Raksta ID: 946765 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?tas sist?mas Windows Vista 32 bitu un Windows Vista 64 bitu versiju at??ir?bas.

Piez?me. Lai izmantotu Windows Vista 64 bitu versiju, j?b?t datoram ar 64 bitu procesoru. Turkl?t j?b?t ar? 64 bitu ier??u draiveriem dator? uzst?d?taj?m ier?c?m.

IEVADS

Iesp?jams, v?l?sities noteikt, vai dator? ir instal?ta sist?mas Windows Vista platforma.

Lai autom?tiski noteiktu, kura platforma ir instal?ta, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja lab?k v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski noteiktu, kura platforma ir instal?ta, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50525


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai patst?v?gi noteiktu, kura sist?mas Windows Vista platforma ir instal?ta dator?, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Oper?t?jsist?ma tiek par?d?ta ??di:
  • Oper?t?jsist?mas 64 bitu versijas gad?jum? k? sist?mas tips sada?? Sist?ma tiek par?d?ts ieraksts "64 bitu oper?t?jsist?ma".
  • Oper?t?jsist?mas 32 bitu versijas gad?jum? k? sist?mas tips sada?? Sist?ma tiek par?d?ts ieraksts "32 bitu oper?t?jsist?ma".
Piez?me. Microsoft Win32 izmanto x86 procesoru 32 bitu plaknes re??m?. T?d?? x86 versija ir oper?t?jsist?mas 32 bitu versija.

PAPILDINDORM?CIJA

Galven?s at??ir?bas starp sist?mas Windows Vista 32 bitu versiju un Windows Vista 64 bitu versiju ir saist?tas ar atmi?as pieejam?bu, atmi?as p?rvald?bu un uzlabotiem dro??bas l?dzek?iem. Dro??bas l?dzek?i, kas pieejami sist?mas Windows Vista 64 bitu versij?s, ir ??di:
 • Kodola aizsardz?ba pret modific??anu (Kernel Patch Protection)
 • Atbalsts aparat?ras atbalst?tajai datu izpildes aizsardz?bai (Data Execution Protection ? DEP)
 • Oblig?ta draiveru parakst??ana
 • Atbalsta no?em?ana 32 bitu draiveriem
 • 16 bitu apak?sist?mas no?em?ana
Viena no liel?kaj?m sist?mas Windows Vista 64 bitu versijas izmanto?anas priek?roc?b?m ir iesp?ja piek??t fiziskajai atmi?ai (RAM), kuras diapazons ir liel?ks par 4 gigabaitiem (Gb). ?? fizisk? atmi?a nav pieejama sist?mas Windows Vista 32 bitu versij?m.

Atkar?b? no instal?t?s sist?mas Windows Vista versijas Windows Vista 64 bitu versija atbalsta no 1 GB RAM l?dz vair?k nek? 128 GB RAM. Iesp?ja piek??t liel?kai fiziskajai atmi?ai sist?mai Windows Vista ?auj samazin?t laiku, k?ds vajadz?gs procesu p?rnesei no un uz fizisko atmi?u. T?d?? sist?ma Windows Vista var efekt?v?k p?rvald?t procesus. ?is atmi?as p?rvald?bas l?dzeklis pal?dz uzlabot kop?jo sist?mas Windows Vista veiktsp?ju.

Sist?mas Windows Vista 64 bitu versijas instal??anas priek?roc?bas

 • Liel?kas atmi?as atbalsts papildu 4 Gb atmi?as vietai, kas ir pieejama 32 bitu oper?t?jsist?m?
 • Lab?ka programmu veiktsp?ja programm?m, kas ir izstr?d?tas, lai izmantotu 64 bitu oper?t?jsist?mas priek?roc?bas
 • Uzlaboti dro??bas l?dzek?i

Kas j??em v?r?, instal?jot sist?mas Windows Vista 64 bitu versiju

 • Vienai vai vair?k?m dator? uzst?d?t?m ier?c?m var neb?t pieejami 64 bitu ier??u draiveri.
 • Ier??u draiveriem ir j?b?t ciparparakstam.
 • Netiek atbalst?ti 32 bitu ier??u draiveri.
 • 32 bitu programmas var neb?t piln?b? sader?gas ar 64 bitu oper?t?jsist?mu.
 • Var b?t gr?t?bas atrast programmas, kas izstr?d?tas ?pa?i 64 bitu oper?t?jsist?mai.
 • Visas aparat?ras ier?ces var neb?t sader?gas ar sist?mas Windows Vista 64 bitu versiju.

