Thng bao li khi ban c cai t Windows XP Goi Dich vu 3: "Cai t Goi Dich vu 3 a khng hoan tt" va "a xay ra mt li bn trong"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 949384 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Nu ban c cai t Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3), ban co th nhn c thng bao li sau:
Cai t Goi Dich vu 3 a khng hoan tt
Sau khi ban bm OK trong thng bao li, ban nhn c thng bao li sau:
a xay ra mt li bn trong
Ngoai ra, ban co th xem cac li sau c ghi trong tp C:\Windows\Svcpack.log:
165.672: a xay ra mt li bn trong. 165.672: Cai t Goi Dich vu 3 a khng hoan tt. 165.672: Ma li m rng update.exe = 0x1ffe054f 165.672: Ma tra v update.exe a bi che mt na thanh 0x643 cho s tng hp hanh ng tuy chinh MSI
Chu y Trong toan b bai vit nay, cp C:\Windows chi cp trong o Windows XP thng c cai t.

NGUYN NHN

Cac li c cp trong phn "Hin tng" co th xay ra do cac tp khng c tin cy hoc do cac khoa s ng ky bi hong. Ban co th kim tra nguyn nhn bng cach tim kim cac muc lin quan trong tp Svcpack.log. Cac muc cu th se xac inh cac nguyn nhn cu th cua vn , nh c ghi chu trong cac phn "Nguyn nhn" sau.

Nguyn nhn 1

Xac inh xem cac muc sau co c ghi trong tp Svcpack.log khng:
142.391: CheckVLKForBlock: LIC.dll khng tin cy 142.578 a kim chng: Th lai CheckVLKForBlock 142.594: CheckVLKForBlock: LIC.dll khng tin cy 142.594 a kim chng: Li: CheckVLKForBlock a tht bai
Cac muc nay chi ra rng nguyn nhn cua vn la tp Licdll.dll. Tp Licdll.dll co th a bi thay i, bi hong, hoc khng c tin cy. Tp Licdll.dll c t trong cp sau:
C:\Windows\System32\

Nguyn nhn 2

Xac inh xem cac muc sau co c ghi trong tp Svcpack.log khng:
211.890: IsSPBetaKey:pLA->lpVtbl->GetProductID a Tht bai: 0x80004005 213.125: Th lai CheckVLKForBlock 214.468: Li: CheckVLKForBlock a tht bai
Cac muc nay chi ra rng thng tin ID san phm khng chinh xac trong s ng ky gy ra s c.

Nguyn nhn 3

Xac inh xem cac muc sau co c ghi trong tp Svcpack.log khng:
299.031: Th lai CheckVLKForBlock 299.531: Li: CheckVLKForBlock a tht bai
Cac muc nay chi ra rng cac khoa ng ky bi hong hoc bi thay i trong cac chng trinh a cai t trc gy ra s c.

Chu y Mt chng trinh gy ra s c nay la Micrografx - Picture Publisher Professional 10. giai quyt vn nay, xem phn "Giai phap cho Nguyn nhn 3".

GI?I PHP

giai quyt cac nguyn nhn nay, s dung giai phap hoc cach khc phuc tng ng vi mi nguyn nhn.

Giai phap cho Nguyn nhn 1

giai quyt vn nay, ban phai thay th tp Licdll.dll hin thi bng mt ban sao t phng tin Windows XP gc. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. a CD Windows XP vao CD.
 2. Bm Thoat trn Thut si Thit lp ngay khi no khi ng.
 3. Bm Bt u, ri bm Chay.
 4. Sao chep va sau o dan (hoc go) lnh sau trong hp M, sau o nhn ENTER:
  explorer
 5. Bm May tinh cua Ti.
 6. Chu y tn ia cha CD Windows XP.
 7. Bm Bt u, ri bm Chay.
 8. Sao chep va sau o dan (hoc go) lnh sau trong hp M, sau o nhn ENTER:
  cmd
 9. Go hoc sao chep va dan vn ban sau vao ca s Du nhc Lnh, sau o nhn ENTER:
  Bung CD_Drive_Letter:\i386\licdll.dl_ C:\Windows\system32\Licdll.dll
  Chu y Trong lnh bc 9, thay th CD_Drive_Letter bng tn thc cho ban a ghi lai trong bc 6.
 10. cai t Windows XP SP3, ghe thm web site Microsoft Windows Update:
  http://update.microsoft.com

