M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?%Sist?mas_disk?% nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai instal?tu 3. servisa pakotni?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 949385 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot instal?t Windows XP 3. servisa pakotni (SP3), j?s sa?emat ??du k??das zi?ojumu:
3. servisa pakotnes uzst?d??anas k??da
%Sist?mas_disk?% nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai instal?tu 3. servisa pakotni.
P?rbaudot Windows atjaunin??anas ?urn?lfailu, iesp?jams, redz?sit ierakstu, kur? ir ??ds k??das kods:
0x8007F003
P?rbaudot servisa pakotnes ?urn?lfailu, iesp?jams, redz?sit ierakstu, kur? ir ??ds statusa zi?ojums:
STATUS_NOT_ENOUGH_SPACE
Piez?mes
 • %Sist?mas_diska% vides main?gais, kas iek?auts k??das zi?ojum?, nor?da disku, kur? sist?ma Windows ir instal?ta. Parasti tas ir C disks.
 • Windows atjaunin??anas ?urn?lfails parasti atrodas ?eit:
  C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • Servisa pakotnes ?urn?lfails parasti atrodas ?eit:
  C:Windows\Svcpack.log

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja disk?, kur? sist?ma Windows ir instal?ta, nav pietiekami daudz br?vas vietas, lai instal?tu servisa pakotni.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, atbr?vojiet disk? vietu, izdz??ot nevajadz?gos failus. Minim?l? vieta disk?, kas j?atbr?vo, ir nor?d?ta k??das zi?ojum?. Lai pal?dz?tu cietaj? disk? atbr?vot vietu, mekl?jot taj? dro?i dz??amus failus, varat lietot diska t?r??anas r?ku. P?c tam varat izlemt, vai dz?st tikai da?us, vai ar? visus nor?d?tos failus.

Lai start?tu diska t?r??anas r?ku, lietojiet k?du no ??m metod?m:
 • Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet cleanmgr un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 • Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Visas programmas, Piederumi, Sist?mas r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Diska t?r??ana.
 • Izmantojot Windows Explorer vai My Computer (Mans dators), ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, kur? v?laties atbr?vot vietu, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi un p?c tam uz Diska t?r??ana.
Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
310312 Sist?mas Windows XP diska t?r??anas r?ka apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 949385 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kberrorsandwarnings kbservicepack kbsetup kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbtshoot KB949385

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com