Iesp?jama l?na veiktsp?ja, palai?ot vai redi??jot darbpl?smas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 948843 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Palai?ot vai redi??jot darbpl?smas programmat?r? Microsoft Dynamics CRM 4.0, iesp?jama l?na veiktsp?ja.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 izveido ierakstus visiem neakt?vajiem darbpl?smas gad?jumiem tabul? PluginAssemblyBase. Turkl?t, ja modific?jat darbpl?smas k?rtulu, programmat?ra Microsoft Dynamics CRM 4.0 izveido ierakstu tabul? PluginAssemblyBase un tabul? PluginTypeBase. Tom?r ?ie ieraksti nekad netiek no?emti. T?d?j?di, ja daudzas reizes modific?jat darbpl?smas k?rtulas, tabulas PluginAssemblyBase un PluginTypeBase k??st apjom?gas.

RISIN?JUMS

?? probl?ma ir nov?rsta jaun?kaj? kumulat?vo atjaunin?jumu apkopojum? programmat?rai Microsoft Dynamics CRM 4.0. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
949256 Microsoft Dynamics CRM 4.0 atjaunin?jumi un labojumfaili

Lai uzlabotu ?? labojumfaila veiktsp?ju, izveidojiet t?l?k nor?d?to indeksu datu b?z? Organization_MSCRM.
Piez?mes
 • T?l?k nor?d?taj? skript? vietturis OrganizationName att?lo Microsoft CRM datu b?zes faktisko nosaukumu. Vietturis j?aizvieto ar datu b?zes faktisko nosaukumu.
 • Neizveidojiet ?o indeksu, ja jums jau ir indekss ar t?m pa??m indeksa atsl?gas kolonn?m. Varat skat?t eso?os indeksus, izpildot ?o kodu:
  sp_helpindex AsyncOperationBase
USE OrganizationName_MSCRM 

CREATE NONCLUSTERED INDEX CRM_AsyncOperation_WorkflowCleanupQuery ON [AsyncOperationBase] (OperationType,StateCode,WorkflowActivationId)

Izmantojiet CRM 4 ScaleGroup darbu redaktoru, lai iepl?notu Microsoft Dynamics CRM 4 dz??anas pakalpojuma palai?anu p?c parast? darba laika, samazinot ietekmi uz Microsoft Dynamics CRM lietot?ju veiktsp?ju. Lai ieg?tu CRM 4 izvieto?anas darbu redaktoru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://code.msdn.microsoft.com/ScaleGroupJobEditor
 1. Atlasiet uz??mumu.
 2. Mainiet darba tipu uz Dz??anas pakalpojums.
 3. Iestatiet pamatlaiku uz laiku, kad ir vismaz?kais programmat?ras Microsoft Dynamics CRM lietojums, vai ?rpus darba laika.
 4. Ieteicams iestat?t/atst?t iestat?jumu P?rpl?not darbu uz lielumu "ik p?c 1440 min?t?m". R?kojoties ??di, tas tiks palaists katru dienu lauk? Pamatlaiks nor?d?taj? laik?.
Piez?me. Pirmoreiz palai?ot Microsoft Dynamics CRM 4.0 dz??anas pakalpojumu p?c ?? labojuma instal??anas, iesp?jams, b?s j?atjaunina iestat?jums OLEDBTimeout uz ilg?ku laiku nek? noklus?juma v?rt?ba. Ieteicams izveidot jaunu REG_DWORD apak?atsl?gu, ja t? jau nepast?v. Nosauciet apak?atsl?gu OLEDBTimeout atra?an?s viet? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM\ Microsoft Dynamics CRM 4.0 server? vai serveros. Iestatiet v?rt?bu uz decim?lo v?rt?bu 86400. P?c tam, kad Microsoft Dynamics CRM 4.0 dz??anas pakalpojums ir palaidis ?o labojumu, ?oti ieteicams dz?st OLEDBTimeout re?istra atsl?gu atra?an?s viet? HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM vai iestat?t t?s decim?lo v?rt?bu starp 60 un 300, lai pal?dz?tu nov?rst ilgsto?us vaic?jumus, kas izraisa liela apjoma SQL blo???anu un v?ju lietojumprogrammas veiktsp?ju.

PAPILDINDORM?CIJA

P?c ?? labojumfaila instal??anas, iesp?jams, tiks par?d?tas t?l?k nor?d?t?s k??das lietojumprogrammas notikumu ?urn?l? Microsoft Dynamics CRM 4.0 serveros, ja, pirmoreiz palai?ot dz??anas pakalpojumu, neesat veicis veiktsp?jas uzlabo?anas darb?bas, kas nor?d?tas t?l?k risin?jumu sada??.
. Notikuma tips: K??das notikuma avots: MSCRMDeletionService Notikuma kategorija: Nav notikuma ID: 16387 Datums: 2009/01/26 Laiks: 11:41:54 AM Lietot?js: Nav nor?d?ts dators: CRMSERVER Apraksts: K??da: Dz??anas pakalpojumam neizdev?s not?r?t table=CleanupInactiveWorkflowAssembliesProcedure Papildinform?ciju skatiet pal?dz?bas un atbalsta centra vietn? http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
948629 K??das zi?ojums, m??inot p?riet bezsaist? Microsoft Dynamics CRM 4.0 klient? programmai Outlook ar bezsaistes piek?uvi: "Neizdev?s p?rvietot datus elementam 'Spraud?a mezgls' ievieto?anas darb?bas laik?, countRows=[Number]"
Lai ieg?tu papildinform?ciju par terminolo?iju, kas tiek izmantota Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu aprakstos, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
887283 Microsoft Business Solutions CRM programmat?ras labojumfailu un atjaunin?jumu pakot?u nosaukumdo?anas standarti

Rekviz?ti

Raksta ID: 948843 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 11. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbautohotfix kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbqfe kbhotfixserver KB948843

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com