Giai phap cho Nguyn nhn 2

giai quyt vn nay, ban phai thay th muc ng ky ID san phm khng chinh xac bng ID san phm chinh xac. lam iu nay, lam theo cac bc trong cac phn "inh vi va chu thich ID san phm" va "Nhn dang va thay i muc ng ky ID san phm".

inh vi va chu thich ID san phm

 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Sao chep va sau o dan (hoc go) lnh sau trong hp M, sau o nhn ENTER:
  sysdm.cpl
 3. Trn tab Chung inh vi ID san phm. ID san phm la s co 20 ch s nm di phn ng ky vi.
 4. Chu thich ID san phm s dung trong phn "Nhn dang va thay i muc ng ky ID san phm".

Nhn dang va thay i muc ng ky ID san phm

Quan trong Phn, phng phap, hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach thay i s ng ky. Tuy nhin, co th xay ra s c nghim trong nu ban thay i s ng ky khng ung cach. Vi vy, hay chc chn rng ban thc hin cac bc sau cn thn. bao v tt hn, hay sao lu s ng ky trc khi ban sa i. Sau o, ban co th khi phuc s ng ky nu xay ra s c. bit thm thng tin v cach sao lu va khi phuc s ng ky, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Sao chep va sau o dan (hoc go) lnh sau trong hp M, sau o nhn ENTER:
  regedit
 3. inh vi va bm khoa con ng ky tng t khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Chu y Day X ai din cho mt ch danh sn cho mt chui 21 ky t.
 4. Co th co mt s khoa con co inh dang ging trong bc 3. xac inh khoa con chinh xac, lam theo cac bc sau:
  1. Bm mi khoa con trong ngn dn hng.
  2. Trong ngn chi tit, so sanh gia tri cua chui cho muc ng ky ProductID di ct D liu vi s ma ban a chu thich trong bc 4 phn "inh vi va chu thich ID san phm".
  3. Khoa con ng ky co gia tri muc ng ky ProductID khp vi s ma ban a chu thich trong phn "inh vi ID san phm" la khoa con ng ky ma ban mun.
 5. Trong ngn dn hng, bm chut phai vao khoa con ng ky ma ban a xac inh trong bc 4c, sau o bm Xut.
 6. Lu khoa con ng ky vao Ban lam vic nh temp.reg.
 7. Bm chut phai vao tp temp.reg trn Ban lam vic, sau o bm M Bng.
 8. Bm Notepad, ri bm OK.
 9. Trong tp m temp.reg ang m, inh vi vn ban sau:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
 10. Thay th vn ban c cp trong bc 9 bng vn ban sau:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
 11. Bm Tp, bm Lu, ri thoat Notepad.
 12. Bm up tp temp.reg, bm Co trong hp thoai khi ban c nhc thm thng tin vao s ng ky, ri bm OK.
 13. cai t Windows XP SP3, ghe thm Web site Microsoft Windows Update sau:
  http://update.microsoft.com

Giai phap cho Nguyn nhn 3

giai quyt vn nay, ban phai xoa khoa con ng ky InprocServer32. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Sao chep va sau o dan (hoc go) lnh sau trong hp M, sau o nhn ENTER:
  regedit
 3. inh vi va sau o bm khoa con ng ky ging khoa con ng ky sau:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32
 4. Bm InprocServer32. Mt gia tri chui vi tn InprocServer32 c hin thi trong ngn chi tit. Bm vao gia tri nay.
 5. Trn menu Chinh sa, bm Xoa, sau o bm Co.
 6. Thoat khoi Registry Editor.
 7. cai t Windows XP SP3, ghe thm Web site Microsoft Windows Update sau:
  http://update.microsoft.com

Khc phuc cho Nguyn nhn 3

Mt chng trinh gy ra vn nay a cp trong Nguyn nhn 3 la Micrografx - Picture Publisher Professional 10. khc phuc vn nay, tam thi g cai t chng trinh Micrografx, sau o cai t Windows XP SP3. Sau khi cai t Windows XP SP3 hoan tt, cai t lai chng trinh Micrografx.

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao am, ngu y hay cng khai, i vi hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 949384 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang Nm 2011 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
T? kha:
kbdll kbservicepack kbregistry kbupdate kbexpertisebeginner kbprb kberrmsg kbtshoot KB949384

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com