ID c?a bi: 948465 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Goi Dich vu 2 (SP2) danh cho Windows Vista va Windows Server 2008 h tr cac loai phn cng mi va cac tiu chun phn cng phat sinh. Goi dich vu nay bao gm tt ca cac ban cp nht a c cung cp k t Goi Dich vu 1 va n gian hoa vic trin khai cho ngi tiu dung, nha phat trin va chuyn gia CNTT.

Chu y Bai vit nay cung ap dung cho Windows Essential Business Server 2008 Standard va Windows Essential Business Server 2008 Premium.

THNG TIN THM

Cach tai xung Goi Dich vu 2

Windows Vista Goi Dich vu 2

bit thm thng tin v cach tai xung Windows Vista Goi Dich vu 2, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
935791 Cach nhn goi dich vu Windows Vista mi nht

Windows Server 2008 Goi Dich vu 2

bit thm thng tin v cach tai xung Windows Server 2008 Goi Dich vu 2, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
968849 Cch l?y gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008

Thng tin h tr cho Goi Dich vu 2

Cac tuy chon h tr c tr giup cho Goi Dich vu 2 (SP2) danh cho Windows Vista va Windows Server 2008

Khi SP2 c phat hanh, ban se co th nhn c h tr c tr giup. nhn c h tr c tr giup, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft, ri tim kim cac tuy chon h tr:
H tr Windows Vista SP2

H tr Windows Server 2008 SP2

Cac tuy chon h tr cng ng danh cho Windows Vista SP2

Khi SP2 c phat hanh, ban se co th s dung Microsoft Answers thao lun cac vn co lin quan n Windows Vista va Windows Vista SP2. thc hin vic nay, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://www.answers.microsoft.com/windows
Chu y Cho n khi goi dich vu c phat hanh, hay s dung din an TechNet v Goi Dich vu 2 danh cho Windows Vista va Windows Server 2008 thao lun cac vn lin quan n ca hai goi dich vu. lam vic nay, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://social.technet.microsoft.com/forums/en-us/itprovistasp/threads/

Cac tuy chon h tr cng ng danh cho Windows Server 2008 SP2

thao lun cac vn lin quan n SP2 danh cho Windows Vista va Windows Server 2008, ban cung co th s dung din an TechNet sau y v SP2 danh cho Windows Vista va Windows Server 2008. lam vic nay, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://social.technet.microsoft.com/forums/en-us/itprovistasp/threads/

Nhng tinh nng co trong SP2

bit thm thng tin v nhng tinh nng co trong Windows Vista Goi Dich vu 2, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=149623
xem cac chu thich phat hanh cho SP2, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/dd537674(en-us,WS.10).aspx
xem danh sach hotfix va cac cp nht bao mt trong SP2, hay truy nhp Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/dd335033(en-us,WS.10).aspx

Nhng iu ban co th mun bit trc khi cai t SP2 danh cho Windows Vista va Windows Server 2008

Trc khi cai t SP2, xin lu y cac iu sau:
 • Qua trinh cai t co th din ra ti thiu mt gi. Do o, nu ban ang cai t SP2 trn may tinh xach tay, am bao rng ban a cm dy ngun.
 • Trong qua trinh cai t, may tinh cua ban se khi ng lai vai ln. Do o, hay lu cng vic cua ban va thoat khoi tt ca cac chng trinh ang m trc khi bt u.
 • Sau khi cai t SP2, thit bi m thanh hoc thit bi phn cng khac nao o co th khng con hoat ng. Nu hin tng nay xay ra, chi cn cai t trinh iu khin c cp nht cho thit bi. thc hin vic nay i vi thit bi m thanh, hay lam theo cac bc trong bai vit C s Kin thc Microsoft:
  948481 Cch kh?c ph?c s? c? m thanh m b?n g?p ph?i sau khi ci ?t Gi D?ch v? Windows Vista
  Co th ban mun thm lin kt vao bai vit nay trong th muc Du trang hoc Muc a thich trong trng hp ban cn sau khi qua trinh cai t hoan tt.
Windows Vista Goi Dich vu 1 (SP1) la iu kin tin quyt cai t SP2 trong Windows Vista. Nu ban s dung Windows Update hoc tinh nng Cp nht T ng trong Windows Vista, ban se khng c cung cp tuy chon cai t SP2 cho ti khi ban cai t SP1 trc.

