ไฟร์ "netsh วอลล์" คำสั่งพร้อมด้วยการ "โปรไฟล์ =ทั้งหมด" พารามิเตอร์ไม่กำหนดโพรไฟล์สาธารณะบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947213 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista,ไฟร์วอลล์ netshคำสั่งร่วมกับโพรไฟล์ =ทั้งหมดพารามิเตอร์ไม่กำหนดค่าโพรไฟล์สาธารณะ ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้เปิดพอร์ตบนเครื่อง 80 การรับส่งข้อมูล TCP สำหรับส่วนกำหนดค่าของโดเมน และ สำหรับโพรไฟล์ส่วนตัว แต่คำสั่งต่อไปนี้ไม่สามารถเปิดโปรไฟล์สาธารณะ:
ไฟร์วอลล์ netsh เพิ่มโพรโทคอล portopening =พอร์ต TCP =ชื่อ 80 = "พอร์ตเว็บ" โปรไฟล์ =ทั้งหมด
โปรแกรมแผงควบคุมไฟร์วอลล์ Windows เท่านั้นแสดงการตั้งค่าสำหรับโพรไฟล์การทำงานอยู่ ดังนั้น ถ้าคุณเรียกใช้คำสั่งนี้ และคุณแล้วเปิดแผงควบคุมไฟร์วอลล์ Windows โปรแกรมเมื่อโพรไฟล์สาธารณะที่ทำงานอยู่ คุณได้รับข้อยกเว้นต่อไปนี้:
"เว็บพอร์ต" ไม่ได้ถูกสร้างสำหรับโพรไฟล์สาธารณะ
หมายเหตุ:ลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิด

ถ้าคุณเปิดโปรแกรมแผงควบคุมไฟร์วอลล์ Windows เมื่อส่วนกำหนดค่าของโดเมนหรือโพรไฟล์ส่วนตัวทำงานอยู่ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อยกเว้นต่อไปนี้:
"เว็บพอร์ต" ถูกสร้างขึ้น

สาเหตุ

กระบวนการไฟร์วอลล์ netshเครื่องมือบรรทัดคำสั่งถูกใช้เพื่อกำหนดค่าไฟร์วอลล์ Windows บนคอมพิวเตอร์ คำสั่งนี้มีฟังก์ชันที่ถูกสนับสนุน โดยไฟร์วอลล์ Windows ในรุ่นของ Windows ที่ Windows Vista กระบวนการไฟร์วอลล์ netshบริบทจะยังคงทำงานบน Windows Vista อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้ไม่ครบถ้วนกำหนดหลายคุณลักษณะใหม่ เช่นส่วนกำหนดค่าสาธารณะ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ใหม่netshบริบทnetsh advfirewallเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง คำสั่งนี้โปรไฟล์โดเมน ส่วนกำหนดค่าส่วนตัว และโพรไฟล์สาธารณะที่สนับสนุนทั้งหมด เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้netsh advfirewallบริบทการแทนไฟร์วอลล์ netshบริบท

ข้อมูลเพิ่มเติม

โพรไฟล์ในรุ่นก่อนหน้า Windows Vista

ใน Windows รุ่นที่ Windows Vista ไฟร์วอลล์ Windows สนับสนุนโพรไฟล์ที่สองต่อไปนี้:
 • ส่วนกำหนดค่าของโดเมน: ส่วนกำหนดค่านี้ใช้เมื่ออินเทอร์เฟซทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโดเมนที่เป็นสมาชิก
 • โพรไฟล์มาตรฐาน: โปรไฟล์นี้ใช้กับส่วนที่เหลือของเวลา
เมื่อคุณรันการไฟร์วอลล์ netshคำสั่งร่วมกับโพรไฟล์ =ทั้งหมดพารามิเตอร์ คำสั่งใช้ กับทั้งโปรไฟล์โดเมน และโพรไฟล์มาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้จะเปิดพอร์ตบนเครื่อง 80 การรับส่งข้อมูล TCP สำหรับส่วนกำหนดค่าของโดเมนและโพรไฟล์มาตรฐาน:
ไฟร์วอลล์ netsh เพิ่มโพรโทคอล portopening =พอร์ต TCP =ชื่อ 80 = "พอร์ตเว็บ" โปรไฟล์ =ทั้งหมด

