Kori??enje alatke za re?avanje problema za Windows Update

Da biste re?ili probleme sa uslugom Microsoft Windows Update, najpre pokrenite alatku za re?avanje problema Windows Update da biste obavili sistematske provere i popravke. Da biste pokrenuli alatku za re?avanje problema, kliknite na vezu pokreni odmah. Vi?e informacija o alatki za re?avanje problema potra?ite u ?lanku Opis alatke za re?avanje problema za Windows Update .

Windows 8.1, Windows 8 ili Windows 7

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Alatka za re?avanje problema Automatsko dijagnostifikovanje i re?avanje uobi?ajenih problema pomo?u usluge Windows Update mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?epokreni odmah
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Windows Vista ili Windows XP

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Alatka za re?avanje problema Automatsko dijagnostifikovanje i re?avanje uobi?ajenih problema pomo?u usluge Windows Update mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.saznajte vi?epokreni odmah
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Da li je ovo re?ilo problem?

Ako problem nije re?en, a?urirajte agent usluge Windows Update na najnoviju verziju. Nema dostupnog samostalnog agenta za Windows Update za preuzimanje. Ako vam je uklju?eno automatsko a?uriranje, najnovija verzija agenta za Windows Update je preuzeta i automatski instalirana na va?em ra?unaru.

Ako vam nije uklju?eno automatsko a?uriranje, sledite slede?e korake da biste pribavili najnoviju verziju agenta za Windows Update:
 1. Uklju?ivanje automatskog a?uriranja. Da biste to uradili, sledite korake u skladu sa verzijom operativnog sistema Windows koju koristite.

  Windows 8,1 ili Windows 8
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  1. Otvorite Windows Update tako ?to ?ete brzo prevu?i prstom od desne ivice ekrana (ili, ako koristite mi?, postaviti pokaziva? u donji desni ugao ekrana i pomerati kursor nagore), a zatim dodirnuti ili izabrati stavke Postavke, Kontrolna tabla i Windows Update.
  2. Dodirnite dugme Promeni postavke ili kliknite na njega.
  3. U odeljku Va?ne ispravke izaberite opciju Automatski instaliraj ispravke.
  4. U okviru Preporu?ene ispravke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Daj mi preporu?ene ispravke na isti na?in na koji primam va?ne ispravkea zatim kliknite na dugme U redu.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Windows 7, Windows Vista ili Windows XP
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  a biste automatski uklju?ili funkciju automatskog a?uriranja, kliknite na dugme ili vezu Popravi, a zatim u dijalogu Prikaz preuzimanja kliknite na dugme Pokreni. Zatim sledite korake u ?arobnjaku ?Fix It?.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Re?i ovaj problem
  Microsoft Fix it 50362
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
 2. Ponovo pokrenite uslugu Windows Update. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Pritisnite taster sa Windows logotipom + R da biste otvorili dijalog Pokreni.
  2. Otkucajte services.msc u polju Pokreni, a zatim pritisnite taster Enter.
  3. Kliknite desnim tasterom mi?a na Windows Update u konzoli za upravljanje Uslugama, a zatim izaberite stavku Zaustavi.
  4. Nakon ?to se usluga Windows Update zaustavi, kliknite desnim tasterom mi?a na  Windows Update, a zatim izaberite stavku Po?etak.
 3. Sa?ekajte da se usluga Windows Update pokrene, a zatim proverite da li je agent za Windows Update a?uriran. Za vi?e informacija o tome kako da proverite koja verzija agenta za Windows Update je instalirana, idite odeljak na ?Kako da proverim koja verzija agenta za Windows Update je instalirana? u ovom ?lanku Microsoft baze znanja (KB).

Kako da proverim koja verzija agenta za Windows Update je instalirana

 1. Otvorite fasciklu %systemroot%\system32. %systemroot% je fascikla u kojoj je instaliran Windows. Na primer, fascikla %systemroot% je C:\Windows.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na Wuaueng.dll, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Izaberite karticu Detalji, a zatim prona?ite broj verzije datoteke.
Napomena Najnovija verzija agenta za Windows Update za Windows 8,1 je 7.9.9600.16422. Napomena Najnovija verzija agenta za Windows Update za Windows 8 je 7.8.9200.16693. Najnovija verzija agenta za Windows Update za OS Windows 7, Windows Vista i Windows XP je 7.6.7600.256.

