B?c 1 Ki?m tra iu kin tin quyt cua Cai t Internet Explorer 8

B?n ph?i p d?ng cc b?n c?p nh?t sau y tr?c khi ci ?t Internet Explorer 8: bit thm thng tin v iu kin tin quyt cua cai t, hay truy cp website sau cua Microsoft: "iu kin tin quyt cua Cai t Internet Explorer 8"

B?c 2 Th? cc phng phap khc phuc s c chung

Cac phng phap sau chi danh cho s c thng thng. Chung ti khuyn ban nn th t cac phng phap d hn.

Phng phap A: t lai thit t bao mt Windows v mc inh (Xp hang: D?)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Kh?c ph?c s? c? cho ti

? t lai thit t bao mt Windows t? ?ng, b?m vo lin k?t Kh?c ph?c s? c? ny. Sau , b?m vo Ch?y trong hp thoai Tp Tai xung va lam theo cac bc trong tr?nh h?ng d?n nay.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50198
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


Chu y
 • Tr?nh h?ng d?n ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh; tuy nhin, kh?c ph?c s? c? t? ?ng c?ng ho?t ?ng v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • N?u b?n khng lm vi?c trn my tnh c s? c?, b?n c th? lu khc phuc s c t ng vao ia flash hoc CD ban co th chay trn may tinh co s c.

ti t khc phuc s c

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
? ?t l?i thi?t ?t b?o m?t Windows theo cch th? cng, h?y lm theo cc b?c sau:

Lu ? Gi?i php ny khng p d?ng cho cc phin b?n Windows XP Home Edition ho?c Windows Vista Home Basic v Home Premium. ? khi ph?c thit t bao mt cho cac phin ban Home, ban co th s dung Khc phuc s c, Khi phuc H thng hoc sao lu.

 1. B?m B?t ?u, b?m Ch?y, nh?p cmd r?i nh?n ENTER.
 2. Trong Windows XP, nhp lnh sau ri bm ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  Trong Windows Vista, nh?p l?nh sau v sau nh?n ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Ban nhn c thng bao "Tac vu a hoan tt" va canh bao rng tac vu nao o khng th thc hin c. Ban co th yn tm bo qua thng bao nay. ? bit thm thng tin v thng bao nay, hay xem tp %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


Sau khi b?n ?t l?i thi?t ?t b?o m?t Windows, h?y th? ci ?t l?i Internet Explorer. Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay th Phng phap B.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Phng phap B: Quet may tinh tim phn mm c hai (Xp hang: D?)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Cach thc ma ban quet may tinh cua m?nh tim phn mm c hai tuy thuc vao chng trinh chng phn mm c hai ma ban co.

Quan trong Nu ban s dung phn mm di?t vi-rut va phn mm chng phn mm c hai cua ring minh, h?y cp nht cac tp inh ngh?a di?t vi-rut va chng phn mm c hai trc khi ban quet my tnh.

N?u b?n khng bi?t cch c?p nh?t cac tp ?nh ngh?a di?t vi-rut va chng phn mm c hai c?a m?nh ho?c n?u b?n khng bi?t cch qut my tnh, m?t cch n gi?n v mi?n ph ? lm i?u ny l s? d?ng Tr?nh qut An ton c?a Microsoft.

Th? ci ?t l?i Internet Explorer sau khi b?n ? qut my tnh ? t?m ph?n m?m ?c h?i. Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay th Phng phap C.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Phng phap C: Tam thi v hiu hoa phn mm chng gian ip va phn mm dit vi-rut, sau th? ci ?t l?i Internet Explorer 8 (X?p h?ng: D?)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Lu ? Trc khi ban tam thi v hiu hoa trinh quet vi-rut, am bao rng Tng la Windows a c bt. Sau khi ban hoan tt cac bc, hay bt lai trinh quet vi-rut.

Phn mm di?t vi-rut c thit k nhm giup bao v may tinh cua ban khoi vi-rut. B?n khng ?c t?i xu?ng ho?c m? tp t nhng ngun ma ban khng tin cy, ghe thm cac Web site ma ban khng tin cy hoc m phn inh kem trong email khi phn mm di?t vi-rut cua ban ? t?t. bi?t thm thng tin v cac lo?i vi-rut may tinh, h?y bm vo s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
129972 Vi-rut may tinh: m ta, phong tranh va khi ph?c

Canh bao Cach nay co th khin may tinh hoc mang d bi tn cng bi nhng ngi dung nguy him hoc bi phn mm nguy him nh vi-rut. Chng ti khuyn b?n khng nn p d?ng cch ny nhng chng ti v?n cung c?p thng tin ny ? b?n c th? th?c hi?n theo cch ring c?a b?n. Ban t chiu rui ro khi s dung cach nay.

hoan tt phng phap nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. T?t phn mm chng gian ip va phn mm di?t vi-rut. ? thc hin vic nay, hay bm chut phai vao biu tng ph hp c?a phn mm chng gian ip hoc phn mm di?t vi-rut trong khu vc thng bao. Sau , b?m Thot ho?c b?m T?t.
 2. Khi phn mm chng gian ip va phn mm di?t vi-rut a t?t, hay th? ci ?t lai Internet Explorer 8.
 3. Khi qua trinh cai t Internet Explorer 8 hoan thanh, hay bt lai phn mm chng gian ip va phn mm di?t vi-rut.
Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay th Phng phap D.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Phng phap D: Ci ?t Internet Explorer 8 ? tr?ng thi Kh?i ?ng S?ch (X?p h?ng: Tng ?i d?)


