N?u b?n nh?n ?c m?t l?i c?p nh?t Windows, h?y th? Gi?i php cho Windows Update l?i ph? bi?n.

Phng phap nay co kh?c ph?c s c cua ban khng?

N?u s? c? c?a b?n ?c gi?i quy?t, h?y c?p nh?t Windows Update Agent ln phin b?n m?i nh?t. Khng c phin b?n Windows Update Agent ?c l?p no ? t?i xu?ng. Nu ban a bt cp nht t ng, phin ban mi nht cua Windows Update Agent c tai xung va cai t t ng trn may tinh cua ban.

N?u b?n cha b?t tnh nng c?p nh?t t? ?ng, h?y lm theo cc b?c sau ? c phin b?n m?i nh?t c?a Windows Update Agent:
 1. Bt cp nht t ng. lam iu nay, hay lam theo nhng bc sau, sao cho phu hp vi phin ban Windows ma ban ang chay.

  Windows 8,1 ho?c Windows 8
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  1. M? Windows Update b?ng cch vu?t vo t? c?nh ph?i c?a mn h?nh (ho?c n?u b?n ang s? d?ng chu?t, h?y tr? ?n gc d?i bn ph?i mn h?nh v di chuy?n con tr? chu?t ln trn), ch?m ho?c b?m Thi?t ?t, ch?m ho?c b?m Pa-nen i?u khi?n sau ch?m ho?c b?m Windows Update.
  2. Ch?m ho?c b?m Thay ?i thi?t ?t.
  3. Trong C?p nh?t quan tr?ng, ch?n Ci ?t b?n c?p nh?t t? ?ng.
  4. Trong B?n c?p nh?t ?c khuy?n ngh?, ch?n h?p ki?m Cung c?p cho ti b?n c?p nh?t ?c ? xu?t nh cch ti nh?n ?c b?n c?p nh?t quan tr?ng, r?i b?m OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Windows 7, Windows Vista ho?c Windows XP
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ? t? ?ng b?t c?p nh?t t? ?ng, h?y b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?, sau b?m vo Ch?y trong h?p tho?i Xem t?i xu?ng . Sau o, hay lam theo cac bc trong tr?nh h?ng d?n Kh?c ph?c s? c?.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Kh?c ph?c s? c? ny
  Microsoft Fix it 50362
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
 2. Kh?i ?ng l?i d?ch v? Windows Update. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
  1. Nh?n Phm bi?u trng Windows+R ? m? h?p Ch?y.
  2. Nh?p services.msc vo Ch?y, r?i nh?n Enter.
  3. B?m chu?t ph?i vo Windows Update trong b?ng i?u khi?n qu?n l? D?ch v?, r?i b?m D?ng. N?u b?n ang ch?y Windows XP, b?m chu?t ph?i vo C?p nh?t T? ?ng, r?i b?m D?ng.
  4. Sau khi Windows Update d?ng, b?m chu?t ph?i vo Windows Update, r?i b?mB?t ?u. N?u b?n ang ch?y Windows XP, b?m chu?t ph?i vo C?p nh?t T? ?ng, r?i b?m B?t ?u.
 3. ?i Windows Update b?t ?u, r?i xc minh Windows Update Agent ?c c?p nh?t. ? bi?t thm thng tin v? cch ki?m tra phin b?n Windows Update Agent no ?c ci ?t, h?y i t?i ph?n "Cch ki?m tra phin b?n Windows Update Agent no ?c ci ?t" trong bi vi?t C s? Ki?n th?c c?a Microsoft (KB) ny.

Cch ki?m tra phin b?n Windows Update Agent no ?c ci ?t

 1. M? th m?c %systemroot%\system32. %systemroot% l th m?c m Windows ?c ci ?t trong . V d?: th m?c %systemroot% l C:\Windows.
 2. B?m chu?t ph?i vo Wuaueng.dll, r?i b?m vo Thu?c tnh.
 3. B?m vo tab Chi ti?t, r?i ?nh v? s? phin b?n t?p.
Ch ? Phin b?n m?i nh?t c?a Windows Update Agent cho Windows 8.1 l 7.9.9600.16422. Phin b?n m?i nh?t c?a Windows Update Agent cho Windows 8 l 7.8.9200.16693. Phin b?n m?i nh?t c?a Windows Update Agent cho Windows 7, Windows Vista v Windows XP l 7.6.7600.256.

? bi?t thm thng tin

Thng tin L?ch s?

