Gre?ke usled o?te?enja klijenta Windows Update spre?avaju instaliranje ispravki i servisnih paketa za Windows. Na primer, mo?e se desiti da ispravka ne bude instalirana ako je sistemska datoteka o?te?ena. Ukoliko se kôd gre?ke koji vidite nalazi na slede?oj listi, poku?ajte da je otklonite na na?in opisan u ovom ?lanku.

0x80070002 | 0x8007000D | 0x800F081F | 0x80073712 | 0x800736CC | 0x800705B9 | 0x80070246 | 0x8007370D | 0x8007370B | 0x8007370A | 0x80070057 | 0x800B0100 | 0x80092003 | 0x800B0101 | 0x8007371B | 0x80070490

Ukoliko se va? kôd gre?ke ne nalazi na listi ili ukoliko koristite operativni sistem Windows XP, pokrenite program za re?avanje problema za Windows Update .

Re?enje

Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 ili Windows Server 2012

Da biste re?ili ovaj problem, upotrebite alatku za prijemno po?tansko sandu?e Deployment Image Servicing and Management (DISM). Zatim, ponovo instalirajte ispravku ili servisni paket za Windows.
 1. Otvorite komandnu liniju sa punim privilegijama. Da biste ovo uradili, prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ili, ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i. Otkucajte Komandnu liniju u okvir Pretra?i, kliknite desnim tasterom mi?a na Komandnu liniju, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator. Ako vam budu zatra?ene administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli.
 2. Otkucajte slede?e komande. Posle svake komande pritisnite taster Enter .
  Napomena Mo?e pro?i nekoliko minuta dok sve komande ne budu dovr?ene.
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. Zatvorite komandnu liniju, a zatim ponovo pokrenite Windows Update.
DISM kreira datoteku evidencije (%windir%/Logs/CBS/CBS.log) u kojoj su zabele?eni svi problemi koje je alatka prona?la ili re?ila. %windir% je fascikla u kojoj je instaliran Windows. Na primer, fascikla %windir% je C:\Windows.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 ili Windows Server 2008

Za re?avanje ovog problema koristite alatku ?Provera spremnosti a?uriranja sistema?. Zatim, ponovo instalirajte ispravku ili servisni paket za Windows.
 1. Preuzmite alatku ?Provera spremnosti a?uriranja sistema?.
  U okviru slede?e tabele, kliknite na vezu za preuzimanje koja odgovara verziji operativnog sistema Windows koji koristite na svom ra?unaru.
  Proverite da li ra?unar radi ima 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows

  Ova alatka se redovno a?urira, pa vam preporu?ujemo da uvek preuzmete najnoviju verziju.

  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  Operativni sistemVeza za preuzimanje
  Verzije operativnog sistema Windows 7 SP1 zasnovane na x86 procesoru (32-bitne)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Preuzimanje
  Verzije operativnog sistema Windows 7 SP1 zasnovane na x64 procesoru (64-bitne)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Preuzimanje
  Verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 SP1 zasnovane na x64 procesoru (64-bitne)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Preuzimanje
  Verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 SP1 zasnovane na Itanium arhitekturi
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Preuzimanje
  Verzije operativnog sistema Windows Vista SP2 zasnovane na x86 procesoru (32-bitne)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Preuzimanje
  Verzije operativnog sistema Windows Vista SP2 zasnovane na x64 procesoru (64-bitne)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Preuzimanje
  Verzije operativnog sistema Windows Server 2008 SP2 zasnovane na x86 procesoru (32-bitne)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Preuzimanje
  Verzije operativnog sistema Windows Server 2008 SP2 zasnovane na x64 procesoru (64-bitne)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Preuzimanje
  Verzije operativnog sistema Windows Server 2008 SP2 zasnovane na Itanium arhitekturi
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzimanje
  Preuzimanje
 2. Instalirajte i pokrenite alatku.
  1. Kliknite na dugme Preuzmi na stranici Centar za preuzimanje, a zatim izvr?ite jednu od slede?ih radnji:
   • Da biste odmah instalirali alatku, kliknite na dugme Otvori ili Pokreni, a zatim pratite uputstva na ekranu.
   • Da biste instalirali alatku kasnije, kliknite na dugme Sa?uvaj, a zatim preuzmite instalacionu datoteku na svoj ra?unar. Kada budete spremni za instalaciju alatke, kliknite dvaput na datoteku.
  2. U dijalogu Windows Update samostalni instalator kliknite na dugme Da.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  3. Alatka se pokre?e automatski prilikom instaliranja. Iako je naj?e??e potrebno manje od 15 minuta da bi se alatka pokrenula, na nekim ra?unarima mo?e da traje i du?e. Ako izgleda da se traka napretka zaustavila, skeniranje i dalje radi, pa zato nemojte kliknuti na dugme Otka?i.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  4. Kada vidite obave?tenje Instalacija je dovr?ena, kliknite na dugme Zatvori.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  5. Ponovo instalirajte ispravku ili servisni paket koji ste poku?ali da instalirate ranije.

Da li je ovo re?ilo problem?

Ako ste uspe?no instalirali ispravku ili servisni paket za Windows, gotovi ste. Ako problem nije re?en, obratite nam se da bismo vam pru?ili dodatnu pomo?.

Za vi?e informacija

Opis gre?ki nastalih usled o?te?enja

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Kôd Gre?ka Opis
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Sistem ne mo?e da prona?e navedenu datoteku.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Podaci su neva?e?i.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Izvor za paket ili datoteku nije prona?en.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Skladi?te komponente je u nedoslednom stanju.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Datoteka komponente se ne poklapa sa informacijama o potvrdi koje su prisutne u manifestu komponente.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Nije mogu?e ra??laniti zahtevane podatke XML-a.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Pojavio se neva?e?i znak.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Niska identiteta je pogre?no uobli?ena.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Ime atributa u identitetu nije unutar va?e?eg opsega.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Vrednost atributa u identitetu nije unutar va?e?eg opsega.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametar je neta?an.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Potpis nije bio prisutan u temi.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Do?lo je do gre?ke dok je lokacija Windows Update ?itala ili pisala u datoteku.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Tra?eni certifikat nije unutar perioda va?enja prilikom provere u odnosu na sat sistema ili vremensku oznaku u potpisanoj datoteci.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE Neki od potrebnih ?lanova transakcije nisu prisutni.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows nije mogao da potra?i nove ispravke.

?ta radi alatka ?Provera spremnosti a?uriranja sistema??

Proverava integritet resursa

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Alatka ?Provera spremnosti a?uriranja sistema? proverava integritet slede?ih resursa:
 • Datoteke koje se nalaze u slede?im direktorijumima:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • Podataka registratora koji se nalaze u slede?im potklju?evima registratora:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Ova lista mo?e biti a?urirana u bilo kom trenutku.

Kada alatka ?Provera spremnosti a?uriranja sistema? otkrije neispravne manifeste, kabinete ili podatke o registratoru, mo?da ?e neispravne podatke zameniti ispravnom verzijom.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Evidentiranje

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Alatka ?Provera spremnosti a?uriranja sistema? kreira datoteku evidencije koja bele?i sve probleme koje je alatka prona?la ili otklonila. Datoteka evidencije se nalazi ovde:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 947821
Poslednji pregled: 28. mart 2014.
Odnosi se na:: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.