Klaidos prane?imai bandant ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket?: ?3 pakeitim? paketo diegimas nebaigtas? ir ??vyko vidin? klaida?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 949384 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandydami ?diegti ?Windows XP? 3 pakeitim? paket? (SP3), galite gauti tok? klaidos prane?im?:
?3 pakeitim? paketo diegimas nebaigtas
Spustel?j? Gerai klaidos prane?ime, gausite ?? klaidos prane?im?:
?vyko vidin? klaida
Be to, galite matyti ?ias klaidas, u?registruotas C:\Windows\Svcpack.log faile:
165.672: ?vyko vidin? klaida. 165.672: 3 pakeitim? paketo diegimas nebaigtas. 165.672: Update.exe i?pl?stinis klaidos kodas = 0x1ffe054f 165.672: Update.exe gr??inimo kodas buvo u?maskuotas 0x643 MSI pasirinktinio veiksmo atitik?iai
Pastaba ?iame straipsnyje C:\Windows aplankas rei?kia aplank?, kuriame paprastai diegiama ?Windows XP?.

PRIE?ASTIS

Klaidos, minimos skyrelyje ?Po?ymiai?, gali ?vykti d?l nepatikim? fail? arba d?l sugadint? registro rakt?. Su?inoti prie?ast? galite ie?kodami susijusi? ?ra?? Svcpack.log faile. Konkre?iuose ?ra?uose nurodomos konkre?ios problemos prie?astys, kaip pa?ym?ta tolesniuose skyreliuose ?Prie?astis?.

1 prie?astis

Nustatykite, ar ?ie ?ra?ai ?registruoti Svcpack.log faile:
142.391: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.578: Trying CheckVLKForBlock again 142.594: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.594: Error: CheckVLKForBlock failed
?ie ?ra?ai rodo, kad problemos prie?astis yra Licdll.dll failas. Licdll.dll failas gal?jo b?ti pakeistas ar sugadintas, arba jis nepatikimas. Licdll.dll fail? rasite ?iame aplanke:
C:\Windows\System32\

2 prie?astis

Nustatykite, ar ?ie ?ra?ai ?registruoti Svcpack.log faile:
211.890: IsSPBetaKey:pLA->lpVtbl->GetProductID Failed: 0x80004005 213.125: Trying CheckVLKForBlock again 214.468: Error: CheckVLKForBlock failed
?ie ?ra?ai rodo, kad problem? sukelia neteisinga gaminio ID informacija registre.

3 prie?astis

Nustatykite, ar ?ie ?ra?ai ?registruoti Svcpack.log faile:
299.031: Trying CheckVLKForBlock again 299.531: Error: CheckVLKForBlock failed
?ie ?ra?ai rodo, kad problem? sukelia sugadinti arba pakeisti registro raktai pirmiau ?diegtose programose.

Pastaba Viena i? program?, ?inomai sukelian?i? ?i? problem?, yra ?Micrografx - Picture Publisher Professional 10?. Nor?dami i?spr?sti problem?, ?r. skyrel? ?Ap?jimas 3 prie?as?iai?.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ar apeiti ?ias problemas, naudokit?s sprendimo b?dais, atitinkan?iais ?i? prie?ast?.

Sprendimas 1 prie?as?iai

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, turite pakeisti esam? Licdll.dll failo kopij? naudodami kopij? i? originalios ?Windows XP? laikmenos. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite ?Windows XP? kompaktin? disk? ? kompaktini? disk? ?rengin?.
 2. Spustel?kite I?eitiS?rankos vedlyje, kai tik jis ?sijungs.
 3. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 4. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?ra?ykite) ?i? komand? lauke Atidaryti ir paspauskite ENTER:
  explorer
 5. Spustel?kite Mano kompiuteris.
 6. ?sid?m?kite loginio disko, kuriame yra ?Windows XP? kompaktinis diskas, raid?.
 7. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 8. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?ra?ykite) ?i? komand? lauke Atidaryti ir paspauskite ENTER:
  cmd
 9. ?ra?ykite arba kopijuokite ir ?klijuokite ?? tekst? komandin?s eilut?s lange ir paspauskite ENTER:
  Expand CD_Drive_Letter:\i386\licdll.dl_ C:\Windows\system32\Licdll.dll
  Pastaba Komandoje 9 veiksme vietoje CD_Drive_Letter ?ra?ykite loginio disko raid?, kuri? ?sid?m?jote 6 veiksme.
 10. Jei norite ?diegti ?Windows XP? SP3, apsilankykite ?ioje ?Microsoft Windows? naujinim? svetain?je:
  http://update.microsoft.com

Sprendimas 2 prie?as?iai

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, turite pakeisti neteising? gaminio ID registro ?ra?? teisingu gaminio ID. Nor?dami tai padaryti, atlikite veiksmus, apra?ytus skyreliuose ?Raskite ir ?sid?m?kite gaminio ID? bei ?Nustatykite ir pakeiskite gaminio ID registro ?ra???.

