Article ID: 948481 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תיאור בעיה

מאמר זה דן במהדורת ביתא של מוצר Microsoft. המידע הכלול במאמר זה מסופק כמות שהוא ועשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אין תמיכה רשמית זמינה במוצר ביתא זה מטעם Microsoft. לקבלת מידע אודות קבלת תמיכה במהדורת ביתא, עיין בתיעוד המצורף לקובצי מוצר הביתא או בדוק במיקום האינטרנט שממנו הורדת את המהדורה.

לאחר התקנת ערכת service pack של Windows Vista, ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהבעיות הבאות הקשורות לקול:
 • לא מופקים צלילים בעת השמעת קבצי שמע או הפעלת תוכניות הכוללות רכיב שמע.
 • סימן הרמקול לצד השעון באזור ההודעות עלול להציג את ההודעה הבאה:
  לא מותקן התקן פלט שמע
 • בקר הקול במנהל ההתקנים מציג סימן קריאה צהוב.
 • איכות הקול משתנה. לדוגמה, אם היה בעבר צליל סראונד, כעת עשוי להיות צליל סטריאו.


כדי שאנו נתקן בעיות אלו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". כדי לתקן בעיות אלו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיות אלו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן לחץ על הפעל כעת מתוך הדף שירותי איתור תקלות אוטומטיים ומלא אחר הצעדים באשף.


תקן בעיה זו
Microsoft Automated Troubleshooting Services: אין קול ב- Windows


כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות, לפי סדר הופעתן. לאחר שתנסה כל שיטה, בדוק אם אתה יכול לשמוע צלילים. לשם כך, הפעל קובץ שמע באמצעות תוכנית כגון Windows Media Player.

ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.

הערה ודא שהרמקולים מחוברים ומופעלים. בנוסף, ודא שהרמקולים אינם מושתקים ושעוצמת הקול ברמקולים של המחשב ובבקרת עוצמת הקול של התוכנית מכוונת גבוה מספיק כדי שניתן יהיה לשמור קול.

שיטה 1: הפעל את המחשב מחדש

הפעל את המחשב מחדש לפחות פעם אחת לאחר התקנת ערכת service pack של Windows Vista כדי לוודא שכל התהליכים הקשורים להתקנה הושלמו.

לאחר שתפעיל מחדש את המחשב, קבע אם באפשרותך לשמוע צליל. אם באפשרותך לשמור צליל, הבעיה נפתרה. אם אינך יכול לשמוע צליל, נסה את שיטה 2.

שיטה 2: נסה התקן קול אחר

אם ניתן, נסה לחבר התקן קול אחר אל המחשב. לדוגמה, אם השתמשת ברמקולים, נסה זוג רמקולים אחר או אוזניות כדי לוודא שהבעיה אינה קשורה להתקן הקול.

קבע האם באפשרותך לשמוע צליל. אם באפשרותך לשמוע צליל, יש בעיה בהתקן הקול המקורי והבעיה נפתרה. אם אינך יכול לשמוע צליל, חבר בחזרה את התקן הקול המקורי, ועבור לשיטה 3.

שיטה 3: נתק את הרמקולים של המחשב

נתק מהמחשב את הרמקולים של המחשב או התקן קול אחר שבו אתה משתמש, כגון אוזניות, ואז חבר בחזרה לאותה יציאה. מרבית כרטיסי הקול התואמים עם Windows Vista כוללים תכונה שמזהה חיבור של התקני קול אל יציאת השמע. תהליך זה עשוי לעורר את תכונת זיהוי השמע לזהות ולהגדיר את התקן הקול להשמעת צלילים.

קבע האם באפשרותך לשמוע צליל כעת. אם באפשרותך לשמור צליל, הבעיה נפתרה. אם אינך יכול לשמוע צליל, נסה את שיטה 4.

