Kh?c ph?c l?i h?ng Windows b?ng cch s? d?ng DISM ho?c cng c? S?n sng C?p nh?t H? th?ng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?

L?i h?ng Windows ngn ci ?t cc gi d?ch v? v b?n c?p nh?t c?a Windows. Vi du: ban cp nht co th khng cai t nu tp h thng bi hong. Nu li ban thy trong danh sach sau, hay th giai phap trong bai vit nay.

0x80070002 | 0x8007000D | 0x800F081F | 0x80073712 | 0x800736CC | 0x800705B9 | 0x80070246 | 0x8007370D | 0x8007370B | 0x8007370A | 0x80070057 | 0x800B0100 | 0x80092003 | 0x800B0101 | 0x8007371B | 0x80070490

N?u l?i c?a b?n cha ?c li?t k ho?c n?u b?n ang ch?y Windows XP, h?y th? Gi?i php cho cc l?i Windows Update ph? bi?n.

Gi?i php

Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 hoc Windows Server 2012

giai quyt s c nay, hay s dung cng cu Quan ly, Phn phi va Trin khai Hinh anh trong hp th n (DISM). Sau , ci ?t lai Windows update ho?c goi d?ch v?.
 1. M? m?t l?i nh?c l?nh m?c cao. thc hin vic nay, vut vao t mep phai cua man hinh, ri cham Tim kim. Ho?c, n?u b?n ang s? d?ng chu?t, tr? vo gc d?i bn ph?i c?a mn h?nh, sau b?m T?m ki?m. Nhp Du nhc Lnh vao hp Tim kim, bm chut phai vao Du nhc Lnh, sau o bm vao Chay vi t cach quan tri vin. Nu ban c nhc mt khu quan tri vin hoc xac nhn, hay nhp mt khu hoc bm Cho phep.
 2. G? l?nh sau y, sau nh?n Enter.
  C th? m?t vi pht ? thao tc l?nh hon t?t.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Quan tr?ng Khi b?n ch?y l?nh ny, DISM s? d?ng Windows Update ? cung c?p cc t?p yu c?u nh?m kh?c ph?c sai st. Tuy nhin, n?u my s? d?ng c?a Windows Update ? b? h?ng, h?y s? d?ng ci ?t Windows ang ch?y lm ngu?n s?a ch?a ho?c s? d?ng th m?c li?n k? c?a Windows t? chia s? m?ng ho?c phng ti?n lu ?ng, ch?ng h?n nh DVD Windows, lm ngu?n c?a t?p. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y ch?y l?nh sau:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  Lu ? Thay th? ch? dnh s?n C:\RepairSource\Windows b?ng v? tr c?a ngu?n s?a ch?a c?a b?n. ? bi?t thm thng tin v? cch s? d?ng cng c? DISM ? s?a Windows, h?y tham kh?o S?a H?nh ?nh c?a Windows.
 3. ng l?i nh?c l?nh, r?i ch?y l?i Windows Update.
DISM tao tp nht ky (%windir%/Logs/CBS/CBS.log) thu thp bt ky s c nao ma cng cu a phat hin thy hoc a khc phuc. %windir% la th muc cai t Windows. Vi du: th muc %windir% la C:\Windows.

Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 hoc Windows Server 2008

? gi?i quy?t s c ny, s? d?ng cng c? S?n sng C?p nh?t H? th?ng. Sau , ci ?t lai Windows update ho?c goi d?ch v?.
 1. Tai xung cng cu Sn sang Cp nht H thng.
  Bm vao lin kt tai xung trong bang tng ng vi phin ban cua Windows ang chay trn may tinh cua ban.
  Kim tra xem may tinh cua ban ang chay phin ban 32 bit hay 64 bit cua Windows

  Cng cu nay c cp nht thng xuyn, chung ti khuyn ban nn tai xung phin ban mi nht.

  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  H? i?u hnhLin k?t t?i xu?ng
  Phin b?n d?a trn x86 (32 bit) c?a Windows 7 SP1 v Windows 7
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Tai xung
  Tai xung
  Phin b?n d?a trn x64 (64 bit) c?a Windows 7 SP1 v Windows 7
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Tai xung
  Tai xung
  phin ban da trn x64 (64 bit) cua Windows Server 2008 R2 SP1
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Tai xung
  Tai xung
  Phin b?n d?a trn Itanium c?a Windows Server 2008 R2 SP1
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Tai xung
  Tai xung
  Phin b?n d?a trn x86 (32 bit) c?a Windows Vista SP2 v Windows Vista SP1
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Tai xung
  Tai xung
  Phin b?n d?a trn x64 (64 bit) c?a Windows Vista SP2 v Windows Vista SP1
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Tai xung
  Tai xung
  phin ban da trn x86 (32 bit) cua Windows Server 2008 SP2
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Tai xung
  Tai xung
  phin ban da trn x64 (64 bit) cua Windows Server 2008 SP2
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Tai xung
  Tai xung
  Phin b?n d?a trn Itanium c?a Windows Server 2008 SP2
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Tai xung
  Tai xung
 2. Ci ?t v ch?y cng c?.
  1. Bm Tai xung trn trang web Trung tm Tai xung, sau o thc hin mt trong cac thao tac sau:
   • cai t cng cu ngay lp tc, hay bm M hoc Chay, sau o thc hin theo hng dn trn man hinh.
   • cai t cng cu sau, hay bm Lu, sau o tai tp cai t xung may tinh cua ban. Khi b?n ? s?n sng ci ?t cng c?, hay bm p vo tp.
  2. Trong hp thoai Trinh cai t c lp Windows Update, bm Co.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   xc nh?n
  3. Khi cng c? ang ?c ci ?t, trinh cai t nay s? t? ?ng ch?y. Mc du qua trinh nay thng mt cha n 15 phut chay nhng qua trinh nay co th lu hn trn mt s may tinh. Ngay ca khi thanh tin trinh co ve dng lai thi qua trinh quet vn ang chay va ban khng nn bm Huy.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ci ?t
  4. Khi b?n nh?n th?y Ci ?t ?y ?, b?m vo ong.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ong
  5. Cai t lai ban cp nht hoc goi dich vu ma ban ang c gng cai t trc o.
? kh?c ph?c l?i h?ng m cng c? pht hi?n ?c nhng khng kh?c ph?c ?c theo cch th? cng, h?y xem Cch kh?c ph?c l?i t?m th?y trong CheckSUR.log.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

