M??inot instal?t Windows XP SP3, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?%Sist?mas_disk?% nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai arhiv?tu atinstal??anas failus?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 949375 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni (SP3), iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
3. servisa pakotnes uzst?d??anas k??da
%Sist?mas_disk?% nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai arhiv?tu atinstal??anas failus.
Turkl?t servisa pakotnes instal?cijas ?urn?lfail? var b?t re?istr?ta ??da k??da:
8007F02B ? STATUS_NOT_ENOUGH_WITH_UNINST
Piez?me. ?is instal?cijas ?urn?lfails parasti atrodas ?eit:
Diska_burts:\Windows\Svcpack.log

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja datora cietaj? disk? nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai arhiv?tu atinstal??anas failus (atinstal??anas faili tiek d?v?ti ar? par dubl?juma failiem).

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atbr?vojiet vietu disk?, dz??ot nevajadz?gos failus. Papildu br?v? vieta disk?, kas vajadz?ga, lai arhiv?tu atinstal??anas failus, ir nor?d?ta k??das zi?ojum?.

Diska t?r??anas r?ks pal?dz cietaj? disk? atbr?vot vietu, mekl?jot taj? dro?i dz??amus failus. Varat sarakst? dz??anai atlas?t visus failus vai da?us no tiem.

Lai start?tu diska t?r??anas r?ku, lietojiet k?du no ??m metod?m:
 • Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet cleanmgr un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 • Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Visas programmas, Piederumi, Sist?mas r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Diska t?r??ana.
 • Izmantojot Windows Explorer vai My Computer (Mans dators), ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, kur? v?laties atbr?vot vietu, noklik??iniet uz Rekviz?ti, cilnes Visp?r?gi un p?c tam uz Diska t?r??ana.
Lai sa?emtu papildinform?ciju par diska t?r??anas r?ku, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
310312 Sist?mas Windows XP diska t?r??anas r?ka apraksts

UZZI?AS

Lai ieg?tu pal?dz?bu saist?b? ar izplat?tiem sist?mas uztur??anas uzdevumiem sist?m? Windows Vista, apmekl?jiet ?o Microsoft t?mek?a lapu:
Labot probl?mas, kas saist?tas ar izplat?tiem sist?mas uztur??anas uzdevumiem

Rekviz?ti

Raksta ID: 949375 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbprb kberrmsg kbtshoot KB949375

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com