K? atjaunin?t Microsoft Dynamics CRM vietnes portu p?c programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 instal??anas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 947423 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Ierobe?ots Microsoft Dynamics saturs ir sniegts Microsoft zin??anu b?zes publiskaj? vietn?. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft Dynamics saturu un papildu resursus, l?dzu, apmekl?jiet vietni:

Dynamics klienti
Microsoft Dynamics CustomerSource*
Dynamics partneri
Microsoft Dynamics PartnerSource

* Nepiecie?ams, lai klientiem b?tu Microsoft Dynamics pakalpojumu pl?ns, piem?ram, Business Ready Enhancement Plan vai Software Assurance.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? atjaunin?t Microsoft Dynamics CRM vietnes portu p?c programmat?ras Microsoft Dynamics CRM 4.0 instal??anas.

Piez?me. P?c Microsoft Dynamics CRM vietnes porta atjaunin??anas ir j?atjaunina Microsoft Dynamics CRM klients programmai Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM datu migr?cijas p?rvaldnieks un Microsoft Dynamics CRM-Exchange e-pasta mar?rut?t?js, lai izmantotu jauno vietnes porta inform?ciju. Papildinform?ciju skatiet sada?? "Atjauniniet komponentus, kurus ietekm? jaunais Microsoft Dynamics CRM vietnes vietr?dis URL".

PAPILDINDORM?CIJA

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

Lai atjaunin?tu Microsoft Dynamics CRM vietnes portu, veiciet ??s darb?bas.

Piez?mes
 • ?aj? rakst? tiek pie?emts, ka visas Microsoft Dynamics CRM Server lomas ir instal?tas vien? dator?. Papildinform?ciju par servera lom?m skatiet Microsoft Dynamics CRM ievie?anas rokasgr?mat?. Lai lejupiel?d?tu ievie?anas rokasgr?matu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104413
 • ?aj? rakst? tiek pie?emts, ka atjaunin?t Microsoft Dynamics CRM vietnes vietr?di URL no vietnes http://<crmserver>:5555 to http://<crmserver>:81. Tiek atjaunin?ts ar? piek?uves no interneta izvieto?anas (Internet-Facing Deployment ? IFD) vietr?dis URL no vietnes http://<crm>.<domain>.com:5555 to http://<crm>.<domain>.com:81.
 1. Atjauniniet Microsoft Dynamics CRM vietnes portu Microsoft interneta inform?cijas pakalpojum? (Internet Information Service ? IIS). Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet inetmgr un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Izv?rsiet sada?u Sist?ma un p?c tam izv?rsiet T?mek?a vietnes.
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Microsoft Dynamics CRM vietnes un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  4. Ciln? Vietne ievadiet 81 k? TCP porta numuru un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atjauniniet Microsoft Dynamics CRM Server re?istra apak?atsl?gas. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz re?istra v?rt?bas ServerUrl un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
  4. Lauk? V?rt?bas dati ievadiet 81.

   Piez?me. Atjaunin?t? v?rt?ba ir l?dz?ga ?ai:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. Noklik??iniet uz Labi.
  6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz re?istra v?rt?bas LocalSdkPort un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
  7. Sada?? Pamatdati noklik??iniet uz Decim?ls. P?c tam ievadiet 81 lauk? V?rt?bas dati.
  8. Noklik??iniet uz Labi.
 3. Lejupiel?d?jiet izvieto?anas konfigur?cijas r?ku. Lai to paveiktu, veiciet ??s darb?bas.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  949079 K? izmantot Microsoft Dynamics CRM izvieto?anas konfigur?cijas r?ku programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0
  1. Izvelciet izvieto?anas konfigur?cijas r?ku un p?c tam novietojiet to atra?an?s viet? CRM server?.
  2. Dubl?jiet datu b?zi MSCRM_Config un OrgName_MSCRM.
  3. Komandu uzvedn? ierakstiet ce?u uz direktoriju, kur? ietilpst fails Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe, un p?c tam izpildiet t?l?k nor?d?t?s komandas, lai izlabotu ?o iestat?jumu:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NewConnection> 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NewConnection>
   Piez?me. Vietturis <NewConnection> att?lo vietr?di URL bez "http://" vietr??a URL s?kum?. Priek?raksts ir l?dz?gs ?im:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Piez?me. Ja iestat?t ar? IFD vietr?di URL, j?modific? v?l divas kolonnas tabul? DeploymentProperties. Lai to izdar?tu, izpildiet ?os priek?rakstus:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domain>.com:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domain>.com:81
 4. Restart?jiet Microsoft Dynamics CRM asinhron?s apstr?des pakalpojumus. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet services.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Microsoft CRM asinhron?s apstr?des pakalpojums un p?c tam noklik??iniet uz Restart?t.
 5. Piesakieties Microsoft Dynamics CRM t?mek?a lietojumprogramm?, izmantojot jauno vietr?di URL.

