Identifikator ?lanka: 946765 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Podr?ka za operativni sistem Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa obustavljena je 13. aprila 2010. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje razlike izme?u 32-bitnih i 64-bitnih verzija operativnog sistema Windows Vista

Napomena Da biste koristili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista, morate imati ra?unar sa 64-bitnim procesorom. Tako?e morate imati 64-bitne upravlja?ke programe za ure?aje koji se nalaze u ra?unaru.

UVOD

Mo?da ?ete ?eleti da utvrdite da li je instalirana platforma operativnog sistema Windows Vista.

Da bismo vam pomogli u utvr?ivanju platforme koja je instalirana, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite samo da re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sam?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski utvrdili koja je platforma instalirana, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50525


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Da biste sami utvrdili koja platforma operativnog sistema Windows Vista je instalirana, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme ?Start?, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku ?Ra?unar?, a zatim izaberite stavku ?Svojstva?.
 2. Operativni sistem je prikazan na slede?i na?in:
  • Za 64-bitnu verziju operativnog sistema prikazan je ?64-bitni operativni sistem? za tip sistema u okviru System (Sistem).
  • Za 32-bitnu verziju operativnog sistema prikazan je ?32-bitni operativni sistem? za tip sistema u okviru System (Sistem).
Napomena Microsoft Win32 koristi x86 procesor u 32-bitnom ravnom re?imu. Stoga x86-bitna verzija podrazumeva 32-bitnu verziju operativnog sistema.

DODATNE INFORMACIJE

Osnovne razlike izme?u 32-bitnih i 64-bitnih verzija operativnog sistema Windows Vista odnose se na pristupa?nost memorije, upravljanje memorijom i unapre?ene bezbednosne funkcije. Bezbednosne funkcije koje su dostupne u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows Vista obuhvataju slede?e:
 • Za?titu od izmene jezgra
 • Podr?ku za hardversku za?titu izvr?avanja podataka (DEP)
 • Obavezno potpisivanje upravlja?kih programa
 • Uklanjanje podr?ke za 32-bitne upravlja?ke programe
 • Uklanjanje 16-bitnog podsistema
Jedna od najve?ih prednosti upotrebe 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista jeste mogu?nost pristupa fizi?koj memoriji (RAM) koja je iznad opsega od 4 gigabajta (GB). Ovoj fizi?koj memoriji ne mogu da pristupe 32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista.

U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows Vista koja je instalirana, 64-bitna verzija operativnog sistema Windows Vista podr?ava od 1 GB RAM memorije do vi?e od 128 GB RAM memorije. Mogu?nost pristupa ve?oj koli?ini fizi?ke memorije omogu?ava operativnom sistemu Windows Vista da umanji vreme koje je potrebno za prebacivanje procesa u fizi?ku memoriju i izvan nje. Zbog toga Windows Vista mo?e efikasnije da upravlja procesima. Ova funkcija za upravljanje memorijom poma?e da se pobolj?aju ukupne performanse operativnog sistema Windows Vista.

Prednosti instalacije 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista

 • Podr?ka za memoriju pove?ana izvan opsega od 4 GB pristupa?nog memorijskog prostora koji je dostupan u 32-bitnom operativnom sistemu
 • Pobolj?ane performanse programa za programe koji su napisani tako da koriste prednosti 64-bitnog operativnog sistema
 • Pobolj?ane bezbednosne funkcije

Stvari koje treba razmotriti pri instalaciji 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista

 • 64-bitni upravlja?ki programi za ure?aje mo?da ne?e biti dostupni za neke ure?aje u ra?unaru.
 • Upravlja?ki programi za ure?aje moraju da budu digitalno potpisani.
 • 32-bitni upravlja?ki programi za ure?aje nisu podr?ani.
 • 32-bitni programi mo?da ne?e biti potpuno kompatibilni sa 64-bitnim operativnim sistemom.
 • Mo?e biti te?ko prona?i programe koji su pisani posebno za 64-bitni operativni sistem.
 • Ne?e svi hardverski ure?aji biti kompatibilni sa 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows Vista.

Osnovne razlike izme?u 32-bitnih i 64-bitnih verzija operativnog sistema Windows Vista

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
ArhitekturaWindows Vista, 32-bitne verzije Windows Vista, 64-bitne verzije
Sistemski zahtevi1 gigaherc (GHz) 32-bitni (x86) procesor ili 64-bitni (x64) procesor, 512 MB RAM memorije 1 GHz 64-bitni (x64) procesor, 1 GB RAM memorije (preporu?uje se 4 GB)
Pristup memoriji32-bitna verzija operativnog sistema Windows Vista mo?e da pristupi do 4 GB RAM memorije.64-bitna verzija operativnog sistema Windows Vista mo?e da pristupi od 1 GB RAM memorije do vi?e od 128 GB RAM memorije.
Pristup memoriji po izdanjuSve 32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista mogu da pristupe do 4 GB RAM memorije.Windows Vista Home Basic - 8 GB RAM memorije
Windows Vista Home Premium - 16 GB RAM memorije
Windows Vista Business - 128 GB RAM memorije ili vi?e
Windows Vista Enterprise - 128 GB RAM memorije ili vi?e
Windows Vista Ultimate - 128 GB RAM memorije ili vi?e
DEP32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista koriste softversku verziju DEP-a.64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista podr?avaju hardverski DEP.
Za?tita od izmene jezgra (PatchGuard)Ova funkcija nije dostupna u 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows Vista.Ova funkcija je dostupna u 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows Vista. Za?tita od izmene jezgra poma?e da se spre?i da zlonamerni program a?urira Windows Vista jezgro. Ova funkcija radi tako ?to poma?e da se spre?i da upravlja?ki program re?ima jezgra pro?iri ili zameni druge usluge jezgra. Ova funkcija tako?e poma?e da se spre?i da programi nezavisnih proizvo?a?a a?uriraju (zakrpe) bilo koji deo jezgra.
Potpisivanje upravlja?kih programaNepotpisani upravlja?ki programi mogu da se koriste sa 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows Vista.64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista zahtevaju da programer digitalno potpi?e sve upravlja?ke programe za ure?aje.
Podr?ka za 32-bitne upravlja?ke programe32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista podr?avaju 32-bitne upravlja?ke programe koji su dizajnirani za Windows Vista.64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista ne podr?avaju 32-bitne upravlja?ke programe za ure?aje.
Podr?ka za 16-bitne programe32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista delimi?no podr?avaju 16-bitne programe.64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista ne podr?avaju 16-bitne programe.

REFERENCE

Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
932795 Izbori pri instalaciji za 64-bitne potro?a?ke verzije operativnog sistema Windows Vista
932616 Izbori pri instalaciji za potro?a?ke verzije operativnog sistema Windows Vista (samo 32-bitne verzije)

Vi?e informacija o 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows Vista potra?ite na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows-vista/products/compare

Svojstva

Identifikator ?lanka: 946765 - Poslednji pregled: 27. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB946765

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com