Straipsnio ID: 948465 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? skirtas 2 pakeitim? paketas (SP2) palaiko naujus aparat?ros tipus ir b?simus aparat?ros standartus. ? ?? pakeitim? paket? ?traukti visi naujinimai, pateikti po 1 pakeitim? paketo; ?is pakeitim? paketas leid?ia vartotojams, programuotojams ir IT profesionalams papras?iau vykdyti visuotin? diegim?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kaip ?sigyti 2 pakeitim? paket?

?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas

Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip ?sigyti ?Windows Vista Service Pack 2?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
935791 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Vista? pakeitim? paket?

?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas

Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip ?sigyti ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
968849 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Server 2008? pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

2 pakeitim? paketo palaikymo informacija

?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketo (SP2) palaikymo parinktys

Kai SP2 bus i?leistas, j?s gal?site gauti palaikym?. Jei norite gauti palaikym?, apsilankykite toliau nurodytose ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?se, tada ie?kokite palaikymo parink?i?:
?Windows Vista? SP2 palaikymas

?Windows Server 2008? SP2 palaikymas

?Windows Vista? SP2 bendruomen?s palaikymo parinktys

Kai SP2 bus i?leistas, j?s gal?site naudoti ?Microsoft? atsakymus aptardami problemas, susijusias su ?Windows Vista? ir ?Windows Vista? SP2. Jei norite tai atlikti, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://answers.microsoft.com/lt-lt/windows/default.aspx
Pastaba Kol bus i?leistas pakeitim? paketas, naudokit?s ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketo ?TechNet? forumu aptardami problemas, susijusias su abiem pakeitim? paketais. Tam apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://social.technet.microsoft.com/forums/lt-lt/itprovistasp/threads/

?Windows Server 2008" SP2 bendruomen?s palaikymo parinktys

Nor?dami aptarti problemas, susijusias su ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? SP2, taip pat galite naudotis ?iuos SP2 ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? ?TechNet? forumais. Tam apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://social.technet.microsoft.com/forums/lt-lt/itprovistasp/threads/

Kas yra ?traukta ? SP2

Daugiau informacijos apie tai, kas yra ?traukta ? ?Windows Vista? 2 pakeitim? paket?, rasite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows-vista/Whats-included-in-Windows-Vista-Service-Pack-2-SP2
Nor?dami per?i?r?ti SP2 laidos pastabas, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/dd537674(WS.10).aspx
Jei norite per?i?r?ti SP2 kar?t?j? patais? ir saugos naujinim? s?ra??, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/dd335033(WS.10).aspx

K? tur?tum?te ?inoti prie? diegdami SP2 sistemose ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008?

Prie? diegdami SP2, atkreipkite d?mes? ?:
 • Diegimo procesas gali u?trukti valand? arba ilgiau. Tod?l, jei diegiate SP2 ne?iojamame kompiuteryje, ?sitikinkite, kad prijung?te maitinimo laid?.
 • Diegimo metu kompiuteris bus kelis kartus paleistas i naujo. Tod?l prie? prad?dami diegim? ?ra?ykite vis? darb? ir i?eikite i? vis? atidaryt? program?.
 • ?diegus SP2 gali nebeveikti garso ?renginys arba tam tikra kita aparat?ra. Jei taip nutinka, tiesiog ?diekite atnaujint? ?renginio tvarkykl?. Jei norite ?diegti garso ?renginio tvarkykl?, atlikite ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje nurodytus ?ingsnius:
  948481 Patiriate garso problem? ?dieg? ?Windows Vista Service Pack 1?
  Apsvarstykite, ar nevert?t? ?traukti saito su ?iuo straipsniu ? aplank? ?ymel?s arba Parankiniai, jei jo prireikt? baigus diegim?.
Norint diegti ?Windows Vista? SP2, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas ?Windows Vista? 1 pakeitim? paketas (SP1). Jei naudodami ?Windows Vista? naudojate ?Windows? naujinimo arba automatinio naujinimo funkcij?, jums nebus pasi?lyta parinktis ?diegti SP2, kol ne?diegsite SP1.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?diegti ?Windows Vista? SP1, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
935791 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Vista? pakeitim? paket?
Pastaba pana?aus ?Windows Server 2008? reikalavimo n?ra. ?Windows Server 2008? SP2 yra pirmasis ?io produkto pakeitim? paketas.

