Identifikator ?lanka: 947366 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Podr?ka za operativni sistem Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa obustavljena je 13. aprila 2010. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Ovaj ?lanak opisuje kako da re?ite probleme u vezi sa instalacijom servisnog paketa za operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008.

Kada poku?ate da instalirate servisni paket, mo?da ?ete primiti jednu od slede?ih poruka o gre?ci:
Instalacija nije uspela
Do?lo je do interne gre?ke tokom instalacije servisnog paketa
Poruka o gre?ci tako?e mo?e da se odnosi na jedan od slede?ih kôdova gre?ke:
 • 0x80070002
 • 0x8007000D
 • 0x80073712
 • 0x800B0100
 • 0x8024200D
Napomena Ovaj ?lanak ne navodi sve mogu?e kôdove gre?ke ili poruke koje mo?ete da dobijete. Re?enja u ovom ?lanku preporu?ujemo u cilju re?avanja problema u vezi sa instalacijom, bez obzira na kôdove gre?ke ili poruke o gre?ci koje mo?ete da dobijete.

UZROK

Do ovog problema mo?e da do?e ukoliko je jedan od slede?ih uslova ta?an:
 • Program na va?em ra?unaru ometao je instalaciju servisnog paketa.
 • Postoji nedoslednost u skladi?tu Windows servisiranja. Skladi?te Windows servisiranja je komponenta koja je neophodna da bi se uspe?no instalirali servisni paketi..

Re?avanje problema u vezi sa instalacijom servisnog paketa operativnog sistema Windows Vista i Windows Server 2008

Da biste re?ili ovaj problem, poku?ajte svako re?enje iz odeljka ?Op?te re?avanje problema? i ?Napredno re?avanje problema? redosledom u kojem su predstavljeni. Nakon ?to poku?ate re?enje, poku?ajte ponovo da instalirate servisni paket. Ako jo? uvek ne mo?ete da instalirate servisni paket, poku?ajte slede?e re?enje.

Op?te re?avanje problema

1. re?enje: Instaliranje samostalnog paketa za servisni paket umesto kori??enja usluge Windows Update za instaliranje servisnog paketa

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

2. re?enje: Pokretanje alatke ?Provera spremnosti a?uriranja sistema?

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

3. re?enje: Zatvorite ili onemogu?ite sve aplikacije koje su mo?da pokrenute, ponovo pokrenite ra?unar, a zatim instalirajte servisni paket

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Napredno re?avanje problema

Ako va? problem jo? uvek nije re?en, mo?ete samostalno poku?ati korake naprednog re?avanja problema ili mo?ete kontaktirati Microsoft podr?ku.

4. re?enje: Deinstalirajte sve bezbednosne aplikacije, ponovo pokrenite ra?unar, a zatim instalirajte servisni paket

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Sli?ni problemi i re?enja

Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
971204 Instalacija Windows Vista i Windows Server 2008 servisnog paketa ne uspeva uz gre?ku 0x80004005
939399 Poruka o gre?ci kada poku?ate da napravite rezervnu kopiju na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista: "0x80071A91"
931712 Dijalog ?Windows funkcije? je prazan u operativnom sistemu Windows Vista ili dobijete poruku o gre?ci koja uklju?uje slede?i kôd kada poku?ate da koristite Windows Update: ?0x80073712?
Ako problem nije re?en, na?alost ovaj sadr?aj vam ne mo?e dalje pomo?i. Stoga, za druga re?enja mo?da biste ?eleli da pretra?ite Microsoft bazu znanja. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft veb lokaciju:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 947366 - Poslednji pregled: 25. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
Klju?ne re?i: 
kbproductlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbpubtypekc kberrmsg kbprb kbcip KB947366

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com