Da??m tre??s puses programm?m main?s funkcionalit?te p?c Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 947309 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Instal?jot Windows XP 3. servisa pakotni (SP3), daudziem failiem un procesiem tiek veiktas b?tiskas izmai?as, lai uzlabotu Windows XP sist?mas dro??bu, uzticam?bu un funkcionalit?ti. Tom?r ??s izmai?as var ietekm?t da?as tre??s puses programmas. ?aj? rakst? ir saraksts ar zin?maj?m tre??s puses programm?m, kur?m var main?ties funkcionalit?te p?c Windows XP SP3 instal??anas. ?aj? sarakst? iek?autas tikai test?t?s programmas un t?s, par kur?m sa?emtas zi?as ? tas nav visaptvero?s. Lai skat?tu ?o sarakstu, p?rejiet uz sada?u ?Zin?m?s programmas, kur?s p?c Windows XP SP3 instal??anas tiek zaud?ta funkcionalit?te?.

Ja k?da no ??m nor?d?taj?m programm?m ir instal?ta j?su dator?, ieteicams sazin?ties ar programmat?ras pieg?d?t?ju, lai sa?emtu papildu inform?ciju, pirms instal?jat Windows XP SP3. Ja jau esat instal?jis Windows XP SP3, iesp?jams, pieg?d?t?js var?s jums pied?v?t atjaunin?jumu vai citu risin?jumu.

Piez?me. Da?as tre??s puses programmas ir ?pa?i rakst?tas failiem un pakalpojumiem, kas turpm?kaj?s Windows versij?s var tikt main?ti.

PAPILDINDORM?CIJA

Zin?m?s programmas, kur?s p?c Windows XP SP3 instal??anas tiek zaud?ta funkcionalit?te

?aj? tabul? apkopotas programmas, par kur?m zin?ms, ka tiek zaud?ta da?a funkcionalit?tes p?c Windows XP SP3 instal??anas, k? ar? aprakst?tas nov?rojam?s probl?mas paz?mes. Ja izmantojat k?du no ??m programm?m, ieteicams sazin?ties ar programmas pieg?d?t?ju par jaun?ko versiju vai metod?m, izmantojot tabul? nor?d?t?s saites.

Ja nov?rojat funkcionalit?tes zudumu programmai, kas nav iek?auta ?aj? sarakst?, p?rejiet uz sada?u ?K? r?koties, ja tre??s puses programma nav nor?d?ta sarakst??.

Ja j?su dator? nav instal?tas ??s programmas un, sazinoties ar tre??s puses ra?ot?ju, jau esat p?rbaud?jis, vai j?su programmas ir sader?gas ar ?o servisa pakotni, varat lejupiel?d?t un instal?t Windows XP SP3. Lai sa?emtu papildinform?ciju par Windows XP SP3, noklik??iniet uz ??da raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Programma Versija Pieg?d?t?jsProbl?mas paz?mePieg?d?t?ja vietne Saite uz jaun?ko versiju vai metodi
ATI Catalyst - vienotais programmat?ras komplekts 8.2ATIDarbvirsmas ekr?nu vairs nav iesp?jams pagriezt, izmantojot ATI Catalyst programmat?ru. http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonx-xp.htmlLai ieg?tu draivera atjaunin?tu versiju, apmekl?jiet ?o ATI vietni:
http://ati.amd.com/support/driver.html
XPize 4.7 XPero XPize iestat?jumi tiek zaud?ti, un tre??s puses dizaini vairs nedarbojas pareizi.http://www.xpize.comLai sa?emtu atbalsta inform?ciju no pieg?d?t?ja, apmekl?jiet ?o XPero vietni:
http://www.xpize.net/?page=support
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
950258 P?c Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anas tre?o pu?u programmas, iesp?jams, nedarbojas pareizi.
Neat Receipts 3.0 NeatReceipts NeatReceipts 3.0 nevar instal?t sist?m? Windows XP SP3.http://www.neatreceipts.comLai ieg?tu ??s programmat?ras atjaunin?tu versiju, apmekl?jiet ?o NeatReceipts vietni:
http://neatreceipts.com/xpsp3

K? r?koties, ja tre??s puses programma nav nor?d?ta sarakst?

Ja esat jau instal?jis Windows XP SP3 un ir radu??s funkcionalit?tes probl?mas programmai, kas nav nor?d?ta ?aj? tabul?, vispirms izpildiet 1. darb?bu. Ja, izpildot 1. darb?bu, nekas neizdodas, pam??iniet izpild?t 2. vai 3. darb?bu.

Piez?me. Ja jums nav zin?ma pieg?d?t?ja vietne vai kontaktinform?cija, lai to atrastu, varat izmantot saites, kas nor?d?tas sada?? ?Atsauces?.
  • 1. darb?ba: restart?jiet datoru, lai p?rbaud?tu, vai t?d?j?di var atrisin?t ?o probl?mu. Ja tas neizdodas, m??iniet izpild?t 2. darb?bu.
  • 2. darb?ba: p?rbaudiet programmas pieg?d?t?ja vietn?, vai nav pieejami k?di atjaunin?jumi, ar kuru pal?dz?bu var?tu nodro?in?t programmas sader?bu ar Windows XP SP3, vai ar? jaunin?tas programmas versijas, kas izlaistas p?c Windows XP SP3 izlai?anas datuma. Ja pieejams, lejupiel?d?jiet un instal?jiet visus programmas atjaunin?jumus vai jaunin?t?s versijas, lai m??in?tu atrisin?t ?o probl?mu. Ja ??di probl?mu neizdodas atrisin?t vai ja pieg?d?t?ja vietn? nav pieejami atjaunin?jumi, pam??iniet izpild?t 3. darb?bu.
  • 3. darb?ba: zi?ojiet par ?o probl?mu programmas pieg?d?t?jam. Kontaktinform?cijas saiti varat atrast pieg?d?t?ja vietn? vai izmantojot saites, kas nor?d?tas sada?? ?Atsauces?. Turkl?t programmas atjaunin?jumu vai jaun?ko versiju varat piepras?t pieg?d?t?jam, ja t? nav pieejama pieg?d?t?ja vietn?.

UZZI?AS

Lai ieg?tu inform?ciju, k? sazin?ties ar konkr?tu programmat?ras pieg?d?t?ju, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
65416 Aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?cija, A?K. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60781 Aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?cija, L?P. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60782 Aparat?ras un programmat?ras pieg?d?t?ju kontaktinform?cija, Q?Z. (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 947309 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2010. gada 30. apr?lis - P?rskat??ana: 3.4
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
  • Service Pack 3 for Windows Embedded for Point of Service and Windows Fundamentals for Legacy PCs
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbresolve kbinfo kbtshoot kbfix KB947309

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com