K??das zi?ojums, instal?jot sist?mu Windows Vista: ?Produkta atsl?gu nevar?ja valid?t. P?rbaudiet produkta atsl?gu un p?rliecinieties, ka esat to ievad?jis pareizi?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 947190 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Sist?mas Windows Vista instal??anas laik?, p?c produkta atsl?gas ievad??anas noklik??inot uz T?l?k, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Produkta atsl?gu nevar?ja valid?t. P?rbaudiet produkta atsl?gu un p?rliecinieties, ka esat to ievad?jis pareizi.

IEMESLS

?o probl?mu var izrais?t k?ds no ?iem iemesliem:
 • Ievad?ta nepareiza produkta atsl?ga.
 • Ir sp?k? ??di nosac?jumi:
  • Sist?ma Windows Vista ir instal?ta, lietojot Windows Vista multivides pakotni, kur? nav iek?auta Windows Vista SP1. Piem?ram, sist?ma Windows Vista ir instal?ta, lietojot sist?mas Windows Vista laidiena versijas multivides pakotni.
  • Ir lietota produkta atsl?ga, kas izdota p?c Windows Vista 1. servisa pakotnes (SP1) izlai?anas.
 • Lai izv?rstu Windows Vista faila .iso image saturu cietaj? disk?, j?s lietoj?t tre??s puses programmu. P?c tam no ciet? disk? j?s instal?j?t sist?mu Windows Vista.

  Piez?me. Da?as tre?o pu?u saspie?anas programmas izv?r?anas proces? nesaglab? garus failu nosaukumus.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atbilsto?i situ?cijai izmantojiet vienu vai vair?kas no ??m metod?m.

1. metode. Atk?rtoti ievadiet produkta atsl?gu

Sada?? ?Simptomi? aprakst?t? probl?ma var rasties, nejau?i ievadot nepareizu produkta atsl?gu. Lai p?rbaud?tu, vai esat ievad?jis pareizu produkta atsl?gu, ievadiet to v?lreiz.

2. metode. Instal?jiet sist?mu Windows Vista, lietojot Windows Vista kopiju, kur? ir iek?auta Windows Vista SP1

Sada?? ?Simptomi? aprakst?t? probl?ma var rasties, Windows Vista SP1 produkta atsl?gu lietojot kop? ar Windows Vista laidiena versijas multivides pakotni. Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet sist?mu Windows Vista, lietojot Windows Vista kopiju, kur? ir iek?auta Windows Vista SP1. Windows Vista DVD disku var pas?t?t no vietnes Microsoft tirgus laukums. Lai to paveiktu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.windowsmarketplace.com/content.aspx?ctId=390
Varat ar? instal?t sist?mu Windows Vista, neievadot produkta atsl?gu. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Sist?mas Windows Vista instal??anas laik? lodzi?u Produkta atsl?ga atst?jiet tuk?u un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 2. Kad tiek par?d?ts ??ds zi?ojums, noklik??iniet uz N?:
  Vai v?laties produkta atsl?gu ievad?t t?l?t?
 3. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Esmu atlas?jis to oper?t?jsist?mas Windows izlaidumu, kuru esmu ieg?d?jies, kas atbilst tai sist?mas Windows Vista versijai, ko v?laties instal?t, un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Veiciet turpm?k?s darb?bas, lai instal?tu sist?mu Windows Vista.
 5. P?c sist?mas Windows Vista uzinstal??anas instal?jiet Windows Vista SP1, start?jot Windows Update.
 6. Kad p?c Windows Vista SP1 instal??anas tiek pied?v?ts aktiviz?t sist?mu Windows Vista, ievadiet produkta atsl?gu.

  Piez?me. Windows aktiviz?cijas procesu varat start?t ar? manu?li. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  2. Lai p?rbaud?tu sist?mas Windows Vista aktiviz?cijas statusu vai lai to aktiviz?tu, ritiniet uz dialoglodzi?a Rekviz?ti apak?da?u.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? ?Attiecas uz?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 947190 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2008. gada 22. apr?lis - P?rskat??ana: 2.3
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbpending kbbug kblicensing kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB947190

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com