Raksta ID: 949220 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

M??inot instal?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8, iesp?jams, sa?emsit k??das zi?ojumu.

??s metodes paredz?tas tikai visp?r?g?m probl?m?m. Ieteicams s?kt ar viegl?k?m metod?m. Ja p?c ?o meto?u izmanto?anas probl?ma joproj?m past?v, sazinieties ar Microsoft atbalsta centru.

Piez?me. Pirms m??in?t izmantot ??s metodes, p?rliecinieties, vai ir iev?roti p?rl?kprogrammas Internet Explorer 8 instal??anas priek?nosac?jumi.


Probl?mu nov?r?anas metodes sekm?gai Internet Explorer 8 instal??anai

P?rl?kprogrammas Internet Explorer 8 instal??anas priek?nosac?jumi

P?rl?kprogrammas Windows Internet Explorer 8 instal??ana ietver vair?ku papildu nepiecie?amo komponentu un priek?nosac?jumu instal??anu atkar?b? no m?r?a oper?t?jsist?mas.

  • Sist?mas Windows XP 2. servisa pakotnei: KB946501
  • Sist?mas Windows Vista 1. servisa pakotnei un sist?mai Windows Server 2008: KB957388
  • Sist?mai Vista bez servisa pakotnes: KB937287 un KB957388
Lai ieg?tu papildinform?ciju par instal??anas priek?nosac?jumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni: " Internet Explorer 8 instal??anas priek?nosac?jumi"

Piez?me. Lietojot vairumu meto?u, jums b?s j?atst?j lapa, ko pa?reiz p?rl?kojat. Aizverot ?o lapu, saturs, ko pa?laik skat?t, vairs netiks r?d?ts. T?p?c pirms proced?ras turpin??anas var b?t noder?gi darbvirsm? izveidot sa?sni uz ?o t?mek?a lapu, lai var?tu taj? viegli atgriezties, veicot dubultklik??i uz sa?snes. Lai darbvirsm? izveidotu sa?sni uz ?o t?mek?a lapu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Ar peles labo pogu noklik??iniet ?aj? lap? un p?c tam noklik??iniet uz Izveidot sa?sni.
  2. P?rl?kprogrammas Internet Explorer dialoglodzi?? noklik??iniet uz J?, lai darbvirsm? izveidotu sa?sni.

Visp?r?ga probl?mu nov?r?ana


A metode: Windows noklus?juma dro??bas iestat?jumu atiestat??ana

Atiestatiet dro??bas iestat?jumus uz noklus?juma iestat?jumiem.

Click here to view or hide detailed information


B metode: datora sken??ana, lai mekl?tu ?aunpr?t?gu programmat?ru

??s metodes v?rt?jums: vienk?r?a.

Click here to view or hide detailed information


C metode: ?slaic?ga pretspiegprogrammat?ras un pretv?rusu programmat?ras atsp?jo?ana

??s metodes v?rt?jums: vienk?r?a.

Click here to view or hide detailed information

D metode. datora start??ana t?ras s?kn??anas st?vokl?

??s metodes v?rt?jums: vid?ji vienk?r?a.

Click here to view or hide detailed information

Papildu trauc?jummekl??ana

E metode. p?rbaudiet, vai nav failu, kurus nevar dubl?t vai atjaunin?t

??s metodes v?rt?jums: vid?ji sare???ta.

Click here to view or hide detailed information

Papildindorm?cija

Ja neviena ?aj? rakst? aprakst?t? metode nepal?dz?ja atrisin?t j?su probl?mu, noklik??iniet ?eit, lai apmekl?tu Internet Explorer 8 gatav?bas r?ku komplekta t?mek?a vietni un ieg?tu inform?ciju par to, k? sniegt atsauksmes par Internet Explorer 8:?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Uzzi?as

M??inot instal?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer 8, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni: " Internet Explorer 8: Vietnes vis? pasaul?".

Ja m??in?t no?emt Windows Internet Explorer 8, iesp?jams, Windows Vista vai Windows Server 2008 vid? ?? programma neb?s par?d?ta sarakst? Pa?reiz instal?tie atjaunin?jumi. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atrisin?t ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
965227 Windows Vista vai Windows Server 2008 vid? Windows Internet Explorer 8 nav par?d?ta sarakst? ?Pa?reiz instal?tie atjaunin?jumi? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 949220 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 30. novembris - P?rskat??ana: 21.0
Attiecas uz:
  • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbprb kberrmsg kbpubtypekc kbtshoot kbexpertiseinter kbcip KB949220

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com