreirane Active Directory bezbednosne grupe, kreirajte konfiguracionu datoteku koja ?e ukazivati na Microsoft Dynamics CRM. Da biste to uradili, kreirajte XML konfiguracionu datoteku koja koristi sintaksu iz slede?eg primera. Po potrebi izmenite promenljive. Lista nakon uzorka koda opisuje na?in izmene promenljivih koje su navedene u ovom primeru.

  U slede?em uzorku koda, XML datoteka se zove Config_precreate.xml. Ime domena je microsoft.com. Ova imena predstavljaju stvarna imena koja koristite. Active Directory hijerarhija je slede?a:
  • osnovni domen
   • OJ imena preduze?a
    • OJ imena preduze?a
  Uzorak koda
  <CRMSetup>
    <Server>
      <Groups AutoGroupManagementOff="true">
        	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>
       	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>
        	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>
        	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>
  	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>
  	 </Groups>
    </Server>
  </CRMSetup>
  
  Izmenite parametre u primeru pomo?u slede?ih vrednosti za zamenu:
  • PrivUserGroup: ime PrivUserGroup bezbednosne grupe
  • SQLAccessGroup: ime SQLAccessGroup bezbednosne grupe
  • UserGroup: ime UserGroup bezbednosne grupe
  • ReportingGroup: ime ReportingGroup bezbednosne grupe
  • PrivReportingGroup: ime ReportingGroup bezbednosne grupe
  • domain: ime domena
  • domain_extension: pro?irenje domena
  Napomena Vi?e informacija o svim parametrima i uzorcima konfiguracione datoteke potra?ite u vodi?u za primenu.
 7. Pokrenite instalaciju Microsoft Dynamics CRM servera. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml i kliknite na dugme U redu.

  Napomene
  • ?C:\ServerSetup.exe? se odnosi na putanju datoteke ServerSetup.exe na instalacionom medijumu.
  • ?C:\configprecreate.xml? se odnosi na ime i putanju konfiguracione datoteke koja je kreirana.

Opcije automatskog upravljanja grupama

Opcija ?Automatsko upravljanje grupama? koristi se za odre?ivanje na?ina na koji se odgovaraju?i korisnici i odgovaraju?e grupe dodaju u bezbednosne grupe. Microsoft Dynamics CRM mo?e da doda korisnike i ra?unare. Tako?e, korisnik koji ima odgovaraju?e dozvole u Microsoft Dynamics CRM bezbednosnim grupama mo?e ru?no da doda korisnike i ra?unare.

Za opciju ?Automatsko upravljanje grupama? koristite neki od slede?ih metoda. Koristite 1. metod da biste opciju AutoGroupManagementOff postavili na vrednost ?false? i da biste uklju?ili automatsko upravljanje grupama. Koristite 2. metod da biste opciju AutoGroupManagementOff postavili na vrednost ?true? i da biste isklju?ili automatsko upravljanje grupama.

Napomena Opcija ?Automatsko upravljanje grupama? mo?e se koristiti samo ako instalirate Microsoft Dynamics CRM pomo?u unapred kreiranih Active Directory bezbednosnih grupa.

Napomena: Kada se ?arobnjak za uvoz organizacije pokrene radi uvoza organizacije, on uzima u obzir vrednost registratora AutoGroupManagementOff za dodeljivanje neophodnih SQL dozvola za uvezenu bazu podataka. Ako je vrednost postavljena na 1, ?arobnjak za uvoz organizacije ne?e dodeliti SQL dozvole za bazu podataka, tako da ?e SQL dozvole mo?da biti potrebno dodeliti putem programa SQL Management Studio nakon uspe?nog dovr?avanja rada sa ?arobnjakom za uvoz. Ako je vrednost postavljena na 0, ?arobnjak za uvoz ?e dodeliti SQL dozvole za bazu podataka. Vrednost registratora AutoGroupManagementOff podrazumevano je postavljena na 0.


1. metod: Postavljanje opcije AutoGroupManagementOff na vrednost ?false?

Po?to je ova postavka podrazumevana, ne morate ni?ta da dodajete u konfiguracionu datoteku. Me?utim, slede?a procedura predstavlja primer koji opisuje kako se opcija AutoGroupManagementOff postavlja na vrednost ?false?.

