ID c?a bài: 949256 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các b?n C?p Nh?t và các hotfix có s?n cho Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Thông tin thêm

Tích l?y update rollup đ?t cho Microsoft Dynamics CRM 4,0

B?ng sau li?t kê m?i nh?t cumulative update C?p Nh?t rollup cho Microsoft Dynamics CRM 4,0. B?n C?p Nh?t tích l?y bao g?m t?t c? các hotfix đ? đư?c phát hành đ? gi?i h?n phân ph?i. Tích l?y update rollup c?ng bao g?m t?t c? trư?c đó C?p Nh?t rollups.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?tNgày phát hànhPhiên b?n
2621054Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 21Tháng 9 năm 20114.00.7333.3822

C?p Nh?t cho t?ng h?p phân ph?i

B?ng sau li?t kê các b?n C?p Nh?t đ? đư?c phát hành cho t?ng h?p phân ph?i. Đ? xem bài vi?t c? th? liên quan đ?n b?n C?p Nh?t, b?m vào liên k?t đ? xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft đư?c li?t kê trong b?ng. Đ? t?i v? m?t ho?c nhi?u c?a các b?n C?p Nh?t đư?c li?t kê trong bài vi?t này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?tNgày phát hànhPhiên b?n
948917Làm th? nào đ? có đư?c các thi?t l?p C?p Nh?t cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 28 tháng hai, 2008không áp d?ng
948593Thông báo l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: tên mi?n không h?p l?. Tên mi?n là không h?p l? ho?c không th? k?t n?i" 28 tháng hai, 2008không áp d?ng
948041M?t C?p Nh?t cho các t?p tin tr? giúp cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 đ? đư?c phát hành 7 tháng 3 năm 20087 tháng 3 năm 2008không áp d?ng
955921M?t C?p Nh?t cho các t?p tin tr? giúp cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 đ? đư?c phát hành vào ngày 26, 2008 (955921)26 tháng 9 2008không áp d?ng
952858Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1 Ngày 24 tháng 11 20084.0.7333.1113
959419Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 215 tháng m?t, 20094.0.7333.1312
961768Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 312 tháng 3 năm 20094.0.7333.1408
968176Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 47 tháng 5 năm 20094.0.7333.1551
970141Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 5 02 tháng 7 20094.00.7333.1645
970148Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 627 tháng tám 20094.00.7333.1750
971782Microsoft Dynamics CRM 4.0 C?p Nh?t Rollup 7Tháng 10 22, 20094.00.7333.2138
975995Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 817 tháng 12 20094.00.7333.2542
977650Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 911 Tháng ba, 20104.0.7333.2644
979347Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 108 tháng ba, 20104.00.7333.2741
981328Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 11 Tháng sáu 3, 20104.0.7333.2861
2028381Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 12 Tháng b?y 29, 20104.0.7333.2861
2267499Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1323 tháng 9 năm 20104.0.7333.3018
2389019Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 1418 tháng 11 năm 20104.00.7333.3135
2449283Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 15Tháng m?t 10, 20114.00.7333.3231
2477743Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 16Tháng ba 10, 20114.00.7333.3335
2477746Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 175 tháng 5 năm 20114.00.7333.3414
2477777Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 18Ngày 30 tháng 8 năm 20114.00.7333.3531
2550097Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 19Ngày 25 tháng 8 năm 20114.00.7333.3628
2550098Microsoft Dynamics CRM 4.0 Update Rollup 20Ngày 10 tháng 8 năm 20114.00.7333.3732

Hotfix có gi?i h?n phân ph?i

B?ng sau li?t kê các hotfix Microsoft Dynamics CRM đ? đư?c phát hành trong m?t phân ph?i h?n ch?. M?t hotfix là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c th?o lu?n trong m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft liên quan. Đ? có đư?c m?t hotfix, nh?p vào s? bài vi?t đ? truy c?p vào liên k?t đ?n b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i, và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=FH;[TRONG];CNTACTMS
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?tNgày phát hành
946649Thông báo l?i khi b?n l?y CRM lư?c đ? t? m?t b?n ghi Dịch vụ Web CRM 4.0: "401 trái phép"14 tháng hai, 2008
948045Outlook d?ng đáp ?ng khi b?n theo d?i m?t s? liên l?c Outlook trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 khách hàng cho Outlook5 tháng 3 năm 2008
948035Kh?c ph?c: "K? l?c m?i" nút ch?n m?t và nút ch?n m?t "Thêm b?n ghi s?n có" là m?t tích trong Microsoft Dynamics CRM 4,012 tháng 3 năm 2008
948876Internet Explorer d?ng đáp ?ng khi b?n s? d?ng khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web lưu ho?c g?i b?c e-mail có m?t cơ th? l?n12 tháng 3 năm 2008
949141Thông báo l?i khi b?n nh?p vào "Xem trong CRM" sau khi b?n t?o cu?c h?n trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook: "ít nh?t m?t ngư?i nh?n không th? gi?i quy?t m?t k? l?c trong h? th?ng"12 tháng 3 năm 2008
948005OnSave s? ki?n m? ho?c các OnLoad s? ki?n m? không đư?c kích ho?t sau khi b?n s?a đ?i m?t bư?c trong m?t quy t?c quy tr?nh làm vi?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,012 tháng 3 năm 2008
948155M?t ngày ho?c m?t th?i gian không có th? đư?c chuy?n đ?i sang th?i gian UTC trong b? máy cơ s? d? li?u cho m?t s? múi thời gian trong Microsoft Dynamics CRM 4,0Ngày 13 tháng 3 2008
947860Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n s? d?ng thư ph?n ?ng c?a đ?i tư?ng SetStateEmailRequest đ? thi?t l?p b?c e-mail đ? hoàn thành trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm ngo?i l?: thông báo: lo?i xác đ?nh ngư?i g?i không đư?c h? tr?"Ngày 13 tháng 3 2008
948008M?t ho?t đ?ng theo d?i m?i v?n thu?c s? h?u c?a ngư?i dùng ban đ?u sau khi b?n thay đ?i ngư?i dùng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0Ngày 13 tháng 3 2008
948157Thông báo l?i khi b?n t?o m?t h? sơ m?i ho?c m? m?t k? l?c hi?n t?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Đ?i s? không h?p l?"Tháng ba 16, 2008
948002Th?i gian B?t đ?u và th?i gian hoàn thành là không chính xác trong quy tr?nh công vi?c trên m?t h? sơ th?c th? trong Microsoft Dynamics CRM 4,017 tháng 3 năm 2008
948122Các b? sưu t?p c?a nh?n b?n đ?a hóa đư?c cài đ?t chuyên bi?t là không đ?y đ? khi b?n s? d?ng các siêu d? li?u Microsoft Dynamics CRM 4,0 b?n ghi Dịch vụ Web đ? l?y b? sưu t?p19 tháng 3, 2008
947401Thông báo l?i khi b?n nh?p kh?u tùy ch?nh cho t? ch?c Microsoft Dynamics CRM 4,0 khác: "Đ?nh danh không th? là hơn 50 k? t?"19 tháng 3, 2008
949086B?n nh?n đư?c Outlook đ?ng b? thư khi b?n xem l?ch đư?c chia s? ho?c m?t m?c tin thư thoại đư?c chia s? đ?a ch? liên l?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 khách hàng cho OutlookNgày 01 tháng 10 2008
951179Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đi offline trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook v?i truy c?p ngo?i tuy?n: "Không th? di chuy?n d? li?u cho th?c th?" 6 tháng 4 năm 2008
949569Ch?c năng phát hi?n trùng l?p không th? phát hi?n trùng l?p h? sơ khi b?n s? d?ng m?t plug-in C?p Nh?t trư?c khi l?p ráp trong quá tr?nh c?p nh?t Microsoft Dynamics CRM 4,017 tháng tư 2008
948121Outlook có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n thoát kh?i Outlook, đi offline trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook, ho?c truy c?p tr?c tuy?n trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook17 tháng tư 2008
951180 Thông báo l?i khi b?n nâng c?p t? Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0: "hành đ?ng Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction không thành công. Đ?i tư?ng tham chi?u không đư?c đ?t đ? m?t th? hi?n c?a m?t đ?i tư?ng" 25 tháng tư, 2008
948746Thông báo l?i khi b?n th?c hi?n m?t plug-in trên m?t trư?ng h?p t? ch?c nondefault trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "yêu c?u không có trạm đậu HTTP 401 trái phép"27 tháng 4 năm 2008
948298Danh sách h? sơ trong hộp thoại nh?n lên h? sơ không đư?c l?c b?i m?t s? liên l?c m?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,027 tháng 4 năm 2008
948629Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đi offline trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook v?i truy c?p ngo?i tuy?n: "không th? di chuy?n d? li?u cho th?c th? 'L?p ráp Plug-in' trong hành đ?ng chèn, countRows = [s? lư?ng]" 27 tháng 4 năm 2008
948172Thông báo l?i khi b?n xoá m?t m?c hàng đ?i t? m?t hàng đ?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "H? sơ là không kh? d?ng"3 tháng 5 năm 2008
948588Thông báo l?i khi b?n nh?p các tùy ch?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "th?t b?i: bulkoperation: đ?i s? không h?p l?" 4 tháng năm, 2008
951884b?n ghi d?ch v? Microsoft.crm.Application.Hoster.exe d?ng ch?y khi b?n ch?y các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook Offline truy c?p5 tháng năm 2008
950229Thông báo l?i khi b?n c? g?ng thêm m?t s?n ph?m đ? cơ h?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "?é?ú xuß?Ñt hiß?çn trong đ?nh giá m?t chi ti?t đơn hàng"Ngày 06 tháng tám 2008
949347nút ch?n m?t "Chuy?n lên" và "Chuy?n xu?ng" nút ch?n m?t không có s?n khi b?n m? trang tính ch?t, trang thuộc tính cho m?t chút lo?i thu?c tính trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 06 tháng tám 2008
949925 M?t trư?ng h?p b?n ghi d?ch v? không đư?c gán cho ngư?i dùng khi b?n nh?p vào ?n đ?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng năm 12, 2008
952945Tab b?o m?t trên trang thi?t l?p tu? ch?n cá nhân không ch?a m?t liên k?t đ?n các l?i báo cáo b?o m?t tuyên b? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng năm 12, 2008
951718B?n nh?n đư?c k?ch b?n thông báo l?i khi b?n duy?t qua các trang dư?i m?c tin thư thoại Microsoft Dynamics CRM, khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho OutlookTháng 5 15, 2008
948604Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cung c?p m?t ngôn ng? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "không th? chèn hàng khóa trùng l?p trong đ?i tư?ng ' dbo.LocalizedLabel' v?i ch? s? đ?c đáo 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect' " 19 tháng 5 năm 2008
952724B?n không th? xem b?t k? b?c e-mail trong các m?c tin thư thoại sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 ch? cho Outlook 19 tháng 5 năm 2008
951301 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đi offline trong Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook v?i truy c?p ngo?i tuy?n: "xu?t hi?n m?t l?i SQL Server. C? g?ng hành đ?ng này m?t l?n n?a do c?u h?nh t?ng" 29 tháng năm 2008
947978M?t s? bi?n chu?i không đư?c thông qua đ? m?t m?u Web tùy ch?nh sau khi b?n thi?t l?p m?t web site tu? ch?nh làm trang chủ m?c đ?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 29 tháng năm 2008
951206M?t tuyên b? FetchXML có <Link-Entity>tuyên b? có th? tr? l?i d? li?u không chính xác ho?c các d? li?u không chính xác trong Microsoft Dynamics CRM 4,0</Link-Entity>29 tháng năm 2008
953185Các ch?c năng ti?p t?c làm vi?c như mong đ?i khi b?n ch?y các ch?c năng cho công vi?c k? h?p đ?ng C?p Nh?t trong phiên b?n Th? Nh? K? c?a Microsoft Dynamics CRM 4,0 29 tháng năm 2008
950202Các nh?n d?ch bi?n m?t khi b?n thêm m?t giá tr? m?i vào m?t l?nh v?c picklist c?a m?t thu?c tính cho m?t th?c th? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 03 tháng sáu 2008
951477Thông báo l?i khi b?n ch?y các ch?c năng "G?i E-mail tr?c ti?p" b?ng cách s? d?ng m?t truy v?n xác đ?nh ngư?i s? d?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ho?c là b?n không có quy?n truy c?p vào h? sơ ho?c h? sơ không t?n t?i" 03 tháng sáu 2008
949719Thông báo l?i khi b?n theo d?i e-mail đ? nh?n ho?c khi b?n g?i m?t b?c e-mail theo d?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "?é?ú xuß?Ñt hiß?çn qu?ng bá m?t hàng này đ? Microsoft Dynamics CRM" June 5, 2008
947818M?t l?nh v?c mà không có m?t tên xu?t hi?n trên tab s? ki?n Phi ph? thu?c trong hộp thoại thu?c tính bi?u m?u sau khi b?n t?o m?t th?c th? tùy ch?nh m?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,0June 5, 2008
950006M?t e-mail ho?t đ?ng không đư?c thêm vào m?t trư?ng h?p khi b?n chuy?n đ?i ho?t đ?ng e-mail đ?n m?t trư?ng h?p trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 June 5, 2008
952925Thông báo l?i khi b?n c? g?ng thêm ngư?i dùng vào Microsoft Dynamics CRM 4,0 t? m?t tên mi?n đáng tin c?y: "m?t l?i đ? x?y ra. C? g?ng hành đ?ng này m?t l?n n?a" 9 tháng 6 năm 2008
951274Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? nh?p kh?u m?t t? ch?c vào Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ngo?i l? System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): có là không có đ?i tư?ng như v?y trên máy ch?" 9 tháng 6 năm 2008
950414Thông báo l?i khi b?n thúc đ?y b?c e-mail khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook: "l?i x?y ra trong khi thúc đ?y m?t b?c e-mail Microsoft CRM" 9 tháng 6 năm 2008
951502B?n không th? m? m?t thư e-mail đư?c g?i t? m?t ngư?i s? d?ng Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng 6 16, 2008
951919M?t quy t?c quy tr?nh làm vi?c không ti?p t?c ngay c? khi các đi?u ki?n "Ch?" đư?c đáp ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 17 tháng 6 năm 2008
951197L?nh v?c "ModifiedBy" m?t k? l?c không t? đ?ng đư?c thi?t l?p khi b?n kích ho?t ho?c vô hi?u hóa ngư?i dùng trong Microsoft Dynamics CRM 3.0 18 tháng sáu 2008
952149T? nh?n và nh?n t? đư?c d?ch không chính xác trong phiên b?n ti?ng Séc c?a Microsoft Dynamics CRM 4,0 (952149) 18 tháng sáu 2008
950542Đ?ng b? plug-in không đáp ?ng các s? ki?n đư?c kích ho?t trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 19 tháng 6 năm 2008
949068Regarding trư?ng trong m?t ho?t đ?ng e-mail có ch?a không có giá tr? khi b?n s? d?ng m?t m?u có ch?a m?t l?nh v?c Regarding trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 21 tháng 6 năm 2008
952018M?t nhà cung c?p POP3 cung c?p hàng trăm các đ?ng g?i c?a b?c e-mail cùng m?t b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Dynamics CRM 4,0 24 tháng 6 2008
950374Văn b?n xu?t hi?n trong m?t d?ng khi b?n m? trang xem trư?c cho m?t ho?t đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4,016 tháng b?y 2008
955049Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đi offline trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook: "không th? di chuy?n d? li?u cho th?c th? 'Saved xem' trong hành đ?ng chèn, countRows = 13"16 tháng b?y 2008
952019b?n ghi d?ch v? Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router d?ng x? l? b?c e-mail sau m?t th?i gian c? th?16 tháng b?y 2008
951711M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho nh?ng thay đ?i gi? mùa hè năm 2008 Israel trong Microsoft Dynamics CRM 3.0 và trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Outlook21 tháng 7 2008
951098Year view c?a giao di?n MiniCalendar không hi?n th? các d? li?u m?t cách chính xác n?u b?n b?m đ? ch?n hộp kiểm "Hi?n th? số tuần trong giao di?n l?ch" trên các khách hàng tùy ch?n vùng - tu? ch?n cá nhân dư?i h?nh th?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,023 tháng 7 năm 2008
948843B?n có th? g?p ch?m hi?u su?t khi b?n ch?y ho?c ch?nh s?a các công vi?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,024 tháng 7 năm 2008
950175B?n không th? s? d?ng Outlook như mong đ?i cho đ?n khi t?t c? Microsoft Dynamics CRM 4,0 thêm-ins đư?c n?p25 tháng 7 năm 2008
952815Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n nâng cao t?m th?y trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM l?i không đư?c chi ti?t: Server l?i trong '/' ?ng d?ng"25 tháng 7 năm 2008
950088b?c e-mail s? không đư?c g?i t? Outlook Web Access, t? Outlook Mobile Access ho?c t? Outlook quy t?c sau khi b?n m? các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook28 tháng 7 năm 2008
948126Không ph?i t?t c? các quy tr?nh công vi?c đư?c hi?n th? trong m?t c?a s? tra c?u cho các m?i quan h? c?a tài kho?n trong Microsoft Dynamics CRM 4,001 tháng tám 2008
951538Giá tr? trong c?t th?c t? cu?i cùng là không chính xác trong ch? đ? xem "C?a tôi nh?n đư?c E-mail" trong danh sách ho?t đ?ng lo?i E-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4,001 tháng tám 2008
951174N?i dung trong tab ghi chú có th? không đư?c hi?n th? khi b?n nh?p vào tab ghi chú trong m?t trang th?c th? trong Microsoft Dynamics CRM 4,013 tháng 8 năm 2008
952547M?t h? sơ di chuy?n đ?n dư?i cùng c?a khu v?c m?ng lư?i n?u b?n m? r?ng ph?n xem trư?c c?a các b?n ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4,013 tháng 8 năm 2008
950886Thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng thu?t s? báo cáo ho?c khi b?n th?c hi?n các ho?t đ?ng nh?p kh?u s? lư?ng l?n trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ngư?i dùng đ? kí nh?p không có quy?n b?o m?t thích h?p đ? xem các b?n ghi này ho?c th?c hi?n hành đ?ng c? th?"13 tháng 8 năm 2008
950154Thông báo l?i khi b?n thay đ?i các l?nh v?c tài kho?n ph? huynh trong m?t h?nh th?c cơ h?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Không có thu?c tính"14 tháng 8 2008
954498Danh sách ti?p th? v?n c?n ch?a các thành viên mà b?n mu?n lo?i b? khi b?n nh?p vào danh sách cập nhật ti?p th? trên trang qu?n l? các thành viên trong Microsoft Dynamics CRM 4,014 tháng 8 2008
954800Outlook d?ng đáp ?ng khi b?n m?, đóng, tr? l?i ho?c chuy?n ti?p b?c e-mail trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook14 tháng 8 2008
952115Các l?nh v?c giá tr? đ?ng ch?a n?i dung không có khi b?n s? d?ng m?t m?u b?c e-mail đ? g?i thư e-mail tr?c ti?p trong Microsoft Dynamics CRM 4.014 tháng 8 2008
950374 Văn b?n xu?t hi?n trong m?t d?ng khi b?n m? trang xem trư?c cho m?t ho?t đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 16 tháng b?y 2008
955049 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đi offline trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook: "không th? di chuy?n d? li?u cho th?c th? 'Saved xem' trong hành đ?ng chèn, countRows = 13" 16 tháng b?y 2008
952019 D?ch v? Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-Mail Router d?ng x? l? thư đi?n t? sau m?t th?i gian c? th? 16 tháng b?y 2008
951711 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho nh?ng thay đ?i gi? mùa hè năm 2008 Israel trong Microsoft Dynamics CRM 3.0 và trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Outlook 21 tháng 7 2008
951098 Year view c?a giao di?n MiniCalendar không hi?n th? các d? li?u m?t cách chính xác n?u b?n b?m đ? ch?n h?p ki?m "Hi?n th? tu?n s? trong giao di?n l?ch" trên các khách hàng tùy ch?n vùng - tu? ch?n cá nhân dư?i h?nh th?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 23 tháng 7 năm 2008
948126 Không ph?i t?t c? các quy tr?nh công vi?c đư?c hi?n th? trong m?t c?a s? t?m ki?m cho các m?i quan h? c?a tài kho?n trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 24 tháng 7 năm 2008
948843 B?n có th? g?p ch?m hi?u su?t khi b?n ch?y ho?c ch?nh s?a các công vi?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 24 tháng 7 năm 2008
950175 B?n không th? s? d?ng Outlook như mong đ?i cho đ?n khi t?t c? Microsoft Dynamics CRM 4,0 thêm-ins đư?c n?p 25 tháng 7 năm 2008
952815 Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t truy v?n nâng cao t?m th?y trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM l?i không đư?c chi ti?t: Server l?i trong '/' ?ng d?ng" 25 tháng 7 năm 2008
951538 Giá tr? trong c?t th?c t? cu?i cùng là không chính xác trong ch? đ? xem "C?a tôi nh?n đư?c E-mail" trong danh sách ho?t đ?ng lo?i E-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 25 tháng 7 năm 2008
950088 Thư đi?n t? s? không đư?c g?i t? Outlook Web Access, t? Outlook Mobile Access ho?c t? Outlook quy t?c sau khi b?n m? các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook 28 tháng 7 năm 2008
951174 N?i dung trong tab ghi chú có th? không đư?c hi?n th? khi b?n nh?p vào tab ghi chú trong m?t trang th?c th? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 13 tháng 8 năm 2008
952547 M?t h? sơ di chuy?n đ?n dư?i cùng c?a khu v?c m?ng lư?i n?u b?n m? r?ng ph?n xem trư?c c?a các b?n ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 13 tháng 8 năm 2008
950886 Thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng thu?t s? báo cáo ho?c khi b?n th?c hi?n các ho?t đ?ng nh?p kh?u s? lư?ng l?n trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ngư?i dùng đ? đăng nh?p không có quy?n b?o m?t thích h?p đ? xem các b?n ghi này ho?c th?c hi?n hành đ?ng c? th?" 13 tháng 8 năm 2008
950154 Thông báo l?i khi b?n thay đ?i các l?nh v?c tài kho?n ph? huynh trong m?t h?nh th?c cơ h?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Không có thu?c tính" 14 tháng 8 2008
954498 Danh sách ti?p th? v?n c?n ch?a các thành viên mà b?n mu?n lo?i b? khi b?n nh?p vào C?p nh?t danh sách ti?p th? trên trang qu?n l? các thành viên trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 14 tháng 8 2008
954800 Microsoft Outlook d?ng đáp ?ng khi b?n m?, đóng, tr? l?i ho?c chuy?n ti?p thư đi?n t? trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook 14 tháng 8 2008
952115 Các l?nh v?c giá tr? đ?ng ch?a n?i dung không có khi b?n s? d?ng m?t m?u thư đi?n t? đ? g?i thư e-mail tr?c ti?p trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 tháng 8 2008
952601 Thông báo l?i khi chương tr?nh thi?t l?p cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 th?c hi?n m?t ki?m tra trong thu?t s? ch?n đoán môi trư?ng (EDW): "Error| Ki?m tra FullTextRunningValidator: th?t b?i: D?ch v? msftesql không đư?c t?m th?y trên máy tính '[Computer_Name]' " Tháng 8 15, 2008
952602 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Microsoft Dynamics CRM d? li?u k?t n?i cho Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Không th? xác nh?n cài đ?t máy ch? báo cáo d?ch v? báo cáo SQL máy ch?" Tháng 8 15, 2008
951252 M?t ho?c nhi?u tùy ch?nh có th? đư?c b?t ng? b? xóa b? trên báo cáo m?t khi b?n s? d?ng thu?t s? báo cáo đ? s?a đ?i báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng 8 15, 2008
950490 Thông báo l?i khi b?n nâng c?p quy t?c quy tr?nh làm vi?c t? Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0: "System.OutOfMemoryException" 21 tháng 8 2008
949732 M?t chút trư?ng lo?i b?t ng? đ?t tr? v? giá tr? m?c đ?nh khi b?n ch?y m?t quy t?c quy tr?nh làm vi?c đ? c?p nh?t m?t s? l?nh v?c khác c?a m?t k? l?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 29 tháng tám 2008
951300 Tính năng t?m ki?m toàn văn b?n không th? t?m th?y bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft và v? th? c?a m?t s? h?p đ?ng không th? đư?c thi?t l?p đ? h?t h?n khi b?n ch?y tr?nh qu?n l? Microsoft Dynamics CRM 4.0 tri?n khai 03 tháng chín 2008
951849 Thông báo l?i khi b?n ch?y d?ch v? Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router trên m?t máy tính có b? vi x? l? đa l?i: "m?t m?c có cùng khoá đ? đư?c thêm" 4 tháng chín, 2008
947278 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Microsoft Dynamics CRM Connector cho SSRS: "Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction th?t b?i" 4 tháng chín, 2008
951268 Th?p phân tách mà b?n ch? đ?nh trong các thi?t l?p ngư?i dùng trong m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Microsoft Dynamics CRM 3.0 đ?t ng?t thay đ?i sau khi b?n nâng c?p đ? Microsoft Dynamics CRM 4,0 8 tháng 9 năm 2008
956720 Các theo l?ch tr?nh do th?i gian c?a m?t ho?t đ?ng b?t ng? thay đ?i đ? "12:00 AM" sau khi b?n ch? đ?nh m?t th?i gian báo l?i ho?c b?n b? qua các ho?t đ?ng trong m?t l?i nh?c nh? trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook 9 tháng 9, 2008
948043 B?n không th? nh?p các tu? ch?nh t? m?t h? th?ng Microsoft Dynamics CRM 4,0 b?n nâng c?p lên h? th?ng Microsoft Dynamics CRM 4,0 khác mà b?n c?ng nâng c?p 9 tháng 9, 2008
954916 Thông báo l?i khi b?n in m?t ho?t đ?ng t? quan đi?m ho?t đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "l?i: 'LOCID_UI_DIR' là không xác đ?nh" 9 tháng 9, 2008
951319 B?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n t?o m?t cu?c h?n trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 9 tháng 9, 2008
952673 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng m? m?t cái nh?n l?ch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "S? ki?n ghi nh?t k? không h?p l? nh?n ki?u" 10 tháng 9 năm 2008
952576 Các l?p h?c "RetrieveTeamsSystemUserResponse" không tr? l?i t?t c? các thu?c tính trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 10 tháng 9 năm 2008
953906 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho nh?ng thay đ?i múi gi? và gi? ti?t ki?m ánh sáng ban ngày trong Microsoft Dynamics CRM 3.0 và trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Microsoft Office Outlook 18 tháng 9 năm 2008
954351 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? xem m?t ngày trong giao di?n l?ch trong Microsoft Dynamics CRM 3.0: "l?i de servidor en la aplicación '/'" 25 tháng 9 năm 2008
956869 Thông báo l?i khi b?n t?o m?t t? ch?c m?i ho?c nh?p m?t t? ch?c trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "D?ch v? msftesql không t?m th?y trên máy tính '[Computer_name]'" 26 tháng 9 2008
948770 Microsoft Dynamics CRM 4,0 có th? đóng b?t ng? khi b?n nh?p vào nút t?m ki?m trong m?t l?nh v?c lo?i khách hàng mà gây nên s? ki?n Ajax 26 tháng 9 2008
956129 B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t cu?c h?n, thúc đ?y thư đi?n t?, ho?c ch?y b? đ?nh tuy?n E-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng 10 7, 2008
952046 Khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook có th? ng?ng đáp ?ng khi khác Outlook add-in c?ng đư?c cài đ?t trên máy tính Tháng 10 7, 2008
955056 "K?t h?p thư" ch?c năng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 chuy?n k? t? đ?c bi?t không chính xác đ? Microsoft Word Ngày 14 tháng 10 2008
953905 M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho nh?ng thay đ?i múi gi? và gi? ti?t ki?m ánh sáng ban ngày trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 và trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Microsoft Office Outlook Ngày 15 tháng 10 2008
948530 M?t b?n C?p Nh?t c?a Microsoft Dynamics CRM 4,0 không thay đ?i cơ s? d? li?u Microsoft Dynamics CRM n?u b?n cài đ?t các gói MUI trên m?t máy tính ch?y Microsoft Dynamics CRM 4,0 17 tháng 10 2008
957701 T?t c? đư?c m?t công vi?c trong ti?n b? trong ho?c ch? đ?i t?nh tr?ng khi b?n ch?y các công vi?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 21 tháng 10 2008
951549 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng lo?i b? m?t ngư?i qu?n l? kh?i m?t ngư?i dùng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "m?t l?i đ? x?y ra" Ngày 22 tháng 10 2008
953284 Khi b?n g?i thư đi?n t? khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook, tin nh?n v?n c?n trong thư m?c "trong ti?n tr?nh" c?a các hàng đ?i "Công vi?c c?a tôi" Ngày 22 tháng 10 2008
953340 Thư e-mail t? m?t ngư?i s? d?ng CRM vào m?t hàng đ?i không đư?c g?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 22 tháng 10 2008
952979 Thông báo l?i khi b?n s? d?ng các ch?c năng nâng cao t?m th?y đ? xem quan đi?m đ? lưu trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Đó là m?t l?i trong Hi?n th? này th?c th? liên k?t" Ngày 22 tháng 10 2008
950521 M?t ti?ng MSN ti?n Web trang m? ra khi b?n nh?p đúp vào m?t URL mà bao g?m m?t bi?u tư?ng Nh?t b?n tư?ng thu?t ho?c m?t bi?u tư?ng ticker Trung Qu?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 22 tháng 10 2008
953099 M?t công vi?c đư?c kích ho?t b?t ng? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 22 tháng 10 2008
954811 Qu?n l? Microsoft Dynamics CRM 4.0 tri?n khai m?t m?t th?i gian dài đ? m? trên m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 23 tháng 10 2008
950430 B?n có th? g?i m?t h?nh th?c Microsoft Dynamics CRM 4,0 ngay c? khi m?t l?nh v?c yêu c?u tra c?u không ch?a m?t giá tr? h?p l? Ngày 23 tháng 10 2008
950475 Giá tr? tr?ng thái l? do c?a m?t h? sơ ch? đ?nh thay đ?i giá tr? m?c đ?nh khi b?n ch?y các ch?c năng b? vào m?t l?i nh?c nh? l?ch Outlook theo d?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 23 tháng 10 2008
951309 Nh?n không đư?c d?ch như mong đ?i sau khi b?n nh?p nh?n vào Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 23 tháng 10 2008
954549 Internet thư e-mail có ch?a nhân v?t nguy hi?m ho?c nonprintable trong d?ng ch? đ? đư?c g?i tr?c ti?p đ?n h?p thư chuy?n ti?p c?a Microsoft Dynamics CRM khi b?n s? d?ng Microsoft Dynamics CRM 4.0 client cho Outlook Ngày 23 tháng 10 2008
954256 Thông báo l?i khi b?n l?p l?ch tr?nh m?t ho?t đ?ng d?ch v? liên quan đ?n thi?t b? ho?c m?t cơ s? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ít nh?t m?t ngư?i nh?n không có m?t đ?a ch? e-mail ho?c đư?c đánh d?u là 'cho phép' e-mail" Ngày 23 tháng 10 2008
957788 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? m?t ho?t đ?ng mà d?a trên m?t th?c th? ActivityPointer trong m?t báo cáo tùy ch?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 không ph?i là m?t lo?i đ?i tư?ng đư?c công nh?n" Ngày 24 tháng 10 2008
951640 Thông báo l?i khi b?n xem m?t công vi?c trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "h? sơ đư?c yêu c?u không đư?c t?m th?y ho?c b?n không có đ? quy?n đ? xem nó" 27 tháng mư?i, 2008
956757 B?n không th? nh?p vai tr? b?o m?t t? m?t t? ch?c nâng c?p cho m?t t? ch?c không đư?c nâng c?p trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 27 tháng mư?i, 2008
954917 B?n không th? t?o ra m?t ho?t đ?ng ti?p theo n?u b?n thi?t l?p trư?ng "Gán cho" vào m?t hàng đ?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 27 tháng mư?i, 2008
953291 B?n không th? s? d?ng ch?c năng SetFocus() đ? gi? l?i t?p trung vào m?t l?nh v?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 27 tháng mư?i, 2008
952733 Thay đ?i đ?i v?i các b? l?c d? li?u liên h? không đ?ng b? v?i s? liên l?c Outlook c?a ngư?i dùng trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Microsoft Office Outlook 27 tháng mư?i, 2008
951065 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng các ch?c năng nâng cao t?m th?y đ? thêm s? liên l?c vào m?t danh sách ti?p th? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "m?t l?i đ? x?y ra" 27 tháng mư?i, 2008
955247 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đóng m?t cơ h?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "m?t l?i soát h?p th?c x?y ra. Chi?u dài c?a các thu?c tính 'ch? đ?' c?a các th?c th? 'opportunityclose' vư?t quá t?i đa chi?u dài c?a '100' cho phép" 27 tháng mư?i, 2008
955745 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đ?t c?u h?nh các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook: "th?c hi?n này không ph?i là m?t ph?n c?a các c?a s? xác nh?n n?n t?ng FIPS thu?t toán m?t m?" 27 tháng mư?i, 2008
955286 Tri?n khai Manager d?ng đáp ?ng khi b?n m? Server Manager trong qu?n l? vi?c tri?n khai trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 27 tháng mư?i, 2008
952311 Thông báo l?i khi b?n nh?p vào nút làm m?i danh sách trên m?t m?ng lư?i c?a m?t cái nh?n trong Microsoft Dynamics CRM 4,0: "S?p x?p theo c?t không phù h?p v?i nh?ng ngư?i trong phân trang" Tháng 10 28, 2008
958031 Thông báo l?i khi b?n đ?n tr?c tuy?n trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook trong m?t m?ng lư?i băng thông th?p ho?c m?t cao đ? tr? m?ng: "l?i không bi?t đ? x?y ra" Tháng 10 28, 2008
957792 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? nh?p kh?u m?t t? ch?c đ? Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Error| Nh?p t? ch?c (tên = [Company_Name], Id=[OrganizationID]) không thành công" Tháng 10 28, 2008
956805 Thông báo l?i khi b?n ch?nh s?a m?t đơn đ?t hàng có m?c giá khóa trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm ngo?i l?: thông báo: các s?n ph?m và các đơn v? không th? đư?c c?p nh?t khi các th?c th? b? khóa., ErrorCode:-2147206371" Tháng 10 28, 2008
957703 Khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook d?ng đáp ?ng khi b?n thay đ?i m?t l?a ch?n trong h?p tho?i Options Tháng 10 28, 2008
956585 Thông báo l?i khi b?n cài đ?t Microsoft Dynamics CRM 4,0: "System.Exception: Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction hành đ?ng không thành công" Tháng 10 28, 2008
955234 Nh?ng thay đ?i b?n th?c hi?n trong ch? đ? gián tuy?n là b? m?t khi b?n truy c?p tr?c tuy?n trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook Tháng 10 28, 2008
954227 Thông báo l?i khi b?n ch?y các ch?c năng l?p l?i phát hi?n trên b?n ghi d? li?u trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Đ?i tư?ng yêu c?u" Tháng 10 28, 2008
953033 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? nh?p d? li?u có liên quan đ?n m?t thu?c tính picklist trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Bi?n đ?i phân tích d? li?u" Tháng 10 28, 2008
952874 M?t s? hóa đơn t? đ?ng t?o ra là m?t k? t? ng?n khi b?n t?o m?t hóa đơn trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng 10 28, 2008
954673 Thư đi?n t? không đư?c g?i sau khi b?n hoàn thành t?o nhanh chóng chi?n d?ch thu?t s? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng 10 28, 2008
954349 B?n không th? ch?n m?t b?ng giá m?c dù m?t b?ng giá tra c?u nút t?n t?i trong các h?nh th?c t?o ra th?c th? ho?c trong các h?nh th?c C?p Nh?t th?c th? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 29 tháng mư?i, 2008
954655 Microsoft Dynamics CRM 4,0 không th?c hi?n m?t ki?m tra tính đ?c đáo trên m?t s? s?n ph?m sau khi b?n thêm m?t thu?c tính tu? ch?nh vào m?t th?c th? s?n ph?m 29 tháng mư?i, 2008
955452 Đư?ng dây ngu?n c?p d? li?u không đư?c s? d?ng khi b?n g?i thư đi?n t? s? d?ng m?t m?u thư đi?n t? đ? hi?n th? d? li?u có đư?ng dây ngu?n c?p d? li?u trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 29 tháng mư?i, 2008
953842 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? chuy?n đ?i m?t d?n s?n có trong m?t s? ph?n ?ng nhanh chóng chi?n d?ch cho các cơ quan trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "h? sơ đư?c yêu c?u không đư?c t?m th?y ho?c b?n không có đ? quy?n đ? xem nó" 29 tháng mư?i, 2008
956354 S? lư?ng doanh thu đư?c tính cho m?t cơ h?i đóng đư?c nhân v?i 10.000 sau khi b?n nâng c?p phiên b?n ti?ng ? c?a Microsoft Dynamics CRM 3.0 lên phiên b?n ti?ng ? c?a Microsoft Dynamics CRM 4,0 29 tháng mư?i, 2008
958571 B?n không th? nh?p m?t t? ch?c trong tri?n khai Manager trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 30 tháng mư?i 2008
954433 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i ho?c b?n không th? ch?n giá tr? t?m ki?m nâng cao t?m th?y trang trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 30 tháng mư?i 2008
953999 Microsoft Dynamics CRM 4,0 không tr? l?i các k?t qu? n?u b?n c? g?ng đ? xu?t k?t qu? m?t b?ng tính Excel sau khi b?n s? d?ng đi?u ki?n ti?p theo X ngày trong truy v?n trư?c t?m 5 tháng mư?i m?t, 2008
955055 Thông báo l?i khi b?n m? m?t tài li?u k?t h?p thư trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_ [s? lư?ng] [1] là m?t tài li?u chính k?t h?p thư. Word không th? t?m th?y ngu?n d? li?u" 5 tháng mư?i m?t, 2008
952855 M?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i có gi?y phép truy c?p khách hàng c?a ch? đ? qu?n tr? có th? truy c?p vào các th?c th? tùy ch?nh b?t ng? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 7 tháng 11 năm 2008
955065 B?n có th? g?p v?n đ? b? trí ho?c đ?nh d?ng các v?n đ? khi b?n ch?y m?t báo cáo trong m?t s? phiên b?n c?a Microsoft Dynamics CRM 4,0 10 tháng 11 năm 2008
948987 Thông báo l?i khi b?n nh?p d? li?u vào Microsoft Dynamics CRM 4,0 b?ng cách s? d?ng thu?t s? nh?p d? li?u ho?c b?t đ?u di chuy?n d? li?u m?i b?ng cách s? d?ng qu?n l? di chuy?n d? li?u: "Mismatched d? li?u delimiter: ch? có m?t delimiter đ? đư?c t?m th?y" 11 tháng 11, 2008
956859 Thanh công c? c?a Microsoft Dynamics CRM b? vô hi?u hóa trong Outlook sau khi b?n m?t k?t n?i m?ng cho ít hơn m?t phút 20 tháng 11 năm 2008
952680 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng thêm m?t d?ng h?p đ?ng h?p đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "h? sơ đư?c yêu c?u không đư?c t?m th?y ho?c b?n không có đ? quy?n đ? xem nó" 20 tháng 11 năm 2008
950119 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t cu?c h?n cho m?t tài kho?n có liên quan trong Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Vi ph?m h?n ch? duy nh?t phím 'UQ_PrincipalObjectAccess'" 5 tháng mư?i hai 2008
949202 Thông báo l?i khi b?n nh?p vào m?t ph?n c?a m?t bi?u đ? đ? xem m?t s? b?ng d? li?u trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "vi?c x? l? c?a FilterExpression cho b?ng 'Table0' không th? đư?c th?c hi?n" 5 tháng mư?i hai 2008
951909 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng nh?p kh?u tùy bi?n m?t đ?n m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ti?n t? tên không h?p l?" 8 tháng 12 2008
950372 B?n s? đư?c nh?c nh?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n nhi?u l?n khi b?n b?t đ?u Outlook, ho?c khi b?n nh?p vào m?t thư m?c Microsoft Dynamics CRM trong Outlook, trên m?t máy tính d?a trên Windows Vista 8 tháng 12 2008
958902 Các tab đư?c c?t ng?n ho?c vô h?nh khi b?n thêm ghi chú vào m?t h?nh th?c t? ch?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 09 tháng 12 2008
954322 Thông báo l?i khi b?n nh?p kh?u tùy ch?nh m?t s? cài đ?t nâng c?p c?a Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Ho?c không t?i lên các t?p tin ho?c nh?p kh?u không thành công" 09 tháng 12 2008
950207 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? m?t ho?t đ?ng chi?n d?ch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ngo?i l? c?a lo?i 'System.Web.HttpUnhandledException' đ? đư?c ném" 09 tháng 12 2008
957406 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng t?o ra m?t cu?c h?n b?ng cách s? d?ng m?u liên h? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ít nh?t m?t ngư?i nh?n không có m?t đ?a ch? e-mail ho?c đư?c đánh d?u là"Làm không cho phép"e-mail" 09 tháng 12 2008
958836 Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t báo cáo tu? ch?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "m?t l?i đ? x?y ra" 09 tháng 12 2008
959394 M?t k? l?c không chính xác đư?c m? ra khi b?n nh?p đúp vào m?t k? l?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 09 tháng 12 2008
952322 M?t quy t?c quy tr?nh làm vi?c không ho?t đ?ng như mong đ?i khi b?n th?c hi?n các quy đ?nh quy tr?nh làm vi?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng 12 10, 2008
958287 Thông báo l?i khi b?n xem m?t h?nh th?c ho?t đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ngo?i l? c?a lo?i 'System.Web.HttpUnhandledException' đ? đư?c ném" Tháng 12 10, 2008
953489 Không có h? sơ đư?c hi?n th? khi b?n th?c hi?n m?t k?t h?p thư v?i tùy ch?n "T?t c? h? sơ trên hi?n t?i trang" ho?c ch?ng l?i các tùy ch?n "T?t c? h? sơ trên t?t c? trang" trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng 12 10, 2008
954313 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào trang web Microsoft Dynamics CRM Web t? h? ph?c v? Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Yêu c?u đ?a ch? IP có đ?a ch? khác gia đ?nh t? đ?a ch? m?ng" Tháng 12 10, 2008
952658 B?n không th? t?m th?y m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c khi b?n t?m ki?m cho bài vi?t này trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook Tháng 12 10, 2008
955418 B?n không th? xóa m?t lưu ? b?ng cách s? d?ng m?t ngư?i s? d?ng mà m?t vai tr? không có s? cho phép in trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng 12 10, 2008
954592 B?t k? ánh x? gi?a tra c?u tài s?n c?a m?t th?c th? tùy ch?nh và b?t đ?ng s?n khách hàng c?a m?t báo giá s? d?ng ma? đ?i tư?ng không đúng lo?i sau khi b?n t?o ra m?t m?i quan h? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng 12 10, 2008
955981 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng m? m?t xem tu? ch?nh trong m?t d?ch v? l?ch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery v?i Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e không t?n t?i" Tháng 12 10, 2008
958181 Thông báo l?i khi b?n nh?p m?t t? ch?c trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "lo?i ho?c không gian tên tên 'InvokeDotNetAssembly' không t?n t?i trong không gian tên 'Microsoft.Crm.Workflow'" December 11, 2008
957270 B?n b?t ng? có th? thúc đ?y m?t cu?c h?n có không có ch? đ? quy đ?nh m?c dù các thu?c tính ch? đ? c?a các th?c th? cu?c h?n đư?c thi?t l?p đ? kinh doanh c?n thi?t trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
956127 M?t s? thu?c tính th?c th? đ?ng b? hóa Outlook là m?t tích trong m?t t?p tin xu?t kh?u tùy ch?nh t? Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
956282 Thông báo l?i khi b?n s? d?ng Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK đ? phát tri?n m?t tu? ch?nh quy tr?nh làm vi?c ho?t đ?ng h?i: "The phím không th? NULL" December 11, 2008
953887 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng ch?nh s?a m?t s? thu?c tính c?a m?t quy tr?nh làm vi?c nh?p kh?u trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "H? sơ là không kh? d?ng" December 11, 2008
954940 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? xóa m?t h? sơ tùy ch?nh th?c th? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "m?t l?i đ? x?y ra, xin vui l?ng liên h? v?i qu?n tr? viên c?a b?n" December 11, 2008
955253 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng thêm ngư?i tham d? vào m?t cu?c h?n hi?n t?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "B?n không có đ? quy?n truy nh?p đ?i tư?ng Microsoft Dynamics CRM ho?c th?c hi?n thao tác đư?c yêu c?u" December 11, 2008
955064 B?n không th? xem các ho?t đ?ng t?o ra c?a thành ho?t đ?ng chi?n d?ch, khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web December 11, 2008
956237 Công vi?c v?n c?n trong t?nh tr?ng ch? đ?i sau khi b?n t?o m?t quy t?c quy tr?nh làm vi?c đ? c?p nh?t t?nh tr?ng c?a m?t cơ h?i trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 December 11, 2008
951432 B?n không th? truy c?p tr?c tuy?n m?t l?n n?a trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook v?i truy c?p Offline N?u b?n chuy?n sang k?t n?i m?ng khác nhau trong khi b?n đang gián tuy?n December 11, 2008
956771 M?t m?u k?t h?p thư là b?t ng? liên k?t v?i m?t th?c th? tùy ch?nh không chính xác sau khi b?n xu?t các m?u vào m?t môi trư?ng m?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
957305 M?t thông báo l?i b?t ng? x?y ra khi b?n thêm s?n ph?m vào d?u ngo?c kép, đơn đ?t hàng ho?c hóa đơn đư?c t?o ra t? m?t cơ h?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
957920 Không có thư e-mail đư?c g?i sau khi b?n hoàn thành t?o nhanh chóng chi?n d?ch thu?t s? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
955977 B?n không th? m? m?t h? sơ tùy ch?nh th?c th? trong khi b?n đang gián tuy?n ngay c? khi b?n có quy?n đ? m? các b?n ghi trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Microsoft Office Outlook December 11, 2008
959226 Thông báo l?i khi b?n nh?p m?t t? ch?c vào Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Thay đ?i ngu?n tham s? ho?c d? li?u báo cáo v?i các giá tr? b?n ch? đ?nh không đư?c phép" December 11, 2008
954929 Hi?u su?t là ngư?i nghèo khi b?n thay đ?i ngư?i dùng t? đơn v? m?t kinh doanh khác trong qu?n l? vi?c tri?n khai trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
954640 M?t thư m?c mà không có m?t tên xu?t hi?n trong l?nh v?c ph? huynh khi b?n m? bi?u m?u đ?a ch? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
956370 Ngày trong l?nh v?c ngày b?t đ?u trong m?t d?ng h?p đ?ng là không chính xác sau khi b?n th?c hi?n hành đ?ng gia h?n h?p đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
959775 Không có thư e-mail đư?c g?i sau khi b?n hoàn thành tr?nh t?o ra Wizard chi?n d?ch nhanh chóng ngay c? khi b?n áp d?ng hotfix 954673 trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
953586 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u d?ch v? Async trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ngo?i l? trong khi kh?i đ?ng d?ch v? async: MSCRMAsyncService" December 11, 2008
956751 M?t công vi?c đư?c kích ho?t hai l?n, ngay c? khi b?n thi?t l?p các quy t?c quy tr?nh làm vi?c tương ?ng đ? ch?y ch? khi t?nh tr?ng ho?t đ?ng đư?c hoàn thành trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
957975 Microsoft Dynamics CRM 4,0 x? l? m?t giá tr? th?p phân không chính xác khi b?n ch?y m?t công vi?c December 11, 2008
957421 Outlook có th? s?p đ? khi b?n đ?ng b? hóa Outlook v?i khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook December 11, 2008
957299 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n nh?p vào thu?c tính thi?t l?p trên m?t bư?c g?i E-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 quy tr?nh làm vi?c thi?t k? December 11, 2008
957919 B?n nh?n đư?c thông báo l?i không chính xác khi b?n t?o hóa đơn cùng m?t l?n n?a trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
958072 B?n không th? s? d?ng m?t s? truy v?n ngư?i dùng ch?y ch?ng l?i đ?a ch? liên h?, d?n, ho?c các tài kho?n sau khi b?n nâng c?p t? Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 December 11, 2008
957377 B?n đ?a hóa lư?t xem ch?a m?t ph?n t? không h?p l? layoutXML sau khi b?n nâng c?p phiên b?n Na Uy c?a Microsoft Dynamics CRM 3.0 Phiên b?n Na Uy c?a Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 12 tháng 12 2008
949069 Tra c?u nhi?u thu?c tính b? vô hi?u hoá trong m?t s? h?nh th?c sau khi b?n nh?p m?t s? tùy ch?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 12 tháng 12 2008
955750 B?n có th? b?t ng? t?o m?t cu?c h?n d?ch v? ngay c? khi b?n không có đ?c quy?n c?a các th?c th? d?ch v? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 12 tháng 12 2008
955061 Thông báo l?i khi b?n s? d?ng m?t s? ki?n Presend Callout đ? l?y đ?i tư?ng liên quan đ?n c?a thư đi?n t? khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook: "Send() th?t b?i, HR = 80045f00" Ngày 12 tháng 12 2008
956445 M?t k? l?c v?n c?n trong cơ s? d? li?u Microsoft Dynamics CRM sau khi b?n xóa các b?n ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web client Ngày 12 tháng 12 2008
955487 Đư?ng dây ngu?n c?p d? li?u b? m?t khi b?n g?i thư đi?n t? b?ng cách s? d?ng các m?u k?t h?p thư trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 12 tháng 12 2008
955006 B?n không th? thêm ngư?i dùng t? m?t tên mi?n ph? huynh đ? Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 12 tháng 12 2008
955058 Hi?u su?t là ch?m khi b?n th?c hi?n m?t s? thay đ?i c?u h?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 12 tháng 12 2008
956079 H? sơ duy nh?t b? thay đ?i trong 30 ngày qua đư?c hi?n th? cho lo?i h? sơ liên quan khi b?n t?o m?t báo cáo b?ng cách s? d?ng thu?t s? báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 15 tháng 12 2008
947762 M?t công vi?c mà đư?c đ?nh ngh?a đư?c kích ho?t trên m?t đi?u ki?n "Ghi l?i thay đ?i thu?c tính" có th? đư?c kích ho?t b?t ng? m?c dù các thu?c tính giám sát là không thay đ?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 16 tháng 12 2008
958003 Thông báo l?i khi b?n xu?t b?n m?t quy tr?nh làm vi?c nh?p kh?u trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "t? đ?ng quy tr?nh làm vi?c không th? phát hành n?u không có tham s? kích ho?t đ? đư?c ch? đ?nh" Ngày 16 tháng 12 2008
958563 N?i dung c?a cơ th? c?a m?t thư đi?n t? không hi?n th? khi b?n xem các thu?c tính cho m?t bư?c đ? c?p đ?n thư đi?n t?, m?t công vi?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 16 tháng 12 2008
955482 Các thu?c tính "actualstart" và "actualend" thu?c tính c?a các th?c th? ActivityPointer b?t ng? đư?c thi?t l?p đ? "Ngày ch?" trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 16 tháng 12 2008
959248 Microsoft Dynamics CRM 4,0 tai n?n khi b?n x? l? thư đi?n t? b?ng cách s? d?ng đ?nh tuy?n E-mail Microsoft Dynamics CRM Ngày 16 tháng 12 2008
958280 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t l?ch tr?nh hàng tu?n đ?nh k? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Giá tr? là quá l?n ho?c quá nh? cho m?t Int32" Ngày 16 tháng 12 2008
957225 Microsoft Dynamics CRM 4,0 b?t ng? gây ra m?t quy t?c quy tr?nh làm vi?c khi b?n g?i m?t e-mail ho?t đ?ng chi?n d?ch nhanh chóng Ngày 16 tháng 12 2008
956112 Thông báo l?i trong ?ng d?ng đăng nh?p vào h? ph?c v? Microsoft Dynamics CRM sau khi b?n xoá m?t chi?n d?ch nhanh chóng: "Xóa d?ch v? th?t b?i trong vi?c làm s?ch b?ng = [Table_Name]" Ngày 16 tháng 12 2008
954682 Th? t? tab là không theo th? t? mong đ?i n?u tab ch?a ph?n l?n bao g?m các l?nh v?c đa hàng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 16 tháng 12 2008
957086 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i m?t t? ch?c m?t cu?c h?n trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "b?n không th? unshare h? sơ này. Ch? s? h?u c?a các b?n ghi đ? ch?n là ngư?i duy nh?t có th? di chuy?n nh?ng ngư?i khác t? vi?c chia s?" Ngày 16 tháng 12 2008
960249 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng ch?y ch?c năng d? li?u nh?p kh?u đ? nh?p kh?u m?t s? d? li?u trong các phiên b?n truy?n th?ng Trung Qu?c (CHT) c?a Microsoft Dynamics CRM 4,0: "CrmSoapExtension phát hi?n ph?ng không CrmException" Ngày 16 tháng 12 2008
952852 Bá tư?c quay tr? l?i là không chính xác khi b?n ch?y m?t truy v?n FetchXML t? Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit Ngày 16 tháng 12 2008
950307 Tr?nh di?n đàn đi không t?i v? m?t h? sơ ngư?i dùng đ?a phương MSDE cơ s? d? li?u trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 Ngày 16 tháng 12 2008
956045 Ch? các đ?nh d?ng ngày tháng ng?n s? đư?c hi?n th? trong các l?nh v?c "t?o ra" và "Cu?i l?n v?" trong h?p tho?i "Trang Web thu?c tính" c?a b?n ghi trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 16 tháng 12 2008
953764 B? l?c "Ph? huynh đ? t?i xu?ng" trên m?t th?c th? tu? ch?nh không ho?t đ?ng như mong đ?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
956257 Ngày b?t đ?u c?a năm tài chính là không chính xác trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 n?u b?n đang ? trong m?t múi gi? GMT + 12 ho?c GMT + 13 Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
959572 Trư?ng "Ngu?n chi?n d?ch" trên m?t cơ h?i không có dân cư khi b?n chuy?n đ?i m?t ph?n ?ng chi?n d?ch trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
956537 Ph?n đính kèm đư?c bao g?m trong m?t k?t h?p thư m?u b? m?t trong quá tr?nh nh?p kh?u tu? bi?n trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
955833 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i tài kho?n ngư?i dùng đăng nh?p vào trang ch? đ?nh tài kho?n an ninh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "tài kho?n D?ch v? c?a Microsoft CRM là không h?p l?" Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
958487 Thông báo l?i khi s? lư?ng l?n ngư?i qu?n tr? reassigns h? sơ t? m?t ngư?i s? d?ng đ? các ngư?i dùng khác trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "ch? đư?c công b? công vi?c và quy tr?nh làm vi?c m?u có th? đư?c chưa đư?c công b?" Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
958250 Thông báo l?i x?y ra khi b?n ch?n ngày 11 tháng 10 2008 trong Microsoft CRM l?ch n?u b?n đ?t c?u h?nh cài đ?t múi gi? Santiago trên m?t máy tính d?a trên Windows: "L?i không xác đ?nh" Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
956521 Thay đ?i đư?c ph?n ánh không n?u b?n l?ch l?i m?t ho?t đ?ng d?ch v? b?ng cách s? d?ng nút "L?ch l?i" trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
958256 L?nh v?c ph? huynh khách hàng không có dân cư trên h? sơ liên l?c sau khi b?n chuy?n đ?i m?t d?n đ?n m?t b?n ghi tài kho?n và l?p m?t k? l?c liên l?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
956283 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng ch?nh s?a m?t l?ch tr?nh làm vi?c lư?t cho ngư?i dùng ho?c cho các thi?t b? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "m?t l?i đ? x?y ra và b?n nên liên h? v?i qu?n tr? viên c?a b?n" Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
957380 B?n không th? đ?t thu?c tính statuscode b?ng cách s? d?ng tr?nh CompoundCreate trư?c khi b?n t?o hóa đơn trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
958791 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng thêm ngư?i dùng t? m?t tên mi?n đáng tin c?y đ? Microsoft Dynamics CRM 4,0: "m?t l?i đ? x?y ra" Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
959208 Vi?c phát hi?n trùng l?p không phát hi?n t?t c? các b?n sao trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
955469 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? ch? đ?nh m?t th? hi?n c?a m?t th?c th? cho ngư?i dùng khác trong Microsoft Dynamics CRM Web khách hàng ho?c khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
958818 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? gán m?t thư đi?n t? cho ngư?i dùng t? m?t hàng đ?i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Các ho?t đ?ng đ? b? đóng c?a không th? đư?c gán cho ngư?i dùng khác" Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
955423 Thông báo l?i khi b?n k?t h?p hai tài kho?n đư?c thêm vào m?t danh sách ti?p th? không ho?t đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "k?t h?p b? h?y b?, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n và th? l?i" Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
955685 M?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i có các đ?c quy?n gán vai tr? trong m?t đơn v? kinh doanh tr? em b?t ng? có th? gán vai tr? ngư?i qu?n tr? h? th?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Ngày 17 tháng mư?i hai, 2008
957589 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng ch?nh s?a m?t s? c?t quan đi?m th?c th? quy tr?nh làm vi?c b?ng cách s? d?ng tính năng nâng cao t?m th?y trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM đ? b?t g?p l?i" 19 tháng 12 năm 2008
957318 Trong d?ch v? l?ch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0, b?n có th? xem b?n ghi cho ngư?i dùng và thi?t b? mà b?n không có quy?n truy c?p vào thông qua các vai tr? an ninh c?a b?n 19 tháng 12 năm 2008
961135Thông báo l?i khi b?n c? g?ng m? m?t cái nh?n t?i m?t d?ch v? l?ch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "l?i: ngo?i l? c?a lo?i 'System.Web.HttpUnhandledException' đ? đư?c ném"Ngày 12 tháng 12 2008
957960B?n không th? truy c?p tr?c tuy?n sau khi b?n g?i m?t thư e-mail đ?n ngư?i dùng khác trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 khách hàng cho Microsoft Office Outlook19 tháng 12 năm 2008
955233B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n lưu m?t vai tr? b?o m?t trong Microsoft Dynamics CRM 4,019 tháng 12 năm 2008
950266B?n đang looped trong trang đăng nh?p khi b?n c? g?ng đ? ch?y thu?t s? qu?n l? di chuy?n d? li?u trong Microsoft Dynamics CRM 4,019 tháng 12 năm 2008
966206M?t b?n ch?p báo cáo không đư?c t?o ra khi b?n c? g?ng l?p l?ch m?t báo cáo trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng 12 22, 2008
955051Không ph?i t?t c? các thu?c tính b?t bu?c đư?c ch?n và hi?n th? m?t cách chính xác khi b?n xác đ?nh b?n đ? d? li?u m?i nh?m m?c tiêu các th?c th? h?p đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 5 tháng m?t, 2009
957970Tab có th? bi?n m?t khi b?n nh?p vào gi?a các tab trong m?t s? h?nh th?c th?c th? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 và bàn làm vi?c 6 tháng m?t, 2009
955422Thông báo l?i khi b?n c? g?ng m? l?i m?t cơ h?i đóng c?a trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 không ph?i là m?t m? tr?ng thái h?p l? trên cơ h?i"6 tháng m?t, 2009
957031Thông báo l?i khi b?n c? g?ng kh?i đ?ng Microsoft Dynamics CRM 4,0 sau khi b?n nâng c?p h? đi?u hành Windows Server 2008: "hi?u su?t qu?y đư?c yêu c?u không ph?i là m?t truy c?p tùy ch?nh, nó đ? đư?c kh?i t?o như ReadOnly" 6 tháng m?t, 2009
952599Nh?n trư?ng đ?a ch? có th? không chính xác sau khi b?n xu?t b?n các tu? bi?n c?a các th?c th? liên l?c và các t? ch?c tài kho?n trong Microsoft Dynamics CRM 4,07 tháng m?t, 2009
952148Thông báo l?i l?n đ?u tiên b?n c? g?ng đ? truy c?p tr?c tuy?n sau khi b?n nâng c?p các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 3.0 cho Outlook cho khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook Offline truy c?p: "xu?t hi?n m?t l?i không xác đ?nh"9 tháng m?t, 2009
956852Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t báo cáo s? d?ng các lo?i l?nh "StoredProcedure" trong Microsoft Dynamics CRM Connector cho d?ch v? báo cáo SQL máy ch?: "Truy v?n th?c hi?n không thành công cho d? li?u 'Test_MSCRM'" 12 tháng m?t, 2009
955574Thông báo l?i khi b?n th?c hi?n m?t k?t h?p thư trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "l?i 0x80041103 'Liên h?' th?c th? không ch?a các thu?c tính v?i tên = ''" 13 tháng m?t, 2009
957057B?n không th? đ?t hành vi Delete đ? "Lo?i b? liên k?t" ho?c "H?n" cho m?t tu? ch?nh m?i quan h? gi?a hai th?c th? tùy ch?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 13 tháng m?t, 2009
957704Không có ngư?i đư?c t?m th?y khi b?n t?m ki?m cho m?t s? ngư?i dùng h? th?ng b?ng cách s? d?ng tên cu?i c?a h? t? m?t m?i quan h? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 13 tháng m?t, 2009
960286M?t b?n c?p nh?t m?i là s?n sàng cho nh?ng thay đ?i múi gi? và gi? ti?t ki?m ánh sáng ban ngày trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 và trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Microsoft Office Outlook15 tháng m?t, 2009
957871Các h? sơ công vi?c m? r?ng nhi?m v? gây ra AsyncOperationTable b?ng trong cơ s? d? li?u MSCRM đ? phát tri?n quá l?n trong Microsoft Dynamics CRM 4,015 tháng m?t, 2009
953821M?t công vi?c b?t ng? đư?c kích ho?t khi b?n C?p Nh?t b?n ghi có m?t h? sơ trùng l?p trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 2 tháng 3 năm 2009
968135Thông báo l?i khi b?n c? g?ng nh?p m?t quy t?c quy tr?nh làm vi?c trong phiên b?n Th? Nh? K? c?a Microsoft Dynamics CRM 4,0: "System.Data.SqlClient.SqlException: không h?p l? c?t tên 'isCrmUIWorkflow'"9 tháng 3 năm 2009
957966B?n không th? xu?t m?t h? sơ vào m?t b?ng tính Excel n?u b?n dùng tùy ch?n năng đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 9 tháng 3 năm 2009
968672ngư?i nh?n không th?y bi?u tư?ng theo d?i e-mail Microsoft Dynamics CRM khi ngư?i dùng Microsoft Dynamics CRM g?i m?t Microsoft Dynamics CRM ngư?i dùng m?t thư đi?n t? theo d?i Microsoft Dynamics CRM12 tháng 3 năm 2009
958601Trong Microsoft Dynamics CRM 4.0, các ghi chú là b? m?t n?u m?t trùng l?p ghi đư?c phát hi?n khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t k? l?c 12 tháng 3 năm 2009
968755Các b?ng AsyncOperationBase và WorkflowLogBase phát tri?n r?t l?n và v?n đ? hi?u su?t x?y ra khi b?n s? d?ng nhi?u công vi?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,012 tháng 3 năm 2009
968515Các vai tr? b?o m?t tu? ch?nh hi?n t?i không đư?c c?p quy?n ?n sau khi b?n áp d?ng hotfix 950886 trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 12 tháng 3 năm 2009
956330Hi?u su?t ch?m và s? d?ng CPU cao x?y ra khi b?n nh?p các tùy ch?nh trong Microsoft Dynamics CRM 4,012 tháng 3 năm 2009
966331B?n có th? gán m?t trư?ng h?p t? m?t hàng đ?i khác trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 b?t k? m?t c?a vai tr? đ?c quy?n12 tháng 3 năm 2009
958562Chính xác m?c đ?nh c?a m?t l?nh v?c ti?n đư?c thi?t l?p đ? hai khi b?n s? d?ng ngôn ng? Hàn Qu?c ho?c ti?ng Nh?t trong Microsoft Dynamics CRM 4,012 tháng 3 năm 2009
950266B?n đang looped trong trang đăng nh?p khi b?n c? g?ng đ? ch?y thu?t s? qu?n l? di chuy?n d? li?u trong Microsoft Dynamics CRM 4,012 tháng 3 năm 2009
955138B?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t ho?c timeout khi b?n c? g?ng truy c?p m?t s? quan đi?m trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 18 tháng 3 năm 2009
959549Qu?n tr? viên có th? b?t ng? xem ngư?i dùng Active Directory ngư?i không thu?c v? đơn v? t? ch?c c?a ngư?i qu?n tr? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 19 Tháng ba 2009
969287Các b? đ?nh tuy?n e-mail di chuy?n e-mail t? g?i tin nh?n đ?n m?t thư m?c không th? g?i n?u các t?i bi?u tư?ng (@) là k? t? đ?u tiên trong tên hi?n th? c?a ngư?i g?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,019 Tháng ba 2009
954811Qu?n l? Microsoft Dynamics CRM 4.0 tri?n khai m?t m?t th?i gian dài đ? m? trên m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM 4,030 tháng 3 năm 2009
961135Thông báo l?i khi b?n c? g?ng m? m?t cái nh?n t?i m?t d?ch v? l?ch trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "l?i: ngo?i l? c?a lo?i 'System.Web.HttpUnhandledException' đ? đư?c ném"06 tháng tư 2009
970136Trương m?c không c?n là tài kho?n ph? huynh c?a m?t tài kho?n con b?t ng? có th? xem các b?n ghi tài kho?n tr? em trong Microsoft Dynamics CRM 4,013 tháng tư 2009
969946M?t công c? có s?n đ? trích xu?t m? thông báo theo d?i t? ch? đ? thư đi?n t? và C?p Nh?t theo d?i token c?t c?a b?ng e-mail trong Microsoft Dynamics CRM 4,014 tháng tư 2009
958084M?t hotfix có s?n đ? vô hi?u hóa tính năng phù h?p v?i thông minh trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 14 tháng tư 2009
969776M?t s? ghi chú không đ?ng b? hóa như mong đ?i khi b?n đi offline trong Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook 7 tháng 5 năm 2009
969758B?n không th? đ?t c?u h?nh m?t lư?c đ? Active Directory tên mi?n và Microsoft Dynamics CRM 4.0 URL đ?c l?p cho ngư?i dùng Active Directory bên ngoài và cho ngư?i dùng Active Directory n?i b?7 tháng 5 năm 2009
953812M?t hotfix cho phép b?n theo d?i m?t cu?c h?n vào m?t l?ch đư?c chia s? trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook có s?n7 tháng 5 năm 2009
963054Microsoft Dynamics CRM 4,0 t?o ra ho?t đ?ng cho các thành viên không ho?t đ?ng trong m?t danh sách ti?p th? khi b?n t?o chi?n d?ch ho?t đ?ng, ho?t đ?ng chi?n d?ch nhanh chóng, ho?c các ho?t đ?ng k?t h?p thư t? danh sách ti?p th? 7 tháng 5 năm 2009
957720M?t s? b?n ghi trong cơ s? d? li?u di?n đàn b? m?t sau khi b?n b? qua m?t v?n đ? x?y ra khi b?n đ?n tr?c tuy?n trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Microsoft Office Outlook v?i truy c?p Offline 02 tháng 7 2009
959072M?t h?nh th?c th?c th? t?i ch?m sau khi b?n thêm nhi?u l?nh v?c c?a m?t s? thu?c tính khác nhau lo?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 02 tháng 7 2009
956526Khi b?n t?o m?t chi?n d?ch ho?c m?t chi?n d?ch nhanh chóng đ? t?o ra m?t e-mail ho?t đ?ng b?ng cách s? d?ng tùy ch?n "Gán vào m?t hàng đ?i", ngư?i g?i đư?c thi?t l?p không chính xác như ch? s? h?u c?a m?t s? lư?ng l?n công vi?c ho?t đ?ng trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 02 tháng 7 2009
971758 M?t thông báo l?i b?t ng? x?y ra m?c dù b?n thay đ?i vai tr? khách hàng cơ h?i t? trùng l?p m?t đ? duy nh?t m?t trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 02 tháng 7 2009
971356 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "ngăn x?p tràn" n?u OnChange() s? ki?n đư?c kích ho?t cho m?t l?nh v?c tra c?u trong m?t h?nh th?c t? ch?c và n?u l?nh v?c này thay đ?i sau khi m?t b?n sao phát hi?n thư trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 02 tháng 7 2009
971082 B?n không th? xoá d? li?u t? m?t l?nh v?c trong m?t b?n ghi trùng l?p trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 02 tháng 7 2009
972150 Thu?c tính c?a cung c?p cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router b?t ng? tr? v? thi?t đ?t m?c đ?nh c?a h? sau khi b?n thay đ?i chúng 02 tháng 7 2009
971355 Microsoft Dynamics CRM 4,0 t?o ra ngu?n c?p d? li?u b? sung b?t ng? d?ng trong thư đi?n t? đư?c t?o ra b?i m?t quy tr?nh làm vi?c02 tháng 7 2009
972482 M?t thông báo l?i x?y ra khi b?n theo d?i cu?c h?n n?u tài s?n "ExchangeEntryID" là dài hơn 512 k? t? trong khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Outlook 02 tháng 7 2009
971353 Thông báo l?i khi b?n t?o nhi?u ngư?i dùng cùng m?t lúc b?ng cách s? d?ng phương pháp Service.Create(user) trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Không th? chèn trùng l?p phím"02 tháng 7 2009
971354 Microsoft Outlook đ? v? khi b?n kích ho?t tính năng "Theo d?i trong CRM" cho m?t s? liên l?c đ?i bi?u sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 4 cho Microsoft Dynamics CRM 4,002 tháng 7 2009
972501 Khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook không t?i thanh công c? như mong đ?i 02 tháng 7 2009
972033Thông báo l?i khi b?n thêm ngư?i dùng vào Microsoft Dynamics CRM 4,0 t? m?t tên mi?n ph? huynh tin c?y: "b?n đang c? g?ng t?o ra m?t ngư?i s? d?ng v?i m?t đăng nh?p mi?n không t?n t?i. Ch?n m?t tên mi?n đăng nh?p và th? l?i"27 tháng tám 2009
974037 Email v?i tên hi?n th? nh?t đ?nh không đư?c theo d?i trong CRM sau khi cài đ?t Update Rollup 4 27 tháng tám 2009
974310 Quy tr?nh làm vi?c th?t b?i v? t?nh tr?ng "ch? đ?i" không liên t?c27 tháng tám 2009
976091 M?t b?n C?p Nh?t cho nh?ng thay đ?i Cairo và Tây Úc năm 2009 DST là có s?n cho Microsoft Dynamics CRM 4,0Tháng 10 22, 2009
975579 M?t đơn đ?t hàng b?t ng? tr? thành ch?-đ?c n?u m?t quy t?c quy tr?nh làm vi?c ho?c m?t ?ng d?ng SDK thay đ?i tr?ng thái c?a b? đ? "Trong ti?n b?" trong Microsoft Dynamics CRM 4,0Tháng 10 22, 2009
975529 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i m?t tên mi?n c?a ngư?i dùng Microsoft Dynamics CRM hi?n t?i trong m?t mi?n đáng tin c?y: "tên mi?n không t?n t?i"Tháng 10 22, 2009
975490 B?n g?p ph?i m?t b? t?c khi Microsoft Dynamics CRM 4,0 asynchronouse d?ch v? đang ch?y trên nhi?u máy ch?Tháng 10 22, 2009
974434 B?n không th? cài đ?t Microsoft Dynamics CRM 4.0 ho?c t?o thêm các t? ch?c trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 mà không có h? th?ng qu?n tr? viên quy?n trong Microsoft SQL ServerTháng 10 22, 2009
977714B?n có th? b?t ng? l?n ch?nh s?a đóng c?a cơ h?i ho?c đóng c?a hàng ti?m năng trong Microsoft Dynamics CRM 4,017 tháng 12 2009
978093Import Wizard t? ch?c đ? v? khi b?n s? d?ng tùy ch?n "B?ng tay ngư?i dùng b?n đ?" đ? ánh x? ngư?i dùng kh?i mi?n bên ngoài đáng tin c?y trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 17 tháng 12 2009
978201D?ch v? l?ch không hi?n th? ho?t đ?ng d?ch v? ho?c cu?c h?n thư?ng xuyên b?t đ?u trư?c kho?ng th?i gian hi?n th?17 tháng 12 2009
978842Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? lưu thay đ?i b?n th?c hi?n m?t vai tr? an ninh trong m?t đơn v? kinh doanh trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "m?t l?i đ? x?y ra"11 Tháng ba, 2010
978872Thông báo l?i khi b?n ch?y m?t báo cáo trong khi khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook là trong t?nh tr?ng "di?n đàn": "l?i: m?t l?i đ? x?y ra"11 Tháng ba, 2010
978929C?p Nh?t b?n ghi trong m?t cơ s? d? li?u t? ch?c Microsoft Dynamics CRM 4,0 không đ?ng b? hóa v?i m?t cơ s? d? li?u di?n đàn khi b?n đi offline trong Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook v?i truy c?p Offline11 Tháng ba, 2010
978638Thông báo l?i khi b?n đ?ng b? hóa d? li?u trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Microsoft Office Outlook: "l?i không bi?t x?y ra trong khi đ?ng b? hóa d? li?u đ? Outlook"11 Tháng ba, 2010
979483M?t liên k?t gi?a hai đ?i tư?ng s? không b? xóa sau khi b?n xoá m?t ch? đ? trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 11 Tháng ba, 2010
980627Cơ s? d? li?u c?a m?t t? ch?c m?i không ch?a các hotfix siêu d? li?u sau khi b?n áp d?ng hotfix siêu d? li?u cho t? ch?c m?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 8 tháng ba, 2010
981885D? li?u trong các l?nh v?c trong ph?n đ?a ch? c?a m?t s? liên l?c b? thi?u sau khi b?n đ?ng b? hoá Microsoft Office Outlook v?i Microsoft Dynamics CRM 4,0 8 tháng ba, 2010
981309Microsoft Office Outlook 2007 đóng b?t ng? khi b?n t?o m?t k?t h?p thư nh?n trong m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM cho Microsoft Office Outlook v?i b?n C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Dynamics CRM 4.0 cài đ?t8 tháng ba, 2010
981839M? bưu chính xu?t hi?n t?i m?t v? trí không chính xác trong m?t s? liên l?c trong Microsoft Outlook, sau khi b?n đ?ng b? hoá Microsoft Outlook v?i Microsoft Dynamics CRM 4,08 tháng ba, 2010
981625D?ch v? DeletionService đ? v? khi b?n ch?y các d?ch v? DeletionService đ? xóa m?t h? sơ t? cơ s? d? li?u Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng sáu 3, 2010
982510"Microsoft Dynamics CRM là không th? thêm đ?a ch? Web c?a máy ch? Microsoft Dynamics CRM vào site tin c?y" c?nh báo tin nh?n khi b?n c? g?ng m? m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook trong m?t môi trư?ng khóa xu?ng b?o m?t Tháng sáu 3, 2010
983439Quy t?c phát hi?n trùng l?p không ho?t đ?ng khi b?n chuy?n đ?i m?t d?n đ?n tài kho?n trong Microsoft Dynamics CRM 4,0Tháng sáu 3, 2010
2249156Trùng l?p email đư?c g?i b?t ng? t? máy ch? có th? ch?a nh?ng d?ch v? Async cho Microsoft Dynamics CRM 4,0Tháng b?y 29, 2010
2306930"System.Data.SqlClient.SqlException: câu tr? l?i giá tr? hơn 1" thông báo l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng tùy ch?n nâng cao t?m th?y đ? thêm thành viên vào m?t danh sách ti?p th? t?i Microsoft Dynamics CRM 4,023 tháng 9 năm 2010
2387536B?n kinh nghi?m s? d?ng CPU cao và b? nh? cao s? d?ng khi r?t nhi?u thông báo đư?c t?o ra trong m?t th?i gian ng?n trên h? ph?c v? Microsoft Dynamics CRM 4,023 tháng 9 năm 2010
2346217Outlook đ? v? khi b?n hoàn t?t m?t quá tr?nh k?t h?p thư b?ng cách s? d?ng tùy ch?n ch?nh s?a tài li?u cá nhân trong các khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Outlook23 tháng 9 năm 2010
2406746Thư b?o v? IRM email đang xúc ti?n đ?n m?t ho?t đ?ng email trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 b?t ng?23 tháng 9 năm 2010
2308072Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router không th? ti?p t?c đ? x? l? thư đi?n t? tin nh?n sau khi Microsoft Dynamics CRM 4.0 E-mail Router g?p m?t v?n đ?23 tháng 9 năm 2010
2448885Không có m?t v?n đ? giao ti?p v?i máy ch? Microsoft Dynamics CRM"l?i tin nh?n khi b?n thêm thành viên vào m?t danh sách ti?p th? trong Microsoft Dynamics CRM 4.0 có b?n C?p Nh?t Rollup 11, C?p Nh?t Rollup 12 ho?c C?p Nh?t Rollup 13 cài đ?t18 tháng 11 năm 2010
2444464B?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t ho?c ?ng d?ng tr? nên không ph?n h?i khi b?n truy v?n thư đi?n t? theo m?t m?c đ? s? cô l?p serializable trong Microsoft Dynamics CRM 4,018 tháng 11 năm 2010
2431852M?t l?i quá th?i gian x?y ra ho?c b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t khi b?n lưu m?t ho?t đ?ng b? nhi?m sau khi b?n ch?y các d?ch v? thông tin Internet xác l?p l?i trong Microsoft Dynamics CRM 4,018 tháng 11 năm 2010
2490574M? bưu chính c?a m?t s? liên l?c xu?t hi?n ? m?t v? trí không chính xác sau khi b?n đ?ng b? hoá s? liên l?c t? m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Microsoft Office Outlook Tháng m?t 14, 2011
2447256M? bưu chính c?a m?t s? liên l?c xu?t hi?n ? m?t v? trí không chính xác sau khi b?n đ?ng b? hoá s? liên l?c t? m?t máy ch? Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM 4,0 cho Microsoft Office Outlook 18 tháng 11 năm 2010
2451623L? do t?nh tr?ng c?a các công vi?c v?n c?n ch? đ?i khi b?n ch?y m?t công vi?c đ? g?i m?t email t? m?t email m?u trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng m?t 14, 2011
2468135L? do t?nh tr?ng c?a các công vi?c v?n c?n ch? đ?i khi b?n ch?y m?t công vi?c đ? g?i m?t email t? m?t email m?u trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng m?t 14, 2011
2484633Hotfix 2484633 là có s?n cho Internet Explorer 9 Beta thay đ?i không đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t Rollup 14 cho Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng m?t 14, 2011
2514142Trang l?p b?n đ? d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? nh?p kh?u m?t t? ch?c vào Microsoft Dynamics CRM 4,0 Tháng ba 15, 2011
2509284B?n không th? dán m?t ngày vào d?ng đi?u ki?n trên trang nâng cao t?m th?y trong Microsoft Dynamics CRM 4,0Tháng ba 10, 2011
2540055Quá tr?nh đ?ng b? hoá vào m?t v?ng l?p vô t?n khi b?n đ?ng b? hóa d? li?u đ? Outlook trong Microsoft Dynamics CRM 4,0 khách hàng cho Outlook5 tháng 5 năm 2011
2520714 B?n g?p ph?i ch?m hi?u su?t khi Microsoft Dynamics CRM 4,0 ch?y m?t t?m ki?m trong m?t môi trư?ng ho?t đ?ng thư m?c ph?c t?p5 tháng 5 năm 2011
2527536 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? gán m?t h? sơ cho ngư?i dùng sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 15 trong phiên b?n Th? Nh? K? c?a Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Ngo?i l? c?a lo?i 'System.Web.HttpUnhandledException' đ? đư?c ném"5 tháng 5 năm 2011
2535327Thông báo l?i khi b?n ch?y h?i plug-in cơ s? d? li?u trong Microsoft Dynamics CRM 4.0: "th?c hi?n này không ph?i là m?t ph?n c?a các c?a s? xác nh?n n?n t?ng FIPS thu?t toán m?t m?"5 tháng 5 năm 2011
2554541 Khi b?n s? d?ng khách hàng CRM Outlook và nh?p vào theo d?i trong CRM, messageid thông báo email đang đư?c thi?t l?p đ? m?t GUID thay v? m?t messageid trao đ?i h?p l?.Ngày 30 tháng 8 năm 2011
2667046?ng d?ng s? d?ng các d?ch v? web Microsoft CRM tri?n khai có th? g?p th?i gian ra l?i trong quá tr?nh tri?n khai có l?n tên mi?n và nhi?u tên mi?n ph?.Tháng 9 năm 2011

Thu?c tính

ID c?a bài: 949256 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Dynamics CRM 4.0
T? khóa: 
kbmbsupgrade kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB949256 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 949256

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com