ส่วนกำหนดค่าใน Windows Vista

ใน Windows Vista สนับสนุนส่วนกำหนดค่าได้ถูกขยายเพื่อรวมโพรไฟล์การสามแบบต่อไปนี้:
 • ส่วนกำหนดค่าของโดเมน: โพรไฟล์โดเมนการใช้เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซทั้งหมดไปยังตำแหน่งที่ตั้งของโดเมน เครือข่ายโดยอัตโนมัติจะถือว่าเป็นชนิดตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายโดเมนเมื่อเครือข่ายได้รับรองความถูกต้องกับโดเมนที่เป็นสมาชิก
 • ส่วนกำหนดค่าส่วนตัว: โพรไฟล์ส่วนตัวการใช้เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซอย่างน้อยหนึ่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายส่วนตัว และมีการเชื่อมต่ออยู่กับสถานที่เก็บส่วนตัวหรือโดเมนอินเทอร์เฟซใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดูแลท้องถิ่นสามารถจัดประเภทเครือข่ายไม่อยู่ในโดเมนที่เป็นส่วนตัว ชนิดของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายส่วนตัวมีไว้สำหรับใช้ ในบ้าน หรือสำนักงานขนาดเล็กเมื่อมีการเชื่อมต่อ โดยอุปกรณ์ในขอบเราเตอร์แบบ
 • โพรไฟล์สาธารณะ: โพรไฟล์สาธารณะการใช้เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซไปยังตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายสาธารณะ เครือข่ายจะถือเป็นเครือข่ายสาธารณะ เมื่อเครือข่ายไม่ได้เชื่อมต่อกับโดเมน ผู้ดูแลระบบภายในเครื่องได้ไม่มีระบุเครือข่ายเป็นส่วนตัว ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายสาธารณะมีไว้สำหรับใช้ในตำแหน่งที่ตั้งเช่น airports หรือร้านกาแฟ
เมื่อคุณใช้ไฟร์วอลล์ netshเมื่อต้องการกำหนดค่านโยบายไฟร์วอลล์ภายใน และคุณได้ระบุโพรไฟล์มาตรฐาน มีการกำหนดค่าโพรไฟล์ส่วนตัวใหม่ เมื่อคุณใช้การไฟร์วอลล์ netshเครื่องมือบรรทัดคำสั่งร่วมกับโพรไฟล์ =ทั้งหมดพารามิเตอร์การตั้งค่านโยบายไฟร์วอลล์ไฟร์วอลล์ netshคำสั่งแมปเท่านั้นสองโปรไฟล์ที่ปรับรุ่น Windows ที่ Windows Vista โปรไฟล์โดเมน และโพรไฟล์มาตรฐาน (อย่างไรก็ตาม สังเกตว่า ส่วนกำหนดค่าส่วนตัวแทนที่โพรไฟล์มาตรฐานในกรณีนี้) ดังนั้น โพรไฟล์สาธารณะไม่ได้กำหนดค่าเมื่อคุณใช้การไฟร์วอลล์ netshคำสั่งพร้อมด้วยโพรไฟล์ =ทั้งหมด.

เมื่อคุณระบุนั้นโพรไฟล์ =ปัจจุบันพารามิเตอร์ ข้อยกเว้นสำหรับโพรไฟล์สาธารณะถูกสร้างถ้าโพรไฟล์ปัจจุบันเป็นส่วนกำหนดค่าสาธารณะ เป็นไม่กรณีนี้เมื่อคุณระบุนั้นโพรไฟล์ =ทั้งหมดพารามิเตอร์ ลักษณะการทำงานนี้มุ่งหวังเพื่อการรักษาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อโพรไฟล์สาธารณะมีโพรไฟล์ที่ใช้งานอยู่ในขณะที่มีการเรียกใช้คำสั่ง คำสั่งต่อไปนี้เปิดพอร์ตบนเครื่อง 80 การรับส่งข้อมูล TCP สำหรับโพรไฟล์สาธารณะ:
netsh firewall add portopening protocol=TCP port=80 name="Web Port" profile=current

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947213 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB947213 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:947213

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com