Kreirajte XML konfiguracionu datoteku koja koristi sintaksu iz slede?eg primera. Po potrebi izmenite promenljive. Da biste izmenili promenljive iz ovog primera, kao uputstvo pogledajte 6. korak u odeljku ?2. opcija instalacije: Kori??enje unapred kreiranih Active Directory bezbednosnih grupa kada instalirate Microsoft Dynamics CRM?.

U ovom primeru, XML datoteka se zove Config_precreate.xml. Ime domena je microsoft.com. Active Directory hijerarhija je slede?a:
 • osnovni domen
  • OJ imena preduze?a
   • OJ imena preduze?a
Uzorak koda
<CRMSetup>
  <Server>
     <Groups>
	 <Groups autogroupmanagementoff="false">
      	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
     	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
      	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
      	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
	</Groups>
</CRMSetup>

2. metod: Postavljanje opcije AutoGroupManagementOff na vrednost ?true?

 1. Kreirajte XML konfiguracionu datoteku koja koristi sintaksu iz slede?eg primera. Po potrebi izmenite promenljive. Da biste izmenili promenljive iz ovog primera, kao uputstvo pogledajte 6. korak u odeljku ?2. opcija instalacije: Kori??enje unapred kreiranih Active Directory bezbednosnih grupa kada instalirate Microsoft Dynamics CRM?.

  U ovom primeru, XML datoteka se zove Config_manageoff.xml. Ime domena je microsoft.com. Active Directory hijerarhija je slede?a:
  • osnovni domen
   • OJ imena preduze?a
    • OJ imena preduze?a
  Uzorak koda
  <CRMSetup>
    <Server>
       <Groups AutoGroupManagementOff="true">
        	<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
       	<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
        	<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
        	<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
  	<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
  	 </Groups>
    </Server>
  </CRMSetup>
  
 2. Dodajte odgovaraju?e korisni?ke naloge i odgovaraju?e naloge ra?unara kao ?lanove slede?ih grupa.

  Napomena Ovaj korak morate slediti samo ako je opcija AutoGroupManagementOff postavljena na vrednost ?true?.

  PrivUserGroup
  • Nalog koji koristi grupa aplikacija CRMAppPool
  • Nalog koji koristi model procesa ASP.NET
  • Korisni?ki nalog koji pokre?e instalaciju programa Microsoft Dynamics CRM
  • Nalog ra?unara na kojem ?e biti instaliran Microsoft Dynamics CRM-Exchange ruter e-po?te
  ReportingGroup
  • Svi Microsoft Dynamics CRM korisni?ki nalozi (ovo obuhvata korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM)
  SQLAccessGroup
  • Nalog koji koristi grupa aplikacija CRMAppPool
  • Nalog koji koristi model procesa ASP.NET
  UserGroup
  • Svi Microsoft Dynamics CRM korisni?ki nalozi (ovo obuhvata korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM)
  PrivReportingGroup
  • Nalog ra?unara na kojem ?e biti instaliran Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services
  Da biste dodali naloge, sledite ove korake za svaku grupu na listi:
  1. Prijavite se na server kontrolera domena kao korisnik koji ima dozvole administratora domena.
  2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Administrativne alatke i izaberite stavku Active Directory korisnici i ra?unari.
  3. U oknu za navigaciju razvijte stablo do ?vora koji sadr?i bezbednosnu grupu, kliknite desnim tasterom mi?a na bezbednosnu grupu, izaberite stavku Svojstva i izaberite karticu ?lanovi.
  4. Da biste dodali korisni?ki nalog, kliknite na dugme Dodaj, a zatim na dugme U redu. Da biste dodali nalog ra?unara, izaberite stavku Tipovi objekata, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ra?unari i kliknite na dugme U redu.
 3. Da biste proverili koji nalog koristi grupa aplikacija CRMAppPool, sledite ove korake na ra?unaru koji radi pod Microsoft Dynamics CRM serverom:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Internet Information Services (IIS) Manager.
  2. Razvijte ime ra?unara.
  3. Razvije stavku Grupe aplikacija.
  4. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku CRMAppPool, izaberite stavku Svojstva, a zatim karticu Identitet.
  Nalog NetworkService i nalog LocalSystem predstavljeni su nalogom ?domainname\computername $?. Zbog toga, ako morate da dodate nalog NetworkService ili nalog LocalSystem u bezbednosnu grupu, morate dodati nalog ?domainname\computername $?.

