เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบแก้ไขข้อผิดพลาด Windows Update ใน Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 947821 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากคุณคือลูกค้า Small Business ค้นหาแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ไซต์ การสนับสนุนสำหรับ Small Business
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Windows Update ที่อาจได้รับการแก้ไขโดยเครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออาจไม่สามารถแก้ไขทุกอินสแตนซ์ที่มีข้อผิดพลาดเหล่านี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รหัส ข้อผิดพลาด คำอธิบาย
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA ข้อมูลไม่ถูกต้อง
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING ไม่พบที่มาของแพคเกจหรือแฟ้มนี้
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT ที่จัดเก็บองค์ประกอบอยู่ในสภาวะที่ไม่คงที่
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH แฟ้มขององค์ประกอบไม่ตรงกับข้อมูลการตรวจสอบที่มีอยู่ในรายการองค์ประกอบ
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR ไม่สามารถแยกข้อมูล XML ที่ร้องขอได้
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER พบอักขระที่ไม่ถูกต้อง
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR สตริงข้อมูลเฉพาะตัวมีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME ชื่อของแอททริบิวในข้อมูลเฉพาะตัวไม่อยู่ภายในช่วงที่ถูกต้อง
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE ค่าของแอททริบิวในข้อมูลเฉพาะตัวไม่อยู่ภายในช่วงที่ถูกต้อง
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE ไม่มีลายเซ็นในหัวเรื่อง
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR เกิดข้อผิดพลาดระหว่างที่ Windows Update อ่านหรือเขียนแฟ้ม
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED ใบรับรองที่จำเป็นไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ใช้งานได้เมื่อตรวจสอบกับนาฬิกาปัจจุบันของระบบหรือการประทับเวลาในแฟ้มที่ได้รับการรับรองแล้ว
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE ไม่มีสมาชิกที่จำเป็นของรายการตั้งแต่หนึ่งสมาชิกขึ้นไป
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows ไม่สามารถค้นหาโปรแกรมปรับปรุงใหม่ได้

การแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Windows Update ให้ติดตั้งและเรียกใช้เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ เครื่องมือจะสแกนหาความไม่สอดคล้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณและแก้ไขปัญหาขณะติดตั้ง

สิ่งสำคัญ
 • ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่ถึง 15 นาทีในการเรียกใช้การสแกน แต่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจใช้เวลานานกว่า แม้ว่าแถบความคืบหน้าจะหยุด แต่การสแกนจะยังคงทำงานต่อ ดังนั้นโปรดอย่ายกเลิกกระบวนการ
 • คุณสามารถใช้เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 และ Windows Vista
หมายเหตุ เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบไม่รองรับ Windows 8 ใช้ การบริการปรับใช้รูปภาพและการจัดการ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของ Windows Update ใน Windows 8

ใช้ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เพื่อติดตั้งเครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการเชื่อมโยงสำหรับการดาวน์โหลด
Windows Vista รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows Vista รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 รุ่น IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows 7 รุ่น x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows 7 รุ่น x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบทำหน้าที่อะไร

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่อไปนี้:
 • แฟ้มที่อยู่ในไดเรกทอรีต่อไปนี้:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • ข้อมูลรีจิสทรีที่อยู่ในรีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ อาจมีการปรับปรุงรายการนี้ได้ตลอดเวลา

เมื่อเครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบตรวจพบรายการ Cabinets หรือข้อมูลรีจิสทรีที่ไม่ถูกต้อง เครื่องมืออาจแทนที่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วยรุ่นที่แก้ไขแล้ว
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การบันทึก

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบจะสร้างแฟ้มบันทึกที่เก็บปัญหาต่างๆ ที่เครื่องมือพบหรือแก้ไข ล็อกไฟล์อยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ใช้การบริการปรับใช้รูปภาพและการจัดการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของ Windows Update

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล โดยคลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิกขวา พร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ หากคุณถูกขอให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก อนุญาต
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

 3. ปิดพร้อมท์คำสั่ง และจากนั้น เรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 947821 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
atdownload kbfix kbqfe kbcip kbseo KB947821

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com