Raskite ir ?sid?m?kite gaminio ID

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?ra?ykite) ?i? komand? lauke Atidaryti ir paspauskite ENTER:
  sysadm.cpl
 3. Skirtuke Bendra raskite gaminio ID. Gaminio ID ? tai 20 skaitmen? skai?ius, esantis skyrelyje Kam registruota.
 4. ?sid?m?kite gaminio ID, kurio prireiks skyrelyje ?Nustatykite ir pakeiskite gaminio ID registro ?ra???.

Nustatykite ir pakeiskite gaminio ID registro ?ra??

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau, jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir i? atsargin?s kopijos atkurti registr? ?Windows? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?ra?ykite) ?i? komand? lauke Atidaryti ir paspauskite ENTER:
  regedit
 3. Raskite ir spustel?kite dalin? registro rakt?, kuris turi b?ti pana?us ? ?? registro dalin? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Pastaba X simboli? seka rei?kia rezervavimo ?enkl?, skirt? eilutei i? 21 simbolio.
 4. Gali b?ti keli daliniai raktai, pana??s ? 3 veiksme nurodyt? format?. Nor?dami nustatyti reikiam? dalin? rakt?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite kiekvien? dalin? rakt? nar?ymo srityje.
  2. I?samios informacijos srityje palyginkite eilut?s vert? ProductID registro ?ra?ui stulpelyje Duomenys su skai?iumi, kur? ?sid?m?jote 4 veiksme ?Raskite ir ?sid?m?kite gaminio ID?.
  3. Dalinis registro raktas, kurio ProductID registro ?ra?o vert? atitinka skai?i?, kur? ?sid?m?jote skyrelyje ?Raskite ir ?sid?m?kite gaminio ID?, yra reikiamas dalinis registro raktas.
 5. Nar?ymo srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite dalin? registro rakt?, nustatyt? 4c veiksme, ir spustel?kite Eksportuoti.
 6. I?saugokite dalin? registro rakt? darbalaukyje kaip temp.reg.
 7. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? temp.reg darbalaukyje, tada spustel?kite Atidaryti naudojant.
 8. Spustel?kite U?ra?in? ir Gerai.
 9. Atidarytame faile temp.reg raskite ?? tekst?:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
 10. Pakeiskite 9 veiksme nurodyt? tekst? ?iuo tekstu:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
 11. Spustel?kite Failas, spustel?kite ?ra?yti ir u?darykite u?ra?in?.
 12. Dukart spustel?kite fail? temp.reg, spustel?kite Taip dialogo lange, kai jus paragins ?traukti informacij? ? registr?, ir spustel?kite Gerai.
 13. Jei norite ?diegti ?Windows XP? SP3, apsilankykite ?ioje ?Microsoft Windows? naujinimo svetain?je:
  http://update.microsoft.com

Sprendimas 3 prie?as?iai

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, turite panaikinti InprocServer32 registro dalin? rakt?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Nukopijuokite ir ?klijuokite (arba ?ra?ykite) ?i? komand? lauke Atidaryti ir paspauskite ENTER:
  regedit
 3. Raskite ir spustel?kite registro dalin? rakt?, kuris turi b?ti pana?us ? ?? registro dalin? rakt?:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32
 4. I?pl?skite dalin? rakt? ir spustel?kite InprocServer32.
 5. Meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti, tada spustel?kite Taip.
 6. I?eikite i? registro rengykl?s.
 7. Jei norite ?diegti ?Windows XP? SP3, apsilankykite ?ioje ?Microsoft Windows? naujinimo svetain?je:
  http://update.microsoft.com

Ap?jimas 3 prie?as?iai

Viena i? program?, ?inomai sukelian?i? 3 prie?astyje minim? problem?, yra ?Micrografx - Picture Publisher Professional 10?. Nor?dami apeiti problem?, laikinai pa?alinkite ?Micrografx? program? ir ?diekite ?Windows XP? SP3. Baig? ?Windows XP? SP3 diegim?, ?diekite ?Micrografx? program? i? naujo.

?iame straipsnyje apra?ytus tre?i?j? ?ali? produktus gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 949384 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 18 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kbdll kbservicepack kbregistry kbupdate kbexpertisebeginner kbprb kberrmsg kbtshoot KB949384

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com