Cai tin phin ban 7.6.7600.256 cua Windows Update Agent
 • C s? h? t?ng ?c c?ng c? ? my khch ch?y Windows Update s? ch? tin t?ng cc t?p ?c k? b?ng ch?ng ch? m?i. Ch?ng ch? ch? ?c dng ? b?o v? cc b?n c?p nh?t cho my khch ch?y Windows Update.
 • M?t knh giao ti?p an ton hn cho may khch Windows Update
Cai tin phin ban 7.4.7600.226 cua Windows Update Agent
 • Quet cai tin tinh gi cho Windows updates
 • Giao din ngi dung Windows Update c cai tin cho cac may tinh ang chay Windows Vista hoc Windows Server 2008
 • M ta chi tit va trc quan hn v cac ban cp nht
 • Cai tin v cach thng bao cho ngi dung v cac goi dich vu
Cac s c c khc phuc bng phin ban 7.2.6001.788 cua Windows Update Agent
Phin ban 7.2.6001.788 cua Windows Update Agent kh?c ph?c s? c? sau: S? c? ny tr?c y cha ?c ghi l?i trong bi vi?t c?a C s? Ki?n th?c Microsoft:
 • Khi ban c gng cai t t 80 ban cp nht tr ln cung thi im t Windows Update hoc Microsoft Update, ban se nhn c ma li "0x80070057".
Cai tin phin ban 7.2.6001.784 cua Windows Update Agent
 • Quet cai tin tinh gi cho Windows Updates
 • Cai tin tc chuyn cac ban cp nht ch ky
 • H? tr? ci ?t l?i Windows Installer
 • Cai tin vic thng bao li
Cac s c c khc phuc bng phin ban 7.0.6000.381 cua Windows Update Agent
Phin ban 7.0.6000.381 cua Windows Update Agent kh?c ph?c cc s? c? sau: Cc s? c? ny tr?c y cha ?c ghi l?i trong bi vi?t c?a C s? Ki?n th?c Microsoft:

Thm thng tin v? Windows Update

Windows Update giup may tinh cua ban lun cp nht va an toan bng cach tai xung va cai t cac ban cp nht bao mt va tinh nng khc mi nht t Microsoft. Windows Update xac inh ban cp nht nao ap dung cho may tinh cua ban.

Microsoft inh ky cung cp cac ban cp nht phn mm cho ngi dung Windows va cac phn mm khac cua Microsoft. Nhng ban cp nht nay bao gm cp nht nng cao tin cy va hiu nng, cp nht cung cp kha nng bao v mi chng lai phn mm c hai va cac phn mm khng mong mun tim n khac va cp nht cac tinh nng cua Windows. nng cao hiu nng hoc tin cy cua cac cu phn phn cng trn may tinh, Microsoft cung co th cung cp cac ban cp nht cho trinh iu khin cua thit bi c nha san xut may tinh cung cp.

Nu ban bt Windows Update, cac cu phn phn mm lin quan trc tip vi Windows Update trn may tinh cua ban i khi se phai c cp nht. Phai thc hin nhng ban cp nht nay trc khi Windows Update co th kim tra cac ban cp nht bt buc hoc trc khi cai t cac ban cp nht khac. Cac ban cp nht bt buc nay sa li, cung cp cac cai tin lin tuc va duy tri tinh tng thich vi cac may chu Microsoft h tr Windows Update. Nu ban v hiu hoa Windows Update, ban se khng nhn c cac ban cp nht nay.

Windows Update c cu hinh cai t t ng cac ban cp nht khi ban chon tuy chon c khuyn nghi trong khi Thit lp Trai nghim Windows Khi Cai t (OOBE). Ban cung co th bt Windows Update bng cach chon mt trong cac thit t sau trong muc Cp nht T ng trong Pa-nen iu khin:
 • T? ?ng (khuy?n nghi)
 • Tai xung cac ban cp nht cho ti nhng ti chon thi im cai t cac ban cp nht
 • Thng bao cho ti nhng khng t ng tai xung hay cai t cac ban cp nht
Sau khi ban bt Windows Update, cac ban cp nht bt buc cho cu phn cua Windows Update se c tai xung va cai t t ng ma khng thng bao cho ban. Hin tng nay xay ra bt k ban s dung thit t nao bt Windows Update. Nu ban khng mun nhn cac ban cp nht bt buc, ban co th tt cp nht t ng trong Pa-nen iu khin.

Cac ban c?p Nh?t cho Windows Update chnh n th?ng lm nh sau: Tra li phan hi t khach hang, nng cao tinh tng thich, hiu nng dich vu va tin cy ng thi cho phep cac kha nng dich vu mi. Khai may chu Windows Update c cp nht, thng bt buc phai cp nht may khach tng ng. Trong hoat ng t cp nht cua tac nhn, cac tp Windows Update Agent co th c b sung, sa i hoc thay th. Vi du: cac tp Windows Update Agent giup hin thi trai nghim ngi dung hay giup xac inh cac ban cp nht ap dung cho mt h thng cu th co th c b sung. Hin tng nay xay ra khi h thng c thit lp t ng kim tra cac ban cp nht hin co. Hin tng nay khng xay ra khi cp nht t ng bi tt. Vi du: hin tng nay khng xay ra nu ban chon Khng kim tra cac ban cp nht trong Windows Vista va Windows 7 hoc nu ban chon Tt Cp nht T ng trong Windows XP.

Thng tin dnh cho qu?n tr? vin c?a mi tr?ng ?c qu?n l?

Qu?n tr? vin s? nh?n phin b?n m?i nh?t c?a D?ch v? C?p nh?t My ch? Windows (WSUS).

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 949104
nh gi cu?i cng: 15 Thang Bay 2014
p d?ng: Microsoft Update
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.