? bi?t thm thng tin v? cch ci ?t Windows Vista SP1, hay b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
935791 Cach nhn goi dich vu Windows Vista mi nht
Chu y Windows Server 2008 khng co yu cu tng t. Windows Server 2008 SP2 la goi dich vu u tin sn co cho san phm nay.

G bo phin ban tin phat hanh cua SP2

Phin ban tin phat hanh cua SP2 la phn mm co gii han thi gian. Ban phai g bo phin ban tin phat hanh cua goi dich vu nay trc khi cai t phin ban sau cung cua goi dich vu. ng thi, phn mm nay se khng con hoat ng sau ngay 1 thang 5 nm 2010. Ban phai g bo phin ban tin phat hanh cua SP2 trc ngay o.

g bo phin ban tin phat hanh cua SP2 danh cho Windows Vista va Windows Server 2008, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , sau o sao chep va dan (hoc nhp) lnh sau vao hp Bt u Tim kim, sau o nhn ENTER:
  appwiz.cpl
 2. Bm Xem cac ban cp nht a cai t.
 3. Bm Goi Dich vu danh cho Microsoft Windows (KB948465), sau o bm D cai t.
 4. Lam theo cac chi dn hoan thanh qua trinh g bo.
bit thm thng tin v cach g bo goi dich vu Windows Vista, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
948537 Cach d cai t goi dich vu Windows Vista ging nh bc khc phuc s c

Thng tin thm v cach khc phuc s c cho SP2

 • ? bi?t thm thng tin v? cch khc phuc s c cai t lin quan n cac goi dich vu danh cho Windows Vista hoc Windows Server 2008, hay b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  947366 Thng bao li khi ban c cai t goi c lp danh cho Windows Vista Goi Dich vu 1 hoc Windows Server 2008 Goi Dich vu 2: "Cai t khng thanh cng" hay "a xay ra li ni b khi cai t goi dich vu"
 • Sau khi cai t SP2 danh cho Windows Vista va Windows Server 2008, thit bi m thanh hoc thit bi phn cng co th khng con hoat ng. Nu s c nay xay ra, hay cai t trinh iu khin c cp nht cho thit bi.
  • khc phuc s c m thanh sau khi cai t goi dich vu Windows Vista, hay lam theo cac bc bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
   948481 Cch kh?c ph?c s? c? m thanh m b?n g?p ph?i sau khi ci ?t Gi D?ch v? Windows Vista
  • khc phuc s c phn cng sau khi cai t goi dich vu Windows Vista, hay lam theo cac bc bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
   948187 Trinh iu khin thit bi khng c cai t hoc thit bi phn cng khng hoat ng ung cach sau khi ban cai t Goi Dich vu Windows Vista
 • bit thm thng tin v cac chng trinh c bao cao bi mt chc nng khi ban cai t Goi Dich vu 2 trn may tinh chay Windows Vista hoc Windows Server 2008, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  969707 Cac chng trinh c xac inh bi mt chc nng sau khi ban cai t Windows Vista Goi Dich vu 2 hoc Windows Server 2008 Goi Dich vu 2

Thng tin thm v SP2 cho Chuyn gia CNTT

Chuyn gia CNTT nn truy nhp Web site sau cua TechNet bit thm thng tin v SP2 danh cho Windows Vista va Windows Server 2008:
http://technet.microsoft.com/en-us/windows/dd767387.aspx
Chu y Mt s phin ban tuyn b v quyn ring t cho Windows Vista Goi Dich vu 2 va Windows Server 2008 Goi Dich vu 2 cp khng ung n "Windows Goi Dich vu 2" hay "Windows Server 2008 Goi Dich vu 1". Toan b tai liu tham khao cho "Windows Server 2008 Goi Dich vu 1" phai la "Windows Server 2008 Goi Dich vu 2." Toan b tham chiu cho "Windows Goi Dich vu 2" phai la "Windows Vista Goi Dich vu 2."

Thu?c tnh

ID c?a bi: 948465 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
T? kha:
kbtshoot kbwinvistapostrtmfix kbexpertisebeginner kbprb kbinfo KB948465

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com