Izmantojiet Windows Update probl?mu risin?t?ju

Lai atrisin?tu Microsoft Windows Update probl?mas, vispirms palaidiet Windows Update probl?mu risin?t?ju, lai veiktu sistem?tisku p?rbaudi un labo?anu. Lai palaistu probl?mu risin?t?ju, noklik??iniet uz palaist t?l?t. Pla??ku inform?ciju par probl?mu risin?t?ju skatiet sada?? Windows Update probl?mu risin?t?ja apraksts.

Windows 8.1, Windows 8 vai Windows 7

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Izmantojot probl?mu risin?t?ju Autom?tisk? Windows Update probl?mu diagnostic??ana un nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Windows Vista vai Windows XP

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Izmantojot probl?mu risin?t?ju Autom?tisk? Windows Update probl?mu diagnostic??ana un nov?r?ana, iesp?jams, var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz probl?mu.Papildinform?cijaPalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Vai probl?ma ir atrisin?ta?

Ja j?su probl?ma nav atrisin?ta, atjauniniet Windows Update a?entu uz jaun?ko versiju. Windows atjaunin??anas a?entu nevar lejupiel?d?t atsevi??i. Ja esat iesl?dzis autom?tisko atjaunin??anu, Windows Update a?ents tiks autom?tiski lejupiel?d?ts un instal?ts dator?.

Lai ieg?tu Windows Update a?enta jaun?ko versiju, ja autom?tisk? atjaunin??ana nav iesl?gta, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Iesl?dziet autom?tisko atjaunin??anu. Lai to izdar?tu, veiciet izmantotajai oper?t?jsist?mas Windows versijai atbilsto??s darb?bas, kas aprakst?tas t?l?k.

  Windows 8,1 vai Windows 8
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  1. Atveriet pakalpojumu Windows Update, p?rvelkot virzien? no ekr?na lab?s malas (ja izmantojat peli, nor?diet uz ekr?na apak??jo labo st?ri un p?rvietojiet peles r?d?t?ju uz aug?u), pieskaroties vienumam Iestat?jumi vai noklik??inot uz t?, pieskaroties vienumam Vad?bas panelis vai noklik??inot uz t? un p?c tam pieskaroties vienumam Windows atjaunin??ana vai noklik??inot uz t?.
  2. Pieskarieties vienumam Main?t iestat?jumus vai noklik??iniet uz t?.
  3. Sada?? Svar?gi atjaunin?jumi izv?lieties opciju Instal?t atjaunin?jumus autom?tiski.
  4. Sada?? Ieteicamie atjaunin?jumi atz?m?jiet izv?les r?ti?u Sniegt ieteicamos atjaunin?jumus t?pat, k? tiek sa?emti svar?gie atjaunin?jumi un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Windows 7, Windows Vista vai Windows XP
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Lai iesl?gtu autom?tisko atjaunin??anu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot autom?tiski un p?c tam noklik??iniet uz Palaist dialoglodzi?? Skat?t lejupiel?di. P?c tam izpildiet nor?d?jumus autom?tisk?s labo?anas vedn?.

  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Labot ?o probl?mu
  Microsoft Fix it 50362
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
  Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
 2. Restart?jiet pakalpojumu Windows Update. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Nospiediet Windows logotipa tausti?u un tausti?u R, lai atv?rtu lodzi?u Izpild?t.
  2. Lodzi?? Izpild?t ierakstiet services.msc un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
  3. P?rvald?bas konsol? Pakalpojumi ar peles labo pogu noklik??iniet uz Windows Update un p?c tam noklik??iniet uz Aptur?t.
  4. P?c Windows Update darb?bas aptur??anas ar peles labo pogu noklik??iniet uz Windows Update un p?c tam noklik??iniet uz Start?t.
 3. Gaidiet, l?dz tiek palaists pakalpojums Windows Update, un p?c tam p?rbaudiet, vai ir atjaunin?ts Windows Update a?ents. Papildinform?ciju par to, k? p?rbaud?t, kura Windows Update a?enta versija ir instal?ta, skatiet ?? Microsoft zin??anu b?zes (KB) raksta sada?? ?K? p?rbaud?t, kura Windows atjaunin??anas a?enta versija ir instal?ta?.