Za vi?e informacija

Informacije o istoriji

Pobolj?anja u verziji 7.6.7600.256 agenta za Windows Update
 • Oja?ana infrastruktura kako bi Windows Update klijent smatrao za pouzdane samo datoteke koje su potpisane novim certifikatom. Certifikat se koristi samo za za?titu Windows Update klijenta.
 • Sigurniji kanal za komunikaciju za klijenta za Windows Update
Pobolj?anja u verziji 7.4.7600.226 agenta za Windows Update
 • Pobolj?ano vreme skeniranja za Windows Update
 • Pobolj?ani korisni?ki interfejs usluge Windows Update za ra?unare koji koriste operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008
 • Pregledniji i detaljniji opisi ispravki
 • Pobolj?anja na?ina obave?tavanja korisnika o servisnim paketima
Problemi koje re?ava verzija 7.2.6001.788 agenta za Windows Update
Verzija 7.2.6001.788 agenta Windows Update re?ava slede?e probleme: Ovaj problem ranije nije bio dokumentovan u nekom ?lanku Microsoft baze znanja:
 • Kada poku?ate da instalirate 80 ili vi?e ispravki u isto vreme sa lokacije Windows Update ili Microsoft Update, dobijate kôd gre?ke ?0x80070057?.
Pobolj?anja u verziji 7.2.6001.784 agenta za Windows Update
 • Pobolj?ano vreme skeniranja za Windows Update
 • Pobolj?ava brzinu kojom se isporu?uju ispravke potpisa
 • Podr?ka za ponovnu instalaciju programa Windows Installer
 • Pobolj?ane poruke o gre?kama
Problemi koje re?ava verzija 7.0.6000.381 agenta za Windows Update
Verzija 7.0.6000.381 agenta Windows Update re?ava slede?e probleme: Ovi problemi nisu ranije dokumentovani u ?lancima Microsoft baze znanja:

Vi?e informacija o usluzi Windows Update

Usluga Windows Update poma?e da va? ra?unar bude a?uran i bezbedan tako ?to preuzima i instalira najnovije bezbednosne i druge ispravke koje obezbe?uje korporacija Microsoft. Usluga ?A?uriranje Windowsa? utvr?uje koje ispravke su primenjive na va? ra?unar.

Microsoft povremeno objavljuje softverske ispravke za korisnike operativnog sistema Windows i drugog Microsoft softvera. One obuhvataju ispravke koje pobolj?avaju pouzdanost i performanse, ispravke koje pru?aju nove za?tite od malvera i drugog potencijalno ne?eljenog softvera i nadogradnje za funkcije operativnog sistema Windows. Da bi se pobolj?ale performanse ili pouzdanost hardverskih komponenti na ra?unaru, Microsoft mo?e da obezbedi i ispravke upravlja?kih programa ure?aja koje isporu?uje proizvo?a? ra?unara.

Ako uklju?ite uslugu Windows Update, komponente softvera koje su direktno povezane sa njom mora?e povremeno da se a?uriraju na ra?unaru. Te ispravke neophodno je izvr?iti pre nego ?to usluga ?A?uriranje Windowsa? bude mogla da proveri da li postoje potrebne ispravke ili pre nego ?to bude mogla da instalira druge ispravke. Te potrebne ispravke otklanjaju gre?ke, obezbe?uju stalna pobolj?anja i odr?avaju kompatibilnost sa Microsoft serverima koji podr?avaju uslugu ?A?uriranje Windowsa?. Ako onemogu?ite uslugu ?A?uriranje Windowsa?, ne?ete dobijati te ispravke.

Windows Update je konfigurisan da automatski instalira ispravke kada izaberete preporu?enu opciju tokom instalacije operativnog sistema Windows ?pravo iz kutije? (OOBE). Tako?e mo?ete uklju?iti uslugu Windows Update tako ?to ?ete izabrati jednu od slede?ih pode?avanja u okviru stavke Automatsko a?uriranje u prozoru kontrolna tabla.
 • Automatski (preporu?eno)
 • Preuzmi ispravke umesto mene, ali mi dozvoli da odaberem kada da ih instaliram
 • Obavesti me, ali nemoj automatski da ih preuzme? ili instalira?
Nakon ?to uklju?ite uslugu Windows Update, obavezne ispravke za komponente usluge Windows Update ?e biti automatski preuzete i instalirane bez obave?tenja upu?enog vama. Ovo se de?ava bez obzira na postavku koju koristite da biste uklju?ili uslugu Windows Update. Ako ne ?elite da dobijate obavezne ispravke, na kontrolnoj tabli onemogu?ite automatsko a?uriranje.

Ispravke za Windows Update obi?no rade slede?e: Re?avaju povratne informacije klijenta, pobolj?avaju kompatibilnost, performanse i pouzdanost usluge i omogu?avaju nove mogu?nosti usluge. Kada se server usluge Windows Update a?urira, obi?no je neophodna odgovaraju?a ispravka klijenta. Tokom operacije samostalnog a?uriranja agenta, datoteke agenta za a?uriranje operativnog sistema Windows mogu da budu dodate, izmenjene ili zamenjene. Na primer, mogu biti dodate datoteke agenta za a?uriranje operativnog sistema Windows koje poma?u u prikazu utiska korisnika pri radu ili koje utvr?uju da li se ispravke primenjuju na odre?eni sistem. Ovo se de?ava kada je sistem pode?en da automatski proverava da li postoje dostupne ispravke. Ovo se ne de?ava ako je automatsko a?uriranje isklju?eno. Na primer, ovo se ne de?ava ako izaberete opciju Nikad ne proveravaj da li postoje ispravke u operativnom sistemu Windows Vista i Windows 7 ili ako izaberete opciju Isklju?i automatsko a?uriranje operativnom sistemu Windows XP.

Informacije za administratore kontrolisanih okru?enja

Administrator ?e dobiti najnoviju verziju agenta usluge Windows Update za primenu pomo?u alatke Windows Server Update Services (WSUS).

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 949104
Poslednji pregled: 8. mart 2014.
Odnosi se na:: Microsoft Update
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.