  Ako je opcija Mo?e se konfigurisati izabrana, morate dodati navedeni korisni?ki nalog u bezbednosnu grupu. Navedeni korisni?ki nalog se pojavljuje u okviru za tekst.
 4. Da biste proverili nalog koji model procesa ASP.NET koristi, sledite ove korake na Microsoft Dynamics CRM serveru:
  1. U programu Windows Explorer otvorite slede?u fasciklu:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Machine.config, izaberite stavku Otvori pomo?u i izaberite stavku Bele?nica.
  3. Potra?ite re? ?username? u tekstu. Datoteka sadr?i vi?e instanci re?i. Prona?ite petu instancu re?i ?username? koja se nalazi u tekstu. Vrednost za petu instancu re?i ?username? jeste nalog koji model procesa ASP.NET koristi.
  Nalog SYSTEM i nalog ra?unara predstavljeni su nalogom ?domainname\computername $?. Zbog toga, ako morate da dodate nalog SYSTEM ili nalog ra?unara u bezbednosnu grupu, morate dodati nalog ?domainname\computername $?.

  Ako je u datoteci Machine.config navedeno korisni?ko ime, morate dodati navedeni korisni?ki nalog u bezbednosnu grupu.

DODATNE INFORMACIJE

Nalog usluge

Tokom instalacije programa Microsoft Dynamics CRM, vide?ete stranicu ?Navo?enje bezbednosnog naloga?. Na toj stranici mo?ete izabrati da korisni?ki nalog za domen koristite kao bezbednosni nalog. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Dodajte korisni?ki nalog za domen u lokalnu grupu ?Korisnici evidencije performansi?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Na ra?unaru koji radi pod Microsoft Dynamics CRM serverom, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, stavku Administrativne alatke, a zatim stavku Upravljanje ra?unarom.
  2. Razvijte stavku Lokalni korisnici i grupe, a zatim stavku Grupe.
  3. Kliknite desnim tasterom mi?a na grupu Korisnici evidencije performansi i izaberite stavku Dodaj u grupu.
  4. Kliknite na dugme Dodaj, otkucajte korisni?ki nalog za domen i dva puta kliknite na dugme U redu.
 2. Kreirajte nalog glavnih imena HTTP usluge u okviru korisni?kog naloga za domen. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Instalirajte komplet Windows Server Support Tools ako nije instaliran.

   Napomena Ovaj korak nije potrebno izvr?avati na ra?unaru koji radi pod Microsoft Dynamics CRM serverom. Ovaj korak se mo?e izvr?iti na drugom serveru na domenu. Osim toga, morate biti prijavljeni pomo?u naloga koji ima dozvole za dodavanje glavnih imena usluge (SPN-ova) u korisni?ke naloge.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande, a zatim pritisnite taster ENTER nakon svake komande:
   SETSPN ?a http/crmservername.domain.comuseraccount
   SETSPN ?a http/crmservernameuseraccount
  Napomena ?uvar imena crmservername predstavlja ime servera na kojem ?e biti instaliran Microsoft Dynamics CRM. ?uvar mesta domain.com predstavlja ime domena. ?uvar mesta useraccount predstavlja nalog koji koristite kao nalog usluge tokom instalacije programa Microsoft Dynamics CRM.

REFERENCE

Za vi?e informacija o na?inu kori??enja SPN-ova kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
929650 Kori??enje SPN-ova prilikom konfigurisanja Veb aplikacija koje se hostuju na platformi IIS 6.0
Za vi?e informacija o minimalnim dozvolama koje su potrebne da bi korisnik bio administrator primene u programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
946686 Dodela minimalnih dozvola administratoru primene u programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Svojstva

Identifikator ?lanka: 946677 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbmbsinstallation kbmbsmigrate kbhowto KB946677

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com