Thng bao li khi ban c cai t Windows XP Goi Dich vu 3: "Thit lp a phat hin mt cp nht khac ang din ra. Hay hoan tt cai t o hoc loai bo va th lai"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 949381 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Thng tin ban Beta
Bai vit nay thao lun v ban Beta cua san phm Microsoft. Thng tin trong bai vit nay c cung cp theo nh hin co va co th thay i ma khng cn thng bao trc.

Microsoft khng cung cp h tr san phm chinh thc cho san phm beta nay. bit thng tin v cach thc nhn h tr cho ban beta, hay xem tai liu co trong tp san phm beta, hoc kim tra trang Web ma ban ? tai xung ban beta nay.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c cai t Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3), ban co th nhn c thng bao li sau:
Thit lp a phat hin ra mt cp nht khac ang tip din. Hay hoan thanh cai t o hoc loai bo va th lai.

NGUYN NHN

Vn nay co th xay ra nu ban c gng cai t Windows XP SP3 khi Cp nht T ng ang chay tp Update.exe.

Tp Update.exe chay cai t Windows XP SP3. Tp Update.exe khng cho phep nhiu phin ban cua chinh no chay ng thi trn cung mt may tinh. Hu ht cac cp nht bao mt va cac goi dich vu c phat hanh bi Microsoft u chay tp Update.exe.

Chu y xac nhn tp update.exe ang chay trn may tinh, lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Go lnh sau trong hp M, sau o nhn ENTER:
  taskmgr
 3. Bm tab Tin trinh, va sau o xac inh xem tp Update.exe co trong danh sach cac tin trinh hin ang chay trn may tinh khng.
 4. Trn menu Tp, bm Ra khoi Trinh quan ly Tac vu.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, th cac phng phap sau theo th t chung c lit k.

Phng phap 1

 1. i cho n khi bt ky ban cp nht nao ang chay hoan tt quy trinh cai t hoc quy trinh loai bo cua chung.
 2. Th cai t Windows XP SP3. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
  1. Ghe thm Web site sau cua Microsoft:
   http://update.microsoft.com
  2. Bm Cai t Nhanh (c khuyn nghi).
  3. Nu may tinh phu hp vi ban cp nht, Windows XP SP3 se la mt trong cac ban cp nht c chon t ng. Bm Cai t.
  4. Xem xet va chp nhn iu khoan Cp phep Phn mm cua Microsoft.
  5. Lam theo cac chi dn trn man hinh hoan tt quy trinh cai t Windows XP SP3.

Phng phap 2

 1. ong tt ca cac chng trinh ang m.
 2. Bm Bt u, bm Tt May tinh, ri bm Khi ng lai.

  Chu y i khi, mt cai t co th khng thanh cng vi mt thao tac trc o cha hoan tt. Khi ban khi ng lai may tinh, ban tt moi chc nng may tinh ang ch va bt u lai quy trinh.
 3. Sau khi may tinh khi ng lai, ng nhp vao may tinh bng tn trng muc va mt khu cua ban.
 4. Th cai t Windows XP SP3. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
  1. Ghe thm Web site sau cua Microsoft:
   http://update.microsoft.com
  2. Bm Cai t Express (c khuyn nghi).
  3. Nu may tinh phu hp vi ban cp nht, Windows XP SP3 se la mt trong cac ban cp nht c chon t ng. Bm Cai t.
  4. Xem xet va chp nhn iu khoan Cp phep Phn mm cua Microsoft.
  5. Lam theo cac chi dn trn man hinh hoan tt quy trinh thit lp Windows XP SP3.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 949381 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang Nm 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
T? kha:
kbexpertisebeginner kbtshoot KB949381

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com