M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?Uzst?d??anas programma ir noteikusi, ka notiek cita atjaunin??ana. L?dzu, pabeidziet ?o instal??anu vai no?em?anu un m??iniet v?lreiz?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 949381
Inform?cija par beta versiju
?aj? rakst? ir apl?kots Microsoft produkta beta versijas laidiens. Rakst? min?t? inform?cija tiek sniegta ?k?da t? ir? un var tikt main?ta bez pazi?ojuma.

?im beta versijas produktam korpor?cija Microsoft nesniedz nek?dus ofici?lus produkta atbalsta pakalpojumus. Inform?ciju par to, k? sa?emt atbalstu beta versijas laidienam, skatiet produkta beta versijas failos iek?autaj? dokument?cij? vai mekl?jiet vietn?, no kuras lejupiel?d?j?t ?o laidienu.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni (SP3), tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Uzst?d??anas programma ir noteikusi, ka notiek cita atjaunin??ana. L?dzu, pabeidziet ?o instal??anu vai no?em?anu un m??iniet v?lreiz.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, m??inot instal?t Windows XP SP3, kad l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana ir palaidis failu Update.exe.

Fails Update.exe palai? Windows XP SP3 instal?ciju. Fails Update.exe ne?auj vien? dator? vienlaic?gi darboties vair?kiem gad?jumiem. Vairums dro??bas atjaunin?jumu un servisa pakot?u, kurus ir izlaidusi korpor?cija Microsoft, palai? failu Update.exe.

Piez?me. Lai p?rliecin?tos, vai fails update.exe dator? darbojas, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  taskmgr
 3. Noklik??iniet uz cilnes Procesi un nosakiet, vai fails Update.exe ir iek?auts to procesu sarakst?, kas pa?laik darbojas dator?.
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet no Uzdevumu p?rvaldnieka.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, m??iniet ??s metodes nor?d?taj? sec?b?.

1. metode

 1. Pagaidiet, kam?r visi atjaunin?jumi, kas darbojas, pabeidz savu instal??anas procesu vai no?em?anas procesu.
 2. M??iniet instal?t Windows XP SP3. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
   http://update.microsoft.com
  2. Noklik??iniet uz ?tra instal?cija (Ieteicams).
  3. Ja dators atbilst atjaunin??anas nosac?jumiem, Windows XP SP3 b?s viena no autom?tiski atlas?tajiem atjaunin?jumiem. Noklik??iniet uz Instal?t.
  4. Izlasiet un akcept?jiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus.
  5. Lai pabeigtu Windows XP SP3 instal??anas procesu, izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.

2. metode

 1. Aizveriet visas atv?rt?s programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izsl?gt datoru un p?c tam uz Restart?t.

  Piez?me. Da?reiz instal??ana var b?t neveiksm?ga, jo nav pabeigta iepriek??j? darb?ba. Restart?jot datoru, aizveriet visas gaido??s datora funkcijas un start?jiet procesu v?lreiz.
 3. P?c datora restart??anas piesakieties dator?, lietojot konta nosaukumu un paroli.
 4. M??iniet instal?t Windows XP SP3. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
   http://update.microsoft.com
  2. Noklik??iniet uz ?tra instal?cija (Ieteicams).
  3. Ja dators atbilst atjaunin??anas nosac?jumiem, Windows XP SP3 b?s viena no autom?tiski atlas?tajiem atjaunin?jumiem. Noklik??iniet uz Instal?t.
  4. Izlasiet un akcept?jiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus.
  5. Lai pabeigtu Windows XP SP3 instal??anas procesu, izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus.

Rekviz?ti

Raksta ID: 949381 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 3. febru?ris - P?rskat??ana: 1.3
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot KB949381

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com