Raksta ID: 947366
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

?aj? rakst? aprakst?ts, k? nov?rst probl?mas, kas rodas, instal?jot servisa pakotni sist?mai Windows Vista vai Windows Server 2008.

M??inot instal?t servisa pakotni, var tikt par?d?ts k?ds no ?iem k??du zi?ojumiem:
Instal??ana neizdev?s
Servisa pakotnes instal??anas laik? rad?s iek??ja k??da
K??das zi?ojum? var b?t nor?d?ts ar? k?ds no ?iem k??du kodiem:
  • 0x80070002
  • 0x8007000D
  • 0x80073712
  • 0x800B0100
  • 0x8024200D
Piez?me. ?aj? rakst? nav nor?d?ti visi iesp?jamie k??du kodi vai zi?ojumi, kas var tikt par?d?ti. Ieteicams izmantot ?aj? rakst? min?tos risin?jumus instal??anas probl?mu nov?r?anai neatkar?gi no t? par?d?t? k??das koda vai zi?ojuma.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
  • Dator? eso?a programma trauc? servisa pakotnes instal??anu.
  • Radusies neatbilst?ba Windows apkopes kr?tuv?. Windows apkopes kr?tuve ir komponents, kas nepiecie?ams servisa pakot?u veiksm?gai instal??anai.

Sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 servisa pakot?u instal??anas probl?mu nov?r?ana

Lai nov?rstu ?o probl?mu, m??iniet katru sada?? "Visp?r?ga probl?mu nov?r?ana" un "Papildu probl?mu nov?r?ana" sniegto risin?jumu nor?d?taj? sec?b?. P?c risin?juma izm??in??anas m??iniet v?lreiz instal?t servisa pakotni. Ja joproj?m nevarat instal?t servisa pakotni, m??iniet n?kamo risin?jumu.

Visp?r?ga probl?mu nov?r?ana

1. risin?jums. Instal?jiet servisa pakotni k? savrupu pakotni, nevis izmantojot Windows atjaunin??anu

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

2. risin?jums. Palaidiet sist?mas atjaunin??anas gatav?bas r?ku

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

3. risin?jums. Aizveriet vai atsp?jojiet visas darbojo??s lietojumprogrammas, restart?jiet datoru un p?c tam instal?jiet servisa pakotni

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Papildu probl?mu nov?r?ana

Ja probl?ma joproj?m nav nov?rsta, varat m??in?t past?v?gi veikt papildu probl?mu nov?r?anas darb?bas vai ar? varat sazin?ties ar Microsoft atbalsta centru.

4. risin?jums. Atinstal?jiet jebkuras dro??bas lietojumprogrammas, restart?jiet datoru un p?c tam instal?jiet servisa pakotni

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju

L?dz?gas probl?mas un risin?jumi

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
971204 Sist?mas Windows Vista un Windows Server 2008 servisa pakotnes instal??ana neizdodas ar k??du 0x80004005
939399 K??das zi?ojums, m??inot veikt dubl??anu dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista: "0x80071A91"
931712 Dialoglodzi?? "Windows l?dzek?i" ir tuk?s sist?m? Windows Vista, vai ar? tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kur? ietverts ??ds kods, m??inot izmantot Windows atjaunin??anu: "0x80073712"
Ja probl?ma nav nov?rsta, diem??l ?is saturs jums vairs neb?s noder?gs. T?p?c, iesp?jams, v?l?sities mekl?t citus risin?jumus Microsoft zin??anu b?z?. Lai mekl?tu inform?ciju Microsoft zin??anu b?z?, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

Rekviz?ti

Raksta ID: 947366 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 25. septembris - P?rskat??ana: 3.0
Atsl?gv?rdi: 
kbproductlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbPubTypeKC kberrmsg kbprb kbcip KB947366

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com