Pras?bas attiec?b? uz ciet? diska vietu Windows XP 3. servisa pakotnes instal??anai

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 947311 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Inform?cija par beta versiju
?aj? rakst? ir apl?kots Microsoft produkta beta versijas laidiens. Rakst? min?t? inform?cija tiek sniegta ?k?da t? ir? un var tikt main?ta bez pazi?ojuma.

?im beta versijas produktam korpor?cija Microsoft nesniedz nek?dus ofici?lus produkta atbalsta pakalpojumus. Inform?ciju par to, k? sa?emt atbalstu beta versijas laidienam, skatiet produkta beta versijas failos iek?autaj? dokument?cij? vai mekl?jiet vietn?, no kuras lejupiel?d?j?t ?o laidienu.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Izlasot ?o rakstu, j?s uzzin?sit, cik daudz vietas ir nepiecie?ams cietaj? disk?, lai dator?, kur? jau darbojas k?da no ??m sist?mas Windows XP versij?m, instal?tu Windows XP 3. servisa pakotni (SP3):
  • Windows XP Home Edition
  • Windows XP Professional

PAPILDINDORM?CIJA

?aj? tabul? ir uzskait?tas pras?bas attiec?b? uz ciet? diska vietu, kas nepiecie?ama Windows XP SP3.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Br?va vieta cietaj? disk?, kas nepiecie?ama, Windows XP SP3 instal?jot no koplietot?s mapes vai no t?kla Br?va vieta cietaj? disk?, kas nepiecie?ama, Windows XP SP3 instal?jot no Windows XP SP3 CD
Servisa pakotne420 megabaiti (MB) servisa pakotnei420 megabaiti servisa pakotnei un papildu 588 MB servisa pakotnes failiem, kas glab?jas map? %Windir%\Servicepackfiles
Darba vieta300 MB300 MB
Faili, kas no?em Windows XP SP3465 MB465 MB
Kop?j? nepiecie?am? vieta cietaj? disk?, ja ir iesp?jots l?dzeklis Sist?mas atjauno?ana1055 MB
1360 MB maksim?l?s instal??anas noslodzes laik?
1475 MB
1780 MB maksim?l?s instal??anas noslodzes laik?
Kop?j? nepiecie?am? vieta cietaj? disk?, ja nav iesp?jots l?dzeklis Sist?mas atjauno?ana360 MB
860 MB maksim?l?s instal??anas noslodzes laik?
780 MB
1280 MB maksim?l?s instal??anas noslodzes laik?


Piez?mes
  • ?aj? tabul? ieraksts ?Darba vieta? noz?m? ciet? diska vietu, kas nepiecie?ama failiem, kas tiek izmantoti tikai instal??anas proces?. Pras?bas attiec?b? uz darba vietu ir ?slaic?gas, un t?s neietekm? pras?bas attiec?b? uz kop?jo ciet? diska vietu.
  • ?aj? tabul? ieraksts ?Faili, kas no?em Windows XP SP3? noz?m? ciet? diska vietu, kas tiek izmantota to failu un iestat?jumu glab??anai, kas ir main?ti servisa pakotnes instal??anas laik?. Servisa pakotnes instal??anas laik? failus varat autom?tiski dubl?t. Ja servisa pakotni v?l?k v?laties no?emt, ?ie faili ir oblig?ti.
  • Pirmaj? prim?raj? sist?mas nodal?jum? ir ar? nepiecie?ami 30 MB br?vas vietas cietaj? disk?. Pirmais prim?rais sist?mas nodal?jums ir diska s?jums, kur? ir aparat?ras faili, kas nepiecie?ami sist?mas Windows start??anai. Piem?ram, prim?raj? sist?mas nodal?jum? ir faili Ntldr, Boot.ini un Ntdetect.com.
Lai sa?emtu papildinform?ciju par pras?b?m attiec?b? uz ciet? diska vietu sist?mas Windows XP 1. servisa pakotnei, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
326583 Pras?bas attiec?b? uz ciet? diska vietu Windows XP 1. servisa pakotnes instal??anai (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai sa?emtu papildinform?ciju par pras?b?m attiec?b? uz ciet? diska vietu sist?mas Windows XP 2. servisa pakotnei, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
837783 Pras?bas attiec?b? uz ciet? diska vietu Windows XP 2. servisa pakotnes instal??anai (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai sa?emtu papildinform?ciju par sist?mas pras?b?m Windows XP oper?t?jsist?m?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
314865 Sist?mas pras?bas Windows XP oper?t?jsist?m?m (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 947311 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 5. maijs - P?rskat??ana: 1.2
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB947311

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com