Mo?da dolazi do sporih performansi kad pokre?ete ili ure?ujete tokove posla u programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 948843 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Mo?da dolazi do sporih performansi kad pokre?ete ili ure?ujete tokove posla u programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog toga ?to Microsoft Dynamics CRM 4.0 kreira zapise za sve neaktivne instance toka posla u tabeli PluginAssemblyBase. Pored toga, ako izmenite pravilo toka posla, Microsoft Dynamics CRM 4.0 kreira zapis u tabeli PluginAssemblyBase i zapis u tabeli PluginTypeBase. Me?utim, ti zapisi se nikad ne uklanjaju. Zbog toga, ako puno puta izmenite pravila toka posla, tabele PluginAssemblyBase i PluginTypeBase postaju velike.

RE?ENJE

Ovaj problem je re?en u poslednjoj kumulativnoj zbirnoj ispravci za Microsoft Dynamics CRM 4.0. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
949256 Ispravke i hitne ispravke za Microsoft Dynamics CRM 4.0

Da biste pobolj?ali performanse ove hitne ispravke, kreirajte slede?i indeks u bazi podataka ?Organizacija_MSCRM?.
Napomene
 • U slede?oj skripti, ?uvar mesta Ime organizacije predstavlja stvarno ime Microsoft CRM baze podataka. ?uvar mesta bi trebalo da zamenite stvarnim imenom baze podataka.
 • Nemojte kreirati slede?i indeks ako ve? imate indeks koji ima iste kolone klju?a indeksa. Postoje?e indekse mo?ete da prika?ete tako ?to ?ete pokrenuti slede?i kôd:
  sp_helpindex AsyncOperationBase
USE Ime organizacije_MSCRM 

CREATE NONCLUSTERED INDEX CRM_AsyncOperation_WorkflowCleanupQuery ON [AsyncOperationBase] (OperationType,StateCode,WorkflowActivationId)

Koristite ure?iva? posla the CRM 4 ScaleGroup za planiranje pokretanja Microsoft Dynamics CRM 4 usluge brisanja nakon redovnog radnog vremena da bi se umanjio uticaj na rad korisnika programa Microsoft Dynamics CRM. Da biste nabavili ure?iva? posla primene programa CRM 4, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://code.msdn.microsoft.com/ScaleGroupJobEditor
 1. Izaberite organizaciju.
 2. Promenite tip posla u opciju Usluga brisanja.
 3. Podesite osnovno vreme na vreme najmanje upotrebe programa Microsoft Dynamics CRM ili na ?asove izvan radnog vremena.
 4. Preporu?ujemo da postavite/ostavite postavku Ponovno planiranje posla na svakih 1440 minuta. Kada to uradite, usluga ?e se pokretati svakog dana u vreme navedeno u polju Osnovno vreme.
Napomena Prvi put kad pokrenete Microsoft Dynamics CRM 4.0 uslugu brisanja nakon primene ove ispravke, mo?da ?ete morati da a?urirate postavku OLEDBTimeout na vreme du?e od podrazumevane vrednosti. Preporu?ujemo da kreirate novi REG_DWORD potklju? ako on ve? ne postoji. Imenujte potklju? OLEDBTimeout u okviru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM\ na Microsoft Dynamics CRM 4.0 serveru ili serverima. Podesite vrednost na vrednost decimalnog broja 86400. Kada se Microsoft Dynamics CRM 4.0 usluga brisanja pokrene sa ovom ispravkom, preporu?ujemo da izbri?ete klju? registratora OLEDBTimeout u okviru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM ili da ga postavite na decimalnu vrednost izme?u 60 i 300 da biste spre?ili dugotrajne upite koji mogu da dovedu do prekomernog blokiranja SQL-a i lo?ih performansi aplikacije.

DODATNE INFORMACIJE

Kada instalirate ovu ispravku, mo?da ?ete videti slede?e gre?ke zavedene u evidenciji doga?aja aplikacije na Microsoft Dynamics CRM 4.0 serverima ako ne sledite dolenavedene korake za pobolj?anje performansi u odeljku re?enja prvi put kada se usluga brisanja pokrene
. Tip doga?aja: Izvor doga?aja gre?ke: MSCRMDeletionService Kategorija doga?aja: nijedna ID doga?aja: 16387 Datum: 26-01.2009. Vreme: 11:41:54 Korisnik: nepoznato Ra?unar: CRMSERVER Opis: Gre?ka: Usluga brisanja nije uspela da o?isti tabelu=CleanupInactiveWorkflowAssembliesProcedure Vi?e informacija potra?ite u centru za pomo? i podr?ku na lokaciji http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

REFERENCE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
948629 Poruka o gre?ci kad poku?ate da idete van mre?e u Microsoft Dynamics CRM 4.0 klijentu za Outlook sa pristupom van mre?e: ?Neuspe?no preme?tanje podataka za entitet 'Assembly dodatne komponente' tokom radnje umetanja, countRows=[Number]?
Za vi?e informacija o terminologiji koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
824684Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
887283 Microsoft Business Solutions CRM softverska hitna ispravka i standardi za imenovanje paketa ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 948843 - Poslednji pregled: 11. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook, ako se koristi sa:
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Klju?ne re?i: 
kbfix kbautohotfix kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbqfe kbhotfixserver KB948843

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com