Galven?s Windows Vista 32 bitu un Windows Vista 64 bitu versiju at??ir?bas

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Arhitekt?raSist?mas Windows Vista 32 bitu versijas Sist?mas Windows Vista 64 bitu versijas
Sist?mas pras?bas1 gigaherca (GHz) 32 bitu (x86) procesors vai 64 bitu (x64) procesors, 512 MB RAM 1 gigaherca 64 bitu (x64) procesors, 1 GB RAM (ieteicams 4 GB)
Atmi?as piek?uveSist?mas Windows Vista 32 bitu versijai ir piek?uve l?dz 4 GB RAM.Sist?mas Windows Vista 64 bitu versijai ir piek?uve no 1 GB RAM l?dz vair?k nek? 128 GB RAM.
Atmi?as piek?uve izdevumamVis?m sist?mas Windows Vista 32 bitu versij?m ir piek?uve l?dz 4 GB RAM.Windows Vista Home Basic ? 8 GB RAM
Windows Vista Home Premium ? 16 GB RAM
Windows Vista Business ? 128 GB RAM vai vair?k
Windows Vista Enterprise ? 128 GB RAM vai vair?k
Windows Vista Ultimate ? 128 GB RAM vai vair?k
DEPSist?mas Windows Vista 32 bitu versijas izmanto DEP programmat?ras versiju.Sist?mas Windows Vista 64 bitu versijas atbalsta aparat?ras atbalst?tu DEP.
Kodola aizsardz?ba pret modific??anu (Kernel Patch Protection) (PatchGuard)?is l?dzeklis nav pieejams sist?mas Windows Vista 32 bitu versij?s.?is l?dzeklis ir pieejams sist?mas Windows Vista 64 bitu versij?s. Kodola aizsardz?ba pret modific??anu (Kernel Patch Protection) pal?dz nov?rst sist?mas Windows Vista kodola atjaunin??anu ar ?aunprogrammat?ru. ?is l?dzeklis pal?dz nov?rst kodola re??ma draiveru papla?in??anos vai citu kodola pakalpojumu aizvieto?anu. ?is l?dzeklis pal?dz ar? nov?rst jebk?das kodola da?as atjaunin??anu (pielabo?anu) ar tre?o pu?u programm?m.
Draiveru parakst??anaNeparakst?tus draiverus var izmantot ar sist?mas Windows Vista 32 bitu versij?m.Sist?mas Windows Vista 64 bitu versij?m nepiecie?ams, lai visu ier??u draiveriem b?tu izstr?d?t?ja paraksts.
32 bitu draiveru atbalstsSist?mas Windows Vista 32 bitu versijas atbalsta sist?mai Windows Vista paredz?tos 32 bitu draiverus.Sist?mas Windows Vista 64 bitu versijas neatbalsta 32 bitu ier??u draiverus.
16 bitu programmu atbalstsSist?mas Windows Vista 32 bitu versijas da??ji atbalsta 16 bitu programmas.Sist?mas Windows Vista 64 bitu versijas neatbalsta 16 bitu programmas.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem, lai las?tu rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
932795 Instal??anas izv?les sist?mas Windows Vista 64 bitu pat?r?t?ju versij?m
932616 Sist?mas Windows Vista pat?r?t?ju versiju (tikai 32 bitu) instal??anas izv?les iesp?jas

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows Vista 64 bitu versij?m, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows-vista/products/64-bit

Rekviz?ti

Raksta ID: 946765 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 23. septembris - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB946765

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com