Windows Update boj?jumu k??das liedz instal?t Windows atjaunin?jumus un servisa pakotnes. Piem?ram, ja sist?ma ir boj?ta, iesp?jams, netiks instal?ts atjaunin?jums. Ja k??das numurs ir iek?auts t?l?k sniegtaj? sarakst?, izm??iniet ?aj? rakst? nor?d?to risin?jumu.

0x80070002 | 0x8007000D | 0x800F081F | 0x80073712 | 0x800736CC | 0x800705B9 | 0x80070246 | 0x8007370D | 0x8007370B | 0x8007370A | 0x80070057 | 0x800B0100 | 0x80092003 | 0x800B0101 | 0x8007371B | 0x80070490

Ja k??das numurs nav nor?d?ts sarakst? vai ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows XP, izm??iniet Windows Update probl?mu risin?t?ju.

Risin?jums

Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 vai Windows Server 2012

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet izvieto?anas att?lu apkalpo?anas un p?rvald?bas (DISM) r?ku. P?c tam atk?rtoti instal?jiet Windows atjaunin?jumu vai servisa pakotni.
 1. Atveriet privile??to komandu uzvedni. To var izdar?t, pavelkot virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskaroties pogai Mekl?t. Ja izmantojat peli, nor?diet uz ekr?na labo apak??jo st?ri un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t. Lodzi?? Mekl??ana ierakstiet Komandu uzvedne, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar aicin?jumu ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 2. Ierakstiet t?l?k nor?d?t?s komandas. P?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter .
  Piez?me. Katras komandas darb?bu izpild??ana var ilgt vair?kas min?tes.
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. Aizveriet komandu uzvedni un p?c tam v?lreiz palaidiet Windows Update.
DISM izveido ?urn?lfailu (%windir%/Logs/CBS/CBS.log), kur? apkopotas visas probl?mas, kuras r?ks atrada vai nov?rsa. %windir% ir mape, kur? ir instal?ta sist?ma Windows. Piem?ram, %windir% mape ir C:\Windows.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 vai Windows Server 2008

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet sist?mas atjaunin??anas gatav?bas p?rbaudes r?ku. P?c tam atk?rtoti instal?jiet Windows atjaunin?jumu vai servisa pakotni.
 1. Lejupiel?d?jiet sist?mas atjaunin??anas p?rbaudes gatav?bas r?ku.
  T?l?k sniegtaj? tabul? noklik??iniet uz lejupiel?des saites, kas atbilst dator? izmantotajai Windows versijai.
  Noskaidrojiet, vai dator? darbojas Windows 32 bitu vai 64 versija.

  ?is r?ks tiek regul?ri atjaunin?ts, t?p?c ikreiz ieteicams lejupiel?d?t jaun?ko versiju.

  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  Oper?t?jsist?maLejupiel?des saite
  Windows 7 SP1 x86 bitu (32 bitu) versij?m
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t
  Windows 7 SP1 x64 bitu (64 bitu) versij?m
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t
  Windows Server 2008 R2 SP1 x64 bitu (64 bitu) versij?m
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t
  Windows Server 2008 R2 SP1 Itanium tipa versij?m
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t
  Windows Vista SP2 x86 bitu (32 bitu) versij?m
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t
  Windows Vista SP2 x64 bitu (64 bitu) versij?m
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t
  Windows Server 2008 SP2 x86 bitu (32 bitu) versij?m
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t
  Windows Server 2008 SP2 x64 bitu (64 bitu) versij?m
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t
  Windows Server 2008 SP2 Itanium tipa versij?m
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t
 2. Instal?jiet un palaidiet r?ku.
  1. Vietn? Lejupiel?des centrs noklik??iniet uz Lejupiel?d?t un p?c tam veiciet vienu no ??m darb?b?m:
   • Lai instal?tu r?ku uzreiz, noklik??iniet uz Atv?rt vai Izpild?t un p?c tam izpildiet ekr?n? par?d?tos nor?d?jumus.
   • Lai instal?tu r?ku v?l?k, noklik??iniet uz Saglab?t un p?c tam lejupiel?d?jiet instal?cijas failu dator?. Kad esat gatavs instal?t r?ku, veiciet dubultklik??i uz faila.
  2. Dialoglodzi?? Windows Update savrup? instal??anas programma noklik??iniet uz J?.

   Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
   apstiprin?t
  3. Ja r?ks tiek instal?ts, tas tiek autom?tiski palaists. Lai gan palai?anai parasti ir nepiecie?amas maz?k nek? 15 min?tes, atsevi??os datoros r?ka darb?ba var aiz?emt vair?k laika. Pat ja ??iet, ka norises josla ir apst?jusies, mekl??ana joproj?m tiek veikta, t?d?? neklik??iniet uz Atcelt.

   Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
   instal?t
  4. Kad redzat pazi?ojumu Instal??ana ir pabeigta, noklik??iniet uz Aizv?rt.

   Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
   aizv?rt
  5. Atk?rtoti instal?jiet atjaunin?jumu vai servisa pakotni, kuru m??in?j?t instal?t iepriek?.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

Ja Windows atjaunin?jums vai servisa pakotne ir veiksm?gi instal?ta, citas darb?bas vairs nav j?veic. Ja probl?ma nav atrisin?ta, sazinieties ar mums, lai sa?emtu papildu pal?dz?bu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju

Boj?jumu k??du apraksti

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Kods K??da Apraksts
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Sist?m? nor?d?tais fails netika atrasts.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Dati ir neder?gi.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Nav atrasts ??s pakotnes vai faila avots.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Neatbilst komponenta kr?tuve.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Komponenta fails neatbilst p?rbaudes inform?cijai komponenta manifest?.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Nevar pars?t piepras?tos XML datus.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Tika atrasta neder?ga rakstz?me.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Identit?tes virkne ir nepareizi veidota.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Identit?tes atrib?ta nosaukums neietilpst der?gaj? diapazon?.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Identit?tes atrib?ta v?rt?ba neietilpst der?go v?rt?bu diapazon?.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametrs ir nepareizs.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE ?aj? t?m? nav paraksta.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Rad?s probl?ma, kam?r tika las?ts vai rakst?ts fails, izmantojot Windows atjaunin??anu.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Piepras?t? sertifik?ta periods nav der?gs, p?rbaudot ar pa?reiz?jo sist?mas pulksteni vai laikspiedolu parakst?taj? fail?.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Viens vai vair?ki piepras?tie transakcijas dal?bnieki nepast?v.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Sist?ma Windows nevar?ja atrast jaunos atjaunin?jumus.

K? darbojas sist?mas atjaunin??anas gatav?bas p?rbaudes r?ks

Resursu integrit?tes p?rbaude

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Sist?mas atjaunin??anas gatav?bas p?rbaudes r?ks p?rbauda t?l?k nor?d?to resursu integrit?ti.
 • Faili, kas atrodas ??dos direktorijos:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages,
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests.
 • Re?istra dati, kas atrodas ??d?s re?istra apak?atsl?g?s:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components,
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema,
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing.
?is saraksts var tikt atjaunin?ts jebkur? laik?.

Ja sist?mas atjaunin??anas gatav?bas p?rbaudes r?ks atkl?j nepareizus manifestus, kabinetfailus vai re?istra datus, r?ks var aizst?t nepareizos datus ar labotu versiju.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Re?istr??ana

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Sist?mas atjaunin??anas gatav?bas p?rbaudes r?ks izveido ?urn?lfailu, kur? tiek re?istr?tas visas r?ka atrast?s vai nov?rst?s probl?mas. ?urn?lfails atrodas ?eit:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log,
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Par ?o rakstu

Raksta ID: 947821
P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 16. apr?lis
Attiecas uz:: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, 2. servisa pakotne oper?t?jsist?mai Windows Vista, Windows Server 2008 Service Pack 2
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.