שיטה 4: בדוק כי התקן ברירת המחדל לקול מוגדר כראוי

לאחר שתתקין ערכת service pack של Windows Vista, ייתכן שתגלה כי התקן ברירת המחדל לקול, הנקרא גם התקן ההשמעה, השתנה. ייתכן שתגלה גם שאיכות הקול השתנתה. ודא שהתקן ברירת המחדל לקול מוגדר נכון עבור התקן הקול שבו אתה משתמש. כדי להגדיר את התקן ברירת המחדל, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  והקלד קול בתיבה התחל חיפוש.
 2. לחץ על קול בתוצאות החיפוש בראש התפריט התחל.
 3. לחץ על הכרטיסיה הפעלה. שים לב לסימון לצד התקן ברירת המחדל. עבור רוב המשתמשים, התקן ברירת המחדל הוא רמקולים. ודא שהגדרות שמע מוגדרות כצפוי. בצע את הפעולות הבאות:
  1. בכרטיסייה השמעה, בחר את התקן ההשמעה, לחץ על מאפיינים, לחץ על הכרטיסייה מתקדם, ודא שהגדרת תבנית ברירת מחדל מוגדרת לערך הצפוי. בסיום, סגור חלון זה כדי לחזור לחלון הקודם.
  2. בכרטיסייה השמעה, בחר את התקן ההשמעה, לחץ על הגדרה, ובדוק את הגדרות התצורה.
  אם הגדרות הקול נכונות, אתה משתמש ברמקולים כהתקן קול, והרמקולים כבר מוגדרים כהתקן ברירת המחדל, עבור כעת לשיטה 5.
 4. לחץ על התקן הקול שברצונך להגדיר כהתקן ברירת המחדל לקול ולאחר מכן לחץ על הגדר כברירת מחדל.
 5. לחץ על אישור כדי לשמור את ההגדרות ולסגור את תיבת הדו-שיח קול.
קבע האם באפשרותך לשמוע צליל כעת. אם באפשרותך לשמור צליל, הבעיה נפתרה. אם אינך יכול לשמוע צליל, נסה את שיטה 5.

שיטה 5: ודא שמותקן מנהל התקן הקול

ללא מנהל התקן קול, לא תשמע צליל. ודא שמותקן מנהל התקן הקול. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד מנהל ההתקנים בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על ENTER.
 2. בתיבת הדו-שיח מנהל ההתקנים, הרחב את בקרי קול, וידאו ומשחק.

  אם יש סמל רמקול לצד מנהל התקן הקול, אזי הוא מותקן. אם מופיע סימן שאלה צהוב לצד מנהל התקן הקול, מנהל ההתקן לא קיים או לא ייטען.
עבור לשיטה 6 כדי לטעון מחדש את מנהל התקן הקול הנוכחי, ובדוק שוב אם יש צליל.

שיטה 6: טען מחדש את מנהל התקן הקול הנוכחי

אם גילית בשיטה 5 שמנהל התקן הקול אינו מותקן, או אם גילית שמנהל התקן הקול הותקן אך אינו פועל, נסה לטעון מחדש את מנהל התקן הקול. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד מנהל ההתקנים בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על ENTER.
 2. בתיבת הדו-שיח מנהל ההתקנים, הרחב את בקרי קול, וידאו ומשחק.
 3. אתר את התקן השמע הכלול עם המחשב.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.
 6. ודא שתיבת הסימון מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה נקיה ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. בתיבת הדו-שיח מנהל ההתקנים, לחץ על תפריט פעולה ולאחר מכן לחץ על סרוק שינויים בחומרה.

  ייתכן שתופיע הודעה המציינת כי התקן חומרה מותקן כעת, ולאחר מכן התקן השמע שהתקנתו הוסרה יוצג במנהל ההתקנים.
 8. סגור את תיבת הדו-שיח מנהל ההתקנים.
קבע האם באפשרותך לשמוע צליל כעת. אם באפשרותך לשמור צליל, הבעיה נפתרה. אם מנהל התקן הקול הנוכחי לא נטען מחדש או אם הוא נטען מחדש, אך אינך יכול לשמוע צליל, נסה את שיטה 7.

שיטה 7: עדכן את מנהל התקן הקול הנוכחי

אם מנהל התקן הקול הנוכחי אינו מראה סימנים של פעילות תקינה, בדוק האם יש מנהל התקן קול מעודכן שבאפשרותך להתקין. כדי לבקש מנהל התקן קול מעודכן, צור קשר עם יצרן מנהל התקן הקול.

לקבלת פרטים נוספים על אופן הפנייה לספקי חומרה ותוכנה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/he-il
הערה במקרים מסוימים, ייתכן שהיצרן הנחה אותך להסיר את מנהל התקן הקול הנוכחי כדי למחוק את קובצי מנהל ההתקן. לשם כך, בצע את הפעולות המתוארות בשיטה 5, אך בשלב 6, לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה.

האם הפתרון פתר את הבעיה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתור בעיות קול נפוצות ב- Windows Vista, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://windows.microsoft.com/he-IL/windows-vista/Tips-for-fixing-common-sound-problems
לקבלת מידע נוסף אודות מנהלי התקני שמע הידועים כגורמים לבעיות בעת התקנת ערכות service pack של Windows Vista, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
971220 מידע אודות מנהלי התקני שמע הידועים כגורמים לבעיות בעת התקנת ערכות service pack של Windows Vista


מידע קשור:

פותר בעיות: אין שמע ב-Windows

עזרה במוסיקה וקול עם Windows 7

מאפיינים

Article ID: 948481 - Last Review: יום שני 26 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2
מילות מפתח 
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbPubTypeKC kbexpertisebeginner kbprb KB948481

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com