K? p?rbaud?t, kura Windows Update a?enta versija ir instal?ta

 1. Atveriet mapi %systemroot%\system32. %systemroot% ir mape, kur? ir instal?ta oper?t?jsist?ma Windows. Piem?ram, %systemroot% mape ir C:\Windows. 
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Wuaueng.dll un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Detaliz?ti un p?c tam atrodiet faila versijas numuru.
Piez?me. Oper?t?jsist?mai Windows 8.1 paredz?t? Windows Update a?enta jaun?k? versija ir 7.9.9600.16422. Oper?t?jsist?mai Windows 8 paredz?t? Windows Update a?enta jaun?k? versija ir 7.8.9200.16693. Oper?t?jsist?m?m Windows 7, Windows Vista un Windows XP paredz?t? Windows Update a?enta jaun?k? versija ir 7.6.7600.256.

Lai ieg?tu papildinform?ciju

V?sturisk? inform?cija

Windows Update a?enta versijas 7.6.7600.256 uzlabojumi
 • Uzlabota infrastrukt?ra, lai Windows Update klients uztic?tos tikai tiem failiem, kas ir parakst?ti ar jaunu sertifik?tu. ?is sertifik?ts tiek izmantots tikai tam, lai aizsarg?tu Windows Update klienta atjaunin?jumus.
 • Dro??ks Windows Update klienta sazi?as kan?ls
Windows Update a?enta versij? 7.4.7600.226 ieviestie uzlabojumi
 • Samazin?ts Windows atjaunin?jumu mekl??anas laiks
 • Uzlabots pakalpojuma Windows Update lietot?ja interfeiss datoros, kuros darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista vai Windows Server 2008
 • P?rskat?m?ks un detaliz?t?ks atjaunin?jumu apraksts
 • Uzlabojumi, k? lietot?jiem tiek pazi?ots par servisa pakotn?m
Probl?mas, kas tiek nov?rstas, izmantojot Windows Update a?enta versiju 7.2.6001.788
Windows atjaunin??anas a?enta versija 7.2.6001.788 nodro?ina t?l?k min?tos uzlabojumus. ?? probl?ma nav iepriek? dokument?ta Microsoft zin??anu b?zes rakst?.
 • Vienlaikus m??inot instal?t 80 vai vair?k atjaunin?jumu no pakalpojuma Windows Update vai Microsoft Update, rodas k??da ar kodu ?0x80070057?.
Windows Update a?enta versijas 7.2.6001.784 uzlabojumi
 • Samazin?ts Windows Update atjaunin?jumu mekl??anas laiks
 • Palielin?ts parakstu atjaunin?jumu pieg?des ?trums
 • Atbalsts Windows Installer atk?rtotai instal??anai
 • Uzlaboti k??du zi?ojumi
Probl?mas, kas tiek nov?rstas, izmantojot Windows Update a?enta versiju 7.0.6000.381
Windows Update a?enta versija 7.0.6000.381 nodro?ina t?l?k min?tos uzlabojumus. ??s probl?mas nav iepriek? dokument?tas Microsoft zin??anu b?zes rakst?.
 • Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojuma (Background Intelligent Transfer Service ? BITS) av?rija dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista. Papildinform?ciju skatiet sada?? Pieejams atjaunin?jums fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojuma (BITS) av?rijas nov?r?anai dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista .
 • Iek?auts atjaunin?jums, kas daudzvalodu lietot?ja interfeisa pakotnes (Multilingual User Interface ? MUI) failu lieto?anas laik? samazina savrupai instal??anas programmai nepiecie?amo restart??anas rei?u skaitu.
 • Tiek laboti lietot?ja interfeisa elementi korejie?u, vienk?r?ot? ??nie?u un tradicion?l? ??nie?u valod?.
 • Uzlabota sist?mas Windows Vista instal??ana.

Papildinform?cija par Windows Update

Windows Update pal?dz uztur?t datoru atjaunin?tu un dro?u, lejupiel?d?jot un instal?jot jaun?kos dro??bas l?dzek?u un citus atjaunin?jumus, ko izstr?d?jusi korpor?cija Microsoft. Windows atjaunin??ana nosaka, kuri atjaunin?jumi ir j?lieto j?su dator?.