Nu Windows update hoc goi dich vu c cai t thanh cng, ban a hoan tt. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, h?y lin h? v?i chng ti ? ?c tr? gip thm.

? bi?t thm thng tin

M t? l?i hong

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
M? L?i M t?
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND H? th?ng khng th? t?m th?y t?p ?c ch? ?nh.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA D? li?u khng h?p l?.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Khng t?m th?y ngu?n cho gi ho?c t?p.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT C?a hng c?u ph?n ? tr?ng thi khng ?ng nh?t.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH T?p c?a c?u ph?n khng kh?p v?i thng tin xc minh xu?t hi?n trong b?n k c?u ph?n.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Khng th? phn tch d? li?u XML ? yu c?u.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER ? g?p k? t? khng h?p l?.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Chu?i nh?n d?ng b? bi?n d?ng.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Tn c?a m?t thu?c tnh trong nh?n d?ng khng ? trong ph?m vi h?p l?.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Gi tr? c?a m?t thu?c tnh trong nh?n d?ng khng ? trong ph?m vi h?p l?.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Tham s? khng chnh xc.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Khng c ch? k? xu?t hi?n trong ch? ?.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR ? x?y ra l?i trong khi Windows Update ?c ho?c ghi vo m?t t?p.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Ch?ng ch? ? yu c?u khng n?m trong giai o?n h?p l? khi xc minh ?ng h? h? th?ng hi?n t?i ho?c tem th?i gian trong t?p ? k?.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE M?t ho?c nhi?u thnh vin ?c yu c?u c?a giao d?ch khng xu?t hi?n.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows khng th? t?m ki?m b?n c?p nh?t m?i.

Cng cu Sn sang Cp nht H thng lam nhng gi?

Xc minh tnh ton v?n c?a ti nguyn

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Cng c? System Update Readiness xc minh tnh ton v?n c?a cc ti nguyn sau:
 • Cc t?p n?m trong th m?c sau:
  • %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages
  • %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests
 • D? li?u s? ng k? n?m trong kha con ng k? sau:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Components
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing
Danh sach nay co th c cp nht bt ky luc nao.

Khi Cng cu Sn sang Cp nht H thng phat hin trin khai khng chinh xac, Cabinet hoc d liu ng ky, cng cu co th thay th d liu sai bng phin ban a sa.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Ghi nht ky

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Cng cu Sn sang Cp nht H thng tao tp nht ky thu thp bt ky s c nao ma cng cu phat hin thy hoc a khc phuc. T?p nh?t k? c t?i y:
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log
 • %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Cch kh?c ph?c l?i t?m th?y trong CheckSUR.log

? kh?c ph?c l?i h?ng m Cng c? S?n sng C?p nh?t H? th?ng pht hi?n ?c nhng khng kh?c ph?c ?c theo cch th? cng, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. M? %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log. %SYSTEMROOT% l th?c m?c ci ?t Windows. V d?: th m?c %SYSTEMROOT% l C:\Windows.
 2. Xc ?nh cc gi m cng c? khng kh?c ph?c ?c. V d?: b?n c th? th?y thng tin sau trong t?p nh?t k?:
  Tm t?t:
  S? giy th?c hi?n: 264
  ? t?m th?y 3 l?i
  T?ng s? CBS MUM b? Thi?u: 3
  Cc t?p s?a ch?a khng kh? d?ng:
  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
  ...
  Trong tr?ng h?p ny, gi b? h?ng l KB958690.
 3. T?i xu?ng gi t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft ho?c Danh m?c Microsoft Update .
 4. Sao chp gi (.msu) vo th m?c %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages. Theo m?c ?nh, th m?c ny khng t?n t?i v b?n c?n t?o th m?c.
 5. Ch?y l?i Cng c? S?n sng C?p nh?t H? th?ng. Xem Ci ?t v ch?y Cng c? S?n sng C?p nh?t H? th?ng.

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 947821
nh gi cu?i cng: 09 Thang Bay 2014
p d?ng: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.