Straipsnio ID: 947311 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Beta versijos informacija
?iame straipsnyje aptariama ?Microsoft? produkto beta versija. Informacija ?iame straipsnyje pateikiama esamos b?kl?s ir gali b?ti kei?iama ne?sp?jus.

?iam beta versijos produktui ?Microsoft? neteikia jokio oficialaus produkto palaikymo. Informacijos apie beta versijos palaikym? ie?kokite dokumentacijoje, kuri pateikiama su beta versijos produkto failais, arba svetain?je, i? kurios atsisiunt?te ?i? versij?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kiek vietos stand?iajame diske reikia diegiant ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3) kompiuteryje, kuriame jau naudojama viena i? ?i? ?Windows XP? versij?:
  • ?Windows XP Home Edition?
  • ?Windows XP Professional?

DAUGIAU INFORMACIJOS

Tolesn?je lentel?je i?vardyti vietos stand?iajame diske reikalavimai, keliami ?Windows XP? SP3.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Vieta stand?iajame diske, reikalinga diegiant ?Windows XP? SP3 i? bendro naudojimo aplanko tinkle Vieta stand?iajame diske, reikalinga diegiant ?Windows XP? SP3 i? ?Windows XP? SP3 kompaktinio disko
Pakeitim? paketas420 megabait? (MB) pakeitim? paketui420 megabait? pakeitim? paketui ir papildomi 588 MB pakeitim? paketo failams, saugomiems aplanke %Windir%\Servicepackfiles
Darbin? erdv?300 MB300 MB
Failai, pa?alinantys ?Windows XP? SP3465 MB465 MB
Visa vieta stand?iajame diske, reikalinga jei suaktyvinta sistemos atk?rimo funkcija1 055 MB
1360 MB pikinis naudojimas diegimo metu
1 475 MB
1780 MB pikinis naudojimas diegimo metu
Visa vieta stand?iajame diske, reikalinga jei nesuaktyvinta sistemos atk?rimo funkcija360 MB
860 MB pikinis naudojimas diegimo metu
780 MB
1 280 MB pikinis naudojimas diegimo metu


Pastabos
  • ?ioje lentel?je ?ra?as ?Darbin? erdv?? rei?kia viet? stand?iajame diske, kurios reikia failams, naudojamiems tik diegimo proceso metu. Darbin?s erdv?s reikalavimas laikinas, jis neprisideda prie visos reikalingos vietos stand?iajame diske.
  • ?ioje lentel?je ?ra?as ?Failai, pa?alinantys ?Windows XP? SP3? rei?kia viet? stand?iajame diske, naudojam? saugoti failams ir parametrams, kurie kei?iami diegiant pakeitim? paket?. Diegdami pakeitim? paket? galite automati?kai kurti atsargines ?i? fail? kopijas. ?i? fail? reik?s, jei v?liau nor?site pa?alinti pakeitim? paket?.
  • Taip pat reikia tur?ti 30 MB laisvos vietos stand?iajame diske pirminiame sistemos skaidinyje. Pirmasis pirminis sistemos skaidinys ? tai disko talpa, kurioje laikomi special?s aparatin?s ?rangos failai, reikalingi norint ?jungti ?Windows?. Pavyzd?iui, pirminiame sistemos skaidinyje yra Ntldr failas, Boot.ini failas ir Ntdetect.com failas.
Jei pageidaujate daugiau informacijos apie vietos stand?iajame diske reikalavimus, keliamus ?Windows XP? 1 pakeitim? paketui, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
326583 Vietos stand?iajame diske reikalavimai, keliami ?Windows XP? 1 pakeitim? paketui (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei pageidaujate daugiau informacijos apie vietos stand?iajame diske reikalavimus, keliamus ?Windows XP? 2 pakeitim? paketui, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
837783 ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo stand?iojo disko talpos reikalavimai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite daugiau informacijos apie sistemos reikalavimus, keliamus ?Windows XP? operacin?ms sistemoms, spustel?kite ?? straipsnio numer?, kad gal?tum?te per?i?r?ti ?Microsoft? ?ini? baz?je esant? straipsn?:
314865 Sistemos reikalavimai, keliami ?Windows XP? operacin?ms sistemoms (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 947311 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 1.2
TAIKOMA:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB947311

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com