Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? vykdant arba redaguojant darbo eigas kompiuteris veikia l?tai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 948843 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? vykdant arba redaguojant darbo eigas kompiuteris gali veikti l?tai.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? visos neaktyviems darbo eigos egzemplioriams lentel?je ?PluginAssemblyBase? sukuria ?ra?us. Be to, jei pakei?iate darbo eigos taisykl?, programa ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? lentel?je ?PluginAssemblyBase? ir ?PluginTypeBase? sukuria ?ra??. Ta?iau ?ie ?ra?ai niekada nepa?alinami. Tod?l, jei daugyb? kart? pakei?iate darbo eigos taisykles, lentel?s ?PluginAssemblyBase? ir ?PluginTypeBase? tampa didel?s.

SPRENDIMAS

?i problema i?sprend?iama naujausiame kaupiamajame specifini? naujinim? pakete, skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
949256 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naujinimai ir kar?tosios pataisos

Nor?dami pagerinti ?ios kar?tosios pataisos veikim?, ?Organization_MSCRM? duomen? baz?je sukurkite toliau nurodyt? rodykl?.
Pastabos
 • Toliau pateikiamu atveju vietos rezervavimo ?enklas OrganizationName pakei?iamas realiu ?Microsoft? CRM duomen? baz?s pavadinimu. ?? vietos rezervavimo ?enkl? tur?tum?te pakeisti realiu savo duomen? baz?s pavadinimu.
 • Nekurkite toliau pateikiamos rodykl?s, jei jau esate suk?r? rodykl?, kurioje yra tie patys pagrindiniai stulpeliai. Esamas rodykles galite per?i?r?ti paleid? ?? kod?:
  sp_helpindex AsyncOperationBase
USE OrganizationName_MSCRM 

CREATE NONCLUSTERED INDEX CRM_AsyncOperation_WorkflowCleanupQuery ON [AsyncOperationBase] (OperationType,StateCode,WorkflowActivationId)

Nor?dami suplanuoti ?Microsoft Dynamics? CRM 4 naikinimo tarnyb?, kad ji b?t? vykdoma kasdien pasibaigus darbo valandoms ir b?t? tik ?iek tiek paveiktas naudojimasis ?Microsoft Dynamics? CRM, naudokite ?CRM 4 ScaleGroup? u?duo?i? redagavimo priemon?. Nor?dami gauti CRM 4 visuotinio diegimo u?duo?i? redagavimo priemon?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://code.msdn.microsoft.com/ScaleGroupJobEditor
 1. Pasirinkite organizacij?.
 2. U?duoties tip? pakeiskite ? Naikinimo tarnyba.
 3. Pradin? laik? nustatykite tok?, kad juo ?Microsoft Dynamics? CRM b?t? naudojama ma?iausiai arba pasibaigus darbo valandoms.
 4. Parametr? I? naujo suplanuoti u?duot? rekomenduojame nustatyti kas 1440 minu?i?. Tai atlikus jis bus vykdomas kasdien lauke Pradinis laikas nurodytu laiku.
Pastaba Pritaikius ?i? patais? ir pirm? kart? paleidus ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naikinimo tarnyb?, jums gali tekti atnaujinti parametr? OLEDBTimeout ir pakeisti j? ilgesniu laiku nei numatytoji reik?m?. Rekomenduojame sukurti nauj? ?REG_DWORD? dalin? rakt?, jei jo dar n?ra. ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? serveryje arba serveriuose dalin? rakt?, esant? ?HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM\?, pavadinkite ?OLEDBTimeout?. Nustatykite reik?m? ? de?imtain? 86400. Paleidus ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naikinimo tarnyb? su ?ia pataisa grie?tai rekomenduojama panaikinti registro rakt? ?OLEDBTimeout?, esant? ?HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM?, arba nustatyti jo reik?m? ? de?imtain? 60 ir 300, kad neb?t? vykdomos ilgai trunkan?ios u?klausos, atliekama per daug SQL blokavim? ir i?vengtum?te prasto programos veikimo.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei pirm? kart? paleid? naikinimo tarnyb? neatliksite sprendimo skyriuje pateikiam? efektyvumo gerinimo veiksm?, ?diegus ?i? kar?t?j? patais? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? serverio (-i?) ?vyki? ?urnale gali b?ti u?registruotos toliau pateikiamos klaidos
. ?vykio tipas: Klaidos ?vykio ?altinis: MSCRMDeletionService ?vykio kategorija: N?ra ?vykio ID: 16387 Data: 2009/01/26 Laikas: 11:41:54 AM Vartotojas: N?ra Kompiuteris: CRMSERVER Apra?ymas: Klaida: Naikinimo tarnybai nepavyko i?valyti lentel?s ?=CleanupInactiveWorkflowAssembliesProcedure? Daugiau informacijos rasite apsilank? ?inyno ir palaikymo centre adresu http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

NUORODOS

Daugiau informacijos rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
948629 Bandant atjungti ?Outlook? skirt? ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? klient? su autonomine prieiga parodomas klaidos prane?imas: ??terpiant nepavyko perkelti ?priedo sistemos? duomen? objekto, countRows=[skai?ius]?
Daugiau informacijos apie terminologij?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, rasite spustel?j? nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
824684?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
887283 ?Microsoft Business Solutions? CRM programin?s ?rangos kar?t?j? patais? ir naujinim? paket? pavadinim? suteikimo standartai

Savyb?s

Straipsnio ID: 948843 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 11 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook, naudojant su:
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Rakta?od?iai: 
kbfix kbautohotfix kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbqfe kbhotfixserver KB948843

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com