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
? ci ?t Internet Explorer 8 ? tr?ng thi Kh?i ?ng S?ch, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Kh?i ?ng my tnh c?a b?n ? tr?ng thi Kh?i ?ng S?ch. ? bi?t thm thng tin v? cch khi ng may tinh cua ban bng cach thc hin khi ng sach, h?y b?m vo s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  310353 Cch ?nh c?u h?nh Windows ? kh?i ?ng ? trang thai "khi ng sach"
 2. Sau khi ban khi ng may tinh cua minh trang thai khi ng sach, hay th? cai t lai Internet Explorer 8.
 3. Kh?i ?ng my tnh ? ch? ? B?nh th?ng sau khi ci ?t Internet Explorer 8.
Nu phng phap nay khng hiu qua i vi ban, hay th Phng phap E.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Phng phap E: Kim tra b?t k? tp no khng th sao lu hoc cp nht (Xp hang: Tng ?i d?)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Kh?c ph?c s? c? cho ti

? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, h?y b?m vo nt ho?c lin k?t Khc phuc s c . R?i b?m vo Ch?y trong hp thoai T?p T?i xu?ng va thc hin theo cac bc trong tr?nh h?ng d?n Khc phuc s c. H?y th? ci ?t Internet Explorer 8 sau khi ch?y gi?i php Khc phuc s c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50779
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Chu y
 • Tr?nh h?ng d?n ny c th? ch? c b?ng ti?ng Anh. Tuy nhin, gi?i php khc phuc s? c? t ng cung hoat ng ?i v?i cac phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • N?u b?n khng lm vi?c trn my tnh c s? c?, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD r?i chay giai phap trn my tnh c s? c?.

ti t khc phuc s c

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
hoan tt phng phap nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Xac inh xem s c co ang ngn sao lu hoc cp nht tp khng. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
  2. Sao chep ri dan (hoc go) vn ban sau vao M, sau o bm OK m tp ie8_main.log:
   %windir%\ie8_main.log
   Chu y Theo mc inh, tp ie8_main.log nm trong th muc C:\Windows.
  3. Nhn CTRL+END di chuyn n cui tp ie8_main.log.
  4. Trn menu Chinh sa, bm Tim kim.
  5. Trong Tim kim cai gi, go ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled.
  6. Trong Hng, bm Ln, ri bm Tim kim Tip.

   Nu ban tim thy vn ban "ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled", iu nay cho thy rng co s c ngn can vic lu tp Internet Explorer 8 xoa. Vi du: vn ban ging nh di y trong tp nht ky cho thy rng a co mt s c:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Canceled
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
 2. t lai quyn cho tp Vgx.dll. t quyn cua tp thanh cai t mc inh, bm Bt u, bm Chay, go cmd ri bm OK. Tai du nhc lnh, sao chep ri dan (hoc go) mt trong cac lnh sau, sau o nhn ENTER:
  • Nu ban ang chay Windows XP, sao chep ri dan (hoc go) lnh sau:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Nu ban ang chay Windows Server 2003, sao chep ri dan (hoc go) lnh sau:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
  • Nu ban ang chay Windows Vista, sao chep ri dan (hoc go) lnh sau:
   Takeown /f "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /a

   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P "NT SERVICE\TrustedInstaller:F" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" BUILTIN\Users:R
 3. H?y th? ci ?t Internet Explorer 8. Nu tp nht ky cho thy mt s c, hay lp lai tt ca cac bc trong phng phap ny.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny


Nu ban vn gp s c sau khi ban s dung cac phng phap nay, hay lin h? v?i B? ph?n h? tr? c?a Microsoft.

? bi?t thm thng tin

Khi ban c gng g bo Windows Internet Explorer 8, chng trinh nay co th khng xut hin trong danh sach Cac ban cp nht hin a c cai t trong Windows Vista ho?c Windows Server 2008. bit thm thng tin v cach khc phuc s c nay, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
965227 Windows Internet Explorer 8 khng xut hin trong danh sach "Cac ban cp nht hin a c cai t" trong Windows Vista ho?c trong Windows Server 2008

Gii thiu v bai vit nay

ID c?a bi: 949220
nh gi cu?i cng: 26 Thang Hai 2014
p d?ng: Windows Internet Explorer 8
B?n c mu?n cung c?p ph?n h?i v? bi vi?t ny khng?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.