M??inot instal?t Windows XP SP3 no Windows atjaunin??anas vietnes, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?Error 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 949386 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Inform?cija par beta versiju
?aj? rakst? apskat?ts Microsoft produkta beta versijas laidiens. Rakst? min?t? inform?cija tiek sniegta ?k?da t? ir? un var tikt main?ta bez pazi?ojuma.

?im beta versijas produktam korpor?cija Microsoft nesniedz nek?dus ofici?lus produkta atbalsta pakalpojumus. Inform?ciju par to, k? sa?emt atbalstu beta versijas laidienam, skatiet produkta beta versijas failos iek?autaj? dokument?cij? vai mekl?jiet t?kla Web viet?, no kuras lejupiel?d?j?t ?o laidienu.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot no Windows atjaunin??anas vietnes instal?t Windows XP 3. servisa pakotni (SP3), iesp?jams, tiks par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
Error 80246007 -- SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • P?c Windows XP SP3 lejupiel?des pabeig?anas tika izdz?sta mape Windows\SoftwareDistribution\Download.
 • P?c Windows XP SP3 lejupiel?des, bet pirms servisa pakotnes instal??anas tika main?ti sist?mas faili.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, lietojiet turpm?k?s metodes nor?d?taj? sec?b?.

1. metode. V?lreiz lejupiel?d?jiet Windows XP SP3 no Windows atjaunin??anas vietnes

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas un p?c tam uz Windows atjaunin??ana.
 2. Noklik??iniet uz ?tra instal?cija (Ieteicams). Ja dators atbilst atjaunin??anas nosac?jumiem, Windows XP SP3 b?s viena no autom?tiski atlas?tajiem atjaunin?jumiem.
 3. Noklik??iniet uz Instal?t.
 4. Izlasiet un akcept?jiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus.

2. metode. Lejupiel?d?jiet Windows XP SP3 no Microsoft lejupiel?des centra

Lejupiel?d?jiet Windows XP 3. servisa pakotni tie?i no Microsoft lejupiel?des centra.

Piez?me. ?? lejupiel?des centra saite pa?laik ir novirz?ta uz RC2 laidienu Microsoft TechNet Web viet?. P?c tam, kad SP3 laidiena versija b?s publiski pieejama, ?? saite ir j?atjaunina. Lejupiel?des centra saitei ir j?b?t l?dz?gai k? ??:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5B33B5A8-5E76-401F-BE08-1E1555D4F3D4&displaylang=en
?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet nosaukumu, kas pakotnei j?verific?, t?l?t. Izlaides datums: V?l nav apstiprin?ts

Lai sa?emtu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto jaun?ko v?rusu programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. ?is fails ir saglab?ts serveros ar uzlabotu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu no nesankcion?tu izmai?u veik?anas.

3. metode. Start?jiet fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojumu (Background Intelligent Transfer Service ? BITS)

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet services.msc un noklik??iniet uz Labi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz pakalpojumu Fona inteli?ent?s p?rs?t??anas pakalpojums (BITS) un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Cilnes Visp?r?gi lodzi?? Start??anas tips noklik??iniet uz Autom?tiski un p?c tam uz Lietot.
 4. Kolonn? Statuss p?rbaudiet, vai pakalpojums BITS ir start?ts. Ja tas nav start?ts, ar peles labo pogu noklik??iniet uz BITS un p?c tam noklik??iniet uz Start?t.
 5. M??iniet v?lreiz lejupiel?d?t Windows XP SP3 no Windows atjaunin??anas vietnes, k? tas ir aprakst?ts 1. metod?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 949386 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 16. apr?lis - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbdownload kbwindowsupdate kbupdateissue kbupdate kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbtshoot KB949386

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com