Identifikator ?lanka: 949109 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Automatska dijagnoza i re?avanje problemaNapomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

SIMPTOMI

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, dobijate poruku o gre?ci koja li?i na slede?u kada poku?ate da preimenujete ili premestite datoteku ili fasciklu:
Datoteka ili fascikla ne postoji.

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog toga ?to su klju?evi registratora <Folder ID> u slede?em potklju?u registratora o?te?eni ili izbrisani:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions

Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste re?ili ovaj problem, kreirajte nedostaju?e klju?eve registratora <Folder ID> u slede?em potklju?u registratora na osnovu vrednosti u okviru knownfolders.h:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


Napomene
 • Ako klju? KnownFolders postoji, ali se vrednost razlikuje od vrednosti navedene u okviru knownfolders.h, prikazuje se stranica ?Interakcija korisnika pri gre?ci sa datotekom i fasciklom?. Mo?ete da izaberete opciju YES da biste klju? KnownFolders postavili na podrazumevane postavke ili opciju NO da biste zadr?ali trenutne postavke.
 • Dodatne reference za fascikle koje su kreirale aplikacije nezavisnih proizvo?a?a u registratoru ne bi trebalo da budu izmenjene.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Funkcionisanje MATS paketa da bi se re?io ovaj problem

Kliknite ovde da biste razumeli kako MATS paket funkcioni?e na re?avanju ovog problema

Drugi problemi koje MATS paket re?ava

2394521 Nije mogu?e isprazniti korpu za otpatke u operativnim sistemima Windows XP ili Windows Vista
934160 Gre?ka ?Dozvola za pristup mre?i ili datoteci? ili ?Fascikla ne postoji?
813711 Promene veli?ine, prikaza, ikone ili polo?aja fascikle su izgubljene
2394740 Nije mogu?e izabrati vi?e stavki nakon nadogradnje operativnog sistema Windows XP na Windows Vista
2396571 Ikone se neispravno menjaju u operativnom sistemu Windows

Svojstva

Identifikator ?lanka: 949109 - Poslednji pregled: 29. februar 2012. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB949109

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com