Article ID: 948465 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

ערכת Service Pack 2 (SP2) עבור Windows Vista ו-Windows Server 2008 תומכת בסוגים חדשים של תקני חומרה וחומרה חדישה. ערכתservice pack זו כוללת את כל העדכונים שסופקו מאז Service Pack 1 והיא מפשטת את הפריסה לטובת צרכנים, מפתחים ואנשי IT.

הערה מאמר זה חל גם על Windows Essential Business Server 2008 Standard ועל Windows Essential Business Server 2008 Premium.

מידע נוסף

כיצד להשיג את ערכת Service Pack 2

Windows Vista Service Pack 2

לקבלת מידע נוסף על אופן ההשגה של Windows Vista Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
935791 כיצד להשיג את מהדורת ה- Service Pack העדכנית ביותר עבור Windows Vista

Windows Server 2008 Service Pack 2

לקבלת מידע נוסף כיצד ניתן להשיג את Windows Server 2008 Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
968849 כיצד להשיג את חבילת ה- service pack העדכנית ביותר עבור Windows Server 2008 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרטי תמיכה עבור Service Pack 2

אפשרויות תמיכה וסיוע לערכת Service Pack 2 ?(SP2) עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

When SP2 פורסמו, תוכל לקבל תמיכה וסיוע. לקבלת תמיכה מונחית, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft וחפש אפשרויות תמיכה:
תמיכה ב- Windows Vista SP2

תמיכה ב- Windows Server 2008 SP2

אפשרויות תמיכה של הקהילה עבור Windows Vista SP2

עם פרסום SP2, תוכל להשתמש ב- Microsoft Answers כדי לדון בבעיות הקשורות ל- Windows Vista ול- Windows Vista SP2. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.answers.microsoft.com/windows
הערה עד שערכת ה- Service Pack תפורסם, השתמש ב- Service Pack 2 עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008 ובקר בפורום ה- TechNet כדי לדון בבעיות הקשורות לשתי ערכות ה- Service Pack. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://social.technet.microsoft.com/forums/he-il/itprovistasp/threads/

אפשרויות תמיכה של הקהילה עבור

כדי לדון בבעיות הקשורות ל- SP2 עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008, באפשרותך גם להשתמש בערכת SP2 הבאה עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008 בפורום ה- TechNet. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://social.technet.microsoft.com/forums/he-il/itprovistasp/threads/

מה נכלל ב- SP2

לקבלת מידע אודות הפריטים שנכללים ב- Windows Vista Service Pack 2, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://windows.microsoft.com/he-il/windows-vista/Whats-included-in-Windows-Vista-Service-Pack-2-SP2
להצגת הערות המוצר עבור SP2, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/dd537674(WS.10).aspx
כדי לעיין ברשימה של תיקונים חמים ועדכוני אבטחה ב-SP2, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/dd335033(WS.10).aspx

דברים שכדאי לדעת לפני התקנת SP2 עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

לפני שתתקין את SP2, שים לב לפרטים הבאים:
 • תהליך ההתקנה עשוי להימשך שעה או יותר. לכן, אם אתה מתקין את SP2 במחשב נייד, הקפד לחבר את כבל החשמל.
 • במהלך ההתקנה, המחשב יופעל מחדש מספר פעמים. לכן, שמור את עבודתך וצא מכל התוכניות הפתוחות לפני שתתחיל בהתקנה.
 • לאחר ההתקנה של SP2, ייתכן שהתקן קול או התקן חומרה אחר לא יפעל עוד. במקרה כזה, התקן מנהל התקן מעודכן עבור ההתקן. כדי להתקין מנהל התקן להתקן קול, בצע את הפעולות המפורטות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  948481 כיצד לפתור בעיות קול המתעוררות לאחר התקנת Windows Vista Service Pack
  רצוי להוסיף קישור למאמר זה לתיקיה 'סימניות' או 'מועדפים' שלך, למקרה שתזדקק לו בתום ההתקנה.
עדכון תוכנה זה מהווה דרישה מוקדמת להתקנת SP2 ב-Windows Vista?. אם אתה משתמש ב-Windows Update או בתכונה 'עדכון אוטומטי' ב-Windows Vista, לא תוצע לך האפשרות להתקין את SP2 עד שתתקין תחילה את SP1.

