A?uriranje porta Microsoft Dynamics CRM Veb lokacije nakon instaliranja programa Microsoft Dynamics CRM 4.0

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 947423 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ograni?eni sadr?aj za Microsoft Dynamics obezbe?en je na javnoj Veb lokaciji Microsoft baze znanja. Kompletan sadr?aj i dodatne resurse za Microsoft Dynamics potra?ite na slede?oj lokaciji:

Dynamics klijenti
Microsoft Dynamics CustomerSource*
Dynamics partneri
Microsoft Dynamics PartnerSource

* Zahteva da klijenti imaju plan usluge za Microsoft Dynamics kao ?to je plan pobolj?anja spremnosti za poslovanje ili Software Assurance.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako se a?urira port Microsoft Dynamics CRM Veb lokacije nakon instaliranja programa Microsoft Dynamics CRM 4.0

Napomena Kada a?urirate port Microsoft Dynamics CRM Veb lokacije, morate a?urirati Microsoft Dynamics CRM klijent za Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager i Microsoft Dynamics CRM-Exchange ruter e-po?te radi kori??enja novih informacija porta Veb lokacije. Vi?e informacija potra?ite u odeljku ?A?uriranje komponenti na koje uti?e novi URL Microsoft Dynamics CRM Veb lokacije?.

DODATNE INFORMACIJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Da biste a?urirali port Microsoft Dynamics CRM Veb lokacije, sledite ove korake.

Napomene
 • Ovaj ?lanak pretpostavlja da se sve uloge Microsoft Dynamics CRM servera instaliraju na istom ra?unaru. Vi?e informacija o ulogama servera potra?ite u vodi?u za primenu za Microsoft Dynamics CRM. Da biste preuzeli vodi? za primenu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=104413
 • Ovaj ?lanak pretpostavlja da URL Microsoft Dynamics CRM Veb lokacije a?urirate sa http://<crmserver>:5555 na http://<crmserver>:81. Ovim se i URL primene u Internet okru?enju (PIO) a?urira sa http://<crm>.<domen>.com:5555 na http://<crm>.<domen>.com:81.
 1. A?urirajte port Microsoft Dynamics CRM Veb lokacije u usluzi Microsoft Internet Information Service (IIS). Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte inetmgr i kliknite na dugme U redu.
  2. Razvijte stavku Server, a zatim stavku Veb lokacije.
  3. Kliknite desnim tasterom mi?a na Microsoft Dynamics CRM Veb lokaciju i izaberite stavku Svojstva.
  4. Na kartici Veb lokacija unesite 81 za broj TCP porta i kliknite na dugme U redu.
 2. A?urirajte potklju?eve registratora Microsoft Dynamics CRM Servera. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku registratora ServerUrl i izaberite stavku Izmeni.
  4. U polje Podaci o vrednosti unesite 81.

   Napomena A?urirana vrednost je sli?na slede?oj:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. Kliknite na dugme U redu.
  6. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku registratora LocalSdkPort i izaberite stavku Izmeni.
  7. U odeljku Osnova izaberite stavku Decimalni broj. Zatim, u polje Podaci o vrednosti unesite 81.
  8. Kliknite na dugme U redu.
 3. Preuzmite alatku za konfiguraciju primene. Da biste to uradili, sledite ove korake.

  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  949079 Kori??enje alatke za konfiguraciju Microsoft Dynamics CRM primene za Microsoft Dynamics CRM 4.0
  1. Izdvojte alatku za konfiguraciju primene i postavite je na lokaciju na CRM serveru.
  2. Napravite rezervnu kopiju baza podataka MSCRM_Config i OrgName_MSCRM.
  3. Na komandnoj liniji otkucajte putanju do direktorijuma koji sadr?i datoteku Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe i pokrenite slede?e komande da biste ispravili ovu postavku:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NewConnection> 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NewConnection>
   Napomena ?uvar mesta <NewConnection> predstavlja URL bez ?http://? na po?etku URL-a. Instrukcija je sli?na slede?oj:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Napomena Ako ste podesili i URL PIO-a, morate izmeniti jo? dve kolone u tabeli DeploymentProperties. Da biste to uradili, pokrenite slede?e instrukcije:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domen>.com:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domen>.com:81
 4. Ponovo pokrenite Microsoft Dynamics CRM Asynchronous Processing Services. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte services.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Microsoft CRM Asynchronous Processing Service i izaberite stavku Ponovo pokreni.
 5. Prijavite se na Microsoft Dynamics CRM Veb aplikaciju pomo?u novog URL-a.

