Chia s? NETLOGON không ph?i là hi?n nay sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t trên m?t b? đi?u khi?n m?i đ?y đ? ho?c ch? đ?c tên mi?n d?a trên Windows Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 947022 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. H?y ch?c ch?n r?ng b?n bi?t làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và s?a đ?i registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows XP và Windows Vista
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? mi?n danh m?c hi?n ho?t trên m?t b? đi?u khi?n đ?y đ? ho?c ch? đ?c tên mi?n d?a trên Windows Server 2008 m?i trong m?t tên mi?n hi?n có, nh?ng chia s? SYSVOL đư?c tr?nh bày. Tuy nhiên, nh?ng chia s? NETLOGON không ph?i là hi?n nay trên b? đi?u khi?n tên mi?n m?i.

Lưu ? Bài vi?t này không áp d?ng n?u c? hai NETLOGON và SYSVOL c? ph?n b? thi?u.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi các b?n ghi d?ch v? Netlogon đ?c lá c? SysvolReady trong registry r?t nhanh chóng. Sau đó, các b?n ghi d?ch v? Netlogon c? g?ng đ? chia s? trong m?c tin thư thoại \Windows\SYSVOL\domain\scripts trư?c khi b?n ghi d?ch v? tái t?o t?p NT (NTFRS) t?o ra c?p này.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, đ?t c? SysvolReady giá tr? ki?m nh?p "0" và sau đó quay l?i "1" trong s? ki?m nh?p. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí subkey sau trong Registry Editor:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 3. Trong ngăn chi ti?t, b?m chu?t ph?i vào các SysvolReady c?, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 4. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0, sau đó b?m Ok.
 5. B?m chu?t ph?i m?t l?n n?a trong ngăn chi ti?t, vào các SysvolReady c?, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
Lưu ? Đi?u này s? gây ra Netlogon đ? chia s? trong SYSVOL, và m?c tin thư thoại script s? đư?c tr?nh bày.

THÔNG TIN THÊM

V?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" xu?t hi?n trong k?ch b?n sau đây:
 1. NTFRS l?n đ?u tiên đ?t nh?ng thay đ?i trong v? trí sau:
  \Windows\SYSVOL\domain\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory
  Sau đó, NTFRS thông báo cho Netlogon đ? chia s? trong SYSVOL b?ng cách thi?t l?p các m?c nh?p registry SysvolReady c? "1."
 2. NTFRS sau đó di chuy?n và đ?i t?p đ? đ?t tên tin t? đ?a đi?m đư?c đ? c?p trong bư?c 1 đ?n m?c tin thư thoại sau đây:
  \Windows\SYSVOL\domain
 3. Tuy nhiên, n?u các b?n ghi d?ch v? Netlogon đ?c các m?c nh?p SysvolReady c? trong registry r?t nhanh chóng, các b?n ghi d?ch v? Netlogon c? g?ng chia s? trong m?c tin thư thoại \Windows\SYSVOL\domain\scripts trư?c khi NTFRS t?o ra c?p này. V? v?y, nh?ng chia s? NETLOGON không đư?c t?o ra.

Thu?c tính

ID c?a bài: 947022 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 0.2
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbprb kbexpertiseadvanced kbmt KB947022 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:947022

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com