คำอธิบายความแตกต่างระหว่าง Windows Vista รุ่น 32 บิตและ Windows Vista รุ่น 64 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 946765 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุน Windows Vista ที่ไม่มีการติดตั้ง Service Pack ไว้มีวันที่สิ้นสุดในวันที่ 13 เมษายน 2553 ในการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows Vista พร้อม Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจนี้ของ Microsoft: การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Windows Vista รุ่น 32 บิตและ Windows Vista รุ่น 64 บิต

หมายเหตุ เมื่อต้องการใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิต คุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล 64 บิต นอกจากนี้ คุณจะต้องมีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 64 บิตสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

บทนำ

คุณอาจต้องการทราบว่ามีการติดตั้งแพลตฟอร์มของ Windows Vista ไว้หรือไม่

เมื่อต้องการให้เราช่วยระบุว่ามีการติดตั้งแพลตฟอร์มใดไว้ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการทราบว่ามีการติดตั้งแพลตฟอร์มใดไว้โดยอัตโนมัติ โปรดคลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50525


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

เมื่อต้องการทราบว่ามีการติดตั้งแพลตฟอร์มใดของ Windows Vista ไว้ด้วยตนเอง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก Start แล้วคลิกขวาที่ Computer จากนั้นคลิก Properties
 2. ระบบปฏิบัติการจะปรากฏดังต่อไปนี้:
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิต "64-bit Operating System" จะปรากฏสำหรับประเภทระบบภายใต้ System
  • สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต "32-bit Operating System" จะปรากฏสำหรับประเภทระบบภายใต้ System
หมายเหตุ Microsoft Win32 ใช้ตัวประมวลผล x86 ในโหมดธรรมดา 32 บิต ดังนั้นรุ่นที่ใช้ x86 หมายถึงระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Windows Vista รุ่น 32 บิตและ Windows Vista รุ่น 64 บิตจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหน่วยความจำ การจัดการหน่วยความจำ และคุณลักษณะความปลอดภัยขั้นสูง คุณลักษณะความปลอดภัยที่มีอยู่ใน Windows Vista รุ่น 64 บิตมีดังต่อไปนี้
 • การป้องกันโปรแกรมปรับปรุงเคอร์เนล
 • การสนับสนุนการป้องกันการปฏิบัติงานข้อมูล (DEP) ที่ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์
 • การรับรองโปรแกรมควบคุมที่บังคับ
 • การเอาการสนับสนุนสำหรับโปรแกรมควบคุม 32 บิตออก
 • การเอาระบบย่อย 16 บิตออก
หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ดีที่สุดของการใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิตคือ ความสามารถในการเข้าถึงหน่วยความจำกายภาพ (RAM) ที่มีช่วงสูงกว่า 4 กิกะไบต์ (GB) Windows Vista รุ่น 32 บิตไม่สามารถเข้าถึงหน่วยความจำกายภาพนี้ได้

Windows Vista รุ่น 64 บิตสนับสนุนการเข้าถึง RAM ตั้งแต่ 1 GB จนถึง RAM ขนาด 128 GB ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows Vista ที่ติดตั้ง ความสามารถในการเข้าถึงหน่วยความจำกายภาพที่มากกว่าจะช่วยลดเวลาที่ Windows Vista ต้องใช้ในการสับเปลี่ยนกระบวนการเข้าและออกหน่วยความจำกายภาพ ดังนั้น Windows Vista จึงสามารถจัดการกับกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณลักษณะการจัดการหน่วยความจำจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งหมดของ Windows Vista

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิต

 • เพิ่มการสนับสนุนหน่วยความจำสูงกว่าพื้นที่หน่วยความจำที่สามารถเข้าถึงได้จำนวน 4 GB ซึ่งมีอยู่ในระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมสำหรับโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • คุณลักษณะความปลอดภัยขั้นสูง