לקבלת מידע נוסף על אופן ההתקנה של Windows Vista SP1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
935791 כיצד להשיג את מהדורת ה- Service Pack העדכנית ביותר עבור Windows Vista
הערה אין דרישה מקבילה הנוגעת ל-Windows Server 2008. Windows Server 2008 SP2 היא ערכת ה-service pack הראשונה הזמינה למוצר זה.

הסרת גירסת קדם הפצה של SP2

גירסת קדם ההפצה של SP2 היא תוכנה מוגבלת בזמן. עליך להסיר את גירסת קדם ההפצה של ה-service pack כדי שתוכל להתקין את הגירסה הסופית שלה. כמו כן, תוכנה זו תחדל לפעול לאחר ה-1 במאי 2010. עליך להסיר את גירסת קדם ההפצה של SP2 לפני מועד זה.

כדי להסיר את גירסת קדם ההפצה של SP2 עבור Windows Vista ו-Windows Server 2008, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , העתק והדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על ENTER:
  appwiz.cpl
 2. לחץ על הצג עדכונים מותקנים.
 3. לחץ על ערכת Service Pack עבור Microsoft Windows? (KB948465), ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.
 4. בצע את ההוראות כדי לסיים את תהליך ההסרה.
לקבלת מידע נוסף על אופן ההסרה של ערכות Windows Vista service pack, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
948537 כיצד להסיר את ההתקנה של Window Vista SP1 כשלב בתהליך של פתרון בעיות

מידע נוסף על פתרון בעיות ב-SP2

 • לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות הנוגעות לערכות service pack עבור Windows Vista או עבור Windows Server 2008, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  947366 כיצד לפתור בעיות בהתקנת ערכת Service Pack של Windows Vista ושל Windows Server 2008
 • לאחר ההתקנה של SP2 עובר Windows Vista ועבור Windows Server 2008, ייתכן שהתקן קול או התקן חומרה אחר לא יפעל עוד. במקרה כזה, התקן מנהל התקן מעודכן עבור ההתקן.
  • כדי לפתור בעיות קול לאחר ההתקנה של ערכות Windows Vista service pack, בצע את הפעולות המפורטות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   948481 כיצד לפתור בעיות קול המתעוררות לאחר התקנת Windows Vista Service Pack
  • כדי לפתור בעיות חומרה לאחר ההתקנה של ערכות Windows Vista service pack, בצע את הפעולות המפורטות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   948187 לאחר התקנת Windows Vista Service Pack 1 מנהל התקן אינו מותקן או שהתקן חומרה אינו פועל כראוי
 • לקבלת מידע נוסף על תוכניות אשר דווח כי התגלה בהן אובדן פונקציונליות לאחר התקנה של Service Pack 2 במחשב המבוסס על Windows Vista או על Windows Server 2008, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  969707 תוכניות שידוע כי הפונקציונליות שלהן נפגעת במידה ניכרת לאחר התקנת Windows Vista Service Pack 2 או Windows Server 2008 Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף על SP2 עבור מומחי IT

מומחי IT צריכים לבקר באתר האינטרנט הבא של TechNet לקבלת מידע נוסף על SP2 עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008:
http://technet.microsoft.com/he-il/windows/dd767387.aspx
הערה: גירסאות מסוימות של הצהרת הפרטיות עבור Windows Vista Service Pack 2 ועבור Windows Server 2008 Service Pack 2 כוללות אזכורים שגויים ל- "Windows Service Pack 2" או ל- "Windows Server 2008 Service Pack 1." כל האזכורים של "Windows Server 2008 Service Pack 1" צריכים להיות "Windows Server 2008 Service Pack 2". כל האזכורים של "Windows Service Pack 2" צריכים להיות "Windows Vista Service Pack 2".

מאפיינים

Article ID: 948465 - Last Review: יום שלישי 26 יולי 2011 - Revision: 6.10
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
מילות מפתח 
kbtshoot kbwinvistapostrtmfix kbexpertisebeginner kbprb kbinfo KB948465

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com