Atjauniniet komponentus, kurus ietekm? jaunais Microsoft Dynamics CRM vietnes vietr?dis URL

J?atjaunina Microsoft Dynamics CRM klients programmai Outlook, Microsoft Dynamics CRM datu migr?cijas p?rvaldnieks un Microsoft Dynamics CRM-Exchange e-pasta mar?rut?t?js, lai izmantotu jauno Microsoft Dynamics CRM vietnes vietr?di URL.

Microsoft Dynamics CRM klients programmai Outlook

Lai atjaunin?tu Microsoft Dynamics CRM klientu programmai Outlook izmantot jauno vietr?di URL, izmantojiet vienu no ??m metod?m.

1. metode. Lieciet katram klientam palaist konfigur?cijas ved?a util?tu
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Programmas, uz Microsoft Dynamics CRM 4.0 un p?c tam noklik??iniet uz Konfigur?cijas vednis.
 2. Veiciet darb?bas konfigur?cijas ved?a util?t? un p?c tam ievadiet jauno vietr?di URL Microsoft Dynamics CRM serverim.

  Piez?me. Iestatot IFD vietr?di URL, j?not?ra izv?les r?ti?a Izmantot to pa?u t?mek?a adresi. To darot, varat izmantot jauno IFD vietr?di URL, internet? piesakoties Microsoft Dynamics CRM vietn?.
2. metode. Atjauniniet re?istra apak?atsl?gas katr? klientdator?
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz t?l?k nor?d?tajiem re?istra ierakstiem, noklik??iniet uz Modific?t un p?c tam atjauniniet v?rt?bu, ievadot atjaunin?to porta numuru:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Piez?me. Iestatot IFD vietr?di URL, j?atjaunina t?l?k nor?d?tie re?istra ieraksti, ievadot atjaunin?to porta numuru:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Microsoft Dynamics CRM-Exchange e-pasta mar?rut?t?js

Lai atjaunin?tu Microsoft Dynamics CRM e-pasta mar?rut?t?ju izmantot jauno vietr?di URL, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Programmas, uz Microsoft Dynamics CRM e-pasta mar?rut?t?js un p?c tam noklik??iniet uz Microsoft Dynamics CRM e-pasta mar?rut?t?ja konfigur?cijas p?rvaldnieks.
 2. Ciln? Izvietojumi atjauniniet jebk?dus komponentus, kas ir iestat?ti izmantot Microsoft Dynamics CRM serveri, kur? izmanto jauno vietr?di URL.
 3. Noklik??iniet uz Public?t, lai saglab?tu izmai?as.

Microsoft Dynamics CRM datu migr?cijas p?rvaldnieks

Lai atjaunin?tu Microsoft Dynamics CRM datu migr?cijas p?rvaldnieku izmantot jauno vietr?di URL, izmantojiet vienu no ??m metod?m.

1. metode. Atinstal?jiet un p?c tam atk?rtoti instal?jiet Microsoft Dynamics CRM datu migr?cijas p?rvaldnieku

2. metode. Atjauniniet re?istra apak?atsl?gas katr? dator?, kur? ir instal?ts Microsoft Dynamics CRM datu migr?cijas p?rvaldnieks
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz t?l?k nor?d?tajiem re?istra ierakstiem, noklik??iniet uz Modific?t un p?c tam atjauniniet v?rt?bas, ievadot atjaunin?to porta numuru:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Piez?mes
  • Ja iesp?jojat opciju Mans uz??mums Microsoft Dynamics CRM datu migr?cijas p?rvaldniek?, vietr?dis URL ir iek?t?kla vietr?dis URL. ?is vietr?dis URL ir l?dz?gs ?im:
   http://<crmserver>:81
  • Ja jums ir IFD izvietojums un ja iesp?jojat opciju Tie?saistes pakalpojumu sniedz?js Microsoft Dynamics CRM datu migr?cijas p?rvaldniek?, vietr?dis URL ir IFD vietr?dis URL. ?is vietr?dis URL ir l?dz?gs ?im:
   http://<crm>.<domain>.com:81
Piez?mes
 • Ja v?laties atjaunin?t resursdatora galveni Microsoft Dynamics CRM vietn?, veiciet visas darb?bas sada?? "Papildinform?cija", lai atjaunin?tu re?istra apak?atsl?gas un SQL Server datu b?zes kolonnas.
 • Microsoft Dynamics CRM savienot?js SQL Server p?rskatu izveides pakalpojumiem nav j?atjaunina, jo servera vietr??a URL inform?cija tiek glab?ta re?istr?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 947423 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbmbsinstallation kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB947423

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com