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista รุ่น 64 บิต

 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 64 บิต อาจใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการ
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต้องมีลายเซ็นดิจิทัล
 • การไม่สนับสนุนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 32 บิต
 • โปรแกรม 32 บิตอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับระบบปฏิบัติการ 64 บิต
 • โปรแกรมที่เขียนสำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิตโดยเฉพาะอาจหาได้ยาก
 • อาจมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางชิ้นเท่านั้นที่เข้ากันได้กับ Windows Vista รุ่น 64 บิต

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Windows Vista รุ่น 32 บิต และ Windows VistaVista รุ่น 64 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สถาปัตยกรรมWindows Vista รุ่น 32 บิต Windows Vista รุ่น 64 บิต
ความต้องการของระบบตัวประมวลผลขนาด 32 บิต (x86) 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) หรือขนาดตัวประมวลผลขนาด 64 บิต (x64) RAM ขนาด 512 MB ตัวประมวลผลขนาด 64 บิต (x64) 1GHz RAM ขนาด 1 GB (แนะนำให้ใช้ 4 GB)
การเข้าถึงหน่วยความจำWindows Vista รุ่น 32 บิต สามารถเข้าถึง RAM ได้สูงสุดถึง 4 GBWindows Vista รุ่น 64 บิต สามารถเข้าถึง RAM ได้ตั้งแต่ 1 GB จนถึง RAM ขนาด 128 GB ขึ้นไป
การเข้าถึงหน่วยความจำในแต่ละรุ่นWindows Vista รุ่น 32 บิตทั้งหมดสามารถเข้าถึง RAM ได้สูงสุดถึง 4 GBWindows Vista Home Basic - RAM ขนาด 8 GB
Windows Vista Home Premium - RAM ขนาด 16 GB
Windows Vista Business - RAM ขนาด 128 GB ขึ้นไป
Windows Vista Enterprise - RAM ขนาด 128 GB ขึ้นไป
Windows Vista Ultimate - RAM ขนาด 128 GB ขึ้นไป
DEPWindows Vista รุ่น 32 บิต จะใช้ DEP รุ่นที่ใช้กับซอฟต์แวร์Windows Vista รุ่น 64 บิต จะสนับสนุน DEP ที่ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์
การป้องกันโปรแกรมปรับปรุงเคอร์เนล (PatchGuard)คุณลักษณะนี้ไม่มีอยู่ใน Windows Vista รุ่น 32 บิตคุณลักษณะนี้มีอยู่ใน Windows Vista รุ่น 64 บิต การป้องกันโปรแกรมปรับปรุงเคอร์เนลจะช่วยป้องกันโปรแกรมที่เป็นอันตรายเมื่อมีการปรับรุ่นเคอร์เนลของ Windows Vista คุณลักษณะนี้จะทำงานด้วยการช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลขยายหรือแทนที่บริการเคอร์เนลอื่นๆ คุณลักษณะดังกล่าวยังช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมของบริษัทอื่นปรับปรุง (การแก้ไข) ส่วนใดๆ ของเคอร์เนลอีกด้วย
การรับรองโปรแกรมควบคุมโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจใช้กับ Windows Vista รุ่น 32 บิตได้สำหรับ Windows Vista รุ่น 64 บิต โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องมีลายเซ็นดิจิทัลของนักพัฒนา
การสนับสนุนโปรแกรมควบคุม 32 บิตWindows Vista รุ่น 32 บิตจะสนับสนุนโปรแกรมควบคุม 32 บิตที่ได้รับการออกแบบสำหรับ Windows VistaWindows Vista รุ่น 64 บิตไม่สนับสนุนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 32 บิต
การสนับสนุนโปรแกรม 16 บิตWindows Vista รุ่น 32 บิตสนับสนุนโปรแกรม 16 บิตบางส่วนWindows Vista รุ่น 64 บิตไม่สนับสนุนโปรแกรม 16 บิต

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
932795 ทางเลือกในการติดตั้ง Windows Vista รุ่นผู้ใช้ทั่วไปแบบ 64 บิต
932616 ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับ Windows Vista รุ่นสำหรับผู้บริโภค (32 บิตเท่านั้น)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista รุ่น 64 บิต โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/thailand/windows/products/windowsvista/editions/64bit.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 946765 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbfixme kbmsifixme KB946765

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com