Negalutin?s SP2 versijos ?alinimas

Negalutin? SP2 versija yra riboto galiojimo laiko programin? ?ranga. Prie? diegiant galutin? pakeitim? paketo versij?, reikia pa?alinti negalutin? pakeitim? paketo versij?. Be to, ?i programin? ?ranga neveiks po 2010 m. gegu??s 1 d. Negalutin? SP2 versij? reikia pa?alinti iki ?ios datos.

Jei norite pa?alinti negalutin? ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? skirto SP2 versij?, atlikite ?iuos ?ingsnius:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , kopijuokite ir ?klijuokite (arba ?veskite) toliau nurodyt? komand? langelyje Prad?ti paie?k? ir paspauskite ENTER:
  appwiz.cpl
 2. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
 3. Spustel?kite ?Microsoft Windows? sistemai skirtas pakeitim? paketas (KB948465) ir spustel?kite alinti.
 4. Jei norite u?baigti ?alinimo proces?, vadovaukit?s instrukcijomis.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip pa?alinti ?Windows Vista? pakeitim? paketus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
948537 Kaip pa?alinti ?Windows Vista? pakeitim? paketus, atliekant trik?i? ?alinim? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Daugiau informacijos apie tai, kaip pa?alinti SP2 triktis.

 • Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip alinti diegimo triktis, susijusias su ?Windows Vista? ar ?Windows Service Pack 2008? skirtais pakeitim? paketais, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  947366 Klaidos prane?imas bandant ?diegti atskir? ?Windows Vista? 1 ar 2 pakeitim? paket? arba ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paket?: ??diegti nepavyko? arba ??vyko vidin? klaida diegiant pakeitim? paket?? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • ?diegus ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? skirt? SP2, gali nebeveikti garso arba aparat?ros ?renginiai. Jei taip nutinka, ?diekite atnaujint? ?renginio tvarkykl?.
  • Jei, ?dieg? ?Windows Vista? pakeitim? paketus, norite pa?alinti garso triktis, atlikite ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje nurodytus veiksmus:
   948481 Patiriate garso problem? ?dieg? ?Windows Vista Service Pack 1?
  • Jei, ?dieg? ?Windows Vista? pakeitim? paketus, norite pa?alinti aparat?ros triktis, atlikite ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje nurodytus veiksmus:
   948187 Ne?diegta ?renginio tvarkykl? arba netinkamai veikia aparatinis ?renginys jums ?diegus ?Windows Vista Service Pack 1?
 • Jei norite gauti daugiau informacijos apie prane?tas program? funkcij? triktis ?diegus 2 pakeitim? paket? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista? ar ?Windows Service Pack 2008?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  969707 Programos, kurios gali nebeveikti ?diegus ?Windows Vista? 2 pakeitim? paket? arba ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Daugiau informacijos apie SP2 IT profesionalams

IT profesionalai, nor?dami rasti daugiau informacijos apie ?Windows Vista? ir ?Windows Server 2008? sistemoms skirt? SP2, tur?t? apsilankyti ?ioje ?TechNet? ?iniatinklio svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/windows/dd767387.aspx
Pastaba: kai kuriose privatumo nuostat? versijose ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas ir ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas neteisingai vadinami ?Windows? 2 pakeitim? paketu arba ?Windows Server 2008? 1 pakeitim? paketu. Visos nuorodos ? ?Windows Server 2008? 1 pakeitim? paket? turi b?ti traktuojamos kaip ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas. Visos nuorodos ? ?Windows? 2 pakeitim? paket? turi b?ti traktuojamos kaip ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 948465 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 9.0
TAIKOMA:
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbwinvistapostrtmfix kbexpertisebeginner kbprb kbinfo KB948465

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com