Kaip ?diegus ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? atnaujinti ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s prievad?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 947423 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apribotas ?Microsoft Dynamics? turinys pateikiamas ?Microsoft? ?ini? svetain?s vie?ojoje svetain?je. I?samaus turinio ir papildom? i?tekli? apie ?Microsoft Dynamics? rasite apsilank?:

?Dynamics? klientai
Microsoft Dynamics CustomerSource*
?Dynamics? partneriai
Microsoft Dynamics PartnerSource

* Reikalaujama, kad klientai tur?t? ?Microsoft Dynamics? paslaug? plan?, pavyzd?iui, ?mon?ms skirt? tobulinimo plan?, arba programin?s ?rangos naujumo garantij?.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?diegus ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? atnaujinti ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s prievad?.

Pastaba Atnaujin? ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s prievad? turite atnaujinti ir ?Microsoft Office Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics? CRM klient?, ?Microsoft Dynamics CRM? duomen? perk?limo tvarkytuv? ir ?Microsoft Dynamics? CRM ?Exchange? el. pa?to kelved?, kad jie naudot? nauj? svetain?s prievado informacij?. Daugiau informacijos rasite per?i?r?j? skyri? ?Naujo ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s URL paveikt? komponent? atnaujinimas?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, rasite spustel?j? nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Nor?dami atnaujinti ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s prievad?, atlikite ?iuos veiksmus.

Pastabos
 • ?iame straipsnyje informacija pateikiama manant, kad visi ?Microsoft Dynamics? CRM serverio vaidmenys yra ?diegti tame pa?iame kompiuteryje. Daugiau informacijos apie serverio vaidmenis rasite per?i?r?j? ?Microsoft Dynamics? CRM diegimo vadov?. Nor?dami atsisi?sti diegimo vadov?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104413
 • ?iame straipsnyje pateikiant informacij? manoma, kad ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s URL naujinate i? http://<crmserver>:5555 to http://<crmserver>:81. Taip atnaujinama ir internetin? prieig? ?galinan?ios ?diegties (IFD) URL i? http://<crm>.<domain>.com:5555 to http://<crm>.<domain>.com:81.
 1. Atnaujinkite ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s prievad? ?Microsoft? internetin?je informacijos tarnyboje (IIS). Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite inetmgr, tada spustel?kite Gerai.
  2. I?pl?skite Serveris, tada i?pl?skite Svetain?s.
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
  4. Skirtuke Svetain? kaip TCP prievado numer? ?veskite 81, tada spustel?kite Gerai.
 2. Atnaujinkite ?Microsoft Dynamics? CRM serverio registro dalinius raktus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
  2. Raskite ?? registro dalin? rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ServerUrl, tada spustel?kite Keisti.
  4. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 81.

   Pastaba Atnaujintos reik?m?s yra pana?ios ? ?ias:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. Spustel?kite Gerai.
  6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite LocalSdkPort, tada spustel?kite Keisti.
  7. Skyriuje Pradin? spustel?kite De?imtainis. Tada ?ra?ykite 81 ? lauk? Reik?m?s duomenys.
  8. Spustel?kite Gerai.
 3. Atsisi?skite visuotinio diegimo konfig?ravimo ?rank?. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  Daugiau informacijos rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  949079 Kaip naudotis ?Microsoft Dynamics? CRM visuotinio diegimo konfig?ravimo ?rankiu, skirtu ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?
  1. I?skleiskite visuotinio diegimo konfig?ravimo ?rank?, tada perkelkite j? ? CRM serverio viet?.
  2. Sukurkite atsargin? ?MSCRM_Config? ir ?OrgName_MSCRM? duomen? bazi? kopij?.
  3. Komandin?je eilut?je ?veskite katalogo, kuriame yra failas ?Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe?, keli? ir vykdykite toliau nurodyt? komand?, kad b?t? i?taisytas ?is parametras:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NewConnection> 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NewConnection>
   Pastaba Vietos rezervavimo ?enklas <NewConnection> pakei?iamas URL be ?http://?, esan?io URL prad?ioje. ?ra?as yra pana?us ? ??:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Pastaba Jei nustatysite ir IFD URL, tur?site pakeisti dar du lentel?s ?DeploymentProperties? stulpelius. Nor?dami tai padaryti, vykdykite tokius ?ra?us:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domain>.com:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domain>.com:81
 4. Paleiskite ?Microsoft Dynamics? CRM asinchroninio apdorojimo tarnybas i? naujo. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?ra?ykite services.msc, tada spustel?kite Gerai.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?Microsoft? CRM asinchroninio apdorojimo tarnyba, tada spustel?kite Paleisti i? naujo.
 5. Prisijunkite prie ?Microsoft Dynamics? CRM ?iniatinklio programos naudodami nauj? URL.

