Kad m??in?t instal?t Windows XP servisa pakotni, sa?emat k??das zi?ojumu ?Piek?uve liegta? vai ?Servisa pakotnes instal??ana netika pabeigta?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 949377 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Instal?jot Windows XP 2 servisa pakotni (SP2) vai 3. servisa pakotni (SP3), iesp?jams, sa?emsit k??das zi?ojumu, kas l?dz?gs vienam no t?l?k nor?d?tajiem:
3. servisa pakotnes uzst?d??anas k??da. Piek?uve liegta.
3. servisa pakotnes uzst?d??anas k??da. Servisa pakotnes instal??ana netika pabeigta
Vai fail? Svcpack.log var b?t ??ds k??das zi?ojums:
DoRegistryUpdates neizdev?s

Iemesls

??s k??das var rasties, ja vienai vai vair?k?m re?istra atsl?g?m ir ierobe?otas at?aujas, k? rezult?t? servisa pakotne nevar atjaunin?t ??s atsl?gas. Noteiktas programmas re?istra atsl?g?m var piem?rot ierobe?ojumus, kas re?istr? maina sist?mas piek?uves vad?bas sarakstus (SACL), k? rezult?t? administrator konti nevar tos main?t. ?is servisa pakotnes instal?t?js darbojas saska?? ar administratora kontu (Lietot?js) un t?d?? nevar piek??t ierobe?otaj?m re?istra atsl?g?m. Ja, izmantojot Windows XP servisa pakotni, nevar atjaunin?t re?istra atsl?gu, jo to ierobe?o k?da cita programma, servisa pakotnes instal??ana neizdodas.

Lai noteiktu, vai re?istra atjaunin??ana ir bijusi nesekm?ga, p?rejiet uz sada?u ?Papildinform?cija?.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet t?l?k uzskait?t?s probl?mu nov?r?anas metodes nor?d?taj? sec?b?. ??s metodes paredz?tas vid?ja l?me?a un pieredz?ju?iem datora lietot?jiem.

Piez?me. Lai izpild?tu ??s metodes, jums j?piesak?s sist?m? Windows ar datora administratora lietot?ja kontu. Ja tas ir j?su person?lais dators, j?s, visticam?k, jau esat pieteicies ar administratora kontu. Ja ?is dators ietilpst uz??muma t?kl?, iesp?jams, pal?dz?ba j?l?dz sist?mas administratoram. Lai p?rbaud?tu, vai esat pieteicies sist?m? Windows ar datora administratora lietot?ja kontu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lv

1. metode: datora restart??ana un Windows XP SP3 lejupiel?de un instal??ana no Microsoft lejupiel?des centra

Ja programma darbojas ar blo??tu failu, restart?jot datoru, fails var tikt atblo??ts. Lai m??in?tu atblo??t failu, izejiet no vis?m programm?m un restart?jiet datoru. P?c tam v?lreiz m??iniet lejupiel?d?t un instal?t ?o servisa pakotni.

Ja s?kotn?ji m??in?j?t instal?t Windows XP SP3, izmantojot Windows Update, un tas neizdev?s, lejupiel?d?jiet pilnu Windows XP SP3 lejupiel?des pakotni Microsoft lejupiel?des centr?. Kad servisa pakotne ir lejupiel?d?ta, m??iniet to instal?t. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lejupiel?d?t sist?mas Windows XP 3. servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni
Ja, izmantojot ?o metodi, izdev?s atrisin?t k??das zi?ojumu un veiksm?gi instal?t Windows XP SP3, tad viss ir paveikts.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par noklus?juma dro??bas iestat?jumu atjauno?anu sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz t?l?k min?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
313222 K? dro??bas iestat?jumiem atjaunot noklus?juma iestat?jumus? (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)


Ja, izmantojot ?o metodi, probl?mu neizdodas nov?rst, p?rejiet pie 2. metodes.

2. metode: datora restart??ana un visu darbojo?os pretv?rusu programmu vai pretspiegprogrammat?ru aizv?r?ana vai atsp?jo?ana

Br?din?jums. Izmantojot ?o metodi, var mazin?ties datora vai t?kla aizsardz?ba pret ?aunpr?t?gu lietot?ju vai ?aunpr?t?gas programmat?ras (piem?ram, v?rusu) uzbrukumiem. M?s neiesak?m ?o metodi, bet sniedzam ?o inform?ciju, lai j?s var?tu metodi ?stenot, ja uzskat?t to par nepiecie?amu. Izmantojot ?o metodi, j?s pats uz?ematies risku.

?aunpr?t?gu lietot?ju vai programmat?ru uzbrukuma risku var samazin?t, neapmekl?jot citas vietnes un neveicot failu lejupiel?di laik?, kad pretv?rusu programma un pretspiegprogrammat?ra ir aizv?rta vai atsp?jota.

Viens no visizplat?t?kajiem iemesliem, k?d?? neizdodas veikt instal?ciju, ir situ?cija, kad tre??s puses programma, piem?ram, pretv?rusu programma, tur atv?rtu failu vai blo?? failu, kas nepiecie?ams servisa pakotnes instal?t?jam. Lai nov?rstu ?o probl?mu, pirms Windows XP SP3 instal??anas veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas programmas un p?c tam restart?jiet datoru.
 2. P?c datora restart??anas aizveriet vai atsp?jojiet visas darbojo??s pretv?rusu programmas vai pretspiegprogrammat?ras.

