?diegus ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? pasikei?ia kai kurios tre?i?j? ?ali? program? funkcijos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 947309 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Kai ?diegiate ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3), atliekami reik?mingi daugelio fail? ir proces? pakeitimai siekiant padidinti ?Windows XP? sistemos saug?, patikimum? ir funkcionalum?. Ta?iau ?ie pakeitimai gali paveikti kai kurias tre?i?j? ?ali? programas. ?iame straipsnyje yra ?inom? tre?i?j? ?ali? program?, kuri? funkcijos gali pasikeisti ?diegus ?Windows XP SP3?, s?ra?as. ?iame s?ra?e yra tik i?bandytos programos, apie kurias prane?ta, jis netur?t? b?ti laikomas i?samiu. Nor?dami per?i?r?ti s?ra??, eikite ? skyri? ??inomos programos, kurios netenka funkcij? ?diegus ?Windows XP SP3?.

Jeigu j?s? kompiuteryje ?diegiama viena i? ?i? i?vardyt? program?, rekomenduojame kreiptis ? programin?s ?rangos tiek?j?, kad gautum?te daugiau informacijos prie? diegdami ?Windows XP SP3?. Jeigu jau ?dieg?te ?Windows XP SP3?, tiek?jas gali pateikti naujinim? arba kit? sprendim?.

Pastaba Kai kurios tre?i?j? ?ali? programos sukurtos specialiai failams ir paslaugoms, kurios gali b?ti pakeistos b?simose ?Windows? versijose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?inomos programos, kurios netenka funkcij? ?diegus ?Windows XP SP3?

Pateiktoje lentel?je i?vardijamos programos, kurios netenka kai kuri? funkcij? ?diegus ?Windows XP SP3?, ir apra?omi pasirodantys po?ymiai. Jei naudojate bet kuri? i? ?i? program?, rekomenduojame kreiptis ? programos tiek?j? d?l naujausi? versij? arba sprendimo b?d? naudojant lentel?je pateiktus saitus.

Jei funkcij? netenka programa, kurios n?ra ?iame s?ra?e, eikite ? skyri? ?K? daryti, jei nenurodyta tre?iosios ?alies programa".

Jeigu ?ios programos ne?diegtos kompiuteryje ir jau i? tre?iosios ?alies tiek?jo su?inojote, kad j?s? programos suderinamos su pakeitim? paketu, galite atsisi?sti ir ?diegti ?Windows XP SP3?. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti ?Windows XP SP3?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Programa Versija Tiek?jasPo?ymisTiek?jo ?iniatinklio svetain? Naujausios versijos arba sprendimo b?do saitas
?ATI Catalyst? ? bendrasis programin?s ?rangos paketas 8.2ATINaudojantis ?ATI Catalyst? programine ?ranga daugiau nebegalima sukti darbalaukio ekrano. http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonx-xp.htmlNor?dami gauti atnaujint? tvarkykl?s versij?, apsilankykite ?ioje ATI ?iniatinklio svetain?je:
http://ati.amd.com/support/driver.html
?XPize? 4.7 ?XPero? Prarandate ?XPize? parametrus, o tre?iosios ?alies temos nebeveikia tinkamai.http://www.xpize.comNor?dami i? tiek?jo gauti palaikymo informacijos, apsilankykite ?ioje ?XPero? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.xpize.net/?page=support
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
950258 Tre?i?j? ?ali? tem? programos gali veikti ne taip kaip tik?tasi, kai ?diegsite ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?
?Neat Receipts? 3.0 ?NeatReceipts? ?NeatReceipts 3.0? negalima ?diegti operacin?je sistemoje ?Windows XP SP3?.http://www.neatreceipts.comNor?dami ?sigyti atnaujint? programin?s ?rangos versij?, apsilankykite ?ioje ?NeatReceipts? ?iniatinklio svetain?je:
http://neatreceipts.com/xpsp3

K? daryti, jei nenurodyta tre?iosios ?alies programa

Jeigu jau ?dieg?te ?Windows XP SP3? ir patiriate problem? d?l programos, kuri nenurodyta lentel?je, funkcij?, i?bandykite 1 veiksm?. Jei 1 veiksmas neveikia, i?bandykite 2 arba 3 veiksm?.

Pastaba Jei ne?inote tiek?jo ?iniatinklio svetain?s arba kontaktin?s informacijos, galite naudoti skyriuje ?Nuorodos" pateiktus saitus.
  • 1 veiksmas: I? naujo paleiskite kompiuter?, nor?dami pamatyti, ar tai i?spr?s problem?. Jei ne, i?bandykite 2 veiksm?.
  • 2 veiksmas: Apsilankykite programos tiek?jo ?iniatinklio svetain?je, kad gautum?te galimus naujinimus, kurie pad?s suderinti program? su ?Windows XP SP3?, arba bet kurias atnaujintas programos, i?leistos po ?Windows XP SP3? i?leidimo datos, versijas. Jei galima, atsisi?skite ir ?diekite visus programos naujinimus arba atnaujintas versijas ir pabandykite i?spr?sti problem?. Jei problema nei?sprend?iama arba jei tiek?jo ?iniatinklio svetain?je n?ra naujinim?, i?bandykite 3 veiksm?.
  • 3 veiksmas: Prane?kite apie ?i? problem? programos tiek?jui. Tiek?jo ?iniatinklio svetain?je galite rasti kontaktin? sait? arba naudoti skyriuje ?Nuorodos" pateiktus saitus. Be to, i? tiek?jo galite reikalauti programos naujinimo arba naujesn?s programos versijos, jeigu jos n?ra tiek?jo ?iniatinklio svetain?je.

NUORODOS

Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su tam tikru programin?s ?rangos tiek?ju, pateiktame s?ra?e spustel?kite atitinkam? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
65416 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?jo kontaktin? informacija, A?K. (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60781 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?jo kontaktin? informacija, L?P. (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60782 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?jo kontaktin? informacija, Q?Z. (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 947309 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 3.4
TAIKOMA:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Service Pack 3 for Windows Embedded for Point of Service and Windows Fundamentals for Legacy PCs
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbresolve kbinfo kbtshoot kbfix KB947309

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com