Atnaujinkite naujo ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s URL veikiamus komponentus

Reikia atnaujinti ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics? CRM klient?, ?Microsoft Dynamics? CRM duomen? perk?limo tvarkytuv? ir ?Microsoft Dynamics? CRM ?Exchange? el. pa?to kelved?, kad b?t? naudojamas naujas ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s URL.

?Outlook? skirtas ?Microsoft Dynamics? CRM klientas

Nor?dami atnaujinti ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics? CRM klient?, kad jis naudot? nauj? URL, pasinaudokite vienu i? toliau pateikiam? b?d?.

1 b?das. Kiekviename kliente paleiskite konfig?ravimo vedlio priemon?
 1. Spustel?kite Prad?ti, Programos, Microsoft Dynamics CRM 4.0, tada spustel?kite Konfig?ravimo vedlys.
 2. Atlikite ?iuos konfig?ravimo vedlio priemon?s veiksmus, tada ?veskite nauj? ?Microsoft Dynamics? CRM serverio URL.

  Pastaba Jei nustatysite IFD URL, tur?site i?valyti ?ym?s langel? Naudoti t? pat? ?iniatinklio adres?. ?io proceso metu prisijungdami prie ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s internetu galite naudoti nauj? IFD URL.
2 b?das. Atnaujinkite kiekvieno kliento kompiuterio registro dalinius raktus
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ?? registro dalin? rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite toliau nurodytus registro ?ra?us, spustel?kite Keisti, tada ?vesdami nauj? prievado numer? atnaujinkite reik?m?:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Pastaba Jei nustatote IFD URL, ?vesdami nauj? prievado numer? turite atnaujinti ?iuos registro ?ra?us:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

?Microsoft Dynamics? CRM ?Exchange? el. pa?to kelvedis

Nor?dami atnaujinti ?Microsoft Dynamics? CRM el. pa?to kelved? ir naudoti nauj? URL, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Programos, ?Microsoft Dynamics? CRM el. pa?to kelvedis, tada spustel?kite ?Microsoft Dynamics? CRM el. pa?to kelved?io konfig?ravimo tvarkytuvas.
 2. Skirtuke Visuotiniai diegimai atnaujinkite visus visuotinius diegimus, kurie yra nustatyti naudoti ?Microsoft Dynamics? CRM server?, naudojant? nauj? URL.
 3. Spustel?kite Publikuoti ir ?ra?ykite pakeitimus.

?Microsoft Dynamics? CRM duomen? perk?limo tvarkytuvas

Nor?dami atnaujinti ?Microsoft Dynamics? CRM duomen? perk?limo tvarkytuv?, kad jis naudot? nauj? URL, pasinaudokite vienu i? ?i? b?d?.

1 b?das. I?diekite ir v?l ?diekite ?Microsoft Dynamics? CRM duomen? perk?limo tvarkytuv?

2 b?das. Kiekviename kompiuteryje, kuriame yra ?diegtas ?Microsoft Dynamics? CRM duomen? perk?limo tvarkytuvas, atnaujinkite dalinius registro raktus
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ?? registro dalin? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite toliau nurodytus registro ?ra?us, spustel?kite Keisti, tada ?vesdami nauj? prievado numer? atnaujinkite reik?mes:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Pastabos
  • Jei ?Microsoft Dynamics? CRM duomen? perk?limo tvarkytuve ?galinsite parinkt? Mano ?mon?, URL bus intraneto URL. ?is URL bus pana?us ? ??:
   http://<crmserver>:81
  • Jei naudojat?s visuotiniu IFD diegimu ir ?Microsoft Dynamics? CRM duomen? perk?limo tvarkytuve esate ?galin? parinkt? Interneto paslaug? teik?jas, URL bus IFD URL. ?is URL bus pana?us ? ??:
   http://<crm>.<domain>.com:81
Pastabos
 • Jei norite atnaujinti ?Microsoft Dynamics? CRM svetain?s pagrindinio kompiuterio antra?t?, atlikite visus veiksmus, pateikiamus skyriuje ?Daugiau informacijos?, ir atnaujinkite dalinius registro raktus bei ?SQL Server? duomen? baz?s stulpelius.
 • ?Microsoft Dynamics? CRM jungties, skirtos ?SQL Server? ataskait? tarnyboms, atnaujinti nereikia, nes registre nesaugoma jokia serverio URL informacija.

Savyb?s

Straipsnio ID: 947423 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 12 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Rakta?od?iai: 
kbmbsinstallation kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB947423

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com