  Piez?me. Programmas var atsp?jot pazi?ojumu apgabal?. Lai to izdar?tu, ar peles labo pogu noklik??iniet uz tre??s puses programmas ikonas un p?c tam noklik??iniet uz lietojumprogrammas aizv?r?anas vai atsp?jo?anas opcijas. Ja ?? opcija nav pieejama, skatiet inform?ciju programmas dokument?cij? vai sazinieties ar programmas ra?ot?ju, lai sa?emtu nor?des.
 3. Kad esat aizv?ris pretv?rusu programmu vai pretspiegprogrammat?ru, instal?jiet Windows XP SP3 no piln?s lejupiel?des pakotnes, kuru lejupiel?d?j?t, izpildot 1. metodes darb?bas.
 4. Kad Windows XP SP3 instal??ana ir pabeigta, restart?jiet pretv?rusu programmu vai pretspiegprogrammat?ru, kuru atsp?joj?t, izpildot 2. darb?bu.
Ja, izmantojot ?o metodi, izdev?s atrisin?t k??das zi?ojumu un veiksm?gi instal?t Windows XP SP3, tad viss ir paveikts.

Ja, izmantojot ?o metodi, neizdev?s atrisin?t probl?mu un ja v?laties izm??in?t papildu probl?mu nov?r?anas darb?bas, p?rejiet uz sada?u ?Papildu probl?mu nov?r?ana?. Ja nev?laties izm??in?t papildu probl?mu nov?r?anas darb?bas, p?rejiet pie sada?as ?N?kam?s darb?bas?.

PAPILDU PROBL?MU NOV?R?ANA

?aj? sada?? iek?auta papildu probl?mu nov?r?anas metode, ko var izm??in?t, ja sada?? ?Risin?jums? nor?d?t?s darb?bas nedarbojas. ?? metode ir paredz?ta tikai pieredz?ju?iem lietot?jiem.

Re?istra un faila at?auju atiestat??ana

Lai re?istra un faila at?aujas atiestat?tu autom?tiski, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties iesl?gt autom?tisko atjaunin??anu patst?v?gi, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.


Labot autom?tiski

Lai autom?tiski labotu probl?mu, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50389

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Lai atiestat?tu re?istra un faila at?aujas, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet failu Subinacl.exe. To var izdar?t ?aj? Microsoft vietn?:
  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23510
 2. Start?jiet programmu Notepad.
 3. Kop?jiet un p?c tam iel?m?jiet t?l?k nor?d?to tekstu programm? Notepad.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Microsoft programm??anas piem?rus nor?da tikai k? piem?ru, nesniedzot nek?das tie?as vai netie?as garantijas. Tas attiecas uz, bet ne tikai, netie??m garantij?m par piem?rot?bu p?rdo?anai vai atbilst?bu noteiktam m?r?im. ?is raksts paredz?ts lietot?jiem, kas p?rzina aprakst?to programm??anas valodu, r?kus un atk??do?anas proced?ras. Microsoft atbalsta in?enieri var pal?dz?t izskaidrot k?das noteiktas proced?ras funkcionalit?ti. Ta?u vi?i nemain?s ?os piem?rus, lai tos padar?tu skaidr?kus, un neveidos jaunas proced?ras, kas atbilstu ?pa??m pras?b?m.
 4. Saglab?jiet ?o Notepad failu k? Reset.cmd.
 5. Veiciet dubultklik??i uz faila Reset.cmd, lai palaistu skriptu.

  Piez?me. ?? skripta faila palai?ana var aiz?emt ilgu laiku. ?is skripts jums j?palai? k? administratoram.
 6. Instal?jiet Windows XP SP3.
Ja, izmantojot ?o metodi, izdev?s atrisin?t k??das zi?ojumu un veiksm?gi instal?t Windows XP SP3, tad viss ir paveikts.

Ja, izmantojot ?o metodi, neizdev?s atrisin?t probl?mu, p?rejiet uz sada?u ?N?kam?s darb?bas?.

Papildindorm?cija

K? noteikt, ka re?istra atjaunin??ana nav izdevusies

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet %windir%\svcpack.log un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Tiek atv?rts fails Svcpack.log.
 2. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Atrast.
 3. Lodzi?? Ko atrast ierakstiet DoRegistryUpdates failed un p?c tam noklik??iniet uz Atrast n?kamo.

  Ja re?istra atjaunin??ana neizdev?s, fail? ir atainots k??das zi?ojums ?DoRegistryUpdates neizdev?s?. Tas noz?m?, ka k?das probl?mas d?? nav iesp?jams veikt re?istra atjauno?anu. ?aj? k??das zi?ojum? ir atspogu?ota ??da inform?cija:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates neizdev?s.
  xxxx.xxx: Piek?uve liegta.
  xxxx.xxx: Lietot?jam atainotais zi?ojums: Piek?uve liegta.
  Piez?me. ?aj? zi?ojum? xxxx.xxx tiek par?d?ts katra ieraksta laikspiedols.

Pretv?rusu programmat?ra

Pretv?rusu programmas ir paredz?tas, lai aizsarg?tu datoru no v?rusiem. Ja pretv?rusu programma ir atsp?jota, neveiciet lejupiel?di un neatveriet failus no avotiem, kuriem neuzticaties, neapmekl?jiet Web vietas, kur?m neuzticaties, un neatveriet e-pasta pielikumus. Lai ieg?tu papildinform?ciju par datorv?rusiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
129972 Datorv?rusi: apraksts, profilakse un atkop?ana

N?KAM?S DARB?BAS

Ja probl?ma netika nov?rsta, izmantojot ??s metodes, varat izmantot Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju vietni, lai uzzin?tu par citiem j?su probl?mas risin?jumiem. Da?i pakalpojumi, kas pieejami Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju vietn?s, ietver:
 • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumu, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?jiem vai sniegtu atsauksmes.
Ja probl?mas joproj?m past?v, varat sazin?ties ar atbalsta centru:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=lv#tab3

Rekviz?ti

Raksta ID: 949377 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 25. j?lijs - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com