A?uriranje komponenti na koje uti?e novi URL Microsoft Dynamics CRM Veb lokacije

Morate a?urirati Microsoft Dynamics CRM klijent za Outlook, Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager i Microsoft Dynamics CRM-Exchange ruter e-po?te radi kori??enja novog URL-a Microsoft Dynamics CRM Veb lokacije.

Microsoft Dynamics CRM klijent za Outlook

Da biste a?urirali Microsoft Dynamics CRM klijent za Outlook radi kori??enja novog URL-a, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Pokretanje uslu?nog programa ??arobnjak za konfiguraciju? na svakom klijentu
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Programi, stavku Microsoft Dynamics CRM 4.0, a zatim stavku ?arobnjak za konfiguraciju.
 2. Sledite korake u uslu?nom programu ??arobnjak za konfiguraciju? i unesite novi URL za Microsoft Dynamics CRM server.

  Napomena Ako ste podesili URL PIO-a, morate opozvati izbor u polju za potvrdu Koristi istu Veb adresu. Kada to uradite, mo?ete koristiti novi URL PIO-a prilikom prijavljivanja na Microsoft Dynamics CRM Veb lokaciju putem Interneta.
2. metod: A?uriranje potklju?eva registratora na svakom ra?unaru klijenta
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na slede?e stavke registratora, izaberite stavku Izmeni, a zatim a?urirajte vrednost tako ?to ?ete uneti a?urirani broj porta:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Napomena Ako ste podesili URL PIO-a, morate a?urirati slede?e stavke registratora tako ?to ?ete uneti a?urirani broj porta:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Microsoft Dynamics CRM-Exchange ruter e-po?te

Da biste a?urirali Microsoft Dynamics CRM ruter e-po?te radi kori??enja novog URL-a, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Programi, stavku Microsoft Dynamics CRM ruter e-po?te, a zatim Menad?er za konfiguraciju Microsoft Dynamics CRM rutera e-po?te.
 2. Na kartici Primene a?urirajte sve primene koje su pode?ene za kori??enje Microsoft Dynamics CRM servera koji koristi novi URL.
 3. Kliknite na dugme Objavi da biste sa?uvali promene.

Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager

Da biste a?urirali Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager radi kori??enja novog URL-a, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Deinstaliranje i ponovno instaliranje alatke Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager

2. metod: A?uriranje potklju?eva registratora na svakom ra?unaru na kojem je instaliran Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na slede?e stavke registratora, izaberite stavku Izmeni, a zatim a?urirajte vrednosti tako ?to ?ete uneti a?urirani broj porta:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Napomene
  • Ako u alatki Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager omogu?ite opciju Moje preduze?e, URL je URL intraneta. Ovaj URL je sli?an slede?em:
   http://<crmserver>:81
  • Ako imate PIO primenu i u alatki Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager omogu?ite opciju Dobavlja? usluga na mre?i, URL je URL PIO-a. Ovaj URL je sli?an slede?em:
   http://<crm>.<domen>.com:81
Napomene
 • Ako ?elite da a?urirate zaglavlje hosta na Microsoft Dynamics CRM Veb lokaciji, sledite sve korake u odeljku ?Vi?e informacija? da biste a?urirali potklju?eve registratora i kolone SQL Server baze podataka.
 • Ne morate da a?urirate Microsoft Dynamics CRM Connector za SQL Server Reporting Services zato ?to se informacije o URL-u servera ne skladi?te u registratoru.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 947423 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Klju?ne re?i: 
kbmbsinstallation kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB947423

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com