Korpor?cija Microsoft periodiski lietot?jiem nodro?ina sist?mas Windows un citas Microsoft izstr?d?tas programmat?ras atjaunin?jumus. Tie ietver atjaunin?jumus, kas uzlabo datora uzticam?bu un veiktsp?ju, atjaunin?jumus, kas nodro?ina aizsardz?bu pret ?aunprogrammat?ru un citu potenci?li nev?lamu programmat?ru, k? ar? oper?t?jsist?mas Windows l?dzek?u jaunin?jumus. Lai uzlabotu datora aparat?ras komponentu veiktsp?ju vai uzticam?bu, korpor?cija Microsoft var nodro?in?t ar? atjaunin?jumus ier??u draiveriem, kurus pieg?d?jis datora ra?ot?js.

Iesl?dzot pakalpojumu Windows Update, dator? regul?ri tiks atjaunin?ti programmat?ras komponenti, kas ir tie?i saist?ti ar pakalpojumu Windows Update. ?ie atjaunin?jumi j?instal? pirms Windows atjaunin??ana mekl? nepiecie?amos atjaunin?jumus vai pirms citu atjaunin?jumu instal??anas. ?ie nepiecie?amie atjaunin?jumi labo k??das, nodro?ina nep?rtrauktus uzlabojumus un uztur sader?bu ar Microsoft serveriem, kas atbalsta Windows atjaunin??anu. Ja atsp?josit Windows atjaunin??anu, j?s nesa?emsit ?os atjaunin?jumus.

Windows OOBE (Out Of Box Experience) programmas iestat??anas laik? atlasot ieteicamo opciju, pakalpojums Windows Update tiek konfigur?ts instal?t atjaunin?jumus autom?tiski. Pakalpojumu Windows Update ar? var iesl?gt, vad?bas panel? pieejam? vienum? Autom?tisk? atjaunin??ana atlasot k?du no t?l?k nor?d?tajiem iestat?jumiem.
 • Autom?tiski (ieteicams)
 • Lejupiel?d?t atjaunin?jumus, bet ?aut izv?l?ties, kad tos instal?t
 • Inform?t par atjaunin?jumiem, bet neveikt autom?tisku lejupiel?di un instal??anu
Iesl?dzot pakalpojumu Windows Update, nepiecie?amie Windows Update komponentu atjaunin?jumi tiks lejupiel?d?ti un instal?ti autom?tiski, nepazi?ojot par to. Tas notiek neatkar?gi no iestat?juma, ko izmantojat pakalpojuma Windows Update iesl?g?anai. Ja nev?laties sa?emt nepiecie?amos atjaunin?jumus, vad?bas panel? varat atsp?jot autom?tisko atjaunin??anu.

Pakalpojuma Windows Update atjaunin?jumi parasti veic ??das darb?bas: ?em v?r? klientu atsauksmes, uzlabo sader?bu, pakalpojuma veiktsp?ju un uzticam?bu un nodro?ina jaunas pakalpojuma iesp?jas. Atjauninot Windows Update serveri, parasti ir j?atjaunina ar? atbilsto?ais klients. A?enta pa?atjaunin??anas darb?bas laik? var pievienot, modific?t vai aizvietot Windows atjaunin??anas a?enta failus. Piem?ram, var pievienot Windows atjaunin??anas a?enta failus, kas pal?dz atkl?t lietot?ja datora izmanto?anas pieredzi vai kas nosaka, vai atjaunin?jumi atbilst attiec?gajai sist?mai. ??da darb?ba tiek veikta, kad sist?ma ir iestat?ta pieejamos atjaunin?jumus mekl?t autom?tiski. T? nenotiek, ja autom?tisk? atjaunin??ana ir izsl?gta. Piem?ram, ??da darb?ba netiek veikta, oper?t?jsist?m?s Windows Vista un Windows 7 atlasot opciju Nekad nemekl?t atjaunin?jumus vai oper?t?jsist?m? Windows XP atlasot opciju Izsl?gt autom?tisko atjaunin??anu.

Inform?cija p?rvald?t?s vides administratoriem

Administratori sa?ems jaun?ko Windows Update a?enta versiju izvieto?anai, izmantojot Windows Server Update Services (WSUS).

Par ?o rakstu

Raksta ID: 949104
P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 8. marts
Attiecas uz:: Microsoft Update
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.