Numer ID artykułu: 948481 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Opis problemu

W tym artykule jest omawiana wersja beta produktu firmy Microsoft. Informacje podane w tym artykule są „takie, jakie są” i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Firma Microsoft nie zapewnia żadnej oficjalnej pomocy technicznej dotyczącej tej wersji beta produktu. Aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymać pomoc dotyczącą wersji beta, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z plikami produktu w wersji beta lub odwiedzić witrynę sieci Web, z której pobrano produkt.

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista może wystąpić jeden lub więcej z następujących problemów z dźwiękiem:
 • Podczas odtwarzania plików audio lub uruchamiania programów ze składnikiem audio nie jest generowany żaden dźwięk.
 • Na symbolu głośnika obok zegara w obszarze powiadomień może być wyświetlany następujący komunikat:
  Brak zainstalowanego urządzenia wyjściowego audio.
 • W Menedżerze urządzeń przy pozycji Kontroler dźwięku jest wyświetlany żółty wykrzyknik.
 • Zmienia się jakość dźwięku. Zamiast dźwięku przestrzennego jest na przykład odtwarzany dźwięk stereo.


Aby automatycznie rozwiązać te problemy, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać te problemy, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać te problemy, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć pozycję Uruchom teraz na stronie Usługi automatycznego rozwiązywania problemów i wykonać kroki kreatora.


Rozwiąż ten problem
Usługi automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft: Brak dźwięku w systemie Windows


Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione. Po wypróbowaniu każdej z metod należy sprawdzić, czy słychać dźwięk. W tym celu należy odtworzyć plik audio za pomocą programu, takiego jak Windows Media Player.

Wykonanie tych czynności może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany.

Uwaga Należy się upewnić, że głośniki są podłączone i włączone. Należy również sprawdzić, czy głośniki komputerowe nie są wyciszone i czy ustawiono odpowiednią głośność sprzętu oraz programu na komputerze, aby dźwięk był słyszalny.

Metoda 1. Ponowne uruchomienie komputera

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista należy co najmniej raz ponownie uruchomić komputer, aby upewnić się, że zostały ukończone wszystkie procesy związane z instalacją.

Gdy komputer zostanie ponownie uruchomiony, należy sprawdzić, czy słychać dźwięk. Jeśli słychać dźwięk, problem został rozwiązany. Jeśli nie słychać dźwięku, należy wypróbować metodę 2.

Metoda 2. Wypróbowanie innego urządzenia dźwiękowego

Jeśli to możliwe, należy podłączyć do komputera inne urządzenie dźwiękowe. Na przykład w przypadku korzystania z głośników można wypróbować inną parę głośników lub zestaw słuchawkowy. Pozwoli to upewnić się, że problem nie jest związany z danym urządzeniem dźwiękowym.

Należy sprawdzić, czy słychać dźwięk. Jeśli słychać dźwięk, oznacza to, że występuje problem z pierwotnie używanym urządzeniem dźwiękowym. W tej sytuacji problem jest rozwiązany. Jeśli nie słychać dźwięku, należy ponownie podłączyć do komputera pierwotnie używane urządzenie dźwiękowe i przejść do metody 3.

Metoda 3. Odłączenie głośników komputera

Należy odłączyć od komputera głośniki lub inne używane urządzenia dźwiękowe (na przykład słuchawki), a następnie podłączyć je ponownie do tego samego portu. Większość kart dźwiękowych zgodnych z systemem Windows Vista ma funkcję wykrywania urządzeń dźwiękowych podłączonych do gniazda audio. W wyniku wykonania tej procedury taka funkcja może wykryć urządzenie dźwiękowe i skonfigurować je do odtwarzania dźwięku.

Należy sprawdzić, czy teraz słychać dźwięk. Jeśli słychać dźwięk, problem został rozwiązany. Jeśli nie słychać dźwięku, należy wypróbować metodę 4.

Metoda 4. Sprawdzenie, czy ustawienia domyślnego urządzenia dźwiękowego są poprawne

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla systemu Windows Vista domyślne urządzenie dźwiękowe (określane także jako urządzenie odtwarzające) może ulec zmianie. Zmianie może również ulec jakość dźwięku. Należy się upewnić, że używane urządzenie jest właściwie ustawione jako domyślne urządzenie dźwiękowe. Aby ustawić urządzenie domyślne, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  i w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg Dźwięk.
 2. W wynikach wyszukiwania w górnej części menu Start kliknij pozycję Dźwięk.
 3. Kliknij kartę Odtwarzanie. Zwróć uwagę na znacznik wyboru obok urządzenia domyślnego. W przypadku większości użytkowników urządzenie domyślne to Głośniki. Upewnij się, że konfiguracja ustawień audio jest zgodna z oczekiwaniami. Czynności do wykonania
  1. Wybierz urządzenie odtwarzające na karcie Odtwarzanie, kliknij przycisk Właściwości, kliknij kartę Zaawansowane i upewnij się, że w polu Format domyślny jest ustawiona oczekiwana wartość. Po wykonaniu procedury zamknij to okno, aby powrócić do poprzedniego.
  2. Wybierz urządzenie odtwarzające na karcie Odtwarzanie, kliknij przycisk Konfiguruj i upewnij się, że konfiguracja jest poprawna.
  Jeśli ustawienia dźwięku są poprawne, jako urządzenie dźwiękowe są używane głośniki i te głośniki są już ustawione jako urządzenie domyślne, przejdź teraz do metody 5.
 4. Wybierz urządzenie dźwiękowe, które ma być urządzeniem domyślnym, a następnie kliknij pozycję Ustaw domyślne.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno dialogowe Dźwięk.
Należy sprawdzić, czy teraz słychać dźwięk. Jeśli słychać dźwięk, problem został rozwiązany. Jeśli nie słychać dźwięku, należy wypróbować metodę 5.

Metoda 5. Sprawdzenie, czy jest zainstalowany sterownik dźwięku

Bez sterownika dźwięku nie będzie nic słychać. Należy się upewnić, że jest zainstalowany sterownik dźwięku. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , wpisz ciąg Menedżer urządzeń w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W oknie dialogowym Menedżer urządzeń rozwiń węzeł Kontrolery dźwięku, wideo i gier.

  Jeśli obok sterownika dźwięku jest wyświetlana ikona głośnika, oznacza to, że sterownik jest zainstalowany. Jeśli obok sterownika jest wyświetlany żółty znak zapytania, oznacza to, że sterownika nie ma lub nie można go załadować.
Należy przejść do metody 6, aby ponownie załadować bieżący sterownik dźwięku i przeprowadzić test dźwięku.

Metoda 6. Ponowne załadowanie bieżącego sterownika dźwięku

Jeśli zastosowanie metody 5 wykazało, że sterownik dźwięku nie jest w ogóle zainstalowany lub jest zainstalowany, ale nie działa, należy ponownie załadować sterownik dźwięku. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , wpisz ciąg Menedżer urządzeń w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W oknie dialogowym Menedżer urządzeń rozwiń węzeł Kontrolery dźwięku, wideo i gier.
 3. Znajdź urządzenie audio dostarczone z komputerem.
 4. Kliknij to urządzenie prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 6. Upewnij się, że pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia jest wyczyszczone, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W oknie dialogowym Menedżer urządzeń kliknij menu Akcja, a następnie kliknij pozycję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

  Zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że trwa instalacja urządzenia sprzętowego. Następnie odinstalowane urządzenie audio pojawi się w Menedżerze urządzeń.
 8. Zamknij okno dialogowe Menedżer urządzeń.
Należy sprawdzić, czy teraz słychać dźwięk. Jeśli słychać dźwięk, problem został rozwiązany. Jeśli bieżący sterownik dźwięku nie został ponownie załadowany lub mimo jego ponownego załadowania nie słychać dźwięku, należy wypróbować metodę 7.

Metoda 7. Zaktualizowanie bieżącego sterownika dźwięku

Jeśli bieżący sterownik dźwięku nie działa, należy sprawdzić dostępność zaktualizowanego sterownika dźwięku, który można zainstalować. O zaktualizowany sterownik dźwięku należy zwrócić się do producenta tego sterownika.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skontaktować się z producentami sprzętu i oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Uwaga Czasami producenci zalecają odinstalowanie bieżącego sterownika dźwięku i usunięcie jego plików. W tym celu należy wykonać czynności opisane w metodzie 5, ale w kroku 6 należy zaznaczyć pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach rozwiązywania typowych problemów z dźwiękiem w systemie Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/pl-PL/Help/1e87a3e8-c0e8-49af-980f-9eb6686f42d21045.mspx#EVCAC
Aby uzyskać więcej informacji o sterownikach urządzeń audio, o których wiadomo, że powodują problemy po zainstalowaniu dodatków Service Pack dla systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
971220 Informacje o sterownikach urządzeń audio, o których wiadomo, że powodują problemy podczas instalowania dodatków Service Pack dla systemu Windows Vista


Powiązane informacje:

Narzędzie do rozwiązywania problemów: brak dźwięku w systemie Windows

Pomoc systemu Windows 7 dotycząca muzyki i dźwięku

Właściwości

Numer ID artykułu: 948481 - Ostatnia weryfikacja: 26 września 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista
Słowa kluczowe: 
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb KB948481

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com