เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "Adprep /rodcprep" ใน Windows Server 2008: "ไม่ Adprep อาจติดต่อแบบจำลองสำหรับพาร์ติชัน DC = DomainDnsZones, DC =ขายกระเป๋า DC = com "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 949257 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณรันการAdprep /rodcprepคำสั่งใน Windows Server 2008 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่ Adprep อาจติดต่อแบบจำลองสำหรับพาร์ติชัน DC = DomainDnsZones, DC =ขายกระเป๋า DC = com
Adprep ไม่สามารถดำเนินการบนพาร์ติชัน DC = DomainDnsZones, DC =ขายกระเป๋า DC = com ข้ามไปยังพาร์ติชันต่อไป

ไม่ Adprep อาจติดต่อแบบจำลองสำหรับพาร์ติชัน DC = ForestDnsZones, DC =ขายกระเป๋า DC = com
Adprep พบข้อผิดพลาด LDAP รหัสข้อผิดพลาด: 0x0 เซิร์ฟเวอร์ที่มีขยายรหัสข้อผิดพลาด: 0x0 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์: (null)

Adprep ไม่สามารถดำเนินการบนพาร์ติชัน DC = ForestDnsZones, DC =ขายกระเป๋า DC = com ข้ามไปยังพาร์ติชันต่อไป
Adprep ที่ มีข้อผิดพลาดการให้เสร็จสมบูรณ์ พาร์ติชันทั้งหมดที่ไม่ได้รับการปรับปรุง

สาเหตุ

This problem occurs when theAdprep /rodcprepcommand tries to contact the infrastructure master for each application partition in the forest. The command does this to set the permissions that are required for Read-Only Domain Controller (RODC) replication. กระบวนการAdprep /rodcprepcommand fails if one of the following conditions is true:
 • The partition or the partitions that are referenced in the error message no longer exist.
 • The infrastructure master for the referenced partition or partitions has been forcefully demoted or is offline.

การแก้ไข

To resolve this problem if the partition no longer exists, perform a metadata cleanup for the orphaned partition using the "remove nc" parameter of the Dsmgmt tool. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc730970(WS.10).aspx
If the specified partition exists, specify an infrastructure role owner that is online for the partition. You can do this by manually modifying thefSMORoleOwnerattribute on the object, as described in the "More Information" section.

ข้อมูลเพิ่มเติม

The following script sample modifies thefSMORoleOwnerattribute on the infrastructure object of the specified Non-Domain Naming Context (NDNC) to an active, or contactable, server. The NDNC in this sample is theDomainDnsZones,DC=contoso,DC=com NDNCnaming context. The script uses the following command:
cscript fixfsmo.vbs DC=DomainDnsZones,DC=contoso,DC=com
-------fixfsmo.vbs------------------
const ADS_NAME_INITTYPE_GC = 3
const ADS_NAME_TYPE_1779 = 1
const ADS_NAME_TYPE_CANONICAL = 2

set inArgs = WScript.Arguments

if (inArgs.Count = 1) then
  ' Assume the command line argument is the NDNC (in DN form) to use.
  NdncDN = inArgs(0)
Else
  Wscript.StdOut.Write "usage: cscript fixfsmo.vbs NdncDN"
End if

if (NdncDN <> "") then

  ' Convert the DN form of the NDNC into DNS dotted form.
  Set objTranslator = CreateObject("NameTranslate")
  objTranslator.Init ADS_NAME_INITTYPE_GC, ""
  objTranslator.Set ADS_NAME_TYPE_1779, NdncDN
  strDomainDNS = objTranslator.Get(ADS_NAME_TYPE_CANONICAL)
  strDomainDNS = Left(strDomainDNS, len(strDomainDNS)-1)
   
  Wscript.Echo "DNS name: " & strDomainDNS

  ' Find a domain controller that hosts this NDNC and that is online.
  set objRootDSE = GetObject("LDAP://" & strDomainDNS & "/RootDSE")
  strDnsHostName = objRootDSE.Get("dnsHostName")
  strDsServiceName = objRootDSE.Get("dsServiceName")
  Wscript.Echo "Using DC " & strDnsHostName

  ' Get the current infrastructure fsmo.
  strInfraDN = "CN=Infrastructure," & NdncDN
  set objInfra = GetObject("LDAP://" & strInfraDN)
  Wscript.Echo "infra fsmo is " & objInfra.fsmoroleowner

  ' If the current fsmo holder is deleted, set the fsmo holder to this domain controller.

  if (InStr(objInfra.fsmoroleowner, "\0ADEL:") > 0) then

    ' Set the fsmo holder to this domain controller.
    objInfra.Put "fSMORoleOwner", strDsServiceName
    objInfra.SetInfo

    ' Read the fsmo holder back.
    set objInfra = GetObject("LDAP://" & strInfraDN)
    Wscript.Echo "infra fsmo changed to:" & objInfra.fsmoroleowner

  End if

End if
To determine the infrastructure master for a partition, query thefSMORoleOwnerattribute on the infrastructure object under the naming context root in question. For example, query thefSMORoleOwnerattribute on theCN=Infrastructure,DC=DomainDnsZones,DC=contoso,DC=comnaming context root to determine the infrastructure master for theDC = DomainDnsZones, DC = contoso, DC = compartition. Similarly, query thefSMORoleOwnerattribute on theCN=Infrastructure,DC=ForestDnsZones,DC=contoso,DC=comnaming context root to determine the infrastructure master for theDC=ForestDnsZones,DC=contoso,DC=compartition.

You can use tools such as the LDP tool, the Active Directory Service Interfaces (ADSI) Edit tool, and the ldifde tool to perform these queries. For example, the following query uses the Idifde tool:
ldifde -f Infra_DomainDNSZones.ldf -d "CN=Infrastructure,DC=DomainDnsZones,DC=contoso,DC=com" -l fSMORoleOwner
This query returns the infrastructure master role owner for theDC = DomainDnsZones, DC = contoso, DC = compartition to the Infra_DomainDNSZones.ldf file.

หมายเหตุ:คุณสามารถเรียกใช้ได้Adprep /rodcprepcommand multiple times without harming the forest. Operations that were completed in earlier executions of therodcprepcommand are not repeated.

If you try to run therodcprepcommand in an isolated environment, the infrastructure master for each domain and for each application directory partition must be available within the environment for the operation to succeed